Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܡܘܛܳܝܐ
ܐܘ ܡܘܛܳܝܐ
ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܫܰܦܷܥ ܗܰܘܝ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܘܫܘܫܳܛܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܕܘ ܟܳܡܘܢܝܟܰܣܝܳܢ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܠܶܗ ܡܘܛܳܝܐ.
ܐܘ ܡܘܛܳܝܐ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܛܳܪܶܐ ܕܗܳܘܶܠܰܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܕܰܪܒܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ.
ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܘ ܬܱܠܱܦܳܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܝܐ، ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ ܡܳܒܰܐܝܠ ‌ܐܰܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ.
ܒܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܙܰܒܢܐ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܐܳܒܰܥ.
ܘܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܡܒܰܪܒܰܙ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟܘܠ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܐܳܒܰܥ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܠܰܚ ܚܪܶܢܶܐ.
ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܡܟܳܢܐ ܕܘ ܫܡܳܥܐ ܘܕܘ ܩܪܳܝܐ ܕܰܛ ܛܶܒܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ.
ܐܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܕܘ ܡܘܛܳܝܐ ܟܳܡܰܩܰܪܘܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܨܷܪܬܐ، ܒܘ ܩܳܠܐ ܘܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ.
ܟܳܐܒܰܠܠܶܗ ܦܷܪܨܰܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܡܷܩܬܐ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܐܒܥܝ ܝܷܠܦܝܠܶܗ ܘܦܷܗܡܝܠܶܗ.
ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܰܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܐܰܘ ܡܳܒܰܐܝܠ، ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ ܐܰܘ ܬܰܒܠܶܬ ܘܟܳܥܳܒܰܪ ܠܘ ܢܰܘܠܐ.
ܥܰܣܩܐ ܝܐ ܦܰܝܷܫ ܚܰܐ ܕܥܳܝܰܫ ܩܛܝܥܐ ܡܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܬ݂ܶܐ.
U muṭoyo
Mu doro d šafëc hawi bë briṯo šuḥlofe w šušoṭe ġäläbe bi taknoloġiya du komunikasyon d këmminale muṭoyo. Sedan det senaste sekelskiftet har det skett många tekniska förändringar och framsteg vad gäller kommunikationen i världen, vilken vi kallar Muṭoyo.
U muṭoyo d adyawma koṭore d howelan esore cam ḥḏoḏe b darbone mšaḥlfe. Dagens kommunikationsteknologi gör att vi kan kontakta varandra på olika sätt.
Ḥa mënne u täläfon di iḏo yo, komitawmarle mobile aw smartphone. Ett av dessa är via den bärbara telefonen, som kallas mobiltelefon eller smartphone.
Bu smartphone kibe ḥa me kul dukṯo b kul zabno mëjġal cam man d obac. Med en smartphone kan man var som helst och när som helst prata med den man vill.
W kibe ste ḥa mbarbaz mawḏconwoṯe cal kul ṣbuṯo d obac mawḏac laḥ ḥrene. Man kan också sprida information om alla ämnen som man vill dela med andra.
Kito ste bu smartphone mkono du šmoco w du qroyo daṭ ṭebe me briṯo kula. En smartphone möjliggör också att lyssna eller läsa nyheter från hela världen.
I taknoloġiya du muṭoyo komaqarwo an noše lë ḥḏoḏe bi ṣërto, bu qolo w bi kṯawto. Kommunikationstekniken för människor närmare varandra genom bild, ljud och skrift.
Koballe fërṣa bu darbo du nawlo d howalle b zabno karyo iḏacṯo camëqto cal u mede d këbci yëlfile w fëhmile. Den ger dem möjlighet att, via internet, på kort tid få djupgående kunskap om saker de vill lära sig och förstå.
Baḥ ḥaye yawmoye kul nošo komëstacmal adyawma smartphone aw mobile, komputer aw tablet w kocobar lu nawlo. I det vardagliga livet använder alla en smartphone eller mobil, en dator eller surfplatta för att gå in på nätet.
Casqo yo fayëš ḥa d coyaš qṭico mi taknoloġiyaṯe. Det är inte längre så lätt att leva avstängd från denna teknik.
ܡܳܒܰܝܠ ܚܰܬ݂ܐ
ܣܰܪܐ: ܫܠܳܡܐ، ܐܳܢܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܢܐ. ܥܰܡ ܡܰܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܒܫܰܝܢܐ، ܥܰܡ ܐܝ ܢܰܗܪܝܢ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܐ ܛܰܘܘܐ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܐܰܥܡܰܟ݂ ܐܷܒܥܳܘܰܝܢܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ، ܡܷܢ ܟܝܬ ܡܷܢ ܠܰܝܬ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܬܰܘܕܝ، ܬܰܘܕܝ ܛܰܘܬܐ ܢܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟ ܟ݂ܶܪ ܝܐ، ܡܷܢ ܟܝܬ، ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܷܐܒܥܰܬ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܐܰܥܡܝ؟
ܣܰܪܐ: ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ، ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܙܘܷܢܠܝܠܝ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ، ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂ ܟܡܐ ܫܘܳܠܶܐ ܐܰܥܠܶܗܐ.
ܢܰܗܪܝܢ: ܫܰܦܝܪܐ، ܥܰܠ ‌ܐܘ ܟ݂ܶܪ ܐܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ. ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ: ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܝܐ، ܡܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܡܷܢ ܕܐܷܒܥܰܬ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܡܷܢ ܟܳܩܘܨܕܰܬ؟
ܣܰܪܐ: ܡܰܬ݂ܠܐ: ܫܶܕܳܪܐ ܕܣ.ܡ.ܣ.، ܕܐܝܡܰܝܠܰܬ، ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ، ܚܝܳܪܐ ܕܦܷܠܝܡܶܐ ܘܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܕܡܘܣܝܩܰܐ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܨܰܝܰܪܬܐ ܛܰܘܬܐ ܘܡܷܩܩܰܐ ܕܐܷܒܥܰܬ ܐܰܦ݁ܣ: ܦܰܝܣܒܘܟ، ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ، ܬܘܝܬܬܷܪ ܘܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ ܡܷܢ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܰܠܐ ܟܳܐܟ݂ܰܠ ‌ܐܰܥܠܶܗ!
ܣܰܪܐ: ܟܠܰܝ ܛܰܥܝܳܢܐ، ܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܐܰܦ݁ܣ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟ݂ܘܕ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܬܳܠܟ ܘܣܘܪܰܝܬ ܐܰܦ݁ ܕܘ ܐܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܶ، ܫܰܦܝܪܐ، ܒܰܣ ܡܷܢ ܫܘܳܠܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟
ܣܰܪܐ: ܐܘܥܕܐ ܢܳܫܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܠܝ. ܗܝܙ ܐܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܐܶܠܐ ܩܳܠܐ ܠܰܐܬ݂ܝ ܡܝܢܶܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܰܐܕ݂ܝܥܳܢܐ ܕܐܰܬ݂ܝܠܝ ܬܱܠܱܦܳܢ. ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܩܰܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ؟ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܠܠܶܗ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܠܐ ܠܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܬܠܶܗ. ܬܰܟ݂ ܪܰܡܚܷܠ ܣܝܕܰܢ، ܫܳܬܝܢܰܠܰܢ ܩܰܚܘܰܐ ܘܚܰܝܪܝܢܰܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܕܝܕ݂ܰܟ݂ ܣܬܶܐ. ܐܘ ܩܰܛܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܟܝܒܝ ܫܷܪܝܰܠܠܶܗ!
ܣܰܪܐ: ܬܰܘܕܝ، ܛܪܳܘܶܐ، ܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ ܘܓܷܕ ܡܰܡܛܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܝ. ܡܶܩܷܡ ܕܢܷܦܩܳܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܐ ܒܘ ܘܰܬܣܐܰܦ݁.
ܢܰܗܪܝܢ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܰܬ ܡܳܕܶܪܢ؟ ܒܰܣ ܠܐ ܛܘܥܝܰܬ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܦ݁ܣ ܕܘ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܟܳܠܷܙܡܝ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܣܰܪܐ: ܛܪܳܘܶܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܪܰܡܚܷܠ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܰܠܳܗܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܡܰܟ݂!
Mobile ḥaṯo En ny mobiltelefon
Saro: Šlomo, ono i Saro no. Cam man komëjġolono? Saro: Hej, det här är Saro. Vem talar jag med?
Nahrin: B šayno, cam i Nahrin. Nahrin: Hej, (du talar) med Nahrin.
Saro: Ha ṭawwo, šxwa acmax ëbcowayno mëjġolono. Aydarbo hat, mën kit mën layt? Saro: Så bra, det var ju dig jag ville prata med. Hur mår du? Vad händer?
Nahrin: Tawdi, tawdi ṭawto no. Hat aydarbo hat? Xer yo, mën kit, cal mën këbcat mëjġolat acmi? Nahrin: Tack, jag mår bra. Hur mår du? Är allt bra? Vad är på gång? Vad vill du prata med mig om?
Saro: Këḏcat, aṯmël zwënlili mobile ḥaṯo, këtlilax kmo šwole acle. Saro: Vet du vad, jag köpte en ny mobiltelefon igår, och jag skulle vilja fråga dig lite om den.
Nahrin: Šafiro, cal u xer u mobile ḥaṯo. Mën šëkël yo? Nahrin: Vad fint, gratulerar till nya mobilen. Vad är det för sort?
Saro: Smartphone yo, mani aḥ ḥaṯe. Kit ebe mën d ëbcat! Saro: Det är en smartphone, en sån där ny. Den har alla funktioner man önskar!
Nahrin: Mën koquṣdat? Nahrin: Vad menar du med det?
Saro: Maṯlo: šedoro d SMS, d e-mailat, täläfon foṯo b foṯo, ḥyoro d fëlime w ṣërtoṯe, šmoco d musiqa w medone ḥrene. Kibe ste ṣayarto ṭawto w mëqqa d ëbcat Apps: Facebook, Instagram, Twitter w lo këḏcono mën! Saro: Till exempel kan man skicka sms och mejl, videosamtal, titta på film och bilder, lyssna på musik och en massa annat. Den har en bra kamera och hur många appar som helst: Facebook, Instagram, Twitter och jag vet inte vad!
Nahrin: Alo koxal acle! Nahrin: Inte illa!
Saro: Klay ṭacyono, kibe ste Apps das Suryoye xud Suryoyo Talk w SuraytApp du ilofo du lišono. Saro: Vänta, jag glömde, den har också olika assyriska/syrianska appar som Suryoyo Talk och SuraytApp för att lära sig språket.
Nahrin: E, šafiro, bas mën šwole këtlax? Nahrin: Ja, så bra, men vad hade du för frågor?
Saro: Ucdo nošo mtalfanleli. Hiz u smartphone elo qolo laṯi mine, mawxa laḏicono d aṯili täläfon. Këḏcat qay hawxa yo? Kolozam madacralle? Saro: Nu ringde någon till mig precis. Telefonen vibrerade, men det kom inget ljud, och därför märkte jag inte att någon hade ringt. Vet du varför det är så? Behöver jag lämna tillbaka den?
Nahrin: Lo lo, haṯe latyo mede, lo kolozam madacratle. Tax ramḥël sidan, šotinalan qaḥwa w ḥayrina cal u mobile diḏax ste. U qaṭrayḏax kibi šëryalle! Nahrin: Nej, nej, det där är ingenting, du behöver inte lämna tillbaka den. Kom hem till oss i morgon så tar vi en kaffe och tittar på din telefon tillsammans också. Jag kan lösa ditt problem.
Saro: Tawdi, ṭrowe, gëd ëṯyono w gëd mamṭalle acmi. Meqëm d nëfqono gëd oballax xabro bu WhatsApp. Saro: Tack, vi gör så. Jag kommer i morgon och jag tar med mig den. Jag hör av mig via WhatsApp innan jag åker hemifrån.
NahrinHawxa hawyat modern? Bas lo ṭucyat, kolozam mëjġolina cal an Apps du Suryoyo, kolëzmi lan nacimayḏan. Nahrin: Har du blivit så modern? Men glöm inte att vi måste prata om de assyriska/syrianska apparna, våra barn behöver dem.
SaroṬrowe, inaqlayo gëd ḥozina ḥḏoḏe ramḥël. Fëš bë šlomo!  Saro: Ok, då ses vi i morgon. Hej då!
NahrinAloho howe acmax!  Nahrin: Må Gud vara med dig (Hej då)!