Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar I
1. Läs texten högt. Var noga med korrekt uttal.
2. Skriv ned betydelsen av dessa ord och lär dig dem.
hul ܗܘܠ
ḥal ܚܰܐܠ
ḥaye cadi ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ
mede lo noqaṣwalle ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܢܳܩܰܨܘܰܠܠܶܗ
hedi hedi ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ
ḥeḏore ܚܶܕ݂ܳܪܶܗ
koxole ܟܳܟ݂ܳܠܶܐ
more ܡܳܪܶܐ
mšarele d mëftakar ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܡܷܦܬܰܟܰܪ
mšawarle b ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ ܒ‍ـ
huwe fusqono ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ
nuqli ܢܘܩܠܝ
këtwaylan ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ
iḏice ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ
abici ܐܰܒܝܥܝ
mërre ܡܷܪܪܶܗ
sëmme ܣܷܡܡܶܗ
mcawni (IIp) ܡܥܰܘܢܝ
lëḏciwa ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ
lišono lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ
makralle bayto ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ
rakiwi b ܪܰܟܝܘܝ ܒ‍ـ
latwalle ܠܰܬܘܰܠܠܶܗ
loṯewalle ṣäbër ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܠܠܶܗ ܨܱܒܷܪ
Almanoyo ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ
bi ḥarayto ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ
mërle ܡܷܪܠܶܗ
qay ܩܰܝ
kofëtḥinalan ܟܳܦܷܬܚܝܢܰܠܰܢ
dukano du dahwo ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ
rënyo ܪܷܢܝܐ
qëṭro ܩܷܛܪܐ
ṭëlbina ܛܷܠܒܝܢܰܐ
häka ܗܱܟܰܐ
huwanne ܗܘܘܰܢܢܶܗ
mdayanne ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ
b iḏo ftëḥto ܒܐܝܕ݂ܐ ܦܬܷܚܬܐ
šuġla di iqarṯo mcadal ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܥܰܕܰܠ
dayne ܕܰܝܢܶܐ
zwënne ܙܘܷܢܢܶܗ
sëmmanne ḥawrone ܣܷܡܡܰܢܢܶܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ