Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

K
K

kaččëke ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܶܐ (f.), pl. kaččëkat ܟܰܫ̰ܫ̰ܷܟܰܬ (Q.6,65) Tochter, Mädchen barṯo

kaffe ܟܰܦܦܶܐ (f.) (Q.1,42) Schaum, Seifenschaum

kafino ܟܰܦܝܢܐ (adj.), f. kafënto ܟܰܦܷܢܬܐ, pl. kafine ܟܰܦܝܢܶܐ (Q.1,60) hungrig | kafino no ܟܰܦܝܢܐ ܢܐ ich (m.) bin hungrig (Q.1,60)

kafo ܟܰܦܐ (m.), pl. kafe ܟܰܦܶܐ (L.16) Handfläche Handschuh Strauß | kafo d warde ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ Blumenstrauß (L.15)

kaġat ܟܰܓ݂ܰܬ (m.), pl. kaġatat ܟܰܓ݂ܰܬܰܬ, kaġate ܟܰܓ݂ܰܬܶܐ (L.6) Papier, Tapete

kalbo ܟܰܠܒܐ (m.), pl. kalbe ܟܰܠܒܶܐ (L.12) Hund

kale ܟܰܠܶܗ, f. kala ܟܰܠܰܗ, pl. kalën ܟܰܠܷܢ (G.24c) Präsentativpartikel: da ist

kalla ܟܰܠܠܰܐ (m.), pl. kallawat ܟܰܠܠܰܘܰܬ Geld zuze

kalo ܟܰܠܐ, pl. kaloṯe ܟܰܠܳܬ݂ܶܐ Braut Schwiegertochter (Ehefrau des Bruders) Schwägerin

kamilo ܟܰܡܝܠܐ (adj.), f. kamëlto ܟܰܡܷܠܬܐ, pl. kamile ܟܰܡܝܠܶܐ (Q.10,15) vollständig, voll, ganz reif (Personen)

Kampari ܟܰܡܦ݁ܰܪܝ Campari

kamudo ܟܰܡܘܕܐ (adj.), f. kamëdto ܟܰܡܷܕܬܐ, pl. kamude ܟܰܡܘܕܶܐ (L.11) dunkel (Farbe)

Kanada ܟܰܢܰܕܰܐ (G.19) Kanada

kanguro ܟܰܢܓܘܪܐ (m.), pl. kangure ܟܰܢܓܘܪܶܐ (L.22) Känguru

karmo ܟܰܪܡܐ (m.), pl. karme ܟܰܪܡܶܐ (L.12) Weingarten

karxuṯo ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ (f.) (L.21) Stadtverwaltung bälädiye

karyo ܟܰܪܝܐ (adj.), f. kriṯo ܟܪܝܬ݂ܐ, pl. karye ܟܰܪܝܶܐ (L.6) kurz

kasyoṯo ܟܰܣܝܳܬ݂ܐ (pl.) (L.6) Geheimnisse

kaširo ܟܰܫܝܪܐ (adj.), f. kašërto ܟܰܫܷܪܬܐ, pl. kašire ܟܰܫܝܪܶܐ (L.20) fleißig, tüchtig erfolgreich

kašo ܟܰܫܐ (m.) (L.15) Hockey

katfo ܟܰܬܦܐ (f.), pl. katfoṯe ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ (L.7) Schulter

kaṯowo ܟܰܬ݂ܳܘܐ, f. kaṯawto ܟܰܬ݂ܰܘܬܐ, pl. kaṯowe ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ (L.19) Schreiber Autor, Verfasser Sekretär

kayiso ܟܰܝܝܣܐ (adj.), f. kayësto ܟܰܝܷܣܬܐ, pl. kayise ܟܰܝܝܣܶܐ (L.19, Mëḏyaḏ) gut, schön ṭawwo

kayiwo ܟܰܝܝܘܐ, f. kayuto ܟܰܝܘܬܐ, pl. kayiwe ܟܰܝܝܘܶܐ (L.7) krank Patient

kefo ܟܶܦܐ (f.), pl. kefe ܟܶܦܶܐ (L.6) Stein

ketono ܟܶܬܳܢܐ (m.) (Q.6,12) Baumwolle

kewo ܟܶܘܐ (m.), pl. kewe ܟܶܘܶܐ (L.7) Schmerz, Krankheit | u kewo d carši ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܥܰܪܫܝ meine Zahnschmerzen (Q.7,72)

kewo du gawo (L.14) ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ Bauchschmerzen

kewo du ḥaṣo (L.14) ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ Rückenschmerzen

kewo du lebo (L.14) ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ Herzschmerzen

këbce (d) ܟܷܒܥܶܐ (ܕ) (G.20) er muss, es ist notwendig | mëftakarla d këbce saymo mede ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕܟܷܒܥܶܐ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ sie dachte, sie muss etwas unternehmen (G.20)

këlyono ܟܷܠܝܳܢܐ (m.), pl. këlyone ܟܷܠܝܳܢܶܐ Einwand, Problem | layt këlyono ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ dagegen spricht nichts (L.13)

kënšo ܟܷܢܫܐ (m.), pl. kënše ܟܷܢܫܶܐ (L.24) Gesellschaft Menge von Menschen

këre ܟܷܪܶܐ (f.), pl. kërat ܟܷܪܰܬ (L.6) Miete

kët1 ܟܷܬ (+ Cop., G.9c; G.12a) sein | cal d këtyo u lišonayḏi ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕܝ weil es meine Sprache ist (L.3); hul d këthat ܗܘܠ ܕܟܷܬܗܰܬ solange du (in der Kirche) bist (Q.1,15)

kët2 ܟܷܬ ( + L-Suf., G.9b) haben | mën woliṯo këtla i skale? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟ welche Aufgabe hat das Skelett? (L.7.4); kmo yolufe këtxu bu sëdro? ܟܡܐ ܝܳܠܘܦܶܐ ܟܷܬܟ݂ܘ ܒܘ ܣܷܕܪܐ؟ wie viele Schüler habt ihr in der Klasse? (L.3.5); këtlilax kmo šwole ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂ ܟܡܐ ܫܘܳܠܶܐ ich habe einige Fragen an dich (f.) (L.24); u Abrohëm këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ Abrohëm hatte Steine in seinen Nieren (G.17)

këtle šubhoro ܟܷܬܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ stolz sein | u taclo këtwayle šubhoro ebe ܐܘ ܬܰܥܠܐ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܫܘܒܗܳܪܐ ܐܶܒܶܗ der Fuchs war stolz auf ihn (den Schwanz) (Q.1,76)

kibe, kiba ܟܝܒܶܗ، ܟܝܒܰܗ - këpwayle, këpwayla ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܶܗ، ܟܷܦ݁ܘܰܝܠܰܗ können, imstande sein | ema kiban saymina i mëštuṯayḏan? ܐܶܡܰܐ ܟܝܒܰܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܰܝܕ݂ܰܢ؟ wann können wir unsere Hochzeit feiern? (L.16); kibux obatlan u ḥšowo? ܟܝܒܘܟ݂ ܐܳܒܰܬܠܰܢ ܐܘ ܚܫܳܘܐ؟ Kannst du uns die Rechnung geben? (L.10.3) enthalten, umfassen | i šato kiba tracsar yarḥe ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܝܒܰܗ ܬܪܰܥܣܰܪ ܝܰܪܚܶܐ das Jahr umfasst zwölf Monate (L.9); u gḏono kibe ḥamro ܐܘ ܓܕ݂ܳܢܐ ܟܝܒܶܗ ܚܰܡܪܐ der Tonkrug enthält Wein circa, ungefähr | u gëšro kibe tleṯi mëtrowat yarixo ܐܘ ܓܷܫܪܐ ܟܝܒܶܗ ܬܠܶܬ݂ܝ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܝܰܪܝܟ݂ܐ die Brücke ist ca. 30 Meter lang laybe

kilo ܟܝܠܐ (m.), pl. kilowat ܟܝܠܳܘܰܬ Kilo | kilo w falge ܟܝܠܐ ܘܦܰܠܓܶܗ anderthalb Kilo (L.10)

kino ܟܝܢܐ (adj.), f. kënto ܟܷܢܬܐ, pl. kine ܟܝܢܶܐ (Q.10,71) gerecht kinuṯo

kinuṯo ܟܝܢܘܬ݂ܐ (f.) Gerechtigkeit Justiz kino

kiso ܟܝܣܐ (m.), pl. kise ܟܝܣܶܐ (L.8) Tüte, Sack

kit ܟܝܬ (G.9a) es gibt | cal i ṭëbliṯo këtwa iqarṯo Holandayto ܥܰܠ ܐܝ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܘܰܐ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܗܳܠܰܢܕܰܝܬܐ am Tisch gab es eine niederländische Familie (L.12) = kito

kito ܟܝܬܐ (G.9a) es gibt = kit

klay ܟܠܰܝ (L.21) stopp, halt, warte! kole

kmo ܟܡܐ (L.3) wie viel, wie viele einige

knošo ܟܢܳܫܐ [Inf. knš I ܟܢܫ] (L.13) Fegen, Reinigung konaš

knušyo ܟܢܘܫܝܐ, pl. knušye ܟܢܘܫܝܶܐ (G.22) Sitzung, Versammlung itawto, konaš

kofan, këfno ܟܳܦܰܢ، ܟܷܦܢܐ - kafën, kafino ܟܰܦܷܢ، ܟܰܦܝܢܐ [kfn I ܟܦܢ] hungrig werden, hungern

kohno ܟܳܗܢܐ, pl. kohne ܟܳܗܢܶܐ (Q.8,40) Priester

kola ܟܳܠܰܐ (L.23) Cola

kole, kulyo ܟܳܠܶܐ، ܟܘܠܝܐ - kali, kalyo ܟܰܠܝ، ܟܰܠܝܐ [kly I ܟܠܝ] anhalten (intr.), stehen | hul d kali u raṯḥo dam maye du ḥamro ܗܘܠ ܕܟܰܠܝ ܐܘ ܪܰܬ݂ܚܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ bis die Gärung des Traubensafts aufhörte (Q.4,52) warten, ruhen makle, klay

komo ܟܳܡܐ (adj.), f. këmto ܟܷܡܬܐ, pl. kome ܟܳܡܶܐ (L.11) schwarz

komputer ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ (L.24) Computer

komunikasyon ܟܳܡܘܢܝܟܰܣܝܳܢ (L.24) Kommunikation muṭoyo

konaš, kënšo ܟܳܢܰܫ، ܟܷܢܫܐ - knëšle, knëšla ܟܢܷܫܠܶܗ، ܟܢܷܫܠܰܗ [knš I ܟܢܫ] fegen, reinigen | kokënšina as sṭabile ܟܳܟܷܢܫܝܢܰܐ ܐܰܣ ܣܛܰܒܝܠܶܐ wir fegen die Ställe (L.12) kënšo, knošo, knušyo

konun ḥaroyo ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ (m.) (L.9) Januar

konun qamoyo ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ (m.) (L.9) Dezember

korax, kurxo ܟܳܪܰܟ݂، ܟܘܪܟ݂ܐ - karëx, karixo ܟܰܪܷܟ݂، ܟܰܪܝܟ݂ܐ [krx I ܟܪܟ݂] suchen | mawxa ayko d kowën kokurxi cal ḥḏoḏe ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܰܝܟܐ ܕܟܳܘܷܢ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ deshalb suchen sie einander, egal wo sie sind (L.3); karixo cal dayira ܟܰܪܝܟ݂ܐ ܥܰܠ ܕܰܝܝܪܰܐ sie suchte nach einer Wohnung (L.20); karëx cal i gḏayto ܟܰܪܷܟ݂ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܓܕ݂ܰܝܬܐ er suchte nach der Henne (Q.1,62) umhergehen | gëd kurxitu ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ ihr werdet herumgehen, besichtigen (L.17) kruxyo, makrax, mitakrax

kore1 (pl., f.) Mal | tarte kore koḥëlwina at tawroṯe ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ ܟܳܚܷܠܘܝܢܰܐ ܐܰܬ ܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ zweimal melken wir die Kühe (L.12); dat tarte kore ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ zum zweiten Mal (Q.6,24) naqla

kore2, kuryo ܟܳܪܶܐ، ܟܘܪܝܐ - kari, karyo ܟܰܪܝ، ܟܰܪܝܐ [kry I ܟܪܝ] kurz werden karyo, makre1

koso ܟܳܣܐ, pl. kose ܟܳܣܶܐ (L.8) Glas, Becher | koso d ḥamro ܟܳܣܐ ܕܚܰܡܪܐ ein Glas Wein (L.10); koso du ḥamro ܟܳܣܐ ܕܘ ܚܰܡܪܐ Weinglas Tasse | koso d čaye ܟܳܣܐ ܕܫ̰ܰܝܶܐ eine Tasse Tee (L.23) qëdaḥ

koṯaw, këṯwo ܟܳܬ݂ܰܘ، ܟܷܬ݂ܘܳܐ - kṯule, kṯula ܟܬ݂ܘܠܶܗ، ܟܬ݂ܘܠܰܗ [kṯw I ܟܬܘ] (L.3) schreiben | kṯawu ܟܬ݂ܰܘܘ schreibt! (L.17); gëd koṯawwayno kṯowo ܓܷܕ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܝܢܐ ܟܬ݂ܳܘܐ ich hätte ein Buch geschrieben (L.22) kaṯowo, kṯawto, kṯowo, makṯaw, mëkṯaw

koyaw, kaywo ܟܳܝܰܘ، ܟܰܝܘܐ - kayu, kayiwo ܟܰܝܘ، ܟܰܝܝܘܐ [kyw I ܟܝܘ] (G.20, nur 3. Pers.) wehtun, schmerzen (von Gliedern) | riši kokoyaw ܪܝܫܝ ܟܰܟܳܝܰܘ ich habe Kopfschmerzen (wörtl.: mein Kopf schmerzt); u rišo d lo koyaw, lo kolozamle šušefo ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ ܫܘܫܶܦܐ kein Rauch ohne Feuer (wörtl.: der Kopf ohne Schmerz braucht keinen Verband) (L.7.6) kayiwo, kewo, maku, mitaku

koyawle, koyawla ܟܳܝܰܘܠܶܗ، ܟܳܝܰܘܠܰܗ - kayule, kayula ܟܰܝܘܠܶܗ، ܟܰܝܘܠܰܗ [kyw I ܟܝܘ] (+ L-Suf., L.12) erkranken

krawa ܟܪܰܘܰܐ (f.), pl. krawat ܟܪܰܘܰܬ (L.11) Krawatte

kruxyo ܟܪܘܟ݂ܝܐ (m.) Kreislauf Umhergehen, Reise

kruxyo dam maye (L.18) ܟܪܘܟ݂ܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ Wasserkreislauf korax

ksoḥo ܟܣܳܚܐ [Inf. ksḥ I ܟܣܚ] (Q.3,73) Beschneidung (von Bäumen)

kṯawto ܟܬ݂ܰܘܬܐ (f.), pl. kṯawyoṯe ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ (L.3) Schrift, Schriftstück Textnachricht Protokoll

kṯowo ܟܬ݂ܳܘܐ (m.), pl. kṯowe ܟܬܳܘܶܐ (L.3) Buch Schreiben

kuḥlo ܟܘܚܠܐ (m.) (L.16) Schminke

kuko ܟܘܟܐ, pl. kuke ܟܘܟܶܐ Kuchen

kuko di čoqlaṭa (L.23) ܟܘܟܐ ܕܝ ܫ̰ܳܩܠܰܛܰܐ Schokoladenkuchen

kul ܟܘܠ (G.17e) jede/r/s

kul dukṯo ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ überall

kul ḥa ܟܘܠ ܚܰܐ , f. kul ḥḏo ܟܠ ܚܕ݂ܐ jeder, jede

kul mede ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ alles

kul naqla ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ immer

kul nošo ܟܘܠ ܢܳܫܐ jeder (Mensch)

kuliṯo ܟܘܠܝܬ݂ܐ (f.), pl. kulyoṯe ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ (L.14) Niere

kul- + Suf. ܟܘܠ‍ (G.17e) (sg.) ganz | mën gëd saymina u yawmo kule tamo? ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܬܰܡܐ؟ was werden wir den ganzen Tag dort machen? (L.8) (pl.) alle | kulle an noše këtte cayni zëdqe ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܥܰܝܢܝ ܙܷܕܩܶܐ alle Menschen haben die gleichen Rechte

Kurdoyo ܟܘܪܕܳܝܐ, f. Kurdayto ܟܘܪܕܰܝܬܐ, pl. Kurdoye ܟܘܪܕܳܝܶܐ (Q.8,22) Kurde kurdisch (sg.m.) Kurdisch (Sprache)

kurfo ܟܘܪܦܐ (f.), pl. kurfe ܟܘܪܦܶܐ (L.22) Schlange

kurḥo ܟܘܪܚܐ (m.), pl. kurḥe ܟܘܪܚܶܐ (L.22) Hütte (von Tieren)

kurro ܟܘܪܪܐ (Q.7,26) Junge, Mensch! lawo

kursi ܟܘܪܣܝ (m.), f. kuresi ܟܘܪܶܣܝ, pl. kursiye ܟܘܪܣܝܝܶܐ (L.8) Stuhl

kušoro ܟܘܫܳܪܐ, pl. kušore ܟܘܫܳܪܶܐ (L.12) Erfolg (pl.) viel Erfolg!

kutle ܟܘܬܠܶܐ (pl., f.), sg. kutlo ܟܘܬܠܐ (L.10) Kutle (gefüllte Grießtaschen)

kyono ܟܝܳܢܐ (m.), pl. kyone ܟܝܳܢܶܐ (L.10) Natur Naturkunde