Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܛܠܳܒܐ ܘܓܘܳܪܐ
ܐܘ ܓܘܳܪܐ ܫܘܕܳܝܐ ܝܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ ܘܓܰܘܪܐ ܥܰܝܫܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܩܳܢܘܢܐܝܬ݂.
ܐܰܥ ܥܰܕܰܬ ܕܘ ܓܘܳܪܐ ܘܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܫܷܟܷܠ ܚܪܶܢܐ ܢܶܐ.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܝܐ ܘܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܟܐܷܒܥܝ ܓܰܘܪܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܰܬ ܬܪܶܐ ܣܬܶܐ ܟܐܬ݂ܷܢ ܡܶܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܪܕܘܳܬ݂ܶܐ ܦܪܝܫܶܐ.
ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܝ ܚܘܒܐ ܝܰܪܝܘܐ ܐܰܥܡܰܝـܝܶܗ ܡܝ ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ.
Ṭlobo w Gworo Förlovning och giftermålet
U gworo šudoyo yo d aṯto w gawro cayši cam ḥḏoḏe qonunoyiṯ. Giftermålet är ett formellt löfte mellan kvinna och man om att leva tillsammans.
Ac cadat du gworo w di mëštuṯo b kul marduṯo šёkёl ḥreno ne. Traditionerna för giftermål och bröllopsfesten skiljer sig mellan olika kulturer.
U Yohannes Holandoyo yo w i Maryam Suryayto yo. Këbci gawri cam ḥḏoḏe. Yohannes är holländsk och Maryam är Assyr/Syrian. De vill gifta sig med varandra.
At tre ste koṯën me tarte mardwoṯe friše. De två har också olika kulturella bakgrunder.
Gëd ḥozina ucdo aydarbo i ḥubo yariwo acmayye mi lqayto qamayto. Vi ska nu få se hur kärleken har vuxit mellan dem sedan första mötet.
ܚܘܒܐ ܘܛـܠܳܒܐ
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ، ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ، ܝܰܪܝܘܐ ܘܗܰܘܝܐ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ.
ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܐܰܦܬ݂ܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܚܰܐ ܥܠܰܝܡܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܐܷܫܡܶܗ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܟܳܝܳܬܰܘ ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ.
ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ، ܟܳܐܡܰܪ ܐܘ ܥܠܰܝܡܐ.
ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ، ܟܳܡܰܕܰܥܪܐ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ ܘܟܳܫܳܬܷܢ ܐܝ ܩܰܚܘܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܗܘܠ ܕܬܰܝـܝܡܐ ܐܝ ܐܰܦܬ݂ܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܝ ܠܩܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܐܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܪܶܘܰܠܠܶܗ ܐܰܪ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܝ ܚܘܒܐ ܝܷܪܘܝ ܒܰܠ ܠܶܒܶܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܟܘܠ  ܐܰܦܬ݂ܐ ܡܔܰܪܒܝܘܰܐ ܕܚܳܙܷܢ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܐܷܕ݂ܥܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ.
ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܩܰܘܝܐ ܘܙܷܕܬܷܪ ܦܬܷܚܚܶܗ ܠܶܒܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܦܰܝܷܫ ܠܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܚܳܙܷܢܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܷܦܩܝܘܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܪܷܚܡܝܘܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ.
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܳܢܐ ܟܳܪܳܚܰܡܢܐ ܠܰܟ݂ ܘܟܳܐܒܰܥܢܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܓܰܘܪܰܬ ܠܝ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ ܘܟܐܷܒܥܰܠܠܘܟ݂.
ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܡܫܰܝܠܳܢܐ ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ ܡܶܢܘܟ݂.
ܡܷܢ ܝܐ؟ ܡܷܢ ܟܐܷܒܥܰܬ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܷܪܠܰܗ: ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܗܳܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܝ ܥܰܕܰܝܕ݂ܰܢ.
ܝܰܢܝ ܟܐܷܡܡܳܢܐ ܒܶܐ ܒܰܒܘܟ݂ ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܒܶܐ ܒܰܒܝ ܟ݂ܘܕ ܟܐܷܡܡܝܢܰܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܛܠܳܒܐ ܡܝܕ݂ܰܥ ܪܘܫܡܐܝܬ݂.
ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܷܪܠܶܗ، ܛܪܳܘܶܐ، ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܘܣܷܡܠܰܗ ܘܰܥܕܐ ܥܰܡ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܣܬܶܐ ܗܶܫ ܡܶܐ ܡܶܩܷܡ ܡܰܘܕ݂ܰܥܘܰܝܠܰܗ ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܘܒܰܝܕ݂ܰܗ ܘܕܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܛܠܳܒܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܫܩܝܠܶܗ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܥܰܡ ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܐܷܫܡܐ ܕܚܰܠܝܘܬ݂ܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܥܰܡ ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܒܰܒܐ ܠܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܫܬܳܝܐ ܕܝ ܩܰܚܘܰܐ، ܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ ܐܘ ܨܠܝܒܐ ܕܘ ܢܝܫܰܢ ܒܷܩܕ݂ܳܠܰܗ ܕܝ ܡܰܪܝܰܡ.
ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܐܘ ܠܰܠܝܐ ܒܚܘܒܐ ܘܒܰܣܝܡܘܬ݂ܐ. ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ ܐܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܘ ܝܳܗܰܢܢܶܣ ܒܘ ܢܝܫܰܢܰܬ݂ܬ݂ܳܗ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܛܠܳܒܐ ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܣܰܝܡܝ ܦ݁ܠܰܢ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ.
Ḥubo w Ṭlobo Kärlek och förlovning
Maryam, i barṯo di Saro w du Aday, yariwo w hawyo claymṯo. Maryam, Saros och Adays dotter, har vuxit upp och blivit en ung kvinna.
Koqëryo zëdqe bu beṯ-ṣawbo d Amsterdam. Hon studerar juridik på universitetet i Amsterdam.
B ḥa yawmo bu zabno di afṯo koṯe ḥa claymo Holandoyo ëšme Yohannes koyotaw cam gaba. En dag under rasten kommer en ung holländsk man vid namnet Yohannes och sätter sig bredvid henne.
“Brix ṣafro”, komar u claymo. “God morgon”, säger den unge mannen.
“Brix ṭobo”, komadacro i Maryam. “God morgon”, svarar Maryam.
Komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe, komëjġoli w košotën i qaḥwaṯṯe. De presenterar sig för varandra, de pratar och dricker sitt kaffe.
Hawxa mdawamme u mamlo hul d tayimo i afṯo. På så sätt fortsatte de konversationen tills rasten tog slut.
Bëṯër ṭlëbbe xaṭër w kul ḥa azze lu hërgayḏe. Sedan tog de farväl och var och en gick tillbaka till sin lektion.
Mi lqaytaṯe i qamayto mšarewalle ar rëġše di ḥubo yërwi b lebe dat tre. Från detta första möte började känslorna av kärlek växa i hjärtat på de båda.
Bëṯër me haṯe b kul afṯo mjarbiwa d ḥozën ḥḏoḏe w ëḏci ḥḏoḏe ṭawtër. Efter detta försökte de att under varje rast träffas och lära känna varandra bättre.
I Maryam w u Yohannes mdawamme hawxa. Maryam och Yohannes fortsatte på detta vis.
Cam u zabno i asiruṯaṯṯe qawyo w zëdtër ftëḥḥe lebayye lë ḥḏoḏe. Med tiden utvecklades deras relation och de öppnade sina hjärtan mer för varandra.
Fayëš lo bёlḥuḏe bu zabno di madrašto ḥozënwa ḥḏoḏe, elo larwal mi madrašto w bi ḥarayto di šabṯo ste nëfqiwa cam ḥḏoḏe. De träffades inte längre enbart under skoltid, utan även utanför skolan och under helgen gick de också ut tillsammans.
I Maryam w u Yohannes rёḥmiwa ḥḏoḏe ġalabe. Maryam och Yohannes tyckte mycket om varandra.
B ḥa yawmo u Yohannes mërle li Maryam: “Ono koroḥamno lax w kobacno ġalabe d gawrat li”. En dag sa Yohannes till Maryam: “Jag älskar dig och jag vill verkligen att du ska gifta dig med mig”.
I Maryam mërla: “Ono ste korëḥmallux w kёbcallux. Maryam sa: “Jag älskar dig också och vill ha dig.
Elo cam haṯe këbcono mšaylono mede ḥreno menux”. Men i och med detta vill jag också be dig om något annat”.
“Mën yo? Mën këbcat?”, mërle u Yohannes. “Vad är det? Vad vill du?”, sa Yohannes.
I Maryam mërla: “Këbcono du ṭlobo howe xud i cadayḏan. Maryam sa: “Jag vill att förlovningen ska vara enligt vår tradition.
Yani be babux kolozam saymi wacdo cam be babi xud këmmina ‘lu štoyo di qaḥwa’, lašan du ṭlobo miḏac rušmoyiṯ”. Alltså att dina föräldrar ska stämma träff med mina föräldrar för att, som vi kallar det, ‘komma på kaffe’ så att förlovningen blir officiell”.
U Yohannes mërle “Ṭrowe, layt qëtro”. Yohannes sa, “Självklart, det är inget problem”.
I emo du Yohannes mtalfanla w sëmla wacdo cam ab be babe di Maryam. Yohannes mamma ringde och stämde träff med Maryams föräldrar.
I Maryam ste heš me meqëm mawḏacwayla ab be babe cal i ḥubayḏa w du Yohannes. Maryam hade också redan innan berättat för sina föräldrar om hennes och Yohannes kärlek.
Aṯi u yawmo du ṭlobo. U Yohannes šqile u ṣlibo du nišan cam kafo d warde w ḥalyuṯo. Dagen för förlovningen kom. Yohannes köpte korset för trolovningen med en bukett blommor och sötsaker.
Azze cam i emo w babo lab be babe di Maryam. Han åkte med sin mamma och pappa hem till Maryams föräldrar.
Bëṯër mu štoyo di qaḥwa, u Yohannes mcalaqle u ṣlibo du nišan bë qḏola di Maryam. Efter att ha druckit kaffe hängde Yohannes trolovningskorset runt Maryams hals.
At tarte iqaryoṯe mašfacce u lalyo b ḥubo w basimuṯo. Mhanalle i Maryam w u Yohannes bu nišanaṯṯe. Båda familjerna spenderade kvällen i glädje och lycka. De lyckönskade Maryam och Yohannes för deras trolovning.
Bëṯër mu ṭlobo mšaralle d saymi plan li mëštuṯo. Efter förlovningen började de planera inför bröllopet.