Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Zwei Jungen aus Arkaḥ (7) ܙ
Tre clayme Arkaḥoye   ܬܪܶܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܐܰܪܟܰܚܳـܝܶܐ
B ḥa may yawme1 yatiwe wayna2 bu ṭelolo3 di dawmo du baluṭo4. Gabro, claymo Arkaḥoyo5, bdele d maḥkelan mäsäle d aṯyo b riše6 bu ṭuro d Badëbbe7 w mërle: Ono w u abro d cammi Šamcën mofaqlan u säwalayḏan8 li marca9 w azzan me Arkaḥ hul lu ṭuro d Badëbbe. Bu zabnawo aṭ ṭurone di Bagoke10 malye wayne caskar11 d Turkiya w manḏëfiwa aṭ ṭurone mani d larwal12. Cal hawxa lo ṭorënwa d noše nofëq lu ṭuro. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܘܰܝܢܰܐ ܒܘ ܛܶܠܳܠܐ ܕܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܒܰܠܘܛܐ. ܓܰܒܪܐ، ܥܠܰܝܡܐ ܐܰܪܟܰܚܳـܝܐ، ܒܕܶܠܶܐ ܕܡܰܚܟܶܠܰܢ ܡܱܣܱܠܶܐ ܕܐܰܬܝܐ ܒܪܝܫܶܗ ܒܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܐܳܢܐ ܘܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܫܰܡܥܷܢ ܡܳܦܰܩܠܰܢ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ ܠܝ ܡܰܪܥܰܐ ܘܐܰܙܙܰܢ ܡܶܐ ܐܰܪܟܰܚ ܗܘܠ ܠܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܕܝ ܒܰܓܳܟܶܐ ܡܰܠܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ ܥܰܣܟܰܪ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܘܡܰܢܕ݂ܷܦܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܡܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ. ܥܰܠ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܠܐ ܛܳܪܷܢܘܰܐ ܕܢܳܫܶܐ ܢܳܦܷܩ ܠܘ ܛܘܪܐ.
Aḥna bu zabnawo clayme d arbacsar w ḥamšacsar ëšne wayna w lëḏciwayna13 d kit hawxa qonuno14 mede ste d komakle15 ḥa mu mazlo du ṭuro d Badëbbe bay yawmanëk. Aḥna yatiwe bu šalwo16 w komarcina17 u säwalayḏan, ḥzelan qariwo elan qotikat18 sxire du muklo mḥalqe tamo. Azzano gabayye w ḥërlan d kalën kulle sxire19 w ḥaṯe ne. U abro d cammi cal d azzewa lu maktab oḏacwa d qore w koṯu20. Ḥërle cal i kṯawto d këtyo aclayye w aḏicina d kiban uxlinanne. Mlelan at turayḏan21 manne22 w bdelan d uxlina u mede d fayëš. ܐܰܚܢܰܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܘܰܝܢܰܐ ܘܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܟܝܬ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܩܳܢܘܢܐ ܡܶܕܶܐ ܣܬܶܐ ܕܟܳܡܰܟܠܶܐ ܚܰܐ ܡܘ ܡܰܙܠܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܷܟ. ܐܰܚܢܰܐ ܝܰܬܝܘܶܐ ܒܘ ܫܰܠܘܐ ܘܟܳܡܰܪܥܝܢܰܐ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ، ܚܙܶܠܰܢ ܩܰܪܝܘܐ ܐܶܠܰܢ ܩܳܬܝܟܰܬ ܣܟ݂ܝܪܶܐ ܕܘ ܡܘܟܠܐ ܡܚܰܠܩܶܐ ܬܰܡܐ. ܐܰܙܙܰܢܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܘܚܷܪܠܰܢ ܕܟܰܠܷܢ ܟܘܠܠܶܗ ܣܟ݂ܝܪܶܐ ܘܚܰܬ݂ܶܐ ܢܶܐ. ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܥܰܠ ܕܐܰܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܡܰܟܬܰܒ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܟܳܬ݂ܘ. ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ ܘܐܰܕ݂ܝܥܝܢܰܐ ܕܟܝܒܰܢ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܢܢܶܗ. ܡܠܶܠܰܢ ܐܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ ܡܰܢܢܶܗ ܘܒܕܶܠܰܢ ܕܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܦܰܝܷܫ.
Azzano bu muklo w ṭacina ruḥan23 hul d ḥërli u säwal kule mbarbaz24 bu šalwo. Mḥeli iḏi25 bu abro d cammi w mërli: “Kurro26, Xayifo qëm! Dlo, ad dewe gëd uxli u säwalayḏan w hedi babonan gëd uxli qarcan27.” Cal dë ḥḏo naqla u dewo hjëmwayle28 cal u qaṭcayḏan29 w qṭiwayle hën mac ceze30 w inaqla d dacirina lu bayto, babi maḥatle aclan bu maḥyo31 cal d lawina moro lu säwal32. Mawxa zayciwayna ġäläbe d u qaṭco mibarbaz. ܐܰܙܙܰܢܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܘܛܰܥܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ ܗܘܠ ܕܚܷܪܠܝ ܐܘ ܣܱܘܰܐܠ ܟܘܠܶܗ ܡܒܰܪܒܰܙ ܒܘ ܫܰܠܘܐ. ܡܚܶܠܝ ܐܝܕ݂ܝ ܒܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܘܡܷܪܠܝ: ܟܘܪܪܐ، ܟ݂ܰܝـܝܦܐ ܩܷܡ! ܕܠܐ، ܐܰܕ ܕܶܘܶܐ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ ܘܗܶܕܝ ܒܰܒܳܢܰܢ ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܩܰܪܥܰܢ. ܥܰܠ ܕܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܐܘ ܕܶܘܐ ܗܔܷܡܘܰܝܠܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܩܰܛܥܰܝܕ݂ܰܢ ܘܩܛܝܘܰܝܠܶܗ ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܶܙܶܐ ܘܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܝܪܝܢܰܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ ܒܰܒܝ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܥܠܰܢ ܒܘ ܡܰܚܝܐ ܥܰܠ ܕܠܰܘܝܢܰܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܣܱܘܰܐܠ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܙܰܝܥܝܘܰܝܢܰܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܕܐܘ ܩܰܛܥܐ ܡܝܒܰܪܒܰܙ.
At trayna33 rahiṭina, kul ḥa me gabo bdelan d maltmina u qaṭco, d šofacwa maṯe w ḥamši riše d ceze34 w cwone. Bë ḥḏo naqla maclele qole35 u abro d cammi w mërle: “Gabro Gabro, ḥur bu mqabël! Kaṯën aj jandërma!36 D ḥozën am muklonani d midilan, gëd ḥušwi gniwilan w bëṯër gëd maḥtilan bu ḥäpës.” Madcarli acle w mërlile: “Klay lo zaycat. Lo komëtyaqanno37 d kurxi bat turayḏan. Cal d kuḏci rucye di qriṯo na w latlan niya pis.38 ܐܰܬ ܬܪܰܝܢܰܐ ܪܰܗܝܛܝܢܰܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܒܕܶܠܰܢ ܕܡܰܠܬܡܝܢܰܐ ܐܘ ܩܰܛܥܐ، ܕܫܳܦܰܥܘܰܐ ܡܰܬ݂ܶܐ ܘܚܰܡܫܝ ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ ܘܥܘܳܢܶܐ. ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܩܳܠܶܗ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܡܷܪܠܶܗ: ܓܰܒܪܐ ܓܰܒܪܐ، ܚܘܪ ܒܘ ܡܩܰܒܷܠ! ܟܰܐܬ݂ܷܢ ܐܰܔ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ! ܕܚܳܙܷܢ ܐܰܡ ܡܘܟܠܳܢܰܢܝ ܕܡܝܕܝܠܰܢ، ܓܷܕ ܚܘܫـܘܝ ܓܢܝܘܝܠܰܢ، ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܓܷܕ ܡܰܚܬܝܠܰܢ ܒܘ ܚܱܦܷ݁ܣ. ܡܰܕܥܰܪܠܝ ܐܰܥܠܶܗ ܘܡܷܪܠܝܠܶܗ: ܟܠܰܝ ܠܐ ܙܰܝܥܰܬ. ܠܐ ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܒܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ. ܥܰܠ ܕܟܐܘܕ݂ܥܝ ܪܘܥܝܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܢܰܐ ܘܠܰܬܠܰܢ ܢܝـܝܰܐ ܦ݁ܝܣ.
Inaqla dë mqadammallan39, aṯi u rabaṯṯe40 gaban bdele dë mšayël menan: “Man hatu w mayko hatu w mën kosaymutu41 harke?” Madcarlan acle b lešono šafiro42 cal d zayciwayna d lëzze mxabëṭ43 bat turayḏan. Aġläba44 u abro d cammi Šamcën madcarwa acle cal d hiye oḏacwa Tërki45 ëšmo ṭaw meni46. U rišo di jandërma zbëṭle Šamcën w mërlele: “Lawo47, lo këḏcutu d kolozëm lo nëfqutu lu ṭurano? Hatu komcawnutu48 l hani d larwal, mawxa aṯutu l harke.” U faqiro d Šamcën49 mi zucṯo50 bdele d marcël51. U rišo di jandërma dëqle acle52 zëd. Šamcën maḥatle kul mede bë qḏoli53 w mërle lu rišo di jandërma: “Ono mërli l Gabro, lëzzano lu ṭurano, lo maṣëṯle acli54 w mërleli: “I marca du ṭuro d Badëbbe ġäläbe ṭawto yo, lo kowe mede55, zano56!” w mawxa aṯina.” ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܡܩܰܕܰܡܡܰܠܠܰܢ، ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܪܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܓܰܒܰܢ ܒܕܶܠܶܗ ܕܷܡܫܰܝܷܠ ܡܶܢܰܢ: ܡܰܢ ܗܰܬܘ ܘܡܰܝܟܐ ܗܰܬܘ ܘܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܘܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟ ܡܰܕܥܰܪܠܰܢ ܐܰܥܠܶܗ ܒܠܶܫܳܢܐ ܫܰܦܝܪܐ ܥܰܠ ܕܙܰܝܥܝܘܰܝܢܰܐ ܕܠܐܷܙܙܶܗ ܡܟ݂ܰܒܷܛ ܒܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ. ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܫܰܡܥܷܢ ܡܰܕܥܷܪܘܰܐ ܐܰܥܠܶܗ ܥܰܠ ܕܗܝـܝܶܗ ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܬܷܪܟܝ ܐܷܫܡܐ ܛܰܘ ܡܶܢܝ. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܙܒܷܛܠܶܗ ܫܰܡܥܷܢ ܘܡܷܪܠܶܠܶܗ: ܠܰܘܐ، ܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܘܬܘ ܕܟܳܠܳܙܷܡ ܠܐ ܢܷܦܩܘܬܘ ܠܘ ܛܘܪܰܢܐ؟ ܗܰܬܘ ܟܳܡܥܰܘܢܘܬܘ ܠܗܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܬ݂ܘܬܘ ܠܗܰܪܟܶܐ. ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܫܰܡܥܷܢ ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܪܥܷܠ‌. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܷܩܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ܙܷܕ. ܫܰܡܥܷܢ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ ܘܡܷܪܠܶܗ ܠܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ: ܐܳܢܐ ܡܷܪܠܝ ܠܓܰܒܪܐ، ܠܐܷܙܙܰܢܐ ܠܘ ܛܘܪܰܢܐ، ܠܐ ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ ܐܰܥܠܝ ܘܡܷܪܠܶܠܝ: ܐܝ ܡܰܪܥܰܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܒܰܕܷܒܒܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܛܰܘܬܐ ܝܐ، ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ، ܙܰܢܐ! ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ.
Annaqla ono laḏëcno mën samno57 tamo, boxeno cal i ḥila d sëmle abre d cammi acli58 aw mëtfakarno ono mën omarno59. U rišo di jandërma marfele Šamcën w grëšleli gabe.  Mërleli: “Hat hat riše di kurfo60, komarno. Qumṯux61 kiba xud čike62, bas komaḥwe63 kito šiḏe64 ebux d lo koṭorën65 kolat.” Bdele d moḥe66 cal femi, cal cayni w cal ayko d kuṯyo i ḏarbayḏe67, hul d baṭël68. ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܐܳܢܐ ܠܰܐܕ݂ܷܥܢܐ ܡܷܢ ܣܰܡܢܐ ܬܰܡܐ، ܒܳܟ݂ܶܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܝܠܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܡܝ ܐܰܥܠܝ ܐܰܘ ܡܷܬܦܰܟܰܪܢܐ ܐܳܢܐ ܡܷܢ ܐܳܡܰܪܢܐ. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܡܰܪܦܶܠܶܗ ܫܰܡܥܷܢ ܘܓܪܷܫܠܶܠܝ ܓܰܒܶܗ. ܡܷܪܠܶܠܝ: ܗܰܬ ܗܰܬ ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܟܘܪܦܐ ܟܳܐܡܰܪܢܐ. ܩܘܡܬ݂ܘܟ݂ ܟܝܒܰܗ ܟ݂ܘܕ ܫ̰ܝܟܶܐ، ܒܰܣ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟܝܬܐ ܫܝܕ݂ܶܐ ܐܶܒܘܟ݂ ܕܠܐ ܟܳܛܳܪܷܢ ܟܳܠܰܬ. ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܳܚܶܐ ܥܰܠ ܦܶܡܝ، ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ ܘܥܰܠ‌ ܐܰܝܟܐ ܕܟܐܘܬ݂ܝܐ ܐܝ ܕ݂ܰܪܒܰܝܕ݂ܶܗ، ܗܘܠ ܕܒܰܛܷܠ.
Kali ëšmo. Ono mžido wayno cal i arco w xoyarwa admo69 me kul dukṯo me diḏi70. Oṯewa admo šaḥino me sapṯi71 w me ḥeḏër cayni w me riši. Femi marcalwa mu kewo d carši72 cal dë mḥewayle ġäläbe cal carši. ܟܰܠܝ ܐܷܫܡܐ. ܐܳܢܐ ܡܙ̰ܝܕܐ ܘܰܝܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܘܟ݂ܳܝܰܪܘܰܐ ܐܰܕܡܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ. ܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܐܰܕܡܐ ܫܰܚܝܢܐ ܡܶܐ ܣܰܦ݁ܬ݂ܝ ܘܡܶܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܥܰܝܢܝ ܘܡܶܐ ܪܝܫܝ. ܦܶܡܝ ܡܰܪܥܰܠܘܰܐ ܡܘ ܟܶܘܐ ܕܥܰܪܫܝ ܥܰܠ ܕܷܡܚܶܘܰܝܠܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܪܫܝ.
Ono bu kewawo koḥoyarno cël me riši kale Šamcën u abro d cammi kogoḥëk acli w nafël cal i arco mu gaḥko73. Ono malino qäḥar74 w qayëmno d moḥeno l Šamcën. Inaqla dë ḥzele u rišo di jandërma d qayëmno, rahëṭli75 naqla ḥreto w bdele disa bu maḥyo, hul dë ḥzele d nafëlno dlo ruḥo76. ܐܳܢܐ ܒܘ ܟܶܘܰܘܐ ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ ܥܷܠ ܡܶܐ ܪܝܫܝ ܟܰܠܶܗ ܫܰܡܥܷܢ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܟܳܓܳܚܷܟ ܐܰܥܠܝ ܘܢܰܦܷܠ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܡܘ ܓܰܚܟܐ. ܐܳܢܐ ܡܰܠܝܢܐ ܩܱܚܰܪ ܘܩܰܝܷܡܢܐ ܕܡܳܚܶܢܐ ܠܫܰܡܥܷܢ. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܩܰܝܷܡܢܐ، ܪܰܗܷܛܠܝ ܢܰܩܠܳܐ ܚܪܶܬܐ ܘܒܕܶܠܶܗ ܕܝܣܰܐ ܒܘ ܡܰܚـܝܐ، ܗܘܠ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܕܢܰܦܷܠܢܐ ܕܠܐ ܪܘܚܐ.
Inaqla dë ftëḥli cayni, ḥërli Šamcën kale l ruḥe w koxël bu muklo77 dë ḥzewaylan. Mqadamle w mërleli: “Gabro, ma saġ78 hat?” Abëcno d qoyamno elo lo qadërno, cal d kul dukṯo me diḏi nuqrowa79. D qoyamwayno inaqlayo gëd maḥatwayno u tarwoḏo80 bë qḏole81 w gëd ḥonaqwayne82, ḥëngi cajëzwayno mene83. Aṯi w zbëṭle me taḥte-tëšci84 w maqëmleli, mërle: „Hedi hedi zan ducrina laf i qriṯo cal dë mqadamle ṭwoce du yawmo85.“ B alfo nqore di lašayḏi86 maṭino lu bayto. ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܦܬܷܚܠܝ ܥܰܝܢܝ، ܚܷܪܠܝ ܫܰܡܥܷܢ ܟܰܠܶܗ ܠܪܘܚܶܗ ܘܟܳܐܟ݂ܷܠ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܕܷܚܙܶܘܰܝܠܰܢ. ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܘܡܷܪܠܶܠܝ: ܓܰܒܪܐ، ܡܰܐ ܣܰܐܓ݂ ܗܰܬ؟ ܐܰܒܷܥܢܐ ܕܩܳܝܰܡܢܐ ܐܠܐ ܠܐ ܩܰܕܷܪܢܐ، ܥܰܠ ܕܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ ܢܘܩܪܳܘܰܐ. ܕܩܳܝܰܡܘܰܝܢܐ ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܡܰܚܰܬܘܰܝܢܐ ܐܘ ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ ܘܓܷܕ ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ، ܚܷܢܓܝ ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܬ݂ܝ ܘܙܒܷܛܠܶܗ ܡܶܐ ܬܰܚܬܶܗ ܬܷܫܥܝ ܘܡܰܩܷܡܠܶܠܝ، ܡܷܪܠܶܗ: ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ ܙܰܢ ܕܘܥܪܝܢܰܐ ܠܰܦ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܥܰܠ ܕܷܡܩܰܕܰܡܠܶܐ ܛܘܳܥܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ. ܒܐܰܠܦܐ ܢܩܳܪܶܐ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܝ ܡܰܛܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Inaqla dë ḥzele babi u mede d jarili, b qäḥar mšayele: “Abri, mën hawi ebux bu ṭuro?” Maḥkelile kul mede d jari87 bas lo maqërli88 cal Šamcën w u mede d sëmle. Babi mërle l emi: “Zax mašëġ iḏe w foṯe89 du nacimo w ṭro domëx.” Bu šëklano mkameli u yawmayḏi b alfo jarḥe90. Bëṯërke91 aḏëcno d u rišo di jandërma dë mḥeleli bu qaraqol92 di qriṯayḏan foyašwa93. Elo nošo lo majrele d soyëm mede ebe94 cal d ëḏciwa, d maškën acle95, u rišo di jandërma gëd soyamwa medone pis appe w fayëšle yo96. Šafëc cësri ëšne cal i mäsälaṯe hul l adyawma. Kul d koḥozeno u abro d cammi Šamcën komarnole: “Inaqla d u rišo di jandërma d moḥewayli aydarbo qudratwa hawxa guḥkat?” Komër: “Latwa b iḏi97.” ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܷܚܙܶܠܶܗ ܒܰܒܝ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝܠܝ، ܒܩܱܚܰܪ ܡܫܰܝܶܠܶܗ: ܐܰܒܪܝ، ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܶܒܘܟ݂ ܒܘ ܛܘܪܐ؟ ܡܰܚܟܶܠܝܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ ܒܰܣ ܠܐ ܡܰܩܷܪܠܝ ܥܰܠ ܫܰܡܥܷܢ ܘܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ. ܒܰܒܝ ܡܷܪܠܶܗ ܠܐܶܡܝ: ܙܰܟ݂ ܡܰܫܷܓ݂ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܦܳܬ݂ܶܗ ܕܘ ܢܰܥܝܡܐ ܘܛܪܐ ܕܳܡܷܟ݂. ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ ܡܟܰܡܶܠܝ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܝ ܒܐܰܠܦܐ ܔܰܪܚܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܕܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܷܡܚܶܠܶܠܝ ܒܘ ܩܰܪܰܩܳܠ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ ܦܳܝܰܫܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܣܳܝܷܡ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܶܗ ܥܰܠ ܕܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ ܕܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܶܗ، ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܓܷܕ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܡܶܕܳܢܶܐ ܦ݁ܝܣ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ، ܘܦܰܝܷܫܠܶܗ ܝܐ. ܫܰܦܷܥ ܥܷܣܪܝ ܐܷܫܢܶܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܡܱܣܱܠܰܬ݂ܶܐ ܗܘܠ‌ ܠܐܰܕܝܰܘܡܰܐ. ܟܘܠ ܕܟܳܚܳܙܶܢܐ ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܥܰܡܡܝ ܫܰܡܥܷܢ ܟܳܐܡܰܪܢܳܠܶܗ: ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܘ ܪܝܫܐ ܕܝ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ ܕܡܳܚܶܘܰܝܠܝ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܩܘܕܪܰܬܘܰܐ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܓܘܚܟܰܬ؟ ܟܳܐܡܷܪ: ܠܰܬܘܰܐ ܒܐܝܕ݂ܝ.
   
Benjamin Töre ܒܷܢܝܰܡܷܢ ܕܒܶܐ ܥܝܣܰܐ ܩܰܫܐ