Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen I
1. Lesen Sie den Text ein zweites Mal gründlich!
2. Übersetzen Sie folgende Begriffe ins Deutsche.
lebo twiroyo ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ
qay? ܩܰܝ؟
mën kit? ܡܷܢ ܟܝܬ؟
kul mede ṭawwo yo? ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
i aṯto d aḥuni ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ
kayiwo ܟܰܝـܝܘܐ
latyo ṭebo mafaṣḥono ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ
latyo mede yaquro ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ
mede xayifo ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ
lo mëḥzonat ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ
u barёḥmayḏa ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܰܗ
i aṯto du barёḥmayḏe ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ
komaḥëkyo ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ
mqawmo acle ܡܩܰܘܡܐ ܐܰܥܠܶܗ
komaḥësno  b ruḥi ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ
latno ṭawwo ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ
riši konoqar ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ
lebi komigawlac ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ
këtli ḥëmto ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ
gušmi komarcal ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ
mtawbal ܡܬܰܘܒܰܠ
hiw ele ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ
darmone ܕܰܪܡܳܢܶܐ
ḥappoṯe ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ
šërub ܫܷܪܘܒ
mir ele ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ
lo nayëḥle ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ
mitadacrat ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ
mžido (m.) ܡܙ̰ܝܕܐ
taxt ܬܰܟ݂ܬ
aydarbo hat? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
hway moro l ruḥux ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂
ḥulmono ܚܘܠܡܳܢܐ
mcayan ܡܥܰܝܰܢ
mḥawal ܡܚܰܘܰܠ
kefe ܟܶܦܶܐ
kulyoṯe ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ
camšira ܥܰܡܫܝܪܰܐ
bramšël ܒܪܰܡܫܷܠ
adṣafro ܐܰܕܨܰܦܪܐ
komašërno ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ
kako ܟܰܟܐ
hedi hedi ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ
ṭawtër ܛܰܘܬܷܪ