Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܡܰܕܪܰܫܬܐ
ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܝܐ.
ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܝܳܠܰܦ ܘܡܳܠܰܦ ܐܶܒܰܗ.
ܡܶܩܷܡ ܕܗܳܘܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܝܳܠܰܦ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܐܰܙܙܶܗ ܠܕܰܘܪܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܘܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܝܰܠܷܦ ܥܰܠ ܐܘ ܫܒܝܠܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܐ.
Madrašto Schule
I madrašto dukṯo du yulfono yo. Die Schule ist ein Ort des Lernens.
Kibe ḥa yolaf w molaf eba. Man kann in ihr lernen und lehren.
Meqëm d howe u Aday malfono b madrašto Holandayto, mšarele d yolaf lišono Holandoyo. Bevor Aday Lehrer auf einer niederländischen Schule wurde, hat er Niederländisch gelernt.
Azze l dawro du lišono w b cayni zabno yalëf cal u šbilo du yulfono b Holanda. Er besuchte einen Sprachkurs und zur selben Zeit lernte er die Lehrmethoden in den Niederlanden.
Hawxa u Aday mḥaḏarle ruḥe lu cwodo. So bereitete sich Aday auf die Arbeit vor.
ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܕܰܝ
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܟܰܡܶܠܶܗ ܐܘ ܕܰܘܪܐ ܫܰܪܘܳܝܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ ܡܶܩܷܡ ܕܥܳܘܰܕ.
ܒܘ ܕܰܘܪܰܢܐ ܝܰܠܷܦ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܪܘܚܶܗ ܘܐܰܝܕܰܪܒܐ ܐܳܒܶܐ ܘܫܳܩܰܠ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ.
ܝܰܠܷܦ ܣܬܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܟ̣ܘܕ: ܩܰܢܝܐ، ܕܰܦܬܰܪ، ܟܬ݂ܳܘܐ، ܠܘܚܐ، ܠܰܚܰܝܬܐ، ܡܰܠܦܳܢܐ، ܣܷܕܪܐ، ܫ̰ܰܢܛܰܐ، ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܩܪܰܝܬܐ، ܟܬ݂ܰܘܬܐ، ܗܷܪܓܐ، ܕܘܪܳܫܐ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܩܰܕܷܪ ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܪܘܚܶܗ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܟܳܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܘܳܕܐ ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ.
ܐܘܥܕܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܐ. ܟܳܡܳܠܰܦ ܣܘܪܰܝܬ ܒܡܰܕܪܰܫܬܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܘܣܘܪܝܳܝܶܐ.
ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܩܘܶܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܐܘ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ، ܦܪܷܫܠܶܗ ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܝܰܘܡܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ ܠܘ ܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܗܷܪܓܐ ܟܳܘܶܐ ܡܰܡܠܐ ܒܰܝܢ ܕܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܘܕܘ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܟܰܪܝܢ ܚܕ݂ܐ ܡܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ ܝܐ.
ܟܳܡܫܰܝܠܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܰܝܟܐ ܝܰܠܝܦܰܬ ܗܳܠܰܢܕܳܝܐ؟
ܟܳܡܦܰܢܶܐ ܐܘ ܐܰܕܰܝ: ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟ݂ܳܬ݂ܰܟ݂ ܒܰܕ ܕܰܘܪܶܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܝܰܠܷܦܢܐ.
ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟ ܟܳܡܫܰܝܰܠ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܟܰܪܝܢ.
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܠܝ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܣܘܪܝܳܝܶܐ، ܟܐܷܒܥܳܢܐ ܦܷܗܡܰܢܢܶܗ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
ܡܰܪܬܰܐ ܝܳܠܘܦܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܝܐ. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܫܰܝܶܠܰܗ: ܗܰܬ ܩܰܝ ܟܐܷܒܥܰܬ ܝܷܠܦܰܬ ܣܘܪܰܝܬ؟
ܗܝܝܰܐ ܟܐܷܡܡܐ: ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕܝ.
ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܝ ܦܰܠܩܐ ܡܝ ܗܝـܝܘܬܰܝܕ݂ܝ ܝܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܚܰܐ ܡܷܢ ܕܝܳܠܰܦ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܟܐܷܡܡܝ: ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܐܘ ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ.
Malfono Aday Der Lehrer Aday
U Aday mkamele u dawro šarwoyo du lišono Holandoyo meqëm d cowad. Aday hat den Anfängerkurs in Niederländisch beendet, bevor er gearbeitet hat.
Bu dawrano yalëf aydarbo mawḏac ruḥe w aydarbo obe w šoqal cam an noše. In diesem Kurs hat er gelernt, sich vorzustellen und eine Unterhaltung mit anderen zu führen.
Yalëf ste ġalabe xabre di madrašto xud: qanyo, daftar, kṯowo, luḥo, laḥayto, malfono, sëdro, čanṭa, ṭëbliṯo, qrayto, kṯawto, hërgo, durošo w ġer. Er hat viele Begriffe aus dem Schulalltag gelernt, wie: Stift, Heft, Buch, Tafel, Radiergummi (Schwamm), Lehrer, Klasse, Tasche, Tisch, Lesen, Schreiben, Lektion, Übung und weitere.
Bëṯër me d qadër maxlaṣ ruḥe bu lišono Holandoyo, mšarele d korax cal cwodo di malfonuṯo. Nachdem er die niederländischen Sprache gemeistert hatte, begann er, sich eine Arbeit als Lehrer zu suchen.
Ucdo u Aday malfono yo. Komolaf Surayt b madrašto Holandayto. Këtle yolufe Holandoye w Suryoye. Jetzt ist Aday Lehrer. Er unterrichtet Surayt an einer niederländischen Schule. Er hat sowohl niederländische als auch aramäische/assyrische Schüler.
Cam u zabno u Aday komaqwe u lišonayḏe u Holandoyo. Frëšle le bi šabṯo yawmo dilonoyo lu ylofo du lišono Holandoyo. Mit der Zeit verbessert Aday auch seine niederländische Sprache. Er hat einen Tag in der Woche extra zum Niederländischlernen festgelegt.
Ġalabe kore bu zabno du hërgo kowe mamlo bayn day yolufe w du malfono. Oftmals gibt es während des Unterrichts Diskussionen zwischen den Schülern und dem Lehrer.
Karin ḥḏo may yolufe Holandoye yo. Karin ist eine niederländische Schülerin.
Komšaylo u Aday: „Ayko yalifat Holandoyo?“ Sie fragt Aday: „Wo hast du Niederländisch gelernt?“
Komfane u Aday: „Ono ste xoṯax bad dawre du lišono yalëfno. Aday antwortet: „Ich habe es, wie du, in Sprachkursen gelernt."
Hat qay këbcat yëlfat Surayt?”, komšayal u Aday li Karin. "Warum möchtest du Surayt lernen?“, fragt Aday Karin.
Hiya këmmo: „Cal d këtli ḥawrone Suryoye, këbcono fëhmanne inaqla d howina cam ḥḏoḏe.“ Sie antwortet: „Weil ich aramäische/assyrische Freunde habe und ich sie verstehen möchte, wenn wir zusammen sind.“
Marta yolufto Suryayto yo. U Aday komšayela: Hat qay këbcat yëlfat Surayt? Marta ist eine aramäische/assyrische Schülerin. Aday fragt sie: „Warum möchtest du Surayt lernen?“
Hiya këmmo: Cal d këtyo u lišonayḏi. Sie sagt: „Weil es meine Sprache ist.
U lišonayḏi falqo mi hiyuṯayḏi yo. Meine Sprache ist ein Teil meiner Identität.
Bëṯër ḥa mën d yolaf ṭawwo yo. Außerdem, es ist alles gut, was man lernt.
Këmmi u yulfono u bahro dat tre yo. Man sagt, Lernen ist das zweite Licht.“