Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܝܘܠܦܳܢܐ
ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܘ ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ
ܐܷܫܩܰܕ݂ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
ܐܰܕܫܰܬܐ ܡܫܰܪܶܠܰܗ ܕܩܘܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܐܶܠܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܷܟܡܐ ܝܰܪܚܶܐ ܡܒܰܛܶܠܰܗ ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܠܰܬܘܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܪܷܚܡܳܘܰܐ.
ܐܘܥܕܐ ܟܳܟܘܪܟ݂ܐ ܥܰܠ ܡܟܳܢܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
i Marta w i qrayto
Ëšqaḏ i Marta maxlaṣla i madrašto. Letztes Jahr schloss Marta die Schule ab.
Adšato mšarela d quryo zëdqe bu Beṯṣawbo dë Groningen. Dieses Jahr hat sie an der Universität in Groningen angefangen, Jura zu studieren.
Elo bëṯër bë kmo yarḥe mbaṭela i qrayto daz zëdqe, miḏe d latwa u mede d rëḥmowa. Doch nach einigen Monaten hat sie das Jurastudium abgebrochen, weil es nicht das war, was ihr gefiel.
Ucdo kokurxo cal mkone ḥaṯe di qrayto. Jetzt sucht sie nach neuen Studienmöglichkeiten.
ܝܘܠܦܳܢܐ
ܕܘ ܫܪܳܠܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܪܷܚܡܳܘܰܐ ܕܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܠܐ ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܐܷܒܥܳܘܰܐ.
ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܘ ܫܘܪܳܝܐ ܒܠܶܒܐ ܦܠܝܓ݂ܳܝܐ ܡܫܰܪܶܘܰܝܠܰܗ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ.
ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܥܰܔܰܒܠܰܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܛܪܶܠܰܗ ܘܟ݂ܰܨܝܪܐ ܐܝ ܫܰܬܰܝܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕܟܷܒܥܶܐ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܠܐ ܟ݂ܘܨܪܐ ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ ܣܬܶܐ.
ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܘܡܫܰܘܰܪܠܰܗ ܒܷܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܕܶܠܰܗ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܐ ܪܘܚܰܗ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ.
ܒܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܦܬܝܚܶܐ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܙܷܪܠܰܗ ܦܷܪܥܶܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܘܡܰܠܷܡܠܰܗ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܪܘܷܚܬܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ.
ܐܰܙܙܰܗ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ ܕܐܰܢܫܟ݂ܷܕܶܐ ܕܩܘܪܝܐ ܦ݁ܶܕܰܓܳܓܝ، ܠܐ ܡܥܰܔܰܒܠܰܗ. ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܝܪܐ ܕܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ ܕܷܡܫܰܝܠܐ ܥܰܠ ܐܝ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ.
ܪܚܷܡܠܰܗ، ܐܶܠܐ ܡܷܪܠܰܗ ܟܳܙܰܝܥܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܥܰܣܩܐ ܐܰܥܠܝ ܘܠܐ ܩܘܕܪܳܢܐ ܡܕܰܘܡܳܢܐ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܐܰܙܙܰܗ ܕܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܪܘܚܰܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܕܩܘܪܝܐ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܘܣܷܦܪܳܝܘܬ݂ܐ ܒܢܝܫܐ ܕܗܘܝܐ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ.
ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܟܰܫܷܪܬܐ ܘܰܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ. ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ ܡܰܝܕܳܘܰܐ ܦܘܚܳܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܚܙܰܠܠܶܗ ܐܰܬ ܬܰܫܪܳܪܶܐ ܘܐܰܘ ܘܰܪܩܰܝܕ݂ܰܗ، ܡܰܩܷܒܠܰܠܠܶܗ. ܡܠܶܠܰܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ‎ ܬܷܟܬ݂ܝܘܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܥܰܠ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܡܩܰܦܶܠܰܠܰܗ ܩܶܠܰܝܬܐ ܒܷܩܪܝܬ݂ܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܠܰܝܕܷܢ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܗܰܘܝܐ ܪܘܫܡܳܐܝܬ݂ ܝܳܠܘܦܬܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ.
ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ ܓܷܕ ܡܫܰܪܝܐ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ.
Yulfono Studium
Du šrolo i Marta bi qamayto rëḥmowa d huyo taxtore, elo lo qadiro, miḏe d lo qayëṯla dukṯo bu beṯṣawbo d ëbcowa. Eigentlich wollte Marta zuerst Ärztin werden, doch konnte sie das nicht, da sie keinen Platz an ihrer Wunschuniversität bekam.
I Marta mu šuroyo b lebo fliġoyo mšarewayla bi qrayto daz zëdqe. Marta hatte von Anfang an mit gemischten Gefühlen das Jurastudium begonnen.
Elo lo mcajabla, mawxa ṭrela w xaṣiro i šatayo du yulfono. Doch es gefiel ihr nicht, deshalb brach sie es ab und verlor so das Studienjahr.
Bëṯër mëftakarla d këbce saymo mede, lašan d lo xuṣro i šato d ëṯyo ste. Dann dachte sie, dass sie etwas unternehmen müsse, um kein weiteres Jahr zu verlieren.
Mëjġela cam aḥ ḥawronayḏa w mšawarla bë mšabloniṯo du yulfono. Sie tauschte sich mit ihren Freunden aus und suchte eine Studienberaterin auf.
Hawxa i Marta bdela dë mḥaḏro ruḥa li šato d ëṯyo. So hat sich Marta auf das kommende Jahr vorbereitet.
Bay yawme dat tarce ftiḥe dab beṯṣawbe zërla fërce d yulfono mšaḥëlfe w malëmla iḏacṯo rwëḥto aclayye. An den „Tagen der offenen Tür“ der Universitäten besuchte sie verschiedene Fachrichtungen und eignete sich ein breites Wissen über sie an.
Azza li madrašto celayto d Enschede d quryo pedagogi, lo mcajabla. Ḥa yawmo azza lu Beṯṣawbo Ḥiro d Amsterdam dë mšaylo cal i taxtoriye di nafšo. Sie besuchte die Hochschule in Enschede, um Pädagogik zu studieren. Das gefiel ihr aber nicht. An einem Tag suchte sie die Vrije Universiteit Amsterdam auf, um sich über die Psychologie zu informieren.
Rḥëmla, elo mërla: “Kozaycono howe casqo acli w lo qudrono mdawmono”. Es gefiel ihr, jedoch dachte sie: „Ich befürchte, dass es zu schwierig wird und ich es nicht durchziehen kann.“
Bi ḥarayto azza d makaṯwo ruḥa bu Beṯṣawbo d Leiden d quryo lišono Ënglišoyo w sëfroyuṯo b nišo d huyo malfoniṯo. Schließlich schrieb sie sich an der Universität Leiden für Englische Sprache und Literatur ein, mit dem Ziel Lehrerin zu werden.
I Marta yolufto kašërto wa bi madrašto trayoniṯo. Kul naqla maydowa fuḥome ṭawwe. Marta war eine fleißige Schülerin am Gymnasium. Sie bekam immer gute Noten.
Bëṯër me d bu Beṯṣawbo d Leiden ḥzalle at tašrore w aw warqayḏa, maqëblalle. Mlela aw warqe du tëkṯiwo. Nachdem man an der Universität Leiden ihre Zeugnisse und Dokumente geprüft hatte, wurde sie angenommen. Sie füllte die Formulare für die Immatrikulation aus.
Bëṯër cal u darbo du nawlo mqafelala qelayto bë qriṯo qaruto l Leiden. Anschließend fand sie über das Internet ein Zimmer in einem Dorf in der Nähe von Leiden.
Hawxa i Marta hawyo rušmoyiṯ yolufto du Beṯṣawbo d Leiden. So ist Marta offiziell eine Studentin der Universität Leiden geworden.
Bi šato du yulfono d ëṯyo gëd mšaryo bi qrayto. Im kommenden Studienjahr wird sie mit dem Studium beginnen.