Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Arbetsuppgifter och Övningar
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. U Gabro cam man w layko azze d marce u säwal?
ܐ. ܐܘ ܓܰܒܪܐ ܥܰܡ ܡܰܢ ܘܠܰܝܟܐ ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܰܪܥܶܐ ܐܘ ܣܱܘܰܐܠ؟
- -
2. Mën ḥzalle inaqla d këtwayne yatiwe bu šalwo? ܒ. ܡܷܢ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܒܘ ܫܰܠܘܐ؟
- -
3. Kṯaw mën hawi inaqla d Šamcën w Gabro ḥzalle i jandërma? ܓ. ܟܬ݂ܰܘ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܫܰܡܥܷܢ ܘܓܰܒܪܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ؟
-
4. Mën saymiwa aj jandërma bu ṭuro d Badëbbe? ܕ. ܡܷܢ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܐܰܔ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܒܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ؟
-
5. Qay mḥele u rišo di jandërma lu Gabro? ܗ. ܩܰܝ ܡܚܶܠܶܗ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܠܘ ܓܰܒܪܐ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Maqlab af fëtġomani l lišono d aṯto: ܐ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܰܦ ܦܷܬܓ݂ܳܡܰܢܝ ܠܠܝܫܳܢܐ ܕܐܰܬ݂ܬܐ:
a) Kul d koḥozeno u abro d cammi komarnole ܐ: ܟܘܠ ܕܟܳܚܳܙܶܢܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܟܳܐܡܰܪܢܳܠܶܗ
- Kul d koḥëzyono u abro d cammi këmmalle - ܟܘܠ ܕܟܳܚܷܙܝܳܢܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܟܷܐܡܰܠܠܶܗ
b) Yatiwo wayno bu ṭelolo di dawmo du baluṭo ܒ: ܝܰܬܝܘܐ ܘܰܝܢܐ ܒܘ ܛܶܠܳܠܐ ܕܝ ܕܰܘܡܐ ܒܘ ܒܰܠܘܛܐ
- -
c) Mi zucṯo bdeli d marcalno ܓ: ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܒܕܶܠܝ ܕܡܰܪܥܰܠܢܐ
- -
d) Ono laḏëcno mën samno tamo ܕ: ܐܳܢܐ ܠܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܡܷܢ ܣܰܡܢܐ ܬܰܡܐ
- -
e) Qayëmno d moḥeno l Šamcën ܗ: ܩܰܝܷܡܢܐ ܕܡܳܚܶܢܐ ܠܫܰܡܥܷܢ
- -
f) Abëcno d qoyamno elo lo qadërno ܘ: ܐܰܒܷܥܢܐ ܕܩܳܝܰܡܢܐ ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪܢܐ
- -
2. U šëršo /mḥy/ koṯe kmo kore bu qëryono. Mawfaq am mele w sëm aclayye buḥono gramaṭiqoyo: ܒ. ܐܘ ܫܷܪܫܐ ܡܚـܝ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܟܡܐ ܟܳܪܶܐ ܒܘ ܩܷܪܝܳܢܐ. ܡܰܘܦܰܩ ܐܰܡ ܡܶܠܶܐ ܘܣܷܡ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܒܘܚܳܢܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܐ:
a) komoḥele ܐ: ܟܳܡܳܚܶܠܶܗ
zabno d ucdo, farṣufo tliṯoyo ḥḏonoyo gawronoyo, cam naqifo ḥošušoyo du farṣufo tliṯoyo ḥḏonoyo gawronoyo ܙܰܒܢܐ ܕܐܘܥܕܐ܆ ܦܰܪܨܘܦܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ ܆ ܥܰܡ ܢܰܩܝܦܐ ܚܳܫܘܫܳܝܐ ܕܘ ܦܰܪܨܘܦܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ
b) mḥeli iḏi b ܒ: ܡܚܶܠܝ ܐܝܕ݂ܝ ܒ
- -
c) mḥewayle ġäläbe ܓ: ܡܚܶܘܰܝܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ
- -
d) u zlam dë mḥeleli ܕ: ܐܘ ܙܠܰܐܡ ܕܷܡܚܶܠܶܠܝ
- -
e) bdele d moḥe ܗ: ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܳܚܶܐ
- -
f) qayëmno d moḥeno ܘ: ܩܰܝܷܡܢܐ ܕܡܳܚܶܢܐ
- -
g) moḥewayli ܙ: ܡܳܚܶܘܰܝܠܝ
- -
3. Fraš u esoro di mrimonuṯo mi mëlṯo w kṯaw i mëlṯo l ruḥa cam u šëršayḏa. ܓ. ܟܦܪܰܫ ܐܘ ܐܶܣܳܪܐ ܕܝ ܡܪܝܡܳܢܘܬ݂ܐ ܡܝ ܡܷܠܬ݂ܐ ܘܟܬ݂ܰܘ ܐܝ ܡܷܠܬ݂ܐ ܠܪܘܚܰܗ ܥܰܡ ܐܘ ܫܷܪܫܰܝܕ݂ܰܗ.
lëzze lo ëzze ʾzy/ʾzl ܐܙܝ/ܐܙܠ ܠܐ ܐܷܙܙܶܗ ܠܐܷܙܙܶܗ
lëdciwayna -     - ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ
lawina     - ܠܰܘܝܢܰܐ
lëmmitu     - ܠܐܷܡܡܝܬܘ
lule -     - ܠܘܠܶܗ
laṯënwa -     - ܠܰܐܬ݂ܷܢܘܰܐ
4. Maḥat am melani bu zabno d šafëc w d ucdo ܕ. ܡܰܚܰܬ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܫܰܦܷܥ ܘܕܐܘܥܕܐ
ëḏciwayna

aḏicina

këḏcina

ܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ

ܟܷܐܕ݂ܥܝܢܰܐ
ܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ
zayciwayna     ܙܰܝܥܝܘܰܝܢܰܐ
qoyamwayno     ܩܳܝܰܡܘܰܝܢܐ
maḥatwayno     ܡܰܚܰܬܘܰܝܢܐ
ḥonaqwayne     ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ
cajëzwayno     ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ
5. Maqlab am maḥkyone di kṯawto d laltaḥ me aḥna (farṣufo qamoyo sagiyonoyo) l hënne (farṣufo tliṯoyo sagiyonoyo). ܗ. ܡܰܩܠܰܒ ܐܰܡ ܡܰܚܟܝܳܢܶܐ ܕܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܕܠܰܠܬܰܚ ܡܶܐ ܐܰܚܢܰܐ (ܦܰܪܨܘܦܐ ܩܰܡܳܝܐ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ) ܠܗܷܢܢܶܗ (ܦܰܪܨܘܦܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ).

Aḥna bu zabnawo clayme d arbacsar w ḥamšacsar ëšne wayna w lëḏciwayna d kit qonuno mede ste d komakle ḥa mu mazlo du ṭuro d Badëbbe bay yawmanëk.

Aḥna yatiwe bu šalwo w komarcina u säwalayḏan, ḥzelan qariwo elan qotikat sxire du muklo mḥalqe tamo.

Azzan gabayye w ḥërlan d kalën kulle sxire, w ḥaṯe ne.

Cal d azzawayna lu maktab ëḏciwayna d qorina w këṯwina.

Ḥërlan cal i kṯawto d këtyo aclayye w aḏicina d kiban uxlinanne.

Mlelan at turayḏan manne w xilan u mede d fayëš.

ܐܰܚܢܰܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܘܰܝܢܰܐ ܘܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܟܝܬ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܩܳܢܘܢܐ ܡܶܕܶܐ ܣܬܶܐ ܕܟܳܡܰܟܠܶܐ ܚܰܐ ܡܘ ܡܰܙܠܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܷܟ.

ܐܰܚܢܰܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܒܘ ܫܰܠܘܐ ܘܟܳܡܰܪܥܝܢܰܐ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ، ܚܙܶܠܰܢ ܩܰܪܝܘܐ ܐܶܠܰܢ ܩܳܬܝܟܰܬ ܣܟ݂ܝܪܶܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܡܚܰܠܩܶܐ ܬܰܡܐ.

ܐܰܙܙܰܢܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܘܚܷܪܠܰܢ ܕܟܰܠܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܣܟ݂ܝܪܶܐ ܘܚܰܬ݂ܶܐ ܢܶܐ.
ܥܰܠ ܕܐܰܙܙܰܘܰܝܢܰܐ ܠܘ ܡܰܟܬܰܒ ܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܩܳܪܝܢܰܐ ܘܟܷܬ݂ܘܝܢܰܐ.

ܚܷܪܠܰܢ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ ܕܟܝܒܰܢ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܢܢܶܗ.

ܡܠܶܠܰܢ ܐܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ ܡܰܢܢܶܗ ܘܟ݂ܝܠܰܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܦܰܝܷܫ.
- -
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Kṯaw u mede d këḏcat cal u qëṭro d kit b Turkiya cam ak Kurdoye. ܐ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܛܪܐ ܕܟܝܬ ܒܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܥܰܡ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ.
-  -
2. Mën koqoṣad u kaṯowo bu fëtġomo d manḏëfiwa aṭ ṭurone mani d larwal? ܒ. ܡܷܢ ܟܳܩܳܨܰܕ ܐܘ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܒܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܕܡܰܢܕ݂ܷܦܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܡܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ؟
- -
3. Mën ḥusrono hawi cal as Suryoye bi qale du gayso Turkoyo cam ak Kurdoye? ܓ. ܡܷܢ ܚܘܣܪܳܢܐ ܗܰܘܝ ܥܰܠ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܒܝ ܩܰܠܶܐ ܕܘ ܓܰܝܣܐ ܬܘܪܟܳܝܐ ܥܰܡ ܐܰܟ ܟܘܪܕܳܝܶܐ؟
- -
4. Mawfaq mawḏcënwoṯe cal i qriṯo d Arkaḥ mu nawlo, xud: ac comurayḏa, ëšma u Turkoyo, i dukṯo d kofayšo w ḥrene. ܕ. ܡܰܘܦܰܩ ܡܰܘܕ݂ܥܷܢܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܐܰܪܟܰܚ ܡܘ ܢܰܘܠܐ، ܟ݂ܘܕ: ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ، ܐܷܫܡܰܗ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ، ܐܝ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܟܳܦܰܝܫܐ ܘܚܪܶܢܶܐ.
-