Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Vanliga oregelbundna verb
E – Vanliga oregelbundna verb

1) "säga" (G.17a)

ʾmr ܐܡܪ I: omar – mёrle ܐܳܡܰܪ – ܡܷܪܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. omar ܐܳܡܰܪ mёrle ܡܷܪܠܶܗ
3. f. ёmmo ܐܷܡܡܐ mёrla ܡܷܪܠܰܗ
2. m. ёmmat ܐܷܡܡܰܬ mёrlux ܡܷܪܠܘܟ݂
2. f. ёmmat ܐܷܡܡܰܬ mёrlax ܡܷܪܠܰܟ݂
1. m. omarno ܐܳܡܰܪܢܐ mёrli ܡܷܪܠܝ
1. f. ёmmono ܐܷܡܡܳܢܐ mёrli ܡܷܪܠܝ
pl. 3. ёmmi ܐܷܡܡܝ mёrre ܡܷܪܪܶܗ
2. ёmmitu ܐܷܡܡܝܬܘ mёrxu ܡܷܪܟ݂ܘ
1. ёmmina ܐܷܡܡܝܢܐ mёrlan ܡܷܪܠܰܢ

Imperativ: mar! ܡܰܪmaru! ܡܰܪܘ; Infinitiv: mamro ܡܰܡܪܐ

 

2) "ge" (G.17a)

ʾby/yhw  ܐܒܝ/ܝܗܘ I: obe – hule ܐܳܒܶܐ - ܗܘܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. obe ܐܳܒܶܐ hule ܗܘܠܶܗ
3. f. obo ܐܳܒܐ hula ܗܘܠܰܗ
2. m. obat ܐܳܒܰܬ hulux ܗܘܠܘܟ݂
2. f. obat ܐܳܒܰܬ hulax ܗܘܠܰܟ݂
1. m. obeno ܐܳܒܶܢܐ huli ܗܘܠܝ
1. f. obono ܐܳܒܳܢܐ huli ܗܘܠܝ
pl. 3. obёn ܐܳܒܷܢ huwe ܗܘܘܶܗ
2. obitu ܐܳܒܝܬܘ huxu ܗܘܟ݂ܘ
1. obina ܐܳܒܝܢܰܐ hulan ܗܘܠܰܢ

Imperativ: haw! ܗܰܘhawu! ܗܰܘܘ; Infinitiv: mahwo ܡܰܗܘܐ

 

3) "ges"

ʾby/yhw ܐܒܝ/ܝܗܘ IIIp: mitahwe – mtahwe ܡܝܬܰܗܘܶܐ - ܡܝܬܰܗܘܐ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitahwe ܡܝܬܰܗܘܶܐ mtahwe ܡܬܰܗܘܶܐ
3. f. mitahwo ܡܝܬܰܗܘܐ mtahwo ܡܬܰܗܘܐ
2. m. mitahwat ܡܝܬܰܗܘܰܬ mtahwat ܡܬܰܗܘܰܬ
2. f. mitahwat ܡܝܬܰܗܘܰܬ mtahwat ܡܬܰܗܘܰܬ
1. m. mitahweno ܡܝܬܰܗܘܶܢܐ mtahweno ܡܬܰܗܘܶܢܐ
1. f. mitahwono ܡܝܬܰܗܘܳܢܐ mtahwono ܡܬܰܗܘܳܢܐ
pl. 3. mitahwën ܡܝܬܰܗܘܷܢ mtahwën ܡܬܰܗܘܷܢ
2. mitahwitu ܡܝܬܰܗܘܝܬܘ mtahwitu ܡܬܰܗܘܝܬܘ
1. mitahwina ܡܝܬܰܗܘܝܢܰܐ mtahwina ܡܬܰܗܘܝܢܰܐ

Imperativ: mitahway! ܡܝܬܰܗܘܰܝmitahweyu! ܡܝܬܰܗܘܶܝܘ

 

4) "äta" (G.17a)

ʾxl ܐܟ݂ܠ I: oxal – xile ܐܳܟ݂ܰܠ - ܟ݂ܝܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. oxal ܐܳܟ݂ܰܠ xile ܗܘܠܶܗ
3. f. uxlo ܐܘܟ݂ܠܐ xila ܟ݂ܝܠܰܗ
2. m. uxlat ܐܘܟ݂ܠܰܬ xilux ܟ݂ܝܠܘܟ݂
2. f. uxlat ܐܘܟ݂ܠܰܬ xilax ܟ݂ܝܠܰܟ݂
1. m. oxalno ܐܟ݂ܰܠܢܐ xili ܟ݂ܝܠܝ
1. f. uxlono ܐܘܟ݂ܠܳܢܐ xili ܟ݂ܝܠܝ
pl. 3. uxli ܐܘܟ݂ܠܝ xёlle ܟ݂ܷܠܠܶܗ
2. uxlitu ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ xёlxu ܟ݂ܷܠܟ݂ܘ
1. uxlina ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ xilan ܟ݂ܝܠܰܢ

Imperativ: xul! ܟ݂ܘܠxulu! ܟ݂ܘܠܘ; Infinitiv: muklo ܡܘܟܠܐ

 

5) "komma" (G.17a)

ʾṯy ܐܬ݂ܝ I: oṯe - aṯi ܐܳܬ݂ܶܐ – ܐܰܬ݂ܝ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. oṯe ܐܳܬ݂ܶܐ aṯi ܐܰܬ݂ܝ
3. f. ёṯyo ܐܷܬ݂ܝܐ aṯyo ܐܰܬ݂ܝܐ
2. m. oṯat ܐܳܬ݂ܰܬ aṯat ܐܰܬ݂ܰܬ
2. f. ёṯyat ܐܷܬ݂ܝܰܬ aṯyat ܐܰܬ݂ܝܰܬ
1. m. oṯeno ܐܳܬ݂ܶܢܐ aṯino ܐܰܬ݂ܝܢܐ
1. f. ёṯyono ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ aṯyono ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ
pl. 3. oṯёn ܐܳܬ݂ܷܢ aṯёn ܐܰܬ݂ܷܢ
2. oṯitu ܐܳܬ݂ܝܬܘ aṯitu ܐܰܬ݂ܝܬܘ
1. oṯina ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ aṯina ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ

Imperativ: m. tux! ܬܘܟ݂ – f. tax! ܬܰܟ݂pl. toxu! ܬܳܟ݂ܘ; Infinitiv: maṯyo ܡܰܬ݂ܝܐ

 

6) "gå, åka" (G.17a)

ʾzy/ʾzl ܐܙܝ/ܐܙܠ I: ëzze – azze ܐܷܙܙܗ – ܐܰܙܙܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. ёzze ܐܷܙܙ݂ܶܗ azze ܐܰܙܙܶܗ
3. f. ёzza ܐܷܙܙܰܗ azza ܐܰܙܙܰܗ
2. m. ёzzux ܐܷܙܙܘܟ݂ azzux ܐܰܙܙܘܟ݂
2. f. ёzzax ܐܷܙܙܰܟ݂ azzax ܐܰܙܙܰܟ݂
1. m. ёzzi ܐܷܙܙܝ azzi ܐܰܙܙܝ
1. f. ёzzi ܐܷܙܙܝ azzi ܐܰܙܙܝ
pl. 3. ёzzёn ܐܷܙܙܷܢ azzёn ܐܰܙܙܷܢ
2. ёzzoxu ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ azzoxu ܐܰܙܙܳܟ݂ܘ
1. ёzzan ܐܷܙܙܰܢ azzan ܐܰܙܙܰܢ

Imperativ: m. zux! ܙܘܟ݂f. zax! ܙܰܟ݂ - pl. zoxu! ܙܳܟ݂ܘ; Infinitiv: mazlo ܡܰܙܠܐ

 

7) "bli, kommer att vara" (G.17a)

hwy ܗܘܝ I: howe – hawi ܗܳܘܶܐ – ܗܰܘܝ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. howe ܗܳܘܶܐ hawi ܗܰܘܝ
3. f. huyo ܗܘܝܐ hawyo ܗܰܘܝܐ
2. m. howat ܗܳܘܰܬ hawat ܗܰܘܰܬ
2. f. huyat ܗܘܝܰܬ hawyat ܗܰܘܝܰܬ
1. m. howeno ܗܳܘܶܢܐ hawino ܗܰܘܝܢܐ
1. f. huyono ܗܘܝܳܢܐ hawyono ܗܰܘܝܳܢܐ
pl. 3. howёn ܗܳܘܷܢ hawën ܗܰܘܷܢ
2. howitu ܗܳܘܝܬܘ hawitu ܗܰܘܝܬܘ
1. howina ܗܳܘܝܢܰܐ hawina ܗܰܘܝܢܰܐ

Imperativ: hway! ܗܘܰܝhwayu! ܗܘܰܝܘ; Infinitiv: hwoyo ܗܘܳܝܐ

 

8) "ställa, lägga"

ḥyt ܚܝܬ III: maḥatmaḥatle ܡܰܚܰܬ – ܡܰܚܰܬܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. maḥat ܡܰܚܰܬ maḥatle ܡܰܚܰܬܠܶܗ
3. f. maḥto ܡܰܚܬܐ maḥatla ܡܰܚܰܬܠܰܗ
2. m. maḥtat ܡܰܚܬܰܬ maḥatlux ܡܰܚܰܬܠܘܟ݂
2. f. maḥtat ܡܰܚܬܰܬ maḥatlax ܡܰܚܰܬܠܰܟ݂
1. m. maḥatno ܡܰܚܬܢܐ maḥatli ܡܰܚܰܬܠܝ
1. f. maḥtono ܡܰܚܬܳܢܐ maḥatli ܡܰܚܰܬܠܝ
pl. 3. maḥti ܡܰܚܬܝ maḥatte ܡܰܚܰܬܬܶܗ
2. maḥtitu ܡܰܚܬܝܬܘ maḥatxu ܡܰܚܰܬܟ݂ܘ
1. maḥtina ܡܰܚܬܝܢܰܐ maḥatlan ܡܰܚܰܬܠܰܢ

Imperativ: maḥat! ܡܰܚܰܬmaḥetu! ܡܰܚܶܬܘ; Infinitiv: teḥito ܬܶܚܝܬܐ

 

9) "ställas ned"

ḥyt ܚܝܬ IIIp: mitaḥatmtaḥat ܡܝܬܰܚܰܬ - ܡܬܰܚܰܬ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mitaḥat ܡܝܬܰܚܰܬ mtaḥat ܡܬܰܚܰܬ
3. f. mitaḥto ܡܝܬܰܚܬܐ mtaḥto ܡܬܰܚܬܐ
2. m. mitaḥtat ܡܝܬܰܚܬܰܬ mtaḥtat ܡܬܰܚܬܰܬ
2. f. mitaḥtat ܡܝܬܰܚܬܰܬ mtaḥtat ܡܬܰܚܬܰܬ
1. m. mitaḥatno ܡܝܬܰܚܬܢܐ mtaḥtno ܡܬܰܚܰܬܢܐ
1. f. mitaḥtono ܡܝܬܰܚܬܳܢܐ mtaḥtono ܡܬܰܚܬܳܢܐ
pl. 3. mitaḥti ܡܝܬܰܚܬܝ mtaḥti ܡܬܰܚܬܝ
2. mitaḥtitu ܡܝܬܰܚܬܝܬܘ mtaḥtitu ܡܬܰܚܬܝܬܘ
1. mitaḥtina ܡܝܬܰܚܬܝܢܰܐ mtaḥtina ܡܬܰܚܬܝܢܰܐ

Imperativ: mitaḥat! ܡܝܬܰܚܰܬmitaḥetu! ܡܝܬܰܚܶܬܘ