Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܫܠܳܡܐ ܚܰܒܷܒܬܐ، ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܝ ܣܰܪܐ.
ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ ܡܷܪܠܰܗ، ܒܫܰܝܢܐ.
ܩܰܝ؟ ܡܷܢ ܟܝܬ؟ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟ ܡܫܰܝܶܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܡܰܝܟܐ ܟܐܷܕ݂ܥܳܢܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ. ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܰܐܚܘܢܝ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܡܷܪܠܰܗ ܐܰܚܘܢܰܟ݂ ܟܰܝـܝܘܐ ܝܐ.
ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܷܪܠܶܗ، ܗܰܢܐ ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ.
ܟܳܘܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ. ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܰܬ، ܬܰܟ݂ ܡܬܰܠܦܢܝܢܰܐ، ܚܳܙܝܢܰܐ ܡܷܢ ܟܷܬܠܶܗ.
Su Taxtor Beim Arzt
B ḥa yawmo bëṯër mu cwodo aṯi u Aday lu bayto. Eines Tages kam Aday von der Arbeit.
“Šlomo, ḥabёbto!” mërle u Aday li Saro. “Hallo Schatz!” sagte Aday zu Saro.
I Saro b lebo twiroyo mërla, “b šayno!”. Saro antwortete betrübt: “Hallo!”
“Qay? Mën kit? kul mede ṭawwo yo?” mšayele u Aday. “Warum, was ist los, alles in Ordnung?” fragte Aday.
“Mayko këḏcono,“ mërla i Saro. ”I aṯto d aḥuni Abrohёm, i Šušan, mtalfanla me Mëḏyaḏ w mërla ‘aḥunax kayiwo yo!’” “Was weiß ich?” sagte Saro. “Die Frau meines Bruders Abrohёm, Šušan, rief aus Midyat an und sagte mir, ‚dein Bruder ist krank!‘“
U Aday mërle, “hano latyo ṭebo mafaṣḥono. Elo bu ḥaylo d Aloho latyo mede yaquro. Aday sagte: „Das ist keine erfreuliche Nachricht. Es ist bestimmt keine große Sache.
Kowe d howe mede xayifo. Lo mëḥzonat, tax mtalfnina, ḥozina mën këtle.” Es ist möglich, dass es etwas Einfaches ist. Sei nicht traurig. Lass uns anrufen und sehen, was er hat.“
ܣܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ
ܩܰܝܷܡ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܬܰܠܦܰܢ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܟܳܡܫܰܝܰܠ ܥܰܠ ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕ݂ܶܗ ܟܐܷܡܡܐ: ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܝـܝܶܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ ܕܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ، ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ، ܟܷܬܠܝ ܚܷܡܬܐ ܘܓܘܫܡܝ ܟܘܠܶܗ ܟܳܡܰܪܥܰܠ.
ܐܶ، ܕܗܳܘܶܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܐܒܰܥ ܕܐܷܙܙܘܟ݂ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ، ܡܷܪܠܝ ܠܶܗ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ ܡܬܰܘܒܰܠ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ ܕܰܪܡܳܢܶܐ، ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܫܷܪܘܒ.
ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܬ݂ܢܳܚܰܬ. ܐܝܕ݂ܰܐ ܡܶܐ ܐܘܥܕܐ ܠܫܰܒܬ݂ܐ ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܬܰܕܥܰܪ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ.
ܟܰܠܶܗ ܐܘܥܕܐ ܒܘ ܒܰܝܬܐ ܡܙ̰ܝܕܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܬܰܟ݂ܬ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܰܠܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ. ܐܶ، ܐܶ.
ܫܠܳܡܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ، ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܕܰܝ، ܟܰܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܰܚܟܶܠܰܗ ܒܶܐ ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܰܥܡܝ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂ ܘܐܰܠܳܗܐ ܐܳܒܶܐ ܠܘܟ݂ ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ، ܟܐܡܰܪ ܐܘ ܐܰܕܰܝ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܣܰܪܐ  ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܒܶܐ ܐܰܒܪܳܗܷܡ. ܡܫܰܝܶܠܰܗ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܐܰܚܘܢܰܝܕ݂ܰܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ؟
ܐܝ ܫܘܫܰܢ ܡܷܪܠܰܗ: ܗܰܝܡܷܢ ܗܶܫ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܡܬܰܘܒܰܠ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܠܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ. ܐܶ، ܡܷܢ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܥܰܝܰܢ ܛܰܘܘܐ ܡܚܰܘܰܠ ܠܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ. ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܫܘܫܰܢ.
ܬܰܡܐ ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ ܟܝܬ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂. ܟܐܒܰܥ ܦܰܝܫܰܬ ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܗܰܪܟܶܐ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܪܰܡܚܷܠ ܡܷܢ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܠܘܟ݂.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܬ݂ܝܐ ܥܰܡܫܝܪܰܐ ܘܡܰܘܒܶܠܰܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܐܰܥܡܰܗ ܠܩܶܠܰܝܬܐ ܚܪܶܬܐ. ܕܰܡܷܟ݂ ܒܪܰܡܫܷܠ ܒܰܒ ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ.
ܐܰܕܨܰܦܪܐ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܣܝܕܶܗ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܶܗ: ܓܷܕ ܐܳܒܶܢܐ ܠܘܟ݂ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܟܳܡܰܫܷܪܢܐ ܒܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܰܢܝ ܐܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܘܟ݂ ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ ܛܰܘܬܷܪ.
ܐܶ ܗܰܘܟ݂ܰܐ، ܡܷܕܠܰܢ ܐܰܚ ܚܰܦ݁ܦ݁ܳܬ݂ܶܐ ܘܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܟܝܒܝ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ ܐܰܥܡܶܗ؟ ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ.
ܐܶ، ܟܰܠܶܗ ܡܷܕܠܰܟ݂ ܝܐ.
ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ ܟܰܟܐ؟
ܬܰܘܕܝ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ، ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܟܳܘܶܢܐ ܛܰܘܬܷܪ. ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ.
ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ، ܡܷܪܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ، ܚܘܠܡܳܢܐ ܛܰܘܘܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Su Taxtor Beim Arzt
Qayëm u Aday komtalfan l Mëḏyaḏ w komšayal cal u barёḥmayḏe. Dann ruft Aday in Midyat an und fragt nach seinem Schwager.
I aṯto du barёḥmayḏe këmmo: “Aṯmël mqawmo cal u Abrohëm. Die Frau seines Schwagers sagt: „Gestern brach die Krankheit bei Abrohёm aus.
Hiye mërle li: ‘Ašër komaḥësno b ruḥi d latno ṭawwo, riši konoqar, lebi komigawlac, këtli ḥëmto w gušmi kule komarcal.’ Er sagte zu mir, ‚ich fühle mich nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, mir ist übel, ich habe Fieber und mein ganzer Körper zittert.‘.
‘E, d howe hawxa kobac d ëzzux lu taxtor,’ mërli le. Wenn das so ist, musst du zum Arzt, sagte ich zu ihm.
“E hawxa. Bëṯër me falge d yawmo mtawbal lu taxtor. Hiw ele darmone, ḥappoṯe w šërub. Nun, so war es. Am Nachmittag wurde er zum Arzt gebracht. Man hat ihm Medikamente, Tabletten und Saft verschrieben.
Mir ele, ‘kolozam mëṯnoḥat. iḏa me ucdo l šabṯo lo nayëḥle, kolozam mitadacar naqla ḥreto lu taxtor.’ Man sagte zu ihm: ‚Du musst dich ausruhen! Wenn es dir in einer Woche nicht besser geht, dann musst er noch einmal zum Arzt zurückgebracht werden.‘
Kale ucdo bu bayto mžido cal u taxt.” Jetzt liegt er zuhause im Bett.“
”Kibi mëjġalno acme?” Mërle u Aday. “E, e.”. „Kann ich mit ihm reden?“ fragte Aday. „Ja, selbstverständlich!“
“Šlomo Abrohëm, aydarbo hat?” „Hallo Abrohёm, wie geht es dir?“
“Tawdi ġalabe Aday, kala i Šušan maḥkela be mën hawi acmi,” Komar u Abrohëm. Abrohёm antwortet: „Vielen Dank, Aday, Šušan hat dir ja bereits erzählt, was mit mir geschehen ist.“
“Hway moro l ruḥux w Aloho obe lux ḥulmono ṭawwo”, Komar u Aday. Aday sagt: „Achte auf deine Gesundheit, gute Besserung!“
Bëṯër b šabto i Saro mtalfanla naqla ḥreto l be Abrohёm. Mšayela i aṯto du aḥunayḏa, be aydarbo hawi u Abrohëm? Nach einer Woche rief Saro noch einmal bei Abrohёm an. Sie erkundigte sich bei der Frau ihres Bruders, wie es um Abrohёm stehe.
I Šušan mërla: “haymën heš hawxa yo. Aṯmël mtawbal naqla ḥreto lu taxtor.” “E, mën mir ele?” Mërla i Saro. Šušan sagte: „Glaube mir, (sein Zustand ist) unverändert. Gestern wurde er noch einmal zum Arzt gebracht.“ „Nun, was hat man ihm gesagt?“ fragte Saro.
“Bëṯër me dë mcayan ṭawwo, mḥawal lab beṯ krihe,” mërla i Šušan. Šušan antwortete: „Nachdem er gründlich untersucht wurde, wurde er ins Krankenhaus verlegt.
“Tamo mir ele ‘kit kefe bak kulyoṯayḏux! Kobac fayšat adlalyo harke d ḥozina ramḥël mën kiban saymina lux.’ Dort wurde ihm gesagt: ‚Es gibt Steine in deinen Nieren. Du musst heute Nacht hier bleiben, morgen sehen wir, was wir für dich tun können.‘
Bëṯër aṯyo camšira w mawbela u Abrohëm acma l qelayto ḥreto. Damëx bramšël bab beṯ krihe. Danach kam eine Krankenschwester und nahm Abrohёm in ein anderes Zimmer. Er hat gestern die Nacht im Krnankenhaus verbracht.
Adṣafro aṯi u taxtor side w mërle le: ‘Gëd obeno lux ḥappoṯe, miḏe d komašërno baḥ ḥappoṯani ak kulyoṯayḏux gёd howën ṭawtër.’ Heute morgen kam der Arzt zu ihm und sagte: ‚Ich werde dir Tabletten verschreiben. Denn ich glaube, mit diesen Tabletten wird es deinen Nieren bessergehen.‘
E hawxa, mëdlan aḥ ḥappoṯe w dacirina lu bayto”. So nahmen wir die Tabletten und kehrten nach Hause zurück.“
“Kibi mëjġolono acme?” Mërla i Saro. Saro fragte: „Kann ich mit ihm sprechen?“
“E, kale mëdlax yo.” „Ja, hier hast du ihn!“
“Aydarbo hat kako?” „Wie geht es dir Bruderherz?“
“Tawdi ġalabe, hedi hedi koweno ṭawtër,” mërle u Abrohëm. „Vielen Dank, langsam geht es mir besser,“ antwortete Abrohёm.
“Ġalabe ṭawwo,” mërla i Saro,” ḥulmono ṭawwo. Fëš bë šlomo”. „Wunderbar!“ freute sich Saro, „Gute Besserung und tschüss!“