Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ.
ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܝܳܠܰܦ ܘܡܳܠܰܦ ܐܶܒܰܗ.
ܡܶܩܷܡ ܕܗܳܘܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܝܳܠܰܦ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܠܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܘܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܝܰܠܷܦ ܥܰܠ ܐܘ ܫܒܝܠܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܐ.
Madrašto Skola
I madrašto dukṯo du yulfono yo. Skolan är en plats för lärande.
Kibe ḥa yolaf w molaf eba. Man kan lära sig och undervisa där.
Meqëm d howe u Aday malfono b madrašto Holandayto, mšarele d yolaf lišono Holandoyo. Innan Aday blev lärare i en nederländsk skola lärde han sig nederländska.
Azze l dawro du lišono w b cayni zabno yalëf cal u šbilo du yulfono b Holanda. Han deltog i en språkkurs och på samma gång lärde han sig undervisningsmetoder i Nederländerna.
Hawxa u Aday mḥaḏarle ruḥe lu cwodo. Således förberedde sig Aday att arbeta.
ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܕܰܝ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܡܶܩܷܡ ܕܥܳܘܰܕ.
ܒܘ ܕܰܘܪܰܢܐ ܝܰܠܷܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ.
ܝܰܠܷܦ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟ̣ܘܕ: ܩܰܢܝܐ، ܕܰܦܬܰܪ، ܟܬ݂ܳܘܐ، ܠܘܚܐ، ܠܰܚܰܝܬܐ، ܡܰܠܦܳܢܐ، ܣܷܕܪܐ، ܫ̰ܰܢܛܰܐ، ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܩܪܰܝܬܐ، ܟܬ݂ܰܘܬܐ، ܗܷܪܓܐ، ܕܘܪܳܫܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܘܳܕܐ ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܐ. ܟܳܡܳܠܰܦ ܣܘܪܰܝܬ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܘܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܦܪܷܫܠܶܗ ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܝܰܘܡܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܠܘ ܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܗܷܪܓܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܕܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܟܰܪܝܢ ܚܕ݂ܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܝܐ.
ܟܳܡܫܰܝܠܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
ܟܳܡܦܰܢܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܳܬ݂ܰܟ݂ ܒܰܕ ܕܰܘܪܶܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܝܰܠܷܦܢܐ.
ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟ ܟܳܡܫܰܝܰܠ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܟܰܪܝܢ.
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܪܬܰܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܫܰܝܶܠܰܗ: ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕܝ.
ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܝ ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܗܝـܝܘܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܚܰܐ ܡܷܢ ܕܝܳܠܰܦ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܟܐܷܡܡܝ: ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ.
Malfono Aday Läraren Aday
U Aday mkamele u dawro šarwoyo du lišono Holandoyo meqëm d cowad. Aday blev klar med nybörjarkursen i nederländska innan han började arbeta.
Bu dawrano yalëf aydarbo mawḏac ruḥe w aydarbo obe w šoqal cam an noše. I den här kursen lärde han sig att presentera sig och hur man konverserar med andra
Yalëf ste ġalabe xabre di madrašto xud: qanyo, daftar, kṯowo, luḥo, laḥayto, malfono, sëdro, čanṭa, ṭëbliṯo, qrayto, kṯawto, hërgo, durošo w ġer. Han lärde sig en hel del ord i skolan, såsom: penna, anteckningsblock, bok, tavla, suddgummi, lärare, klass, väska, bord, läsning, skrivning, lektion, träning, och mer.
Bëṯër me d qadër maxlaṣ ruḥe bu lišono Holandoyo, mšarele d korax cal cwodo di malfonuṯo. Efter att han lyckats klara sig i nederländska började han att söka arbete som lärare.
Ucdo u Aday malfono yo. Komolaf Surayt b madrašto Holandayto. Këtle yolufe Holandoye w Suryoye. Nu är Aday är lärare. Han undervisar surayt på en nederländsk skola. Han har både nederländska och assyriska/syrianska elever.
Cam u zabno u Aday komaqwe u lišonayḏe u Holandoyo. Frëšle le bi šabṯo yawmo dilonoyo lu ylofo du lišono Holandoyo. Med tiden förbättrar Aday sin nederländska. Han har avsatt en särskild dag i veckan för studier i nederländska språket.
Ġalabe kore bu zabno du hërgo kowe mamlo bayn day yolufe w du malfono. Ofta under lektionstiden uppstår diskussioner mellan elever och lärare.
Karin ḥḏo may yolufe Holandoye yo. Karin är en av de nederländska studenterna.
Komšaylo u Aday: Ayko yalifat Holandoyo?“ Hon frågar Aday: "Var har du lärt dig nederländska?
Komfane u Aday: Ono ste xoṯax bad dawre du lišono yalëfno. Aday svarar: "Jag har som du lärt mig det i språkkurser.
Hat qay këbcat yëlfat Surayt?”, komšayal u Aday li Karin. Varför vill du lära dig surayt?" frågar Aday Karin.
Hiya këmmo: Cal d këtli ḥawrone Suryoye, këbcono fëhmanne inaqla d howina cam ḥḏoḏe.“ Hon svarar: "Eftersom jag har assyriska/syrianska vänner vill jag förstå dem när vi är tillsammans.
Marta yolufto Suryayto yo. U Aday komšayela: Hat qay këbcat yëlfat Surayt? Marta är en assyrisk/syriansk elev. Aday frågar henne: "Varför vill du lära dig surayt?
Hiya këmmo: Cal d këtyo u lišonayḏi. Hon svarar: "Därför att det är mitt språk.
U lišonayḏi falqo mi hiyuṯayḏi yo. Mitt språk är en del av min identitet.
Bëṯër ḥa mën d yolaf ṭawwo yo. Dessutom, vad man än lär sig är det bra.
Këmmi u yulfono u bahro dat tre yo. Man säger att lärande är det andra ljuset.“