Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

C / Č
C

cade ܥܰܕܶܐ (f.), pl. cadat ܥܰܕܰܬ (L.16) Tradition, Gewohnheit, Brauch, Sitte | ac cadani ܐܰܥ ܥܰܕܰܢܝ diese Gebräuche, diese Sitten (Q.3,115)

cadi ܥܰܕܝ (adj.) (L.4) gewöhnlich, normal

cafro ܥܰܦܪܐ (m.), pl. cafrone ܥܰܦܪܳܢܶܐ (L.7) Erde, Sand

Cäjam ܥܱܔܰܡ (m.) (Q.8,30) Persien

cajizo (adj.), f. cajëzto ܥܰܔܷܙܬܐ, pl. cajize ܥܰܔܝܙܶܐ (Q.5,40) gelangweilt unwohl

caksuno ܥܰܟܣܘܢܐ (m.), pl. caksune ܥܰܟܣܘܢܶܐ (L.7) Ellbogen

cal ܥܰܠ (prep.) auf | maḥatli kṯowo cal i ṭëbliṯo ܡܰܚܰܬܠܝ ܟܬ݂ܳܘܐ ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ich legte ein Buch auf den Tisch

cal d ܥܰܠ ܕ da, weil

cal (+ Suf., G.11b,1-2) ܥܰܠ | acli ܐܰܥܠܝ auf mir; acla ܐܰܥܠܰܗ auf ihr; aclayye ܐܰܥܠܰܝܝܶܗ auf sie (pl.)

cal u xer ܥܰܠ‌ ܐܘ ܟ݂ܶܝܪ Gratulation!, Herzlichen Glückwunsch!

cal mën (L.24) ܥܰܠ ܡܷܢ warum?, aus welchem Grund?

calcolo ܥܰܠܥܳܠܐ (m.), pl. calcole ܥܰܠܥܳܠܐ (L.18) Sturm, Windhose, Wirbelsturm

calofo ܥܰܠܳܦܐ (m.) (G.22) Futter

cam (prep.) mit | babi nafëq cam emi li šuqo ܒܰܒܝ ܢܰܦܷܩ ܥܰܡ ܐܶܡܝ ܠܝ ܫܘܩܐ mein Vater ist mit meiner Mutter in die Stadt gegangen

cam (+ Suf., G.11b,1-2) ܥܰܡ | acme ܐܰܥܡܶܗ mit ihm; acmayxu ܐܰܥܡܰܝܟ݂ܘ mit euch

cam gabe d (L.20) ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕ zudem, neben, zusätzlich zu

cam gab (L.16;  + Suf.) ܥܰܡ ܓܰܒ‍ daneben, zusätzlich

cam hani kulle (Q.5,73) ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ darüber hinaus

cam ḥbol (Q.5,49) ܥܰܡ ܚܒܳܠ leider

cam ḥḏoḏe (G.18) ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ miteinander, gemeinsam

cam sabro d (L.23) ܥܰܡ ܣܰܒܪܐ ܕ in der Hoffnung, dass

cam u zabno (L.20) ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ mit der Zeit

cämäliye ܥܱܡܱܠܝܝܶܐ (f.), pl. cämäliyat ܥܱܡܱܠܝܝܰܬ (L.14) Operation

camiro ܥܰܡܝܪܐ (adj.), f. camërto ܥܰܡܷܪܬܐ, pl. camire ܥܰܡܝܪܶܐ bewohnt | kule mas Suryoye camiro wa ܟܘܠܶܗ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܘܰܐ er war gänzlich von Aramäern/Assyrern bewohnt (L.19) gebaut → comar

cammo ܥܰܡܡܐ (m.), pl. cammone ܥܰܡܡܳܢܶܐ (L.4) Onkel (väterlicherseits)

camo ܥܰܡܐ (m.), pl. came ܥܰܡܶܐ (L.19) Volk | u camayḏe ܐܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ sein Volk (L.17)

Campari ܟܰܡܦ݁ܰܪܝ (= Kampari, L.24) Campari

camšira ܥܰܡܫܝܪܰܐ (f.), pl. camširat ܥܰܡܫܝܪܰܬ (L.14) Krankenschwester

camṯo (f.), pl. camṯoṯe ܥܰܡܬ݂ܳܬ݂ܶܐ (L.4) Tante (väterlicherseits)

camuqo ܥܰܡܘܩܐ (adj.), f. camëqto ܥܰܡܷܩܬܐ, pl. camuqe ܥܰܡܘܩܶܐ tief grundlegend

Cäräbi ܥܱܪܱܒܝ (Q.6,37) Arabisch (Sprache) → Caraboyo

Caraboyo ܥܰܪܰܒܳܝܐ (L.19) Arabisch (Sprache) → Cäräbi

carquwo ܥܰܪܩܘܘܐ (m.), pl. carquwe ܥܰܪܩܘܘܶܐ (L.7) Ferse

caskar ܥܰܣܟܰܪ (m., f.), pl. caskar ܥܰܣܟܰܪ, casekër ܥܰܣܶܟܷܪ (Q.7,11) (f.) Militär (m.) Soldat → jandërma

caskäriye ܥܰܣܟܱܪܝܝܶܐ (f.) Militärdienst

casqo ܥܰܣܩܐ (adj.), f. casqo ܥܰܣܩܐ, pl. casqe ܥܰܣܩܶܐ (L.20) schwierig

casquṯo ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ (f.) (Q.9,23) Schwierigkeit, Mühe → ṣacbuṯo

casro ܥܰܣܪܐ (num.), f. csar ܥܣܰܪ (L.4) zehn

caṣriyawoṯe ܥܰܨܪܝܝܰܘܳܬ݂ܶܐ (adv.) (G.18) abends → caṣriye

caṣriye ܥܰܨܪܝܝܶܐ (f.) (L.8) Abend abends → adcaṣriye, caṣriyawoṯe

catiqo ܥܰܬܝܩܐ (adj.), f. catëqto ܥܰܬܷܩܬܐ, pl. catiqe ܥܰܬܝܩܶܐ (Q.9,69) alt (Gegenstände) → cëtqo, cotaq

caṭmo ܥܰܛܡܐ (f.), pl. caṭmoṯe ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ (L.7) Oberschenkel

cawje ܥܰܘܔܶܐ (f.), pl. cawjat ܥܰܘܔܰܬ (L.21) Kurve

cawodo ܥܰܘܳܕܐ, f. cawadto ܥܰܘܰܕܬܐ, pl. cawode ܥܰܘܳܕܶܐ (G.19) Arbeiter, arbeitend | cawode ne ܥܰܘܳܕܶܐ ܢܶܐ sie arbeiten (L.6) = šaġolo

cäyaša ܥܱܝܰܫܰܐ (f.) (L.20) Leben, Lebensunterhalt → coyaš

cayla ܥܰܝܠܰܐ (f.), pl. caylat ܥܰܝܠܰܬ Familie | ac caylayḏan ܐܰܥ ܥܰܝܠܰܝܕ݂ܰܢ unsere Familien (Q.6,50) → iqarṯo

cayni ܥܰܝܢܝ genauso (wie) gleich

b cayni zabno (Q.2,33) ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ gleichzeitig, zur selben Zeit

cayno ܥܰܝܢܐ (f.), pl. caynoṯe ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ, cayne ܥܰܝܢܶܐ (L.7) Auge | gëd ḥozitu b caynayxu ܓܷܕ ܚܳܙܝܬܘ ܒܥܰܝܢܰܝܟ݂ܘ ihr werdet mit euren eigenen Augen sehen (L.22) Quelle

cal ac cayne ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܝܢܶܐ willkommen, gerne, in Ordnung!

cal cayni ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ gerne, in Ordnung!

caywo ܥܰܝܘܐ (m.), pl. caywe ܥܰܝܘܶܐ (L.18) Wolke

cbarto ܥܒܰܪܬܐ (f.), pl. cbaryoṯe ܥܒܰܪܝܳܬ݂ܶܐ (Q.8,35) Einfahrt, Eingang Eintritt

cboro ܥܒܳܪܐ [Inf. cbr I ܥܒܪ] Hineingehen, Eintreten Einfahrt, Eingang | cboro l darbo rišoyo ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ Einfahrt in eine Hauptstraße; Vorfahrt gewähren! (L.21) → cobar

cebugro ܥܶܒܘܓܪܐ (m.), pl. cebugre ܥܶܒܘܓܪܶܐ Maus

ceḏo ܥܶܕ݂ܐ (m.), pl. ceḏe ܥܶܕ݂ܶܐ (L.9) Fest, Festtage | ceḏo brixo! ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ Frohes Fest! (L.13)

Ceḏo Rabo ܥܶܕ݂ܐ ܪܰܒܐ Ostern

Ceḏo Zcuro ܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ Weihnachten

celoyo ܥܶܠܳܝܐ (adj.), f. celayto ܥܶܠܰܝܬܐ, pl. celoye ܥܶܠܳܝܶܐ hoch | celayto yo ܥܶܠܰܝܬܐ ܝܐ sie ist hoch (L.6)

cewono ܥܶܘܳܢܐ [Inf. cwn II ܥܘܢ] Hilfe, Unterstützung | u cewonayḏe ܐܘ ܥܶܘܳܢܰܝܕ݂ܶܗ seine Hilfe (Q.2,17) → mcawan

cezo ܥܶܙܐ (f.), pl. ceze ܥܶܙܶܐ (L.12) Ziege | hën mac ceze ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܶܙܶܐ manche Ziegen (Q.7,30)

Cëbroyo ܥܷܒܪܳܝܐ (L.19) Hebräisch (Sprache) hebräisch

cël ܥܷܠ (prep.) (+ m-) über, oberhalb von → cal, lalcal

cëlmo ܥܷܠܡܐ (m.), pl. cëlme ܥܷܠܡܶܐ Welt (sg.) Menschen

Cëlmo Tliṯoyo (L.18) ܥܷܠܡܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ Dritte Welt

cëlṯo ܥܷܠܬ݂ܐ (f.), pl. celoṯe ܥܶܠܳܬ݂ܶܐ (Q.9,98) Grund, Auslöser | i cëlṯo di goluṯaṯṯe ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܝ ܓܳܠܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ der Grund für ihre Auswanderung (Q.10,30)

cëmro ܥܷܡܪܐ (m.) (L.4) Alter = cumro

cënwe ܥܷܢܘܶܐ (pl.), sg. cënwo ܥܷܢܘܐ (L.10) Trauben (sg.) Beere

cënwe kome ܥܷܢܘܶܐ ܟܳܡܶܐ schwarze Trauben → suġlo

Cërnës ܥܷܪܢܷܣ (Q.8,64) Cërnës, ein Dorf im Turabdin → Cërnësoyo

Cërnësoyo ܥܷܪܢܷܣܳܝܐ, f. Cërnësayto ܥܷܪܢܷܣܰܝܬܐ, pl. Cërnësoye ܥܷܪܢܷܣܳܝܶܐ (Q.8,64) aus dem Dorf Cërnës → Cërnës

cëtqo ܥܷܬܩܐ (m.) Alter (Gegenstände) → catiqo, cëtqo

ciqo ܥܝܩܐ (adj.), f. cëqto ܥܷܩܬܐ, pl. ciqe ܥܝܩܶܐ (L.11) eng

Ciraq ܥܝܪܰܐܩ (m.) (G.19) Irak

Ciraqoyo ܥܝܪܰܩܳܝܐ, f. Ciraqayto ܥܝܪܰܩܰܝܬܐ, pl. Ciraqoye ܥܝܪܰܩܳܝܶܐ (G.19) Iraker irakisch

Ciruṯo ܥܝܪܘܬ݂ܐ (f.) (Q.9,88) Erweckung Name der ersten aramäischen/assyrischen Nationalbewegung → Intibah

cisaqṯo ܥܝܣܰܩܬ݂ܐ (f.), pl. cisaqyoṯe ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ (L.16) Ring, Ehering

cito ܥܝܬܐ (f.), pl. citoṯe ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ, citawoṯe ܥܝܬܰܘܳܬ݂ܶܐ (L.16) Kirche Kirchenbesuch Gottesdienst

claymo ܥܠܰܝܡܐ (m.), pl. clayme ܥܠܰܝܡܶܐ (L.11) Jugendlicher, junger Mann

claymṯo ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ (f.), pl. claymoṯe ܥܠܰܝܡܳܬ݂ܶܐ (L.16) Jugendliche, junge Frau

cmoro ܥܡܳܪܐ [Inf. cmr I ܥܡܪ] (Q.8,39) Bauen | u cmorayḏa ܐܘ ܥܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ihre (sg.) Bauweise, Architektur (Q.8,39) → comar

cobar, cëbro ܥܳܒܰܪ، ܥܷܒܪܐ - cabër, cabiro ܥܰܒܷܪ، ܥܰܒܝܪܐ [cbr I ܥܒܪ] hineingehen, eintreten | gëd cëbrina šotina qaḥwa ܓܷܕ ܥܷܒܪܝܢܰܐ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ wir gehen hinein und trinken Kaffee (L.12); me d cabirina li ganṯo gëd ḥozitu kul mede ܡܶܐ ܕܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܬܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ wenn wir in den Park gehen, werdet ihr alles sehen (L.22); d cëbri laḥ ḥuḏre ܕܥܷܒܪܝ ܠܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ dass sie Vereinen beitreten (Q.9,117)

codilo ܥܳܕܝܠܐ, pl. codile ܥܳܕܝܠܶܐ Schwager, Schwippschwager, Ehemann der Schwester der Ehefrau → damṯo

cojaz, cëjzo ܥܳܔܰܙ، ܥܷܔܙܐ - cajëz, cajizo ܥܰܔܷܙ، ܥܰܔܝܙܐ [cjz I ܥܔܙ] sich ärgern | ḥëngi cajëzwayno mene ܚܷܢܓܝ ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ ܡܶܢܶܗ weil ich mich so sehr über ihn geärgert hatte (Q.7,83) sich langweilen sich unwohl fühlen

cole, cëlyo ܥܳܠܶܐ، ܥܷܠܝܐ - cali, calyo ܥܰܠܝ، ܥܰܠܝܐ [cly I ܥܠܝ] aufsteigen, ansteigen | kocolën am maye day yame ܟܳܥܳܠܷܢ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܰܝ ܝܰܡܶܐ der Meeresspiegel steigt an (L.18)

coliqo ܥܳܠܝܩܐ (m.), pl. coliqe ܥܳܠܝܩܶܐ (L.23) Süßwurst

comar, cëmro ܥܳܡܰܪ، ܥܷܡܪܐ - camër, camiro ܥܰܡܷܪ، ܥܰܡܝܪܐ [cmr I ܥܡܪ] (L.6) wohnen gebaut werden

comër baytux ܥܳܡܷܪ ܒܰܝܬܘܟ݂ danke → camiro

coraq, cërqo ܥܳܪܰܩ، ܥܷܪܩܐ - carëq, cariqo ܥܰܪܷܩ، ܥܰܪܝܩܐ [crq I ܥܪܩ] fliehen, flüchten → mahzam

coraw, cërwo ܥܳܪܰܘ، ܥܷܪܘܐ - crule, crula ܥܪܘܠܶܗ، ܥܪܘܠܰܗ [crw I ܥܪܘ] (G.20) grob sieben | crawu ܥܪܰܘܘ siebt! (G.23)

coṣar, cuṣro ܥܳܨܰܪ، ܥܘܨܪܐ - cṣërle, cṣërla ܥܨܷܪܠܶܗ، ܥܨܷܪܠܰܗ [cṣr I ܥܨܪ] auspressen, pressen, unter Druck setzen | cuṣriwaynanne ܥܘܨܪܝܘܰܝܢܰܢܢܶܗ wir pressten sie (pl.) aus (Q.4,16)

cotaq, cëtqo ܥܳܬܰܩ، ܥܷܬܩܐ - catëq, catiqo ܥܰܬܷܩ، ܥܰܬܝܩܐ [ctq I ܥܬܩ] alt werden (Gegenstände) → catiqo, cëtqo

cowad, cawdo ܥܳܘܰܕ، ܥܰܘܕܐ - cwëdle, cwëdla ܥܘܷܕܠܶܗ، ܥܘܷܕܠܰܗ [cwd I ܥܘܕ] arbeiten | mën kocawdat? ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟ was arbeitest du? (L.3); u babo w i emo di iqarṯo kocawdi ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܐܝ ܐܶܡܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܟܳܥܰܘܕ der Vater und die Mutter der Familie arbeiten (L.4) → šoġal

coyaš, cayšo ܥܳܝܰܫ، ܥܰܝܫܐ - cayëš, cayišo ܥܰܝܷܫ، ܥܰܝܝܫܐ [cyš I ܥܝܫ] leben, wohnen | an abne d ḥoli kocayši bu Swed ܐܰܢ ܐܰܒܢܶܐ ܕܚܳܠܝ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ meine Cousins (mütterlicherseits) leben in Schweden (L.4); b Kafro cayšiwa tmoni iqaryoṯe ܒܟܰܦܪܐ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܬܡܳܢܝ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ in Kafro lebten achtzig Familien (Q.2,1) → cäyaša

crayto ܥܪܰܝܬܐ (f.) (Q.3,86) Mittagessen

croḏo (m.), pl. croḏe ܥܪܳܕ݂ܶܐ (L.22) Zebra, Wildesel

cruto ܥܪܘܬܐ (f.) Freitag

i cruto li ctiḏuṯo ܐܝ ܥܪܘܬܐ ܠܝ ܥܬܝܕ݂ܘܬ݂ܐ Fridays for Future → yawmo

csar ܥܣܰܪ (num., f.) zehn → casro

cṣoro ܥܨܳܪܐ [Inf. cṣr I ܥܨܪ] (Q.4,30) (Aus)pressen, Keltern

cudrono ܥܘܕܪܳܢܐ (m.) Hilfe, Unterstützung → cewono

cufoyo ܥܘܦܳܝܐ (m.), pl. cufoye ܥܘܦܳܝܶܐ Begräbnis, Bestattungszeremonie | sim u cufoyayḏe ܣܝܡ ܐܘ ܥܘܦܳܝܰܝܕ݂ܶܗ er wurde (kirchlich) bestattet (Q.9,123)

culyo ܥܘܠܝܐ (m.), pl. culye ܥܘܠܝܶܐ (L.19) Höhe

cumro ܥܘܡܪܐ Alter | cumre ܥܘܡܪܶܗ im Alter von…, mit … Jahren (Q.9,4); b cumro nacimo ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ im jungen Alter (Q.9,13) = cëmro

cuqobo ܥܘܩܳܒܐ (m.), pl. cuqobe ܥܘܩܳܒܶܐ (Q.9,26) Nachforschung, Forschung, Recherche

Cuṯmanoyo ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܐ, f. Cuṯmanayto ܥܘܬ݂ܡܰܢܰܝܬܐ, pl. Cuṯmanoye ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ (Q.9,26) Osmane Osmanisch (Sprache) osmanisch

cwodo [Inf. cwd I ܥܘܕ] (L.3) Arbeit | kul ḥa azze lu cwodayḏe ܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ jeder ging zu seiner Arbeit (L.3) Arbeiten

cwodo mšawtfo (L.24) ܥܘܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ Zusammenarbeit → cowad, šuġlo

cwono ܥܘܳܢܐ (f.), pl. cwone ܥܘܳܢܶܐ (L.12) (f.) weibliches Schaf (pl.) Schafe

  

Č

čaket ܫ̰ܰܟܶܬ (m.), pl. čaketat ܫ̰ܰܟܶܬܰܬ, čakete ܫ̰ܰܟܶܬܶܐ (L.7) Jacke

čanṭa (f.), pl. čanṭat ܫ̰ܰܢܛܰܬ (L.3) Tasche

čaye ܫ̰ܰܝܶܐ (f.), pl. čayat ܫ̰ܰܝܰܬ (L.23) Tee

čike ܫ̰ܝܟܶܐ (adv.) ein wenig | qumṯux kiba xud čike ܩܘܡܬ݂ܘܟ݂ ܟܝܒܰܗ ܟ݂ܘܕ ܫ̰ܝܟܶܐ deine Statur ist winzig (Q.7,61) ëšmo2

čimanto ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ (f.) (L.6) Zement

Čin ܫ̰ܝܢ (m.) (G.19) China = Ṣin