Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar II
3. Kryssa i rätt påstående.
B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.
B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
   
I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.
   
Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
   
Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi gammiye azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
   
U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.
U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.
U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.
   
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.
   
Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
4. Hitta svaret till dessa frågor i texten.
1. Man yo u Yacqub? Vem är Yacqub? 1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟
---
2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed? Varför ringde Aday till Sverige? 2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
---
3. Mën mërle u Yacqub bu talafon? Vad sa Yacqub i telefonen? 3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟
---
4. L man šqila i Saro dёšne? Vem/Vilka köpte Saro presenter till? 4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
---
5. L man šqëlle an nacime dёšne? Vem/Vilka köpte barnen presenter till? 5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
---
6. B mën azzën lu Swed? Hur åkte de till Sverige? 6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
---
7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe? Varifrån hämtade Yacqub sin bror och hans familj? 7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟
---
8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo? Vart gick de på juldagen? 8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
---
9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo? Vad gjorde barnen på juldagen? 9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
---
10. Hul l ema fayiši bu Swed? Hur länge stannade de i Sverige? 10. ܗܘܠ  ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟
---
5. Läs och fyll i gapen.
Yawme du ceḏo kul ḥa šafiro w li cito. ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘ ܠܝ ܥܝܬܐ.
Mërre lë ḥḏoḏe cam w . ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܘ.
Mi cito lu bayto. ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Bëṯër me d xëlle du ceḏo ad dёšne. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
Bëṯër me an nacime lu kroxo du ceḏo, lašan aḥ ḥawrone w an ḥrene ste. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.
6. Lyssna och försök att förstå dialogen mellan Marqus och Gabriyel.
Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda? Marqus: Gabriyel, hur firar ni nyårsafton i Holland? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo. Gabriyel: Nyårsafton i Holland är väldigt rolig. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.
Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato? Marqus: Var firar ni nyårsafton? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟
Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote. Gabriyel: De stora familjerna eller vänner firar tillsammans i lokaler, de andra firar i hemmen. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.
Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato? Marqus: Vilka är förberedelserna inför Nyår? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟
Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto. Gabriyel: Några veckor innan nyår öppnas nischade butiker för försäljning av fyrverkerier. Människor kan beställa vad de vill, men de får inte smälla dem förrän sista dagen på året. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.
Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo? Marqus: Hur spenderar ni kvällen? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟
Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo. Gabriyel: Med mat, med dricka, med att spränga fyrverkerierna och med samtal. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.
Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol? Marqus: Dricker folk mycket alkohol? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟
Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe. Gabriyel: Ja, mycket. Det finns folk som blir berusade och som blir redlösa. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.
Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar? Marqus: Vad gör ni vid kl 12 (midnatt)? ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟
Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto. Gabriyel: Vid kl 12 går vissa personer utanför dörrarna och smäller sina fyrverkerier. Därefter önskar nära och kära varandra och sina grannar ett gott nytt år. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.
Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe? Marqus: Sker det olyckor till följd av att spränga fyrverkerierna? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܰܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟
Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone. Gabriyel: Ja! Vissa personer bränner sig och i vissa platser brinner även byggnader. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.
Marqus: Deri yawmo mën kowe? Marqus: Vad händer nästkommande dag? ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟
Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe. Gabriyel: Nästa dag börjas städningen av gatorna. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.
Marqus: Ġalabe ṭawwo. Marqus: Mycket bra. ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda. Gabriyel: Så här firas nyårsafton i Holland. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
7. Översätt till Surayt.
Vi önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Vi firar nyårsafton hemma.
Familjerna firar nyårsafton tillsammans.
På nyårsafton sprängs många fyrverkerier.
Aftonen firas med mat, med dryck och med glädje.