Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar I
1. Lär dig följande verb från texten ovan, bilda sedan respektive grundform i presens.
verbet i texten Text betydelse presens
šafici ܫܰܦܝܥܝ šofac, šëfco ܫܳܦܰܥ، ܫܷܦܥܐ
qralle ܩܪܰܠܠܶܗ
yariwi ܝܰܪܝܘܝ
ḥozën ܚܳܙܷܢ
azze ܐܰܙܙܶܗ
ḥzele ܚܙܶܠܶܗ
mqadamle ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ
cabër ܥܰܒܷܪ
makṯawle ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ
mërle ܡܷܪܠܶܗ
mšayalno ܡܫܰܝܰܠܢܐ
mšayele ܡܫܰܝܶܠܶܗ
fṣiḥi ܦܨܝܚܝ
dacër ܕܰܥܷܪ
mërle ܡܷܪܠܶܗ
kṯawu ܟܬ݂ܰܘܘ
bdewayle  ܒܕܶܘܰܝܠܶܗ
mḥaḏarla ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ
maḥwele ܡܰܚܘܶܠܶܗ
mërre ܡܷܪܪܶܗ
gëd fayritu ܓܷܕ ܦܰܝܪܝܬܘ
gëd šëfcitu ܓܷܕ ܫܷܦܥܝܬܘ
moṭitu ܡܳܛܝܬܘ
gëd kurxitu ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ
gëd soyamno ܓܷܕ ܣܳܝܰܡܢܐ
sëmli ܣܷܡܠܝ
ḥzeli ܚܙܶܠܝ
malḥaqwa ܡܰܠܚܰܩܘܰܐ
2. Vilket påstående är sant och vilket är falskt?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ    
    šrolo ġalṭo    
1. U Simon, u abro rabo di Saro w du Aday yo.     ܐܘ ܣܝܡܳܢ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܪܰܒܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. .1
2. I mawḏconuṯo d cal u tarco cal mazlo l Ṭurcabdin wa.     ܐܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܕܥܰܠ‌ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܥܰܠ ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܰܐ. .2
3. U Simon makṯawle ëšme dlo mi emo w mu babo.     ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܕܠܐ ܡܝ ܐܶܡܐ ܘܡܘ ܒܰܒܐ. .3
4. I emo w u babo fsiḥi bu mazlo du Simon l Ṭurcabdin.     ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܦܨܝܚܝ ܒܘ ܡܰܙܠܐ ܕܘ ܣܝܡܳܢ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 4.
5. U Simon mḥaḏarle taḥrazto lu mazlo.     ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܠܘ ܡܰܙܠܐ. 5.
6. I ṭayasto gëd fayro l Marde.     ܐܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܓܷܕ ܦܰܝܪܐ ܠܡܰܪܕܶܐ. 6.
7. U Simon gëd soyam fëlim b Ṭurcabdin.     ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܓܷܕ ܣܳܝܰܡ ܦܷܠܝܡ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 7.
8. U Simon ġäläbe koroḥam d ëzze l Ṭurcabdin.     ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܳܚܰܡ ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 8.