Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܓܘܫܡܐ
ܓܘܫܡܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ.
ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܛܳܪܷܢ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ.
ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܰܢܝ ܕܗܳܘܶܐ ܟܰܝـܝܘܐ، ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܟܳܝܳܪܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ.
ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.
ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
Gušmo Kropp
U gušmo du nošo rakiwo yo me hadome baroye w gawoye. Den mänskliga kroppen består av inre och yttre organ.
Kul hadomo këtle woliṯo frëšto. Varje organ har en särskild uppgift.
Ah hadome baroye w gawoye komkamli ḥḏoḏe w koṭorën u gušmo cowad. De inre och yttre organen kompletterar varandra och får kroppen att fungera.
Ḥa mah hadomani d howe kayiwo, u gušmo lo koyoraw xud kolozam. Om en av dessa organ är skadad växer inte kroppen som den ska.
Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro. Här nedan kan ni se kroppen av ett barn.
Ucdo gëd ḥozina ayna ne ah hadome baroye du gušmo. Nu ska vi se vilka de yttre organen är.

 

1. rišo ܪܝܫܐ
2. sacro ܣܰܥܪܐ
3. foṯo ܦܳܬ݂ܐ
4. cayno / cayne, caynoṯe ܥܰܝܢܐ؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
5. aḏno / aḏne, aḏnoṯe ܐܰܕ݂ܢܐ؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ
4. nḥiro ܢܚܝܪܐ
7. femo ܦܶܡܐ
8. qḏolo ܩܕ݂ܳܠܐ
9. katfo / katfoṯe ܟܰܬܦܐ؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
10. ṣadro ܨܰܕܪܐ
11. druco / drucono ܕܪܘܥܐ؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ
12. caksuno ܥܰܟܣܘܢܐ
13. iḏo / iḏe, iḏoṯe ܐܝܕ݂ܐ؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ
14. gawo ܓܰܘܐ
15. ṣawco / ṣawcoṯe ܨܰܘܥܐ؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
16. caṭmo / caṭmoṯe ܥܰܛܡܐ؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ
17. barko / barkoṯe ܒܰܪܟܐ؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
18. saqo / saqe ܣܰܩܐ؛ ܣܰܩܶܐ
19. raġlo / raġle, raġloṯe ܪܰܓ݂ܠܐ؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ
20. carquwo ܥܰܪܩܘܘܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܒܰܣܪܐ، ܓܰܪܡܶܐ، ܓܰܠܕܐ، ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܕܡܐ.
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ: ܪܝܫܐ، ܓܰܘܐ، ܕܪܘܥܳܢܶܐ ܘܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܗܰܢܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ. ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܗܝـܝܰܐ ܟܐܒܐ ܚܰܝܠܐ ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ.
ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ (ܐܳܪܓܰܢܶܐ) ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܩܳܝܰܬ݂ ܒܕܘܟܬ݂ܐ.
ܐܘ ܓܰܠܕܐ ܫܷܟܷܠ ܕܫ̰ܰܟܶܬ ܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܘܫܡܐ. ܟܳܢܳܛܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܰܟ ܟܶܘܶܐ.
ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܕܘ ܪܝܫܐ ܟܝܬ ܡܘܚܐ.
ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܘ ܪܝܫܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܥܰܝܢܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܚܝܪܐ ܘܦܶܡܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܐܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ: ܚܙܳܝܐ ܒܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܒܰܢ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܩܳܚܐ ܒܘ ܢܚܝܪܐ، ܓܝܳܫܐ ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܛܥܳܡܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ ܛܰܘܘܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ، ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܘܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܘܒܘ ܠܘܳܫܐ.
U gušmo me larwal Kroppen på utsidan
U gušmo du nošo rakiwo yo me basro, garme, galdo, wariḏe w admo. Den mänskliga kroppen är gjord av kött, ben, hud, ådror och blod.
U gušmo komifalaġ l arbco falqe rišoye: rišo, gawo, drucone w raġle. Kroppen delas in i fyra huvuddelar: huvud, mage, armar och ben.
Hani cam ḥḏoḏe komkamli i skale du gušmo. Dessa bildar tillsammans kroppens skelett.
I skale du nošo mag garme rakuto yo. Dlo mena layt ḥaye, miḏe d hiya kobo ḥaylo law wariḏe. Människans skelett består av ben. Utan det finns inget liv, eftersom det stöder ådrorna.
Ag garme konëṭri ah hadome gawoye (organe) du gušmo dlo mitakiwi inaqla d ḥa qoyaṯ b dukṯo. Benen skyddar de inre organen i kroppen, så att de inte skadas vid en sammanstötning.
U galdo šëkël d čaket yo cal u gušmo. Konoṭar u gušmo mak kewe. Huden är ett slags ytterhölje över kroppen. Den skyddar kroppen mot sjukdomar.
Lawġël du rišo kit muḥo. I huvudet finns hjärnan.
U muḥo komdabar u gušmo kule. Bu rišo me larwal koḥozina tarte cayne, tarte aḏne, nḥiro w femo. Hjärnan styr hela kroppen. På huvudets utsida kan vi se två ögon, två öron, näsa och mun.
Bëṯër koṯën an iḏe w ar raġle. Sedan kommer händerna och fötterna.
U nošo këtle ḥamšo rëġše: ḥzoyo bac cayne, šmoco ban aḏne, nqoḥo bu nḥiro, gyošo ban iḏe w ṭcomo bu lišono. Människan har fem sinnen: att se med ögonen, att höra med öronen, att lukta med näsan, att röra med händer och att smaka med tungan.
Lašan du gušmo cowad ṭawwo kolozam d howina le ġalabe moro, bu muklo, w bu štoyo, w bu lwošo. För att kroppen ska fungera bra måste vi ta hand om den genom att äta, dricka och klä på oss.