Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
2. Suchen Sie die Antworten in den Texten.
1. Mën komar ḥa inaqla d komoyad u täläfon? ܡܷܢ ܟܳܐܡܰܪ ܚܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܳܝܰܕ ܐܘ ܬܱܠܱܦܳܢ؟ .1
---
2. Mën zwënlala i Saro? ܡܷܢ ܙܘܷܢܠܰܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ؟ .2
---
3. Cal mën mtalfanla Saro li Nahrin? ܥܰܠ ܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܣܰܪܐ ܠܝ ܢܰܗܪܝܢ؟ .3
---
4. Mën kiba saymo i Saro bu mobile ḥaṯo diḏa? ܡܷܢ ܟܝܒܰܗ ܣܰܝܡܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ ܕܝܕ݂ܰܗ؟ .4
---
5. Ayna qëṭro hawila i Saro? ܐܰܝܢܰܐ ܩܷܛܪܐ ܗܰܘܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ؟ .5
---
6. Ema gëd šëryo i Nahrin u qëṭro di Saro? ܐܶܡܰܐ ܓܷܕ ܫܷܪܝܐ ܐܝ ܢܰܗܪܝܢ ܐܘ ܩܷܛܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ؟ .6
---
3. Schreiben Sie auf, wie das Wetter in der kommenden Woche sein wird?
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  Facebook ܦܰܝܣܒܘܟ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  ṣayarto ܨܰܝܰܪܬܐ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  musiqa ܡܘܣܝܩܰܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
4. Beschreiben Sie kurz, über welche Funktionen Ihr Smartphone verfügt.
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
5. Übersetzen Sie die folgenden Sätze ins Surayt.
1. Ich habe mir gestern ein neues Handy gekauft.
2 Seit wann hast du (f.) dieses Handy?
3. Die moderne Kommunikation lässt uns miteinander in Kontakt bleiben.
4. Die Kommunikationstechnologie bringt die Menschen einander näher.
5. Ich (f.) kann ohne Smartphone nicht leben.
6. Ich habe heute mit meinen Großeltern im Turabdin über WhatsApp gesprochen.
7. Meine Freunde auf Instagram wollen, dass ich jeden Tag ein Bild poste
(m. forasno ܦܳܪܰܣܢܐ; f. fërsono ܦܷܪܣܳܢܐ).
Swodo karyo  Chat   ܣܘܳܕܐ ܟܰܪܝܐ
Šlomo Gabriel, Adlalyo i šocṯo bat 20.00 gëd mitakrax u fëlim “Darbo d ḥubo”. Këbcat oṯat acmi? Haw xabro, lašan d zawnono fëtqe! Našqoṯe, mama   ܫܠܳܡܐ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܐܝ ܫܳܥܬ݂ܐ ܬܡܳܢܶܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܪܰܟ݂ ܐܘ ܦܷܠܝܡ ܕܰܪܒܐ ܕܚܘܒܐ. ܟܷܐܒܥܰܬ ܐܳܬ݂ܰܬ ܐܰܥܡܝ؟ ܗܰܘ ܟ݂ܰܒܪܐ، ܠܰܫܰܢ ܙܰܘܢܳܢܐ ܦܷܬܩܶܐ! ܢܰܫܩܳܬ݂ܶܐ، ܡܰܡܰܐ
E, gëd oṯeno, tawdi Mama! I šocṯo šwac w falge 19.30 qum u tarco di sinäma. Hul d ḥozina ḥḏoḏe. Gabriel   ܐܶ، ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܢܐ، ܬܰܘܕܝ ܡܰܡܰܐ! ܐܝ ܫܳܥܬ݂ܐ ܫܘܰܥ ܘܦܰܠܓܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܣܝܢܱܡܰܐ. ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܓܰܒܪܝـܝܶܠ
6. Übersetzen Sie diese Nachrichten ins Deutsche.

---

---

7. Schreiben Sie einen Gruppen-Chat von vier Freunden zum Thema „Geburtstagsgeschenk für Gabriel“.
Petra: Šlomo, mën dëšno zawnina lu yawmo d mawlodo du Gabriel? ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܫܠܳܡܐ، ܡܷܢ ܕܷܫܢܐ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ؟
Simon ܣܝܡܳܢ:
Eliyo ܐܶܠܝـܝܐ:
Izla ܐܝܙܠܰܐ:
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Hören und verstehen Sie diese E-Mail!
E-Mail E-Mail ܐܝܡܰܝܠ
Šlomo myaqarto Nisane, Sehr geehrte Nisane, ܫܠܳܡܐ ܡܝܰܩܰܪܬܐ ܢܝܣܰܢܶܐ،
Komadcarno cal u e-mail dë mšadarlaxli yo šawco w cësri b ëšwëṭ (27.02). Ich antwortete dir auf die E-Mail, die du mir am 27. Februar geschrieben hast. ܟܳܡܰܕܥܰܪܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܰܟ݂ܠܝ ܝܐ ܫܰܘܥܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܐܷܫܘܷܛ (27.02).
Kobacno  me kule lebi dë mcazamnolax lu muroyo di zmarto Suryayto d gëd misam bu huḏro d Ṭurcabdin b Berlin casro b oḏar (10.03) i saca bat tarte (14.00). Ich möchte dich ganz herzlich zum Gesangswettbewerb Zmarto Suryayto einladen, der am 10. März um 14 Uhr in unserem Turabdin-Verein in Berlin stattfinden wird. ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܝ ܕܷܡܥܰܙܰܡܢܳܠܰܟ݂ ܠܘ ܡܘܪܳܝܐ ܕܝ ܙܡܰܪܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܕܓܷܕ ܡܝܣܰܡ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܒܶܪܠܝܢ ܥܰܣܪܐ ܒܐܳܕ݂ܰܪ (10.03) ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܬ ܬܰܪܬܶܐ (14.00).
Komhanenolax ste bi woliṯo ḥaṯto d mëdlax xud sëkretera lu ḥuyoḏo dan niše bu Swed. Ich gratuliere dir auch zu deiner neuen Aufgabe als Sekretärin für den Frauenverband in Schweden. ܟܳܡܗܰܢܶܢܳܠܰܟ݂ ܣܬܶܐ ܒܝ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܕܡܷܕܠܰܟ݂ ܟ݂ܘܕ ܣܷܟܪܶܬܶܪܰܐ ܠܘ ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܒܘ ܣܘܶܕ.
Aḥna xud ḥuḏro me zabno d arbci ëšne rakiwe na b Berlin w ḥfiṭe na b gawe du camayḏan w bayn du kënšo Almanoyo ste. Als Verein gibt es uns seit vierzig Jahren in Berlin. Wir sind aktiv sowohl unter unseren Leuten als auch in der deutschen Gesellschaft. ܐܰܚܢܰܐ ܟ݂ܘܕ ܚܘܕ݂ܪܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܪܰܟܝܘܶܐ ܢܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܚܦܝܛܶܐ ܢܰܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܘܒܰܝܢ ܕܘ ܟܷܢܫܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܣܬܶܐ.
Këtli sabro d bu zabno d oṯe ġäläbe kore ḥozina ḥḏoḏe, yëtwina w mëjġolina cal u cwodo mšawtfo daḥ ḥuḏre. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns in der Zukunft öfter treffen und über die Zusammenarbeit der Vereine reden. ܟܷܬܠܝ ܣܰܒܪܐ ܕܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܝܷܬܘܝܢܰܐ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܠ‌‎ ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ.
Koṭolabnolax kušore w yawme basime. Ich wünsche dir viel Erfolg und schöne Tage. ܟܳܛܳܠܰܒܢܳܠܰܟ݂ ܟܘܫܳܪܶܐ ܘܝܰܘܡܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ.
Šlome, Grüße, ܫܠܳܡܶܐ
Ṣaliba Be Danḥo Ṣaliba Be Danḥo ܨܰܠܝܒܰܐ ܕܒܶܐ ܕܰܢܚܐ
Rišono du ḥuḏro d Ṭurcabdin Vorsitzender des Turabdin-Vereins ܪܝܫܳܢܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
8. Suchen Sie die Antworten in den obigen Nachrichten.
1. L man komišadar u e-mail? 1. ܠܡܰܢ ܟܳܡܝܫܰܕܰܪ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---
2. Mën yo u nišo du e-mail? 2. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܢܝܫܐ ܕܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---
3. Ema yo u muroyo di zmarto Suryayto? 3. ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܡܘܪܳܝܐ ܕܝ ܙܡܰܪܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ؟
---
4. Mën woliṯo ḥaṯto mëdla i Nisane? 4. ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܝ ܢܝܣܰܢܶܐ؟
---
5. Man komšadar u e-mail? 5. ܟܡܰܢ ܟܳܡܫܰܕܰܪ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---