Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܫܠܳܡܐ ܚܰܒܷܒܬܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܣܰܪܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ ܡܷܪܠܰܗ، ܒܫܰܝܢܐ.
ܩܰܝ؟ ܡܷܢ ܟܝܬ؟ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܡܰܝܟܐ ܟܐܷܕ݂ܥܳܢܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܰܐܚܘܢܝ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܡܷܪܠܰܗ ܐܰܚܘܢܰܟ݂ ܟܰܝـܝܘܐ ܝܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܷܪܠܶܗ، ܗܰܢܐ ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ.
ܟܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ. ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ، ܬܰܟ݂ ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ، ܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܢ ܟܷܬܠܶܗ.
Su Taxtor
B ḥa yawmo bëṯër mu cwodo aṯi u Aday lu bayto. En dag efter jobbet kom Aday hem.
“Šlomo, ḥabёbto!” mërle u Aday li Saro. “Hej, kära!”, sa Aday till Saro.
I Saro b lebo twiroyo mërla, “b šayno!”. Saro svarade med ett brustet hjärta, “Hej!”
“Qay? Mën kit? kul mede ṭawwo yo?” mšayele u Aday. “Varför? Vad är det? Är allt bra?”, frågade Aday.
“Mayko këḏcono,“ mërla i Saro. ”I aṯto d aḥuni Abrohёm, i Šušan, mtalfanla me Mëḏyaḏ w mërla ‘aḥunax kayiwo yo!’” “Jag vet inte”, sa Saro. “Min bror Abrohems fru, Susan, ringde från Midyat och sa ‘din bror är sjuk!’”
U Aday mërle, “hano latyo ṭebo mafaṣḥono. Elo bu ḥaylo d Aloho latyo mede yaquro. Aday svarade, “Det är inte en glädjande nyhet. Men förhoppningsvis är det inte något allvarligt.
Kowe d howe mede xayifo. Lo mëḥzonat, tax mtalfnina, ḥozina mën këtle.” Det kan vara något lättare. Var inte ledsen, kom vi ringer, så får vi se vad han lider av.”
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܩܰܝܷܡ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܟܳܡܫܰܝܰܠ ܥܰܠ ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܟܐܷܡܡܐ: ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܝـܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ ܕܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ، ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ، ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ ܘܓܘܫܡܝ ܟܘܠܶܗ ܟܳܡܰܪܥܰܠ.
ܐܶ، ܕܗܳܘܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܐܒܰܥ ܕܐܷܙܙܘܟ݂ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ، ܡܷܪܠܝ ܠܶܗ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܡܬܰܘܒܰܠ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ ܕܰܪܡܳܢܶܐ، ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܫܷܪܘܒ.
ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܬ݂ܢܳܚܰܬ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܡܶܐ ܐܘܥܕܐ ܠܫܰܒܬ݂ܐ ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܬܰܕܥܰܪ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ.
ܟܰܠܶܗ ܐܘܥܕܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܡܙ̰ܝܕܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܬܰܟ݂ܬ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ. ܐܶ، ܐܶ.
ܫܠܳܡܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܕܰܝ، ܟܰܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܰܚܟܶܠܰܗ ܒܶܐ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܰܥܡܝ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂ ܘܐܰܠܳܗܐ ܐܳܒܶܐ ܠܘܟ݂ ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ  ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܒܶܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ. ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܰܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܗܰܝܡܷܢ ܗܶܫ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܬܰܘܒܰܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܐܶ، ܡܷܢ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܥܰܝܰܢ ܛܰܘܘܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ. ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ.
ܬܰܡܐ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܟܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘܡܰܘܒܶܠܰܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܠܩܶܠܰܝܬܐ ܚܪܶܬܐ. ܕܰܡܷܟ݂ ܒܪܰܡܫܷܠ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
ܐܰܕܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ: ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܪܢܐ ܒܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܰܢܝ ܐܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܡܷܕܠܰܢ ܐܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܐܶ، ܟܰܠܶܗ ܡܷܕܠܰܟ݂ ܝܐ.
ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ ܟܰܟܐ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܘܶܢܐ ܛܰܘܬܷܪ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ، ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Su Taxtor Hos doktorn
Qayëm u Aday komtalfan l Mëḏyaḏ w komšayal cal u barёḥmayḏe. Aday ringer då till Midyat och frågar om sin svåger.
I aṯto du barёḥmayḏe këmmo: “Aṯmël mqawmo cal u Abrohëm. Hustrun till hans svåger säger: “Igår blev Abrohem dålig.
Hiye mërle li: ‘Ašër komaḥësno b ruḥi d latno ṭawwo, riši konoqar, lebi komigawlac, këtli ḥëmto w gušmi kule komarcal.’ Han sa till mig: Jag känner faktiskt att jag inte mår bra, mitt huvud värker, jag mår illa, jag har frossa och hela min kropp skakar.
‘E, d howe hawxa kobac d ëzzux lu taxtor,’ mërli le. Ja, om det är så måste du åka till doktorn, sa jag till honom.
“E hawxa. Bëṯër me falge d yawmo mtawbal lu taxtor. Hiw ele darmone, ḥappoṯe w šërub. Så var det. På eftermiddagen togs han till doktorn. Han fick mediciner, tabletter och flytande.
Mir ele, ‘kolozam mëṯnoḥat. iḏa me ucdo l šabṯo lo nayëḥle, kolozam mitadacar naqla ḥreto lu taxtor.’ Det sades även till honom: Du måste vila, om du inte är frisk om en vecka, måste du hämtas tillbaka igen.‘
Kale ucdo bu bayto mžido cal u taxt.” Nu är han hemma liggandes i sängen.“
”Kibi mëjġalno acme?” Mërle u Aday. “E, e.”. “Kan jag prata med honom?” sa Aday. “Ja, självklart.”
“Šlomo Abrohëm, aydarbo hat?” “Hej Abrohem, hur mår du?”
“Tawdi ġalabe Aday, kala i Šušan maḥkela be mën hawi acmi,” Komar u Abrohëm. “Tack så mycket Aday, SuSan har berättat för dig vad som hänt mig”, säger Abrohem.
“Hway moro l ruḥux w Aloho obe lux ḥulmono ṭawwo”, Komar u Aday. “Ta hand om dig och förhoppningsvis är du snart vid bättre hälsa”, säger Aday.
Bëṯër b šabto i Saro mtalfanla naqla ḥreto l be Abrohёm. Mšayela i aṯto du aḥunayḏa, be aydarbo hawi u Abrohëm? Efter en vecka ringde Saro hem till Abrohem igen. Hon frågade sin brors fru hur Abrohem mår.
I Šušan mërla: “haymën heš hawxa yo. Aṯmël mtawbal naqla ḥreto lu taxtor.” “E, mën mir ele?” Mërla i Saro. Susan sa: “Helt ärligt, han mår fortfarande likadant. Igår togs han till doktorn igen”. “Okej, vad sades det till honom”, sa Saro.
“Bëṯër me dë mcayan ṭawwo, mḥawal lab beṯ krihe,” mërla i Šušan. "Efter att han undersöktes ordentligt, flyttades han till sjukhuset”, sa Susan.
“Tamo mir ele ‘kit kefe bak kulyoṯayḏux! Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux.’ Där sades det till honom att han har njurstenar! ‘Du måste vara kvar här över natten så att vi i morgon kan se vad vi kan göra för dig.’
Bëṯër aṯyo camšira w mawbela u Abrohëm acma l qelayto ḥreto. Damëx bramšël bab beṯ krihe. Sedan kom sköterskan och tog med Abrohem till ett annat rum. Han spenderade igår kväll på sjukhuset.
Adṣafro aṯi u taxtor side w mërle le: ‘Gëd obeno lux ḥappoṯe, miḏe d komašërno baḥ ḥappoṯani ak kulyoṯayḏux gёd howën ṭawtër.’ Imorse kom doktorn till honom och sade: Jag kommer att ge dig tabletter, för att jag tror att dessa tabletter kan hjälpa dina njurar att bli bättre.
E hawxa, mëdlan aḥ ḥappoṯe w dacirina lu bayto”. Och så tog vi tabletterna och återvände hem.“
“Kibi mëjġolono acme?” Mërla i Saro. “Kan jag prata med honom?”, frågade Saro
“E, kale mëdlax yo.” “Ja, här har du honom.”
“Aydarbo hat kako?” “Hur mår du, broder?“
“Tawdi ġalabe, hedi hedi koweno ṭawtër,” mërle u Abrohëm. “Tack så mycket, sakta men säkert blir jag bättre”, sa Abrohem.
“Ġalabe ṭawwo,” mërla i Saro,” ḥulmono ṭawwo. Fëš bë šlomo”. “Jättebra,” sa Saro, “Krya på dig. Hejdå“.