Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

 Arbeitsaufgaben und Übungen
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Mën mawḏcënwoṯe kobe u kaṯowo cal ad dayre? Kṯaw karyo bax xabrayḏax/ḏux.
ܐ. ܡܷܢ ܡܰܘܕ݂ܥܷܢܘܳܬ݂ܶܐ ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܟܰܬ݂ܳܘܐ ܥܰܠ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ؟ ܟܬ݂ܰܘ ܟܰܪܝܐ ܒܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܇ ܟ݂ܰܒܪܰܝܕ݂ܘܟ݂.
  Mor Gabriel:   ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܶܝܠ
  Mor Yacqub Ḥbišoyo:   ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ:
  Yoldaṯ Aloho d Ḥaḥ:   ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܐܚ:
  Mor Malke:   ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ:
  Mor Yacqub d Qarno:   ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ:
  Mor Awgin:   ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ:
2. Kṯaw ëšmo cal u cëtqo dad dayre b Ṭurcabdin? ܒ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܐ ܥܰܠ ܐܘ ܥܷܬܩܐ ܕܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
- -
3. Mën këḏcat cal i faṭëryarxuṯo di Cito Suryayto ortodoksayto, w ayko wa u beṯmqomayḏa b Ṭurcabdin? ܓ. ܡܷܢ ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܥܰܠ ܐܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܣܘܪܝܰـܝܬܐ ܐܳܪܬܳܕܳܟܣܰܝܬܐ، ܘܐܰܝܟܐ ܘܰܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܰܝܕ݂ܰܗ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
-
4. Kmo dayroye kito adyawma bi dayro d Mor Awgin? ܕ. ܟܡܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܟܝܬܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܘܓܝܢ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Kṯaw u fuqdono ḥḏonoyo w sagiyonoyo dam melani ܐ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܦܘܩܕܳܢܐ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܘܣܰܓܝـܝܳܢܝܐ ܕܰܡ ܡܶܠܰܢܝ
koḥayro ḥur ḥuru ܚܘܪܘ ܚܘܪ ܟܳܚܰـܝܪܐ
aṯi         ܐܰܬ݂ܝ
   
ḥzalle         ܚܙܰܠܠܶܗ
daciri         ܕܰܥܝܪܝ
mšabaḥle         ܡܫܰܒܰܚܠܶܗ
komakarxënne         ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܷܢܢܶܗ
komitawmarla         ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ
komiḏoco         ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ
2. Kṯaw am mele d këtte šëršo mšawtfo cam aš šumohani: ܒ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܰܡ ܡܶܠܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܫܷܪܫܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܥܰܡ ܐܰܫ ܫܘܡܳܗܰܢܝ:
catiqe ctq cotaq, cëtqo ܥܳܬܰܩ ܇ ܥܷܬܩܐ ܥܬܩ ܥܰܬܝܩܶܐ
šafërto -     - ܫܰܦܷܪܬܐ
raḥuqto     - ܪܰܚܘܩܬܐ
frëšṯo     - ܦܪܷܫܬܐ
xliṯo -     - ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ
sxërto -     - ܣܟ݂ܷܪܬܐ
3. Mbaḥan am melani w kṯaw appe fëtġomo bu šëklano: ܓ. ܡܒܰܚܰܢ ܐܰܡ ܡܶܠܰܢܝ ܘܟܬ݂ܰܘ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ:
a) komakarxënne ܐ: ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܷܢܢܶܗ
šëršo: krx ܫܷܪܫܐ: ܟܪܟ݂
kaylo: III ܟܰܝܠܐ: III
zabno: zabno d ucdo ܙܰܒܢܐ: ܙܰܒܢܐ ܕܐܘܥܕܐ
farṣufo: hënne ܦܰܪܨܘܦܐ: ܗܷܢܢܶܐ
cam: naqifo ḥošušoyo d hënne ܥܰܡ: ܢܰܩܝܦܐ ܚܳܫܘܫܳܝܐ ܕܗܷܢܢܶܐ
fëtġomo: Hënne komakarxi as socure bi dayro. ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ: ܗܷܢܢܶܐ ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ ܐܰܣ ܣܳܥܘܪܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ
b) kobënne ܒ: ܟܳܐܒܷܢܢܶܗ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
cam: ܥܰܡ:
fëtġomo: ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
c) komitawmarla   ܓ: ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
cam: ܥܰܡ:
fëtġomo: ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
d) macamralle  ܕ: ܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ 
šëršo: ܫܷܪܫܐ:
kaylo: ܟܰܝܠܐ:
zabno: ܙܰܒܢܐ:
farṣufo: ܦܰܪܨܘܦܐ:
cam: ܥܰܡ:
fëtġomo: ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ:
4. Markaw fëtġome max xabrani bu zabno d oṯe w masirene bë ḥḏo mad dayre. ܕ. ܡܰܪܟܰܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܶܐ ܡܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܣܝܪܶܢܶܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ.
faṭëryarxuṯo - faṭëryarxo ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܇ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ
  Ramḥël gëd nofaq u faṭëryarxo mi faṭëryarxuṯo w gëd soyam socuruṯo li dayro d Mor Gabriel b Ṭurcabdin.   ܪܰܡܚܷܠ ܓܷܕ ܢܳܦܰܩ ܐܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܡܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܘܓܷܕ ܣܳܝܰܡ ܣܳܥܘܪܘܬ݂ܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܶܝܠ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
iḏacṯo - iḏico/iḏëcto ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܇ ܐܝܕ݂ܝܥܐ -  ܐܝܕ݂ܷܥܬܐ
  -   -
mcadronuṯo – mcadrono/mcadroniṯo ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ ܇ ܡܥܰܕܪܳܢܐ - ܡܥܰܕܪܳܢܝܬ݂ܐ
  -   -
rišonuṯo – rišono/rišoniṯo ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܇ ܪܝܫܳܢܐ - ܪܝܫܳܢܝܬ݂ܐ
  -   -
ḥasyuṯo - ḥasyo ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܇ ܚܰܣܝܐ
  -   -
5. Ḥzay af fawde dë mtaḥti bi kṯawtaṯe w kṯawa me ḥaṯo: ܗ. ܚܙܰܝ ܐܰܦ ܦܰܘܕܶܐ ܕܷܡܬܰܚܬܝ ܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܰܬ݂ܶܐ ܘܟܬ݂ܰܘܰܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ:

I dayro d Mor Yacqub rbicoyo camër bi ḥarayto du doro dan arbco. Kale mqabël di qriṯo d Ṣalëḥ w raḥuqto yo mi mḏito ḥeḏër casro kilomatrat, cal i darbo d këzza me Mëḏyaḏ l Ḥësno d Kifo. B Ṣalëḥ layto ucdo ṭaye, kito tlëṯmo farṣufe mšiḥoye w kulle Kurdoye ne. Suryoye lo fayëš acla.

Bi dayraṯe d këtyo, cël mi rišonuṯo du dayroyo, kit ḥammëš dayrayte, ḥa molafno w cësri yolufe, w ḥa qalacto di traktor. Dayro latyo šafërto yo. Zabno kriṯo hawi u beṯmqomo di faṭëryarxuṯo d Ṭurcabdin eba.

ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܪܒܝܥܳܝܐ ܥܰܡܷܪ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ. ܟܰܠܶܗ ܡܩܰܒܷܠ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܨܰܠܷܚ ܘܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܥܰܣܪܐ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ، ܥܰܠ‌ ܐܝ ܕܰܪܒܳܐ ܕܟܷܐܙܙܰܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ. ܒܨܰܠܷܚ ܠܰܝܬܐ ܐܘܥܕܐ ܛܰܝܶܐ، ܟܝܬܐ ܬܠܷܬ݂ܡܐ ܦܰܪܨܘܦܶܐ ܡܫܝـܚܳـܝܶܐ ܘܟܘܠܠܶܗ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܢܶܐ. ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܐܰܥܠܰܗ.

ܒܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܝܐ، ܥܷܠ ܡܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܕܰܝܪܳܝܐ، ܟܝܬ ܚܰܡܡܷܫ ܕܰܝܪܰܝܬܶܐ، ܚܰܐ ܡܳܠܰܦܢܐ ܘܥܷܣܪܝ ܝܳܠܘܦܶܐ، ܘܚܰܐ ܩܰܠܰܥܬܐ ܕܝ ܬܪܰܟܬܳܪ. ܕܰܝܪܐ ܠܰܬܝܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܝܐ. ܙܰܒܢܐ ܟܪܝܬ݂ܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܶܒܰܗ.
- -
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Mën dawro komëštacën ad dayre gab as Suryoye? ܐ. ܡܷܢ ܕܰܘܪܐ ܟܳܡܷܫܬܰܥܷܢ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܓܰܒ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ؟
-  -
2. Mor Malke kofoyaš bi fniṯo di Rayite. Mën këḏcat cal i fniṯaṯe? ܒ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܟܳܦܳܝܰܫ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܕܝ ܪܰܝـܝܬܶܐ. ܡܷܢ ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܥܰܠ ܐܝ ܦܢܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ؟
- -
3. Man kocoyaš bad dayre w qay? ܓ. ܡܰܢ ܟܳܥܳܝܰܫ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܩܰܝ؟
- -
4. I dayro d Mor Gabriel adyawma hawyo dukṯo rišayto b Ṭurcabdin. Mën ṭrele d mëṭyo lu darġano? ܕ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܶܝܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܗܰܘܝܐ ܕܘܟܬ݂ܐ ܪܝܫܰܝܬܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܡܷܢ ܛܪܶܠܶܗ ܕܡܷܛܝܐ ܠܘ ܕܰܪܓ݂ܰܢܐ؟
-
5. Mën këḏcat cal ad dayre d këtte as Suryoye b Urifi? ܗ. ܡܷܢ ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܥܰܠ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܕܟܷܬܬܶܗ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܒܐܘܪܝܦܝ؟
- -