Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Arbetsuppgifter och Övningar
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Mën yo i woliṯo du rucyo?
ܐ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܕܘ ܪܘܥܝܐ؟
- -
2. Ema w mayko mamṭënwa ak Kafroye rucyo ḥaṯo li qriṯo? ܒ. ܐܶܡܰܐ ܘܡܰܝܟܐ ܡܰܡܛܷܢܘܰܐ ܐܰܟ ܟܰܦܪܳܝܶܐ ܪܘܥܝܐ ܚܰܬ݂ܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ؟
- -
3. Mën sëmle u rucyo i naqla qamayto lašan d oṯën an noše di qriṯo laf ele? ܓ. ܡܷܢ ܣܷܡܠܶܗ ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܠܰܫܰܢ ܕܐܳܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܠܰܦ ܐܶܠܶܗ؟
-
4. Qay qrele u rucyo lan noše di qriṯo? ܕ. ܩܰܝ ܩܪܶܠܶܗ ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ؟
-
5. Mën hawi inaqla dë mhawarle u rucyo dat tlëṯ kore? ܗ. ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܗܰܘܰܪܠܶܗ ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܕܰܬ ܬܠܷܬ݂ ܟܳܪܶܐ؟
-
6. Bi ḥarayto mën fusqono huwe an noše di qriṯo cal u rucyo? ܘ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܷܢ ܦܘܣܩܳܢܐ ܗܘܘܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܐܘ ܪܘܥܝܐ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Mën yo u sagiyono dax xabrani? ܐ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ ܕܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ؟
u rucyo ar rucye ܐܰܪ ܪܘܥܝܶܐ ܐܘ ܪܘܥܝܐ
i šato - - ܐܝ ܫܰܬܐ
u karmo - ܐܘ ܟܰܪܡܐ
i aṯto - ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ
u qaṭco - ܐܘ ܩܰܛܥܐ
i qriṯo - ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ
u bayto - ܐܘ ܒܰܝܬܐ
2. Mën ne u aṯtonoyo w u sagiyonoyo dax xabrani? ܒ. ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܘ ܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ ܕܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ؟
nuxroyo nuxrayto nuxroye ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܢܘܟ݂ܪܰܝܬܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܐ
Kafroyo - - - - ܟܰܦܪܳܝܐ
qariwo - - ܩܰܪܝܘܐ
celoyo - - ܥܶܠܳܝܐ
yatiwo  - - ܝܰܬܝܘܐ
3. Mën kosaymi ... ܓ. ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝ ...
ar rahoṭe koruhṭi ܟܳܪܘܗܛܝ ܐܰܪ ܪܰܗܳܛܶܐ
aš šaġole - - ܐܰܫ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ
ak kaṯowe - ܐܰܟ ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ
aq qaroye - ܐܰܩ ܩܰܪܳܝܶܐ
am mëštacyone - ܐܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ
4. Kṯaw u ḥḏonoyo gawronoyo w aṯtonoyo daf fëtġomani: ܕ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ ܘܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܕܰܦ ܦܷܬܓ݂ܳܡܰܢܝ:
a) lo mërre mede w daciri lab bote ܐ: ܠܐ ܡܷܪܪܶܗ ܡܶܕܶܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܠܰܒ ܒܳܬܶܐ

- lo mërle mede w dacër lu bayto

- lo mërla mede w daciro lu bayto

- ܠܐ ܡܷܪܠܶܗ ܡܶܕܶܐ ܘܕܰܥܷܪ ܠܘ ܒܰܝܬܐ

- ܠܐ ܡܷܪܠܰܗ ܡܶܕܶܐ ܘܕܰܥܝܪܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ

b) xaliṣi mene ܒ: ܟ݂ܰܠܝܨܝ ܡܶܢܶܗ

-

 

-
c) mëftakarre disa dugle komdagal ܓ: ܡܷܦܬܰܟܰܪܪܶܗ ܕܝܣܰܐ ܕܘܓܠܶܐ ܟܳܡܕܰܓܰܠ

 

-
d) ḥzalle d kale yatiwo ܕ: ܚܙܰܠܠܶܗ ܕܟܰܠܶܗ ܝܰܬܝܘܐ

 

-
e) mëtyaqanne d kowe d u dewo oṯe lac ceze ܗ: ܡܷܬܝܰܩܰܢܢܶܗ ܕܟܳܘܶܐ ܕܐܘ ܕܶܘܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܰܥ ܥܶܙܶܐ

 

-
f) komidamri cal ad dugle du rucyo ܘ: ܟܳܡܝܕܰܡܪܝ ܥܰܠ ܐܰܕ ܕܘܓܠܶܐ ܕܘ ܪܘܥܝܐ

 

-

5. Kṯaw xabre d këtne dumyoye dax xabrani aw d košëbhi alle:

ܗ. ܟܬ݂ܰܘ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܕܘܡܝܳـܝܶܐ ܕܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ ܐܰܘ ܕܟܳܫܷܒܗܝ ܐܰܠܠܶܗ:

disa

naqla ḥreto

ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ

ܕܝܣܰܐ

bälädiye

 

 

ܒܱܠܱܕܝـܝܶܐ

iḏa

 

 

ܐܝܕ݂ܰܐ

qay

 

 

ܩܰܝ

cewono

 

 

ܥܶܘܳܢܐ

cayla

 

 

ܥܰܝܠܰܐ

C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. An noše daq qëryawoṯe mën šuġlo kosaymi bu zoyudo? ܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܡܷܢ ܫܘܓ݂ܠܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ؟
-  -
2. Kṯaw ësmone d ḥammëš qëryawoṯe d Ṭucabdin. ܒ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܚܰܡܡܷܫ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
- -

3. Mkamal af fëtġomani:

a. U ḥa d dugle komdagal, lo komar u šrolo.
b. Lazze zabno ġäläbe, azze zabno ……………
c. U ṭuro d këtyo qariwo li qriṯo, latyo ……………
d. U rucyo komobal ac cwone lu ṭuro w lo …………… li qriṯo.

ܓ. ܡܟܰܡܰܠ ܐܰܦ ܦܷܬܓ݂ܳܡܰܢܝ:
ܐ: ܐܘ ܚܰܐ ܕܕܘܓܠܐ ܟܳܡܕܰܓܰܠ، ܠܐ ܟܐܳܡܰܪ ܐܘ ܫܪܳܠܐ.
ܒ: ܠܐܰܙܙܶܗ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܙܰܒܢܐ ..................  
ܓ: ܐܘ ܛܘܪܐ ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܝܘܐ ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ، ܠܰܬܝܐ ..................
ܕ: ܐܘ ܪܘܥܝܐ ܟܳܡܳܒܰܠ ܐܰܥ ܥܘܳܢܶܐ ܠܘ ܛܘܪܐ ܘܠܐ .................. ܠܝ ܩܪܝܬ݂ܐ.
4. Mën dawro komëštacyo i duglo baḥ ḥaye yawmoye du kënšo? ܕ. ܡܷܢ ܕܰܘܪܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܝܐ ܐܝ ܕܘܓܠܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܕܘ ܟܷܢܫܐ؟
-
5. Mën komëftakrat cal i duglo nacëmto? ܗ. ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ ܥܰܠ ܐܝ ܕܘܓܠܐ ܢܰܥܷܡܬܐ؟
-