Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
3. Beantworten Sie folgende Fragen mit Hilfe des Textes.
1. Qay i Marta lo qadiro huyo taxtore? 1. Warum konnte Marta keine Ärztin werden? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ؟ .1
---
2. Mën qrela i Marta bu šuroyo w ayko? 2. Was hat Marta als erstes studiert und wo? ܡܷܢ ܩܪܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܘܐܰܝܟܐ؟ .2
---
3. Cam man mëjgela i Marta lašan micawno? 3. Mit wem hat Marta gesprochen, um sich Hilfe zu suchen? ܥܰܡ ܡܰܢ ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܰܫܰܢ ܡܝܥܰܘܢܐ؟ .3
---
4. Mën kolozam ḥa qore lašan howe malfono? 4. Was muss man studieren, um Lehrer zu werden? ܡܷܢ ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܰܢ ܗܳܘܶܐ ܡܰܠܦܳܢܐ؟ .4
---
5. Ayko kibe ḥa qore taxtoriye di nafšo? 5. Wo kann man Psychologie studieren? ܐܰܝܟܐ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ؟ .5
---
6. Bi ḥarayto mën mqararla i Marta d saymo? 6. Was hat Marta schließlich beschlossen zu tun? ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܷܢ ܡܩܰܪܰܪܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܕܣܰܝܡܐ؟ .6
---
7. Ayko makṯawla ruḥa i Marta? 7. Wo hat sich Marta eingeschrieben? ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ ܪܘܚܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ؟ .7
---
4. Bilden Sie aus den folgenden Formen richtige Sätze.
1. i Marta - i madrašto - maxlaṣla - ëšqaḏ 1. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ܇ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ܇ ܐܷܫܩܰܕ݂
---
2. i šato qamayto - i Marta - du yulfono - xaṣiro 2. ܐܝ ܫܰܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ ܇ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܇ ܟ݂ܰܨܝܪܐ
---
3. i mšabloniṯo - ay yolufe - komcawno - baq qëṭre 3. ܐܝ ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܇ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܇ ܟܳܡܥܰܘܢܐ ܇ ܒܰܩ ܩܷܛܪܶܐ
---
4. i Marta - du lišono Ënglišoyo - këbco - malfoniṯo - huyo 4. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܇ ܟܷܐܒܥܐ ܇ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ ܇ ܗܘܝܐ
---
5. wa - i Marta - yolufto - bi madrašto – kašërto - trayoniṯo 5. ܘܰܐ ܇ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܝܳܠܘܦܬܐ ܇ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܟܰܫܷܪܬܐ ܇ ܬܪܰܝܳܢܝܬ݂ܐ
---
4. Setzen Sie jeweils einen der folgenden Ausdrücke in die passende Lücke ein.
ܐܷܒܥܳܘܰܐ – ܡܫܰܘܰܪܠܰܗ – ܡܒܰܛܶܠܰܗ – ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܰܗ – ܟܷܒܥܶܐ – ܚܙܶܠܰܗ – ܟܝܒܰܗ – ܒܰܗܪܐ – ܟܝܒܶܗ – ܟܷܬܠܶܗ
ëbcowa - mšawarla - mbaṭela - makṯawla - këbce - ḥzela - kiba - bahro - kibe - këtle
1. I Marta d huyo taxtore. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܕܗܘܝܐ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ. 1.
2. I Marta  i qrayto daz zëdqe. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ  ܐܝ ܩܪܰܝܬܐ ܕܰܙ ܙܷܕܩܶܐ. 2.
3. I Marta bi mšabloniṯo du yulfono. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ. 3.
4. I Marta i taxtoriye casqo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܝ ܬܰܟ݂ܬܳܪܝـܝܶܐ ܥܰܣܩܐ. 4.
5. I Marta ruḥa bi madrašto. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܪܘܚܰܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. 5.
6. I Marta mëftakarla d saymo mede. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܰܗ ܕ ܣܰܝܡܐ ܡܶܕܶܐ. 6.
7. Bë Groningen ḥa qore zëdqe. ܒܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ ܚܰܐ ܩܳܪܶܐ ܙܷܕܩܶܐ. 7.
8. I Marta yëlfo lišone nuxroye. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܷܠܦܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ. 8.
9. U yulfono dat tre yo. ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܝܐ. 9.
10. Kul ḥa mawhabṯo frëšto. ܟܘܠ ܚܰܐ  ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ. 10.
Hören und verstehen Sie diesen Text.
Erasmus Erasmus ܐܶܪܰܣܡܘܤ
Bi šato dat tarte di qrayto qayëṯla li Marta mawḏconuṯo cal mkone d Erasmus. Im zweiten Studienjahr erhielt Marta Informationen über die Möglichkeiten des Erasmusprogramms. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܠܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܡܟܳܢܶܐ ܕܐܶܪܰܣܡܘܣ.
Ḥzela d kiba ëzza quryo šato larwal me Holanda b beṯṣawbo Urifoyo. Sie erfuhr, dass sie ein Jahr im Ausland, an einer europäischen Universität studieren kann. ܚܙܶܠܰܗ ܕܟܝܒܰܗ ܐܷܙܙܰܗ ܩܘܪܝܐ ܫܰܬܐ ܠܰܪܘܰܠ ܡܶܐ ܗܳܠܰܢܕܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܐܘܪܝܦܳܝܐ.
Baynoṯayye këtwa ab beṯṣawbe d Cambridge, d Bergen, dë Stockholm, d Bologna, d Salamanca w u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin. Darunter befanden sich die Universitäten von Cambridge, Bergen, Stockholm, Bologna, Salamanca und die Freie Universität Berlin. ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܟܷܬܘܰܐ ܐܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ، ܕܒܶܪܓܷܢ، ܕܷܣܬܳܟܗܳܠܡ، ܕܒܳܠܳܢܝܰܐ، ܕܣܰܠܰܡܰܢܟܰܐ ܘܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ.
Lašan ḥa dë mrajac lu Erasmus, kobacle fuḥome ṭawwe w iḏacṯo du lišono du aṯro d ëzzele. Um sich für das Erasmusprogramm bewerben zu können, braucht man gute Noten und Sprachkenntnisse des jeweiligen Ziellandes. ܠܰܫܰܢ ܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܣ، ܟܳܐܒܰܥܠܶܗ ܦܘܚܳܡܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܐܷܙܙܶܠܶܗ.
I Marta bi qamayto abico d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya d mibasmo bi hawa d tamo, elo lëḏcowa lo Iṭaloyo w lo Spanoyo. Zunächst wollte Marta nach Italien oder Spanien gehen, um das dortige Wetter zu genießem, jedoch konnte sie weder italienisch noch spanisch. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ ܠܶܒܐ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ ܕܡܝܒܰܣܡܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ ܕܬܰܡܐ، ܐܶܠܐ ܠܷܐܕ݂ܥܳܘܰܐ ܠܐ ܐܝܛܰܠܳܝܐ ܘܠܐ ܣܦ݁ܰܢܳܝܐ.
Bu Ingliz ḥa kibe mëjġal Ënglišoyo baḥ haye yawmoye, elo i cäyaša tamo b ṭimo yo. In England kann man zwar im Alltag englisch sprechen, doch ist das Leben dort teuer. ܒܘ ܐܝܢܓܠܝܙ ܚܰܐ ܟܝܒܶܗ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ‌ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܝ ܥܱܝܰܫܰܐ ܬܰܡܐ ܒܛܝܡܐ ܝܐ.
B Norweč w bu Swed quro yo w al lišone Skandinavoye ste lo yalifalle. In Norwegen und Schweden ist es kalt, und die skandinavischen Sprachen hat sie auch nicht gelernt. ܒܢܳܪܘܶܫ̰ ܘܒܘ ܣܘܶܕ ܩܘܪܐ ܝܐ ܘܐܰܠ ܠܝܫܳܢܶܐ ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܳܝܶܐ ܣܬܶܐ ܠܐ ܝܰܠܝܦܰܠܠܶܗ.
Ab be babayḏa, u baytaṯṯe cal u tḥumo d Almanya yo w mawxa hiya me nacmuṯa yalifo u lišono Almanoyo ham bi madrašto w ham cam aḥ ḥawronayḏa d mu gabo ḥreno du tḥumo. Ihre Familie wohnt an der Grenze zu Deutschland, weshalb sie von klein auf die deutsche Sprache sowohl in der Schule als auch mit ihren Freunden auf der anderen Seite der Grenze gelernt hat. ܐܰܒ ܒܶܐ ܒܰܒܰܝܕ݂ܰܗ، ܐܘ ܒܰܝܬܰܬ݂ܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܐ ܘܡܰܘܟ݂ܰܐ ܗܝـܝܰܐ ܡܶܐ ܢܰܥܡܘܬ݂ܰܗ ܝܰܠܝܦܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܗܰܡ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܘܗܰܡ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܕܡܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܕܘ ܬܚܘܡܐ.
Cam gabe d haṯe hën mam morayḏa howënwa b Berlin w mëḥyowalle rišo naqlawoṯe bab baṭlone. Zudem wohnen einige ihrer Verwandten in Berlin, die sie ab und zu in den Ferien besuchte. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܗܰܬ݂ܶܐ ܗܷܢ ܡܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܗܳܘܶܢܘܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܡܷܚـܝܳܘܰܠܠܶܗ ܪܝܫܐ ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܒܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ.
U Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin ste ëšme iḏico yo bayn dab beṯṣawbe Urifoye. Des Weiteren hat die Freie Universität Berlin einen guten Ruf unter den europäischen Universitäten. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܣܬܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܕ݂ܝܥܐ ܝܐ ܒܰܝܢ ܕܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܐܘܪܝܦܳܝܶܐ.
Mqadamla u ṭäläbayḏa lë tloṯo beṯṣawbe xud kolozam: u Beṯṣawbo d Cambridge qamayto, u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin bu darġo dat tre w u Beṯṣawbo dë Stockholm bu darġo dat tloṯo. Wie vorgeschrieben bewarb sie sich an drei Universitäten: der Universität Cambridge an erster Stelle, der Freien Universität Berlin an zweiter und der Universität Stockholm an dritter Stelle. ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ ܠܷܬܠܳܬ݂ܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ: ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ ܩܰܡܰܝܬܐ، ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ ܘܐܘ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܷܣܬܳܟܗܳܠܡ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܰܬ ܬܠܳܬ݂ܐ.
Miḏe d ad dukoṯe d bu Beṯṣawbo d Cambridge ëšmo wayne, lo qadiro d ëzza l tamo. Da es nur wenige Plätze für Cambridge gab, konnte sie nicht dorthin. ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܐܰܕ ܕܘܟܳܬ݂ܶܐ ܕܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ ܐܷܫܡܐ ܘܰܝܢܶܐ، ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܬܰܡܐ.
Qayëṯla dukṯo b Berlin w bë Stockholm. Hula xabro lam morayḏa d Berlin w fṣiḥi ġäläbe me d šamici d gëd ëṯyo l gabayye. In Berlin und Stockholm wurde sie angenommen. Sie informierte ihre Verwandten in Berlin, und diese freuten sich sehr, als sie hörten, dass sie zu ihnen kommen würde. ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܒܷܣܬܳܟܗܳܠܡ. ܗܘܠܰܗ ܟ݂ܰܒܪܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܕܒܶܪܠܝܢ ܘܦܨܝـܚـܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܐ ܕܫܰܡܝܥܝ ܕܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܐ ܠܓܰܒܰܝـܝܶܗ.
Meqëm me d bëdyo bi qrayto b Berlin, mḥela rišo lam morayḏa w fayišo šabṯo gabayye d makaṯwo ruḥa bu beṯṣawbo w ḥëzyola bayto. Bevor sie mit dem Studium in Berlin begann, besuchte sie ihre Verwandten und verbrachte eine Woche bei ihnen, um sich an der Universität einzuschreiben und eine Unterkunft zu finden. ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܕܷܒܷܕܝܐ ܒܝ ܩܪܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ، ܡܚܶܠܰܗ ܪܝܫܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ ܘܦܰܝـܝܫܐ ܫܰܒܬ݂ܐ ܓܰܒܰܝـܝܶܗ ܕܡܰܟܰܬ݂ܘܐ ܪܘܚܰܗ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܘܚܷܙܝܳܠܰܗ ܒܰܝܬܐ.
Karixo cal qelayto b dayira mšawtafto. Sie suchte nach einem Zimmer in einer Wohn-gemeinschaft. ܟܰܪܝܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܩܶܠܰܝܬܐ ܒܕܰܝـܝܪܰܐ ܡܫܰܘܬܰܦܬܐ.
Grëšla ṣacbuṯo d ḥëzyo qelayto d kiba obo ḥaq diḏa, cal d ak kërat calën ġäläbe b Berlin ban ëšne ḥaroyani. Doch hatte sie Schwierigkeiten, ein bezahlbares Zimmer zu finden, da die Mieten in Berlin in den letzen Jahren sehr gestiegen sind. ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܐ ܩܶܠܰܝܬܐ ܕܟܝܒܰܗ ܐܳܒܐ ܚܰܩ ܕܝܕ݂ܰܗ ܥܰܠ ܕܐܰܟ ܟܷܪܰܬ ܥܰܠܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܒܰܢ ܐܷܫܢܶܐ ܚܰܪܳܝܰܢܝ.
Cal u darbo du nawlo sëmla esore cam yolufe ḥrene w bi ḥarayto makralle dayira cam ḥḏoḏe. Sie kontaktierte über das Internet andere Studierende, mit denen sie schließlich eine Wohnung mietete. ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܣܷܡܠܰܗ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܘܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܕܰܝـܝܪܰܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ.
Aš šabayḏa aq qamoye bu Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin šafici basimo. Naqlawoṯe lo fëhmowa hën max xabre d ëmmënwanne am malfone aw ay yolufe ḥrene. Ihre ersten Wochen an der Freien Universität Berlin sind gut verlaufen. Hin und wieder verstand sie Begriffe nicht, die die Dozenten oder Studenten benutzten. ܐܰܫ ܫܰܒܰܝܕ݂ܰܗ ܐܰܩ ܩܰܡܳܝܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ ܫܰܦܝܥܝ ܒܰܣܝܡܐ. ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܠܐ ܦܷܗܡܳܘܰܐ ܗܷܢ ܡܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܶܐ ܕܐܷܡܡܷܢܘܰܢܢܶܗ ܐܰܡ ܡܰܠܦܳܢܶܐ ܐܰܘ ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܪܶܢܶܐ.
Elo cam u zabno, me d sëmlala ḥawrone Almanoye, qawi u lišonayḏa u Almanoyo w nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto. Mit der Zeit aber, nachdem sie auch deutsche Freunde gefunden hatte, verbesserte sich ihr Deutsch und es war ihr nicht mehr anzumerken, dass sie keine Berlinerin ist. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ، ܡܶܐ ܕܣܷܡܠܰܠܰܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܶܐ، ܩܰܘܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܘܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ.
Hawila ste mahwo w šqolo cam ṣawboye me briṯo kula w mëjġolowa Ënglišoyo cam hani d lëḏciwa Almanoyo. Sie pflegte auch Umgang mit anderen internationalen Studierenden und sprach englisch mit denen, die kein Deutsch konnten. ܗܰܘܝܠܰܗ ܣܬܶܐ ܡܰܗܘܳܐ ܘܫܩܳܠܐ ܥܰܡ ܨܰܘܒܳܝܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܳܘܰܐ ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܕܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
6. Setzen Sie jeweils einen der folgenden Ausdrücke in die passende Lücke ein.
ܟܷܐܒܥܝ – ܟܝܒܶܗ – ܡܰܔܒܘܪ – ܟܷܐܒܥܐ – ܠܰܝܒܶܗ – ܩܰܕܝܪܐ – ܟܷܒܥܶܐ
këbci - kibe - majbur - këbco - laybe – qadiro - këbce
1. tarte ëšne d i Marta maxlaṣla i madrašto. ܬܰܪܬܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܕܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܰܗ ܐܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. 1.
2. U Beṯṣawbo d Leiden yolufe ġäläbe xud u Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin. ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܠܰܝܕܷܢ ܝܳܠܘܦܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܒܶܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚـܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ. 2.
3. I Marta ëzza lu beṯṣawbo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܷܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ. 3.
4. Mën l ḥa dë mrajac lu Erasmus? ܡܷܢ ܠܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܤ؟ 4.
5. I Marta latwa d quryo b beṯṣawbo ḥreno. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܰܬܘܰܐ ܕܩܘܪܝܐ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܪܶܢܐ. 5.
6. Qay i Marta lo d ëzza lu Beṯṣawbo d Cambridge? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܕܟܰܡܒܪܝܔ؟ 6.
7. Ay yolufe qorën b beṯṣawbe mšaḥëlfe. ܐܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܩܳܪܷܢ ܒܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ. 7.
7. Beantworten Sie folgende Fragen mit Hilfe des Textes.
1. Mën këbce l ḥa dë mrajac lu Erasmus? 1. Was braucht man, um sich für das Erasmus-Programm zu bewerben? ܡܷܢ ܟܷܒܥܶܐ ܠܚܰܐ ܕܷܡܪܰܔܰܥ ܠܘ ܐܶܪܰܣܡܘܤ؟ .1
---
---
2. Qay i Marta ëbcowa d ëzza l Iṭalya aw lë Spanya? 2. Warum wollte Marta nach Italien oder Spanien gehen? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܷܒܥܳܘܰܐ ܕܐܷܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ؟ .2
---
---
3. Qay lazza l Iṭalya aw lë Spanya? 3. Warum ging sie nicht nach Italien oder Spanien? ܩܰܝ ܠܰܐܙܙܰܗ ܠܐܝܛܰܐܠܝܰܐ ܐܰܘ ܠܷܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ؟ .3
---
---
4. L ayna beṯṣawbe mqadamla i Marta u ṭäläbayḏa? 4. Bei welchen Universitäten reichte Marta ihre Bewerbung ein? ܠܐܰܝܢܰܐ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ؟ .4
---
---
5. Qay i Marta grëšla ṣacbuṯo d ḥëzyola dayira b Berlin? 5. Warum hatte Marta Schwierigkeiten, in Berlin eine Wohnung zu finden? ܩܰܝ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ ܕܚܷܙܝܳܠܰܗ ܕܰܝـܝܪܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ؟ .5
---
---
6. Ayna lišone mëjġolowa i Marta b Berlin w cam man? 6. Welche Sprachen sprach Marta in Berlin und mit wem? ܐܰܝܢܰܐ ܠܝܫܳܢܶܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܘܰܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܥܰܡ ܡܰܢ؟ .6
---
---
8. Füllen Sie die folgende Tabelle aus.
Maskulin Feminin Plural
malfono ܡܰܠܦܳܢܐ malfoniṯo ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ malfone ܡܰܠܦܳܢܶܐ
- - -  - zabole ܙܰܒܳܠܶܐ
ṭaboxo ܛܰܒܳܟ݂ܐ -  - - -
- - ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ - -
garošo daṣ ṣertoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ - - - -
- - - - šayoce ܫܰܝܳܥܶܐ
sakrater ܣܰܟܪܰܬܶܪ - - - -
ḥašowo ܚܰܫܳܘܐ - - - -
- - mzabnoniṯo ܡܙܰܒܢܳܢܝܬ݂ܐ - -
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ - - - -
rašomo ܪܰܫܳܡܐ - - - -
- - - - mṣawrone ܡܨܰܘܪܳܢܶܐ
- - mšabloniṯo du yulfono ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ - -
- - - - yolufe ܝܳܠܘܦܶܐ
osyo ܐܳܣܝܳܐ - - - -