Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar II
3. Besvara följande frågor med hjälp av texten.
1. Qay i iqarṯo du Barṣawmo nqila l Berlin? 1. Varför flyttade Barṣawmos familj till Berlin? ܩܰܝ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .1
---
2. Ema nqila i iqarṯo l Berlin? 2. När flyttade familjen till Berlin? ܐܶܡܰܐ ܢܩܝܠܰܗ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .2
---
3. Ayko makralle bayto? 3. Var hyrde de en lägenhet? ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ؟ .3
---
4. Qay loṯewa ṣäbër li Ḥana w lu Barṣawmo? 4. Varför kände sig Ḥana och Barṣawmo rastlösa? ܩܰܝ ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܐ ܨܱܒܷܪ ܠܝ ܚܰܢܰܐ ܘܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ؟ .4
---
5. Mën dukano ftëḥḥe? 5. Vilken sorts affär öppnade de? ܡܷܢ ܕܘܟܰܢܐ ܦܬܷܚܚܶܗ؟ .5
---
6. Me man mdayanne zuze? 6. Vem/vilka lånade de pengar av? ܡܶܐ ܡܰܢ ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܙܘܙܶܐ؟ .6
---
7. Aydarbo mhalaxle šuġla di iqarṯo b Almanya? 7. Hur gick familjens etablering i Tyskland? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ؟ .7
---
4. Ordföljd: bilda korrekta meningar med  hjälp av följande ord.
1. bi aṯto - u Barṣawmo - mšawarle ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܇ ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ .1
---
2. nqila - l Berlin - i iqarṯo ܢܩܝܠܰܗ ܇ ܠܒܶܪܠܝܢ ܇ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ .2
---
3. azzën - li madrašto - an nacime ܐܰܙܙܷܢ ܇ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ .3
---
4. lišono Almanoyo - u Barṣawmo w i Ḥana - lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܚܰܢܰܐ ܇ ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ .4
---
5. ftëḥḥe - du dahwo - dukano - hënne ܦܬܷܚܚܶܗ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .5
---
6. mdayanne – mam moraṯṯe - zuze - hënne ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܇ ܡܰܡ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܇ ܙܘܙܶܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .6
---
7. mhalaxla - i dukano - du dahwo - ṭawwo ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܗ ܇ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܛܰܘܘܐ .7
---
5. Placera vart och ett av följande ord eller uttryck i lämplig lucka.
ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ - ܡܰܟܪܶܠܰܗ - ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ - ܥܰܝܫܳܘܰܐ - ܐܰܒܝܥܝ - ܡܩܰܦܶܠܶܗ - ܟܳܡܷܦܩܐ - ܗܘܘܶܗ - ܦܬܷܚܠܰܗ - ܝܰܠܝܦܐ
mšawarle – makrela – lëḏciwa – cayšowa – abici – mqafele – komëfqo – huwe – ftëḥla – yalifo
1. U Barṣawmo bi aṯto. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ. 1.
2. I iqarṯo b Turcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 2.
3. Hënne d nuqli l Berlin. ܗܷܢܢܶܐ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ. 3.
4. Bi bädaye  lišono Almanoyo. ܒܝ ܒܱܕܰܝܶܐ  ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 4.
5. I iqarṯo bayto b Berlin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ. 5.
6. I baṭiluṯo qëṭre w šwole. ܐܝ ܒܰܛܝܠܘܬ݂ܐ ܩܷܛܪܶܐ ܘܫܘܳܠܶܐ. 6.
7. U Barṣawmo lo cwodo. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܠܐ ܥܘܳܕܐ. 7.
8. Am more zuze b dayno lu Barṣawmo. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܙܘܙܶܐ ܒܕܰܝܢܐ ܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. 8.
9. I iqarṯo dukano du dahwo. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ. 9.
10. I iqarṯo u lišono Almanoyo ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 10.
6 Vilket påstående är riktigt?
U Barṣawmo w i aṯto huwe fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
U Barṣawmo w i aṯto ḥzalle fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
   
Abici d zayri Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܙܰܝܪܝ ܒܶܪܠܝܢ.
Abici d nuqli l Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ.
   
Makralle bayto b Berlin. ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
Zwënne bayto b Berlin. ܙܘܷܢܢܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
   
I Ḥana i ḥoṯo du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
I Ḥana i aṯto du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
   
B Ṭurcabdin cayšiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
B Ṭurcabdin fṣiḥiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܨܝܚܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
   
B Almanya yalifi u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܰܠܝܦܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
B Almanya cwëdde u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܥܘܷܕܕܶܗ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
   
Hënne ftëḥḥe dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܦܬܷܚܚܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
Hënne sxërre dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
   
An nacime yariwi b Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
An nacime yariwi l Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܠܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
7. Förbind bilderna med den korrekta yrkeskategorin.
1  taxtor / osyo ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ 2
ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ
3 nagoro ܢܰܓܳܪܐ 4
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ
5 rašomo ܪܰܫܳܡܐ 6
šufer ܫܘܦܶܪ
7 ܚܰܝܰܪܬܐ ܕܰܟ ܟܰܝـܝܘܶܐ
  ḥayarto dak kayiwe
8
šayoco ܫܰܝܳܥܐ
9 qaṣobo ܩܰܨܳܒܐ 10
 garošo daṣ ṣërtoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
11 ḥašawto ܚܰܫܰܘܬܐ 12
sakratere ܣܰܟܪܰܬܶܪܶܐ
13 ṭabaxto ܛܰܒܰܟ݂ܬܐ 14
zabolo ܙܰܒܳܠܐ
15 jaroḥo ܔܰܪܳܚܐ 16
macamrono ܡܰܥܰܡܪܳܢܐ
8. Komplettera följande tabell.
Almanya  - -
ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ  - -
Fransoyo -
ܦܪܰܢܣܳܝܐ -
 - Turkayto -
 - ܬܘܪܟܰܝܬܐ -
 - Swedoye
- ܣܘܶܕܳܝܶܐ
- Holandoye
- ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
Lëbnon -  -
ܠܷܒܢܳܢ - -
Ciraqoyo -
ܥܝܪܰܩܳܝܐ -
9. Hör denna text om Turabdin.
Ṭurcabdin Turabdin ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Ṭurcabdin ṭuro šṭiḥo yo me alfo hul alfo w maṯe mëtrowat culyo bu tayman-madënḥo d Turkiya b Beṯnahrin i celayto. Turabdin består av en bergsplatå som befinner sig på en höjd mellan 1000 och 1200 meter och som ligger i sydöstra Turkiet och i det övre Mesopotamien. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܛܘܪܐ ܫܛܝܚܐ ܝܐ ܡܶܐ ܐܰܠܦܐ ܗܘܠ ܐܰܠܦܐ ܘܡܰܬ݂ܶܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܥܘܠܝܐ ܒܘ ܬܰܝܡܰܢ-ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܐܝ ܥܶܠܰܝܬܐ.
Kule mas Suryoye camiro wa w heš kit ebe Suryoye. Området beboddes tidigare helt och hållet av assyrier/syrianer, och en del bor fortfarande kvar där. ܟܘܠܶܗ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܘܰܐ ܘܗܶܫ ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
Cal i xariṭa d Turkiya Ṭurcabdin lo komaḥwe xud qlimo l ruḥe. På en turkisk karta, är Turabdin inte utmärkt som ett separat område. ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܩܠܝܡܐ ܠܪܘܚܶܗ.
Bu macërbo d Ṭurcabdin këṯyo i mḏito d Marde, bu madënḥo i mḏito dë Gziro cal u nahro d Dëqlaṯ. I västra Turabdin finns staden Mardin, i öst ligger staden Cizre vid floden Tigris strand. ܒܘ ܡܰܥܷܪܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܐܬ݂ܝܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܓܙܝܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂.
Bu garbyo kofayšo Ḥësno d Kifo, haṯe ste cal u nahro d Dëqlaṯ yo, w bu taymno i mḏito dë Nṣiwën d këtyo cal u tḥumo d Suriya. I norr finner vi Hasankeyf, som också ligger vid floden Tigris, och i söder staden Nsibin, i anslutning till gränsen mot Syrien. ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂ ܝܐ، ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝـܝܰܐ.
B Ṭurcabdin kito qëryawoṯe nacime ġäläbe, elo ucdo an noše bu zoyudo kocayši bam mḏinoṯe d Mëḏyaḏ, Nṣiwën, Azëx, Gziro, Ḥësno d Kifo w Karboran. I Turabdin finns många små byar, men numera bor människorna främst i städerna Midyat, Nsibin, Idil, Cizre, Hasankeyf och Kerboran. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܝܬܐ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܰܡ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܢܨܝܘܷܢ، ܐܰܙܷܟ݂، ܓܙܝܪܐ، ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ ܘܟܰܪܒܳܪܰܢ.
Mëḏyaḏ nuqazto rišayto yo w konëflo b falge d Ṭurcabdin. U mënyono dac comurayḏa maṭi lë tmoni alfo nafšoṯe. Midyat är centralorten som ligger mitt i Turabdin. Dess invånare uppgår till 80 000 till antalet. ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܢܘܩܰܙܬܐ ܪܝܫܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܳܢܷܦܠܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܡܰܛܝ ܠܷܬܡܳܢܝ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ.
U qlimo d Ṭurcabdin fliġo yo mdabronoiṯ cal af fënyoṯe d Marde, Baṭman w Šarnax. Turabdins territorium är administrativt uppdelat i provinserna Mardin, Batman och Şırnak.. ܐܘ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܠܝܓ݂ܐ ܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ ܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܰܐܛܡܰܢ ܘܫܰܪܢܰܟ݂.
Aš šuġlone di šulṭonuṯo bat tlaṯ mḏinoṯani komisomi. Officiella angelägenheter sköts i dessa städer. ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ ܒܰܬ ܬܠܰܬ݂ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܰܢܝ ܟܳܡܝܣܳܡܝ.
Cam u zabno came mšaḥëlfe aṯën w camiri b Ṭurcabdin. Elo ac comurayḏe aš šëršonoye as Suryoye ne. Genom tiderna har olika folkslag kommit och bosatt sig i Turabdin, men dess ursprungliga invånare är assyrier/syrianer. ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܘܥܰܡܝܪܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܫ ܫܷܪܫܳܢܳܝܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ.
Bëṯër mu Sayfo daḥ ḥamšacsar w man ëštiyat u mënyono das Suryoye naḥët ġäläbe w maṭi bay yawmani l noqëṣ me tre alfo nafšoṯe b Ṭurcabdin kule. Efter folkmordet 1915, och i ytterligare utsträckning efter 1960-talet, har antalet assyrier/syrianer minskat kraftigt och uppgår i dessa dagar till färre än två tusen invånare i hela Turabdin. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܘܡܰܢ ܐܷܫܬܝـܝܰܬ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܚܷܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܡܰܛܝ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ ܠܢܳܩܷܨ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܶܗ.
I marduṯo w u lišono das Suryoye kul d aṯi talën me qum i cayno. Fayiši bëlḥuḏe bad dayre w bac citoṯe aw baq qëryawoṯe d as Suryoye kocayši appe. Assyriernas/syrianernas kultur och språk försvinner i allt större utsträckning. De finns endast kvar i klostren eller kyrkorna och i de byar där assyrier/syrianer fortfarande bor. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܬܰܠܷܢ ܡܶܐ ܩܘܡ ܐܝ ܥܰܝܢܐ. ܦܰܝـܝܫܝ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ.
I aġlabiye dac comure d Ṭurcabdin adyawma Kurdoye ne. I marduṯo w u lišono Kurdoyo mšalṭe ne bu qlimo, cam gabe d këtyo u Turkoyo u lišono rušmoyo. Den övervägande majoriteten av Turabdins invånare är idag kurder. Den kurdiska kulturen och språket är vanligast i området, parallellt med att turkiska är det officiella språket. ܐܝ ܐܰܓ݂ܠܰܒܝـܝܶܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܡܫܰܠܛܶܐ ܢܶܐ ܒܘ ܩܠܝܡܐ، ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܪܘܫܡܳܝܐ.
Ṭurcabdin, me ëšme komiḏac d këtyo qlimo ṭuroyo, bu qayṭo šaḥuno yo w bu saṯwo jamudo yo. Det hörs på namnet Turabdin att det är ett bergsområde. På sommaren är det varmt där och på vintern är det kyligt. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܕܟܷܬܝܐ ܩܠܝܡܐ ܛܘܪܳܝܐ، ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܫܰܚܘܢܐ ܝܐ ܘܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܔܰܡܘܕܐ ܝܐ.
U rabëc w at tëšroyoṯe šuḥlofe du maṭro ne. Bay yarḥe du rabëc koqolab l ganṯo d këtyo bzërto b kul šëkël d warde w baybune. Våren och hösten är regniga årstider. Under vårmånaderna förvandlas Turabdin till en trädgård med blommor och ängsblommor av alla slag. ܐܘ ܪܰܒܷܥ ܘܰܐܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܢܶܐ. ܒܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܕܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܩܳܠܰܒ ܠܓܰܢܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܙܷܪܬܐ ܒܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܒܰܝܒܘܢܶܐ.
Qlimo ġäläbe šafiro w šalyo yo. Këtle hawa ṣfiṯo w basëmto, elo faqiro yo mam maye. Det är ett väldigt vackert och lugnt område. Luften där är ren och angenäm, men det är ett område som är fattigt på vatten. ܩܠܝܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܫܰܠܝܐ ܝܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܗܰܘܰܐ ܨܦܝܬ݂ܐ ܘܒܰܣܷܡܬܐ، ܐܶܠܐ ܦܰܩܝܪܐ ܝܐ ܡܰܡ ܡܰܝܶܐ.
Karyo ëmmina, Ṭurcabdin qlimo maxtabzabnoyo das Suryoye yo. Kort sagt, är Turabdin assyriernas/syrianernas historiska område. ܟܰܪܝܐ ܐܷܡܡܝܢܰܐ، ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܩܠܝܡܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܝܐ.
Ebe macmarre hënne dayre w citoṯe maz zabne qamoye di mšiḥoyuṯo w mšatasse madrašyoṯe iḏice w celoye d mawfaqqe malfone, kaṯowe w yaducṯone rabe. Där byggde de kloster och kyrkor från kristendomens första perioder, och de grundade välkända och framstående skolor som frambringade lärare, författare och framstående forskare. ܐܶܒܶܐ ܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܗܷܢܢܶܐ ܕܰܝܪܶܐ ܘܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝ ܡܫܝܚܳܝܘܬ݂ܐ ܘܡܫܰܬܰܣܣܶܗ ܡܰܕܷܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܘܥܶܠܳܝܶܐ ܕܡܰܘܦܰܩܩܶܗ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܘܝܰܕܘܥܬ݂ܳܢܶܐ ܪܰܒܶܐ.