Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Regelbundna verb
D – Regelbundna verb

1) Stam I
a) Presensbas: G.7a/Preteritum: G.8a

1. Transitiva verb

Med /u/ ‍ܘ som basvokalgrš ܓܪܫ I: goraš – grёšle "dra" ܓܳܪܰܫ - ܓܪܷܫܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. goraš ܓܳܪܰܫ grёšle ܓܪܷܫܠܶܗ
3. f. guršo ܓܘܪܫܐ grёšla ܓܪܷܫܠܰܗ
2. m. guršat ܓܘܪܫܰܬ grёšlux ܓܪܷܫܠܘܟ݂
2. f. guršat ܓܘܪܫܰܬ grёšlax ܓܪܷܫܠܰܟ݂
1. m. gorašno ܓܳܪܰܫܢܐ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
1. f. guršono ܓܘܪܫܳܢܐ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
pl. 3. gurši ܓܘܪܫܝ grёšše ܓܪܷܫܫܶܗ
2. guršitu ܓܘܪܫܝܬܘ grёšxu ܓܪܷܫܟ݂ܘ
1. guršina ܓܘܪܫܝܢܰܐ grёšlan ܓܪܷܫܠܰܢ

Med /ё/ ܷ  som basvokal: rḥm ܪܚܡ I: roḥam - rḥёmleälskaܪܳܚܰܡ - ܪܚܷܡܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. roḥam ܪܳܚܰܡ rḥëmle ܪܚܷܡܠܶܗ
3. f. rëḥmo ܪܷܚܡܐ rḥëmla ܪܚܷܡܠܰܗ
2. m. rëḥmat ܪܷܚܡܰܬ rḥëmlux ܪܚܷܡܠܘܟ݂
2. f. rëḥmat ܪܷܚܡܰܬ rḥëmlax ܪܚܷܡܠܰܟ݂
1. m. roḥamno ܪܳܚܰܡܢܐ rḥëmli ܪܚܷܡܠܝ
1. f. rëḥmono ܪܷܚܡܳܢܐ rḥëmli ܪܚܷܡܠܝ
pl. 3. rëḥmi ܪܷܚܡܝ rḥëmme ܪܚܷܡܡܶܗ
2. rëḥmitu ܪܷܚܡܝܬܘ rḥëmxu ܪܚܷܡܟ݂ܘ
1. rëḥmina ܪܷܚܡܝܢܰܐ rḥëmlan ܪܚܷܡܠܰܢ

2. Intransitiva verb

dmx ܕܡܟ݂ I: domaxdamёxsovaܕܳܡܰܟ݂ - ܕܰܡܷܟ݂

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. domax ܕܳܡܰܟ݂ damëx ܕܰܡܷܟ݂
3. f. dëmxo ܕܷܡܟ݂ܐ damixo ܕܰܡܝܟ݂ܐ
2. m. dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ damixat ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ
2. f. dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ damixat ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ
1. m. domaxno ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ damëxno ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ
1. f. dëmxono ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ damixono ܕܰܡܝܟ݂ܳܢܐ
pl. 3. dëmxi ܕܷܡܟ݂ܝ damixi ܕܰܡܝܟ݂ܝ
2. dëmxitu ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ damixitu ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘ
1. dëmxina ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ damixina ܕܰܡܝܟ݂ܝܢܰܐ

 

b) Imperativ (G16.c)

sg. graš! ܓܪܰܫ ; rḥam! ܪܚܰܡ ; dmax! ܕܡܰܟ݂

pl. grašu! ܓܪܰܫܘ ; rḥamu! ܪܚܰܡܘ ; dmaxu! ܕܡܰܟ݂ܘ

 

c) Infinitiv (G15.b) 

grošܓܪܳܫܐ ; rḥomo ܪܚܳܡܐ ; dmoxo ܕܡܳܟ݂ܐ

 

2) Stam II

a) Presensbas – Preteritum (G13.b)  

ḥlq ܚܠܩ II: mḥalaq - mḥalaqlekasta ivägܡܚܰܠܰܩ - ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. mḥalaq ܡܚܰܠܰܩ mḥalaqle ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ
3. f. mḥalqo ܡܚܰܠܩܐ mḥalaqla ܡܚܰܠܰܩܠܰܗ
2. m. mḥalqat ܡܚܰܠܩܰܬ mḥalaqlux ܡܚܰܠܰܩܠܘܟ
2. f. mḥalqat ܡܚܰܠܩܰܬ mḥalaqlax ܡܚܰܠܰܩܠܰܟ݂
1. m. mḥalaqno ܡܚܰܠܰܩܢܐ mḥalaqli ܡܚܰܠܰܩܠܝ
1. f. mḥalqono ܡܚܰܠܩܳܢܐ mḥalaqli ܡܚܰܠܰܩܠܝ
pl. 3. mḥalqi ܡܚܰܠܩܝ mḥalaqqe ܡܚܰܠܰܩܩܶܗ
2. mḥalqitu ܡܚܰܠܩܝܬܘ mḥalaqxu ܡܚܰܠܰܩܟ݂ܘ
1. mḥalqina ܡܚܰܠܩܝܢܰܐ mḥalaqlan ܡܚܰܠܰܩܠܰܢ

Verb med första rotkonsonanten svag yqr ܝܩܪ II: myaqar – myaqarle ܡܝܰܩܰܪ  ܡܝܰܩܰܪܠܶܗ ärarespektera och wbx ܘܒܟ݂ II: mwabax – mwabaxle ܡܘܰܒܰܟ݂ - ܡܘܰܒܰܟ݂ܠܶܗ förmana” böjs  samma sätt som ḥlq II.

 

b) Imperativ (G16.c)

Sg. mḥalaq! ܡܚܰܠܰܩ

Pl. mḥalequ! ܡܚܰܠܶܩܘ

 

c) Infinitiv (G15.b)

eloqo ܚܶܠܳܩܐ

 

3) Stam III

a) Presensbas – Preteritum (G13.c)

ltm ܠܬܡ III: maltammaltamlesamla” ܡܰܠܬܰܡ – ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. maltam ܡܰܠܬܰܡ maltamle ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ
3. f. maltmo ܡܰܠܬܡܐ maltamla ܡܰܠܬܰܡܠܰܗ
2. m. maltmat ܡܰܠܬܡܰܬ maltamlux ܡܰܠܬܰܡܠܘܟ݂
2. f. maltmat ܡܰܠܬܡܰܬ maltamlax ܡܰܠܬܰܡܠܰܟ݂
1. m. maltamno ܡܰܠܬܰܡܢܐ maltamli ܡܰܠܬܰܡܠܝ
1. f. maltmono ܡܰܠܬܡܳܢܐ maltamli ܡܰܠܬܰܡܠܝ
pl. 3. maltmi ܡܰܠܬܡܝ maltamme ܡܰܠܬܰܡܡܶܗ
2. maltmitu ܡܰܠܬܡܝܬܘ maltamxu ܡܰܠܬܰܡܟ݂ܘ
1. maltmina ܡܰܠܬܡܝܢܰܐ maltamlan ܡܰܠܬܰܡܠܰܢ

Presensvarianten med hjälpvokalerna /ё/ respektive /a/  ܷ/ ܰ , förekommer utan skillnad i betydelse:

šfc ܫܦܥ III: mašfac – mašfaclelåta passera; spendera tidܡܰܫܦܰܥ - ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ

    Presensbas - /ё/ Presensbas - /a/
sg. 3. m. mašfac ܡܰܫܦܰܥ mašfac ܡܰܫܦܰܥ
3. f. mašёfco ܡܰܫܷܦܥܐ mašafco ܡܰܫܰܦܥܐ
2. m. mašёfcat ܡܰܫܷܦܥܰܬ mašafcat ܡܰܫܰܦܥܰܬ
2. f. mašёfcat ܡܰܫܷܦܥܰܬ mašafcat ܡܰܫܰܦܥܰܬ
1. m. mašfacno ܡܰܫܦܰܥܢܐ mašfacno ܡܰܫܦܰܥܢܐ
1. f. mašёfcono ܡܰܫܷܦܥܳܢܐ mašafcono ܡܰܫܰܦܥܳܢܐ
pl. 3. mašёfci ܡܰܫܷܦܥܝ mašafci ܡܰܫܰܦܥܝ
2. mašёfcitu ܡܰܫܷܦܥܝܬܘ mašafcitu ܡܰܫܰܦܥܝܬܘ
1. mašёfcina ܡܰܫܷܦܥܝܢܰܐ mašafcina ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ

 

b) Imperativ (G16.c)

Sg. maltam! ܡܰܠܬܰܡ ; mašfac! ܡܰܫܦܰܥ

Pl. maltemu! ܡܰܠܬܶܡܘ ; mašfecu! ܡܰܫܦܶܥܘ

 

c) Infinitiv (G15.b)

tёltimo ܬܷܠܬܝܡܐ ; tëšfico ܬܷܫܦܝܥܐ