Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar II
3. Hur blir vädret den kommande veckan? Skriv ned dina svar?
yawme dë tre yawme dë tloṯo yawme d arbco yawme d ḥamšo yawme dë cruto yawme d šabṯo yawme d ḥušabo
ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܐܰܪܒܥܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
4. Ordföljd: bilda korrekta meningar av orden nedan.
1. maṭro - bat tëšroyoṯe - koṯe 1. ܡܰܛܪܐ ܇ ܒܰܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܇ ܟܳܐܬ݂ܶܐ
---
2. latyo basëmto - adyawma - i hawa 2. ܠܰܬܝܐ ܒܰܣܷܡܬܐ ܇ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܇ ܐܝ ܗܰܘܰܐ
---
3. ṭawtër - ramḥël - i hawa - gëd huyo 3. ܛܰܘܬܷܪ ܇ ܪܰܡܚܷܠ ܇ ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܇ ܓܷܕ ܗܘܝܐ
---
4. bu saṯwo - maṭro w talgo - koṯe 4. ܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܇ ܡܰܛܪܐ ܘܬܰܠܓܐ ܇ ܟܳܐܬ݂ܶܐ
---
5. laz zarce - u maṭro - ṭawwo yo 5. ܠܰܙ ܙܰܪܥܶܐ ܇ ܐܘ ܡܰܛܪܐ ܇ ܛܰܘܘܐ ܝܐ
---
6. hedi hedi kobësmo - bu rabëc - i hawa 6. ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܒܷܣܡܐ ܇ ܒܘ ܪܰܒܷܥ ܇ ܐܝ ܗܰܘܰܐ
---
7. bu qayṭo - yo - šëmšo w šḥanṯo 7. ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܇ ܝܐ ܇ ܫܷܡܫܐ ܘܫܚܰܢܬ݂ܐ
---
8. konofaq - du muzoġo - qëṭre ġäläbe - mu šuḥlofo 8. ܟܳܢܳܦܰܩ ܆ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܆ ܩܷܛܪܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܆ ܡܘ ܫܘܚܠܳܦܐ
---
9. ṣbuṯo šaḥënto yo - du muzoġo - u šuḥlofo - bay yawmani 9. ܨܒܘܬ݂ܐ ܫܰܚܷܢܬܐ ܝܐ ܆ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܆ ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܆ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ
---
Hör ock förstå den här texten!
Maye Vatten ܡܰܝܶܐ
An noše, aḥ ḥäyewën, az zarce, an ilone, u kyono kule sniqoyo dam maye yo. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ، ܐܰܙ ܙܰܪܥܶܐ، ܐܰܢ ܐܝܠܳܢܶܐ، ܐܘ ܟܝܳܢܐ ܟܘܠܶܗ ܣܢܝܩܳܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܝܐ.
Dlo maye layt ḥaye. Am maye me gabo ste komazici, maṯlo: d oṯe maṭro ġäläbe kibe qoyam arġalyoṯe. ܕܠܐ ܡܰܝܶܐ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܣܬܶܐ ܟܳܡܰܙܝܥܝ، ܡܰܬ݂ܠܐ: ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܝܒܶܗ ܩܳܝܰܡ ܐܰܪܓ݂ܰܠܝܳܬ݂ܶܐ.
Aḥ ḥayayḏan maṣre ne bam maye. Inaqla d lo šotina ṭawwo, gëd ṣohina. ܐܰܚ ܚܰܝܰܝܕ݂ܰܢ ܡܰܨܪܶܐ ܢܶܐ ܒܰܡ ܡܰܝܶܐ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܠܐ ܫܳܬܝܢܰܐ ܛܰܘܘܐ، ܓܷܕ ܨܳܗܝܢܰܐ.
Layban zëdtër me tloṯo aw arbco yawme cayšina dlo maye. ܠܰܝܒܰܢ ܙܷܕܬܷܪ ܡܶܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܐܰܘ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܘܡܶܐ ܥܰܝܫܝܢܰܐ ܕܠܐ ܡܰܝܶܐ.
U nošo bu noquṣo tarte litrat d maye bu yawmo kolozam šote. ܐܘ ܢܳܫܐ ܒܘ ܢܳܩܘܨܐ ܬܰܪܬܶܐ ܠܝܬܪܰܬ ܕܡܰܝܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܫܳܬܶܐ.
Bam mo ḥa w šawci (71%) me briṯo maye ne. Kit tloṯo šëklat d maye: galuḏe, xayore w lahgoye. ܒܰܡ ܡܐ ܚܰܐ ܘܫܰܘܥܝ (71%) ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܡܰܝܶܐ ܢܶܐ. ܟܝܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܫܷܟܠܰܬ ܕܡܰܝܶܐ: ܓܰܠܘܕ݂ܶܐ، ܟ݂ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܰܗܓܳܝܶܐ.
Kit kruxyo dam maye w komšare mu yamo. ܟܝܬ ܟܪܘܟ݂ܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܘܟܳܡܫܰܪܶܐ ܡܘ ܝܰܡܐ.
Am maye du yamo košuḥni mi šëmšo w kosolaq mënne lahgo. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܝܰܡܐ ܟܳܫܘܚܢܝ ܡܝ ܫܷܡܫܐ ܘܟܳܣܳܠܰܩ ܡܷܢܢܶܗ ܠܰܗܓܐ.
Ġäläbe celoyo bi hawa jamde yo. Tamo u lahgo komiḥalaf l caywe, mac caywe koṯe maṭro, ḥarṣabṯo w talgo naqla ḥreto li arco. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܶܠܳܝܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ ܔܰܡܕܶܐ ܝܐ. ܬܰܡܐ ܐܘ ܠܰܗܓܐ ܟܳܡܝ‍ـܚܰܠܰܦ ܠܥܰܝܘܶܐ، ܡܰܥ ܥܰܝܘܶܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ، ܚܰܪܨܰܒܬ݂ܐ ܘܬܰܠܓܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܝ ܐܰܪܥܐ.
Am maye du yamo maluḥe ne, elo am maye du maṭro ḥalye ne, miḏe d u lahgo d konofaq mu yamo lo kofoyaš ebe malḥo. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܝܰܡܐ ܡܰܠܘܚܶܐ ܢܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܚܰܠܝܶܐ ܢܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܐܘ ܠܰܗܓܐ ܕܟܳܢܳܦܰܩ ܡܘ ܝܰܡܐ ܠܐ ܟܳܦܳܝܰܫ ܐܶܒܶܗ ܡܰܠܚܐ.
I malḥo kofayšo bu yamo. Am maye dan nahre w dar rawme ste bu zoyudo ḥalye ne. ܐܝ ܡܰܠܚܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܘ ܝܰܡܐ. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܰܢ ܢܰܗܪܶܐ ܘܕܰܪ ܪܰܘܡܶܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܚܰܠܝܶܐ ܢܶܐ.
Am maye du štoyo ġäläbe ulṣoye ne lan noše. ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܐܘܠܨܳܝܶܐ ܢܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ.
Bu Macërbo an noše košotën maye naḏife w basime maf fëtyune, miḏe d u ṣefoyo dam maye ṭawwo yo tamo. ܒܘ ܡܰܥܷܪܒܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܫܳܬܷܢ ܡܰܝܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ ܘܒܰܣܝܡܶܐ ܡܰܦ ܦܷܬܝܘܢܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܐܘ ܨܶܦܳܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܬܰܡܐ.
Lo b kul dukṯo dë briṯo kit maye naḏife lu štoyo. ܠܐ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܝܬ ܡܰܝܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ ܠܘ ܫܬܳܝܐ.
Ban aṯrawoṯe du cëlmo tliṯoyo am maye komëštacën dawro rabo bu šušoṭo du aṯro. ܒܰܢ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܥܷܠܡܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܕܰܘܪܐ ܒܐ ܒܘ ܫܘܫܳܛܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
Bu Madënḥo Mëṣcoyo w b aṯrawoṯe ḥrene ste dë briṯo konofaq qëṭre w šwole cal am maye. ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܡܷܨܥܳܝܐ ܘܒܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ ܕܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܩܷܛܪܶܐ ܘܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ.
Lo bëlḥuḏe cal am maye du štoyo, elo cal am maye di zarocuṯo, du industri w di näḏafa ste. ܠܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܫܬܳܝܐ، ܐܶܠܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܝ ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ، ܕܘ ܐܝܢܕܘܣܬܪܝ ܘܕܝ ܢܱܕ݂ܰܦܰܐ ܣܬܶܐ.
5. Skriv dessa ord med syrisk skrift och översätt dem till svenska.
arġalyoṯe
barqe
bu noquṣo 
caywe
cëlmo tliṯoyo
celoyo bi hawa
ġer mi hawa
fëtyune
gëd ṣohina
ḥarṣabṯo
hawa ḥëṣto
ḥaye
ḥäyewën
ilone
jamde
komazici
komiḥalaf
košuḥni
koṣohina
kruxyo dam maye
kyono
lahgo
Macërbo
Madënḥo Mëṣcoyo
malḥo (f.)
maṭro
maye
maye galuḏe
maye lahgoye
maye xayore
näḏafa
nahre
qëṭre
rawme
saymina ḥšowo d 
ṣefoyo dam maye
sniqoyo d 
šušoṭo
talgo
tëšroyoṯe
ṭebe
xroṭo daj jamat dar raḏoyoṯe
yamo
zarocuṯo
6. Hitta svaren till frågorna nedan i texterna till denna lektion.
1. Me mën koqaymi an arġalyoṯe? 1. Hur uppstår översvämningar? 1. ܡܶܐ ܡܷܢ ܟܳܩܰܝܡܝ ܐܰܢ ܐܰܪܓ݂ܰܠܝܳܬ݂ܶܐ؟
---
2. Mëqqa kibe u nošo coyaš dlo maye? 2. Hur länge kan människan överleva utan vatten? 2. ܡܷܩܩܰܐ ܟܝܒܶܗ ܐܘ ܢܳܫܐ ܥܳܝܰܫ ܕܠܐ ܡܰܝܶܐ؟
---
3. Kmo bam mo me briṯo maye yo? 3. Hur stor andel vatten består jorden av? 3. ܟܡܐ ܒܰܡ ܡܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܡܰܝܶܐ ܝܐ؟
---
4. Mayko koṯën am maye? 4. Var kommer vattnet ifrån? 4. ܡܰܝܟܐ ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ؟
---
5. Kṯaw karyo cal u kruxyo dam maye. 5. Beskriv vattnets kretslopp i korthet. 5. ܟܬ݂ܰܘ ܟܰܪܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܟܪܘܟ݂ܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ.
---
6. Ayna maye maluḥe ne? 6. Vilket vatten är salt? 6. ܐܰܝܢܰܐ ܡܰܝܶܐ ܡܰܠܘܚܶܐ ܢܶܐ؟
---
7. Ayna maye ḥalye ne? 7. Vilket vatten är sötvatten? 7. ܐܰܝܢܰܐ ܡܰܝܶܐ ܚܰܠܝܶܐ ܢܶܐ؟
---
8. Ayna aṯrawoṯe këtte qëṭre dam maye? 8. Vilka länder har problem med vatten? 8. ܐܰܝܢܰܐ ܐܰܬ݂ܪܰܘܳܬ݂ܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܩܷܛܪܶܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ؟
---
7. Vilket påstående är sant respektive falskt?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ    
    šrolo ġalṭo    
1. Kit ḥaye dlo maye.     ܟܝܬ ܚܰܝܶܐ ܕܠܐ ܡܰܝܶܐ. .1
2. U nošo kibe coyaš tloṯo yawme dlo maye.     ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܝܒܶܗ ܥܳܝܰܫ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܘܡܶܐ ܕܠܐ ܡܰܝܶܐ. .2
3. U kruxyo dam maye komšare mu yamo.     ܐܘ ܟܪܘܟ݂ܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܡܘ ܝܰܡܐ. .3
4. U lahgo komiḥalaf l caywe.     ܐܘ ܠܰܗܓܐ ܟܳܡܝܚܰܠܰܦ ܠܥܰܝܘܶܐ. .4
5. Celoyo bi hawa kit šḥanṯo.     ܥܶܠܳܝܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ ܟܝܬ ܫܚܰܢܬ݂ܐ. .5
6. I jamde kosaymo gliḏo.     ܐܝ ܔܰܡܕܶܐ ܟܳܣܰܝܡܐ ܓܠܝܕ݂ܐ. .6
7. Am maye du maṭro maluḥe ne.     ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܡܰܠܘܚܶܐ ܢܶܐ. .7
8. Am maye du yamo ḥalye ne.     ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܘ ܝܰܡܐ ܚܰܠܝܶܐ ܢܶܐ. .8
9. Am maye d Holanda naḏife ne.     ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܗܳܠܰܢܕܰܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ ܢܶܐ. .9
10. Bu Madënḥo Mëṣcoyo layt qëṭro dam maye.     ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܡܷܨܥܳܝܐ ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ. .10
11. B Afriqa kit qëṭro dam maye naḏife.     ܒܐܰܦܪܝܩܰܐ ܟܝܬ ܩܷܛܪܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ. .11
8. Placera följande ord i lämplig lucka.
ܪܰܡܚܷܠ – ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ – ܒܷܬ݂ܷܪ – ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ – ܠܰܠܝܰܘܳܬ݂ܶܐ – ܗܰܪܟܶܐ – ܬܰܡܐ – ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ – ܠܰܘܓ݂ܷܠ – ܠܰܪܘܰܠ
ramḥël – adyawma – bëṯer – adcaṣriye – lalyawoṯe – harke – tamo – cam ḥḏoḏe – lawġël – larwal
1. mu saṯwo koṯe u rabëc. 1. ܡܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܐܘ ܪܰܒܷܥ.
2. i hawa kojëmdo. 2. ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܟܳܔܷܡܕܐ.
3. Mqabël du šuḥlofo du muzoġo kolozam šuġlina . 3. ܡܩܰܒܷܠ ܕܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܫܘܓ݂ܠܝܢܰܐ .
4. Mir baṭ ṭebe d gëd qaymi arġalyoṯe. 4. ܡܝܪ ܒܰܛ ܛܶܒܶܐ ܕ ܓܷܕ ܩܰܝܡܝ ܐܰܪܓ݂ܰܠܝܳܬ݂ܶܐ.
5. Aṯi b lalyo talgo gäläbe. laybi ëzzi li madrašto. 5. ܐܰܬ݂ܝ ܒܠܰܠܝܐ ܬܰܠܓܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܠܰܝܒܝ ܐܷܙܙܝ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
6. …………. u šuḥlofo du muzoġo koṭore d oṯën maṯre ḥiṣe w …………. koqaymi calcole. 6. ............... ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܟܳܛܳܪܶܐ ܕܐܳܬ݂ܷܢ ܡܰܛܪܶܐ ܚـܝܨܶܐ ܘ............... ܟܳܩܰܝܡܝ ܥܰܠܥܳܠܶܐ.
7. …………. kiban nëfqina …………. lo koṯe maṭro. 7. ............... ܟܝܒܰܢ ܢܷܦܩܝܢܰܐ ………….، ܠܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ.
8. I hawa latyo basëmto, kolozam mëštacina lawġël. 8. ܐܝ ܗܰܘܰܐ ܠܰܬܝܳܐ ܒܰܣܷܡܬܐ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܢܰܐ ܠܰܘܓ݂ܷܠ.