Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Passiva verb
G – Passiva verb

1) Regelbundna verb

a) Stam Ip

fhm ܦܗܡ Ip: fhim mёfhambli förståddförståsܦܗܝܡ - ܡܷܦܗܰܡ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mëfham ܡܷܦܗܰܡ fhim ܦܗܝܡ
3. f. mëfhomo ܡܷܦܗܳܡܐ fhimo ܦܗܝܡܐ
2.  mëfhomat ܡܷܦܗܳܡܰܬ fhimat ܦܗܝܡܰܬ
1. m. mëfhamno ܡܷܦܗܰܡܢܐ fhëmno ܦܗܷܡܢܐ
1. f. mëfhomono ܡܷܦܗܳܡܳܢܐ fhimono ܦܗܝܡܳܢܐ
pl. 3. mëfhomi ܡܷܦܗܳܡܝ fhimi ܦܗܝܡܝ
2. mëfhomitu ܡܷܦܗܳܡܝܬܘ fhimitu ܦܗܝܡܝܬܘ
1. mëfhomina ܡܷܦܗܳܡܝܢܰܐ fhimina ܦܗܝܡܝܢܰܐ

Imperativ: mëfham! ܡܷܦܗܰܡmëfhemu! ܡܷܦܗܶܡܘ

 

b) Stam IIp

zbn ܙܒܢ IIp: mizabanmzabansäljasbli såldܡܝܙܰܒܰܢ - ܡܙܰܒܰܢ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mizaban ܡܝܙܰܒܰܢ mzaban ܡܙܰܒܰܢ
3. f. mizabno ܡܝܙܰܒܢܐ mzabno ܡܙܰܒܢܐ
2.  mizabnat ܡܝܙܰܒܢܰܬ mzabnat ܡܙܰܒܢܰܬ
1. m. mizabanno ܡܝܙܰܒܰܢܢܐ mzabanno ܡܙܰܒܰܢܢܐ
1. f. mizabnono ܡܝܙܰܒܢܳܢܐ mzabnono ܡܙܰܒܢܳܢܐ
pl. 3. mizabni ܡܝܙܰܒܢܝ mzabni ܡܙܰܒܢܝ
2. mizabnitu ܡܝܙܰܒܢܝܬܘ mzabnitu ܡܙܰܒܢܝܬܘ
1. mizabnina ܡܝܙܰܒܢܝܢܰܐ mzabnina ܡܙܰܒܢܝܢܰܐ

Imperativ: mizaban! ܡܝܙܰܒܰܢmizabenu! ܡܝܙܰܒܶܢܘ

 

c) Stam IIIp

ltm ܠܬܡ IIIp: mitaltammtaltamsamlas, bli samlatܡܝܬܰܠܬܰܡ - ܡܬܰܠܬܰܡ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitaltam ܡܝܬܰܠܬܰܡ mtaltam ܡܬܰܠܬܰܡ
3. f. mitaltmo ܡܝܬܰܠܬܡܐ mtaltmo ܡܬܰܠܬܡܐ
2.  mitaltmat ܡܝܬܰܠܬܡܰܬ mtaltmat ܡܬܰܠܬܡܰܬ
1. m. mitaltamno ܡܝܬܰܠܬܰܡܢܐ mtaltamno ܡܬܰܠܬܰܡܢܐ
1. f. mitaltmono ܡܝܬܰܠܬܡܳܢܐ mtaltmono ܡܬܰܠܬܡܳܢܐ
pl. 3. mitaltmi ܡܝܬܰܠܬܡܝ mtaltmi ܡܬܰܠܬܡܝ
2. mitaltmitu ܡܝܬܰܠܬܡܝܬܘ mtaltmitu ܡܬܰܠܬܡܝܬܘ
1. mitaltmina ܡܝܬܰܠܬܡܝܢܰܐ mtaltmina ܡܬܰܠܬܡܝܢܰܐ

Imperativ: mitaltam! ܡܝܬܰܠܬܰܡmitaltemu! ܡܝܬܰܠܬܶܡܘ

 

2) Verb med /ʾ/ ܐ som första rotkonsonant

a) Stam Ip

ʾxl ܐܟ݂ܠ Ip: mëtxal txil "ätasbli uppäten" ܡܷܬܟ݂ܰܠ - ܬܟ݂ܝܠ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mëtxal ܡܷܬܟ݂ܰܠ txil ܬܟ݂ܝܠ
3. f. mëtxolo ܡܷܬܟ݂ܳܠܐ txilo ܬܟ݂ܝܠܐ
2.  mëtxolat ܡܷܬܟ݂ܳܠܰܬ txilat ܬܟ݂ܝܠܰܬ
1. m. mëtxalno ܡܷܬܟ݂ܰܠܢܐ txëlno ܬܟ݂ܷܠܢܐ
1. f. mëtxolono ܡܷܬܟ݂ܳܠܳܢܐ txilono ܬܟ݂ܝܠܳܢܐ
pl. 3. mëtxoli ܡܷܬܟ݂ܳܠܝ txili ܬܟ݂ܝܠܝ
2. mëtxolitu ܡܷܬܟ݂ܳܠܝܬܘ txilitu ܬܟ݂ܝܠܝܬܘ
1. mëtxolina ܡܷܬܟ݂ܳܠܝܢܰܐ txilina ܬܟ݂ܝܠܝܢܰܐ

Imperativ: mitёstacmal! ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠmitёstacmelu! ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܶܠܘ

 

b) Stam IIp

Verb i denna kategori böjs regelbundet i stam IIp.

 

c) Stam IIIp

ʾmr ܐܡܪ IIIp: mitawmarmtawmar "sägasbli kalladܡܝܬܰܘܡܰܪ - ܡܬܰܘܡܰܪ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitawmar ܡܝܬܰܘܡܰܪ mtawmar ܡܬܰܘܡܰܪ
3. f. mitawmro ܡܝܬܰܘܡܪܐ mtawmro ܡܬܰܘܡܪܐ
2.  mitawmrat ܡܝܬܰܘܡܪܰܬ mtawmrat ܡܬܰܘܡܪܰܬ
1. m. mitawmarno ܡܝܬܰܘܡܰܪܢܐ mtawmrno ܡܬܰܘܡܰܪܢܐ
1. f. mitawmrono ܡܝܬܰܘܡܪܳܢܐ mtawmrono ܡܬܰܘܡܪܳܢܐ
pl. 3. mitawmri ܡܝܬܰܘܡܪܝ mtawmri ܡܬܰܘܡܪܝ
2. mitawmritu ܡܝܬܰܘܡܪܝܬܘ mtawmritu ܡܬܰܘܡܪܝܬܘ
1. mitawmrina ܡܝܬܰܘܡܪܝܢܰܐ mtawmrina ܡܬܰܘܡܪܝܢܰܐ

Imperativ: mitawmar! ܡܝܬܰܘܡܰܪmitawmeru! ܡܝܬܰܘܡܶܪܘ

 

3) Verb med /y/ ܝsom första rotkonsonant

a) Stam Ip

ʾḏc ܐܕ݂ܥ Ip: miḏac iḏic "bli känd/-t" ܡܝܕ݂ܰܥ - ܐܝܕ݂ܝܥ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. miḏac ܡܝܕ݂ܰܥ iḏic ܐܝܕ݂ܝܥ
3. f. miḏoco ܡܝܕ݂ܳܥܐ iḏico ܐܝܕ݂ܝܥܐ
2.  miḏocat ܡܝܕ݂ܳܥܐ iḏicat ܐܝܕ݂ܝܥܰܬ
1. m. miḏacno ܡܝܕ݂ܰܥܢܐ iḏëcno ܐܝܕ݂ܷܥܢܐ
1. f. miḏocono ܡܝܕ݂ܳܥܳܢܐ iḏicono ܐܝܕ݂ܝܥܳܢܐ
pl. 3. miḏoci ܡܝܕ݂ܳܥܝ iḏici ܐܝܕ݂ܝܥܝ
2. miḏocitu ܡܝܕ݂ܳܥܝܬܘ iḏicitu ܐܝܕ݂ܝܥܝܬܘ
1. miḏocina ܡܝܕ݂ܳܥܝܢܰܐ iḏicina ܐܝܕ݂ܝܥܝܢܰܐ

Imperativ: miḏac! ܡܝܕ݂ܰܥmiḏecu! ܡܝܕ݂ܶܥܘ

 

b) Stam IIp

Verb i denna kategori böjs regelbundet i stam IIp.

 

c) Stam IIIp

ylf ܝܠܦ IIIp: mitawlafmtawlaf "bli undervisad" ܡܝܬܰܘܠܰܦ - ܡܬܰܘܠܰܦ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitawlaf ܡܝܬܰܘܠܰܦ mtawlaf ܡܬܰܘܠܰܦ
3. f. mitawlfo ܡܝܬܰܘܠܦܐ mtawlfo ܡܬܰܘܠܦܐ
2.  mitawlfat ܡܝܬܰܘܠܦܰܬ mtawlfat ܡܬܰܘܠܦܰܬ
1. m. mitawlafno ܡܝܬܰܘܠܰܦܢܐ mtawlfno ܡܬܰܘܠܰܦܢܐ
1. f. mitawlfono ܡܝܬܰܘܠܦܳܢܐ mtawlfono ܡܬܰܘܠܦܳܢܐ
pl. 3. mitawlfi ܡܝܬܰܘܠܦܝ mtawlfi ܡܬܰܘܠܦܝ
2. mitawlfitu ܡܝܬܰܘܠܦܝܬܘ mtawlfitu ܡܬܰܘܠܦܝܬܘ
1. mitawlfina ܡܝܬܰܘܠܦܝܢܰܐ mtawlfina ܡܬܰܘܠܦܝܢܰܐ

Imperativ: mitawlaf! ܡܝܬܰܘܠܰܦmitawlefu! ܡܝܬܰܘܠܶܦܘ

 

4) Verb med /y/ ܝ som andra rotkonsonant

a) Stam Ip

sym ܣܝܡ Ip: misam - sim "bli gjort" ܡܝܣܰܡ - ܣܝܡ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. misam ܡܝܣܰܡ sim ܣܝܡ
3. f. misomo ܡܝܣܳܡܐ simo ܣܝܡܐ
2.  misomat ܡܝܣܳܡܰܬ simat ܣܝܡܰܬ
1. m. misamno ܡܝܣܰܡܢܐ sëmno ܣܷܡܢܐ
1. f. misomono ܡܝܣܳܡܳܢܐ simono ܣܝܡܳܢܐ
pl. 3. misomi ܡܝܣܳܡܝ simi ܣܝܡܝ
2. misomitu ܡܝܣܳܡܝܬܘ simitu ܣܝܡܝܬܘ
1. misomina ܡܝܣܳܡܝܢܰܐ simina ܣܝܡܝܢܰܐ

Imperativ: misam! ܡܝܣܰܡmisemu! ܡܝܣܶܡܘ

 

b) Stam IIp

Verb i denna kategori böjs regelbundet i stam IIp.

 

c) Stam IIIp

kyl ܟܝܠ IIIp: mitakëlmtakël "bli uppmättbli vägd" ܡܝܬܰܟܷܠ - ܡܬܰܟܷܠ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitakël ܡܝܬܰܟܷܠ mtakël ܡܬܰܟܷܠ
3. f. mitakilo ܡܝܬܰܟܝܠܐ mtakilo ܡܬܰܟܝܠܐ
2.  mitakilat ܡܝܬܰܟܝܠܰܬ mtakilat ܡܬܰܟܝܠܰܬ
1. m. mitakilno ܡܝܬܰܟܰܠܢܐ mtakalno ܡܬܰܟܰܠܢܐ
1. f. mitakilono ܡܝܬܰܟܝܠܳܢܐ mtakilono ܡܬܰܟܝܠܳܢܐ
pl. 3. mitakili ܡܝܬܰܟܝܠܝ mtakili ܡܬܰܟܝܠܝ
2. mitakilitu ܡܝܬܰܟܝܠܝܬܘ mtakilitu ܡܬܰܟܝܠܝܬܘ
1. mitakilina ܡܝܬܰܟܝܠܝܢܰܐ mtakilina ܡܬܰܟܝܠܝܢܰܐ

Imperativ: mitakël! ܡܝܬܰܟܷܠmitakelu! ܡܝܬܰܟܶܠܘ

 

5) Verb med /y/ ܝ som tredje rotkonsonant

a) Stam Ip

ḥzy ܚܙܝ Ip: mëḥze - ḥazi "sesvisas" ܡܷܚܙܶܐ - ܚܰܙܝ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mëḥze ܡܷܚܙܶܐ ḥazi ܚܰܙܝ
3. f. mëḥzoyo ܡܷܚܙܳܝܐ ḥazyo ܚܰܙܝܐ
2. m. mëḥzoyat ܡܷܚܙܳܝܰܬ ḥazat ܚܰܙܰܬ
2. f. mëḥzoyat ܡܷܚܙܳܝܰܬ ḥazyat ܚܰܙܝܰܬ
1. m. mëḥzeno ܡܷܚܙܶܢܐ ḥazino ܚܰܙܝܢܐ
1. f. mëḥzoyono ܡܷܚܙܳܝܳܢܐ ḥazyono ܚܰܙܝܳܢܐ
pl. 3. mëḥzoyi ܡܷܚܙܳܝܝ ḥazën ܚܰܙܷܢ
2. mëḥzoyitu ܡܷܚܙܳܝܝܬܘ ḥazitu ܚܰܙܝܬܘ
1. mëḥzoyina ܡܷܚܙܳܝܝܢܰܐ ḥazina ܚܰܙܝܢܰܐ

Imperativ: ḥzay! ܡܷܚܙܰܝmëḥzeyu! ܡܷܚܙܶܝܘ

 

b) Stam IIp

ksy ܟܣܝ IIp: mikase – mkase "täckasdöljas" ܡܝܟܰܣܶܐ - ܡܟܰܣܶܐ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mikase ܡܝܟܰܣܶܐ mkase ܡܟܰܣܶܐ
3. f. mikasyo ܡܝܟܰܣܝܐ mkasyo ܡܟܰܣܝܐ
2. m. mikasat ܡܝܟܰܣܰܬ mkasat ܡܟܰܣܰܬ
2. f. mikasyat ܡܝܟܰܣܝܰܬ mkasyat ܡܟܰܣܝܰܬ
1. m. mikaseno ܡܝܟܰܣܶܢܐ mkaseno ܡܟܰܣܶܢܐ
1. f. mikasyono ܡܝܟܰܣܝܳܢܐ mkasyono ܡܟܰܣܝܳܢܐ
pl. 3. mikasën ܡܝܟܰܣܷܢ mkasën ܡܟܰܣܷܢ
2. mikasitu ܡܝܟܰܣܝܬܘ mkasitu ܡܟܰܣܝܬܘ
1. mikasina ܡܝܟܰܣܝܢܰܐ mkasina ܡܟܰܣܝܢܰܐ

Imperativ: mikasay! ܡܝܟܰܣܰܝmikaseyu! ܡܝܟܰܣܶܝܘ

 

c) Stam IIIp

kly ܟܠܝ IIIp: mitakle – mtakle "stoppas, hindras, avbrytas" ܡܝܬܰܟܠܶܐ - ܡܬܰܟܠܶܐ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitakle ܡܝܬܰܟܠܶܐ mtakle ܡܬܰܟܠܶܐ
3. f. mitaklyo ܡܝܬܰܟܠܝܐ mtaklyo ܡܬܰܟܠܝܐ
2. m. mitaklat ܡܝܬܰܟܠܰܬ mtaklat ܡܬܰܟܠܰܬ
2. f. mitaklyat ܡܝܬܰܟܠܝܰܬ mtaklyat ܡܬܰܟܠܝܰܬ
1. m. mitakleno ܡܝܬܰܟܠܶܢܐ mtakleno ܡܬܰܟܠܶܢܐ
1. f. mitaklyono ܡܝܬܰܟܠܝܳܢܐ mtaklyono ܡܬܰܟܠܝܳܢܐ
pl. 3. mitaklën ܡܝܬܰܟܠܷܢ mtaklën ܡܬܰܟܠܷܢ
2. mitaklitu ܡܝܬܰܟܠܝܬܘ mtaklitu ܡܬܰܟܠܝܬܘ
1. mitaklina ܡܝܬܰܟܠܝܢܰܐ mtaklina ܡܬܰܟܠܝܢܰܐ

Imperativ: mitaklay! ܡܝܬܰܟܠܰܝmitakleyu! ܡܝܬܰܟܠܶܝܘ

 

6) Verb med fyra eller fler rotkonsonanter

stcml Ip:  ܣܬܥܡܠ (< cml ܥܡܠ): mitёstacmalmtëstacmal "användasutnyttjas" ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠ - ܡܬܷܣܬܰܥܡܰܠ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitёstacmal ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠ mtëstacmal ܡܬܷܣܬܰܥܡܰܠ
3. f. mitёstacmlo ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܐ mtëstacmlo ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܐ
2. mitёstacmlat ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܰܬ mtëstacmlat ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܰܬ
1. m. mitёstacmalno ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ mtëstacmalno ܡܬܷܣܬܰܥܡܰܠܢܐ
1. f. mitёstacmlono ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ mtëstacmlono ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܳܢܐ
pl. 3. mitёstacmli ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܝ mtëstacmli ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܝ
2. mitёstacmlitu ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ mtëstacmlitu ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܝܬܘ
1. mitёstacmlina ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ mtëstacmlina ܡܬܷܣܬܰܥܡܠܝܢܰܐ

Imperativ: mitёstacmal! ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܰܠmitёstacmelu! ܡܝܬܷܣܬܰܥܡܶܠܘ