Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Regelmäßige Verben
D – Regelmäßige Verben

1) Stamm I
a) Präsensbasis: G.7a/Präteritum: G.8a

1. Transitive Verben

Mit Basisvokal /u/ ‍ܘ: grš ܓܪܫ I: goraš – grёšle "ziehen" ܓܳܪܰܫ - ܓܪܷܫܠܶܗ

    Präsensbasis Präteritum
Sg. 3. m. goraš ܓܳܪܰܫ grёšle ܓܪܷܫܠܶܗ
3. f. guršo ܓܘܪܫܐ grёšla ܓܪܷܫܠܰܗ
2. m. guršat ܓܘܪܫܰܬ grёšlux ܓܪܷܫܠܘܟ݂
2. f. guršat ܓܘܪܫܰܬ grёšlax ܓܪܷܫܠܰܟ݂
1. m. gorašno ܓܳܪܰܫܢܐ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
1. f. guršono ܓܘܪܫܳܢܐ grёšli ܓܪܷܫܠܝ
Pl. 3. gurši ܓܘܪܫܝ grёšše ܓܪܷܫܫܶܗ
2. guršitu ܓܘܪܫܝܬܘ grёšxu ܓܪܷܫܟ݂ܘ
1. guršina ܓܘܪܫܝܢܰܐ grёšlan ܓܪܷܫܠܰܢ

Mit Basisvokal /ё/ ܷ : rḥm ܪܚܡ I: roḥam - rḥёmle “lieben” ܪܳܚܰܡ - ܪܚܷܡܠܶܗ

    Präsensbasis Präteritum
Sg. 3. m. roḥam ܪܳܚܰܡ rḥëmle ܪܚܷܡܠܶܗ
3. f. rëḥmo ܪܷܚܡܐ rḥëmla ܪܚܷܡܠܰܗ
2. m. rëḥmat ܪܷܚܡܰܬ rḥëmlux ܪܚܷܡܠܘܟ݂
2. f. rëḥmat ܪܷܚܡܰܬ rḥëmlax ܪܚܷܡܠܰܟ݂
1. m. roḥamno ܪܳܚܰܡܢܐ rḥëmli ܪܚܷܡܠܝ
1. f. rëḥmono ܪܷܚܡܳܢܐ rḥëmli ܪܚܷܡܠܝ
Pl. 3. rëḥmi ܪܷܚܡܝ rḥëmme ܪܚܷܡܡܶܗ
2. rëḥmitu ܪܷܚܡܝܬܘ rḥëmxu ܪܚܷܡܟ݂ܘ
1. rëḥmina ܪܷܚܡܝܢܰܐ rḥëmlan ܪܚܷܡܠܰܢ

2. Intransitive Verben

dmx ܕܡܟ݂ I: domaxdamёx “schlafen” ܕܳܡܰܟ݂ - ܕܰܡܷܟ݂

    Präsensbasis Präteritum
Sg. 3. m. domax ܕܳܡܰܟ݂ damëx ܕܰܡܷܟ݂
3. f. dëmxo ܕܷܡܟ݂ܐ damixo ܕܰܡܝܟ݂ܐ
2. m. dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ damixat ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ
2. f. dëmxat ܕܷܡܟ݂ܰܬ damixat ܕܰܡܝܟ݂ܰܬ
1. m. domaxno ܕܳܡܰܟ݂ܢܐ damëxno ܕܰܡܷܟ݂ܢܐ
1. f. dëmxono ܕܷܡܟ݂ܳܢܐ damixono ܕܰܡܝܟ݂ܳܢܐ
Pl. 3. dëmxi ܕܷܡܟ݂ܝ damixi ܕܰܡܝܟ݂ܝ
2. dëmxitu ܕܷܡܟ݂ܝܬܘ damixitu ܕܰܡܝܟ݂ܝܬܘ
1. dëmxina ܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ damixina ܕܰܡܝܟ݂ܝܢܰܐ

 

b) Imperativ (G16.c)

Sg. graš! ܓܪܰܫ ; rḥam! ܪܚܰܡ ; dmax! ܕܡܰܟ݂

Pl. grašu! ܓܪܰܫܘ ; rḥamu! ܪܚܰܡܘ ; dmaxu! ܕܡܰܟ݂ܘ

 

c) Infinitiv (G15.b) 

grošܓܪܳܫܐ ; rḥomo ܪܚܳܡܐ ; dmoxo ܕܡܳܟ݂ܐ

 

2) Stamm II

a) Präsensbasis – Präteritum (G13.b)  

ḥlq ܚܠܩ II: mḥalaq - mḥalaqle “wegwerfen” ܡܚܰܠܰܩ - ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ

    Präsensbasis Präteritum
Sg. 3. m. mḥalaq ܡܚܰܠܰܩ mḥalaqle ܡܚܰܠܰܩܠܶܗ
3. f. mḥalqo ܡܚܰܠܩܐ mḥalaqla ܡܚܰܠܰܩܠܰܗ
2. m. mḥalqat ܡܚܰܠܩܰܬ mḥalaqlux ܡܚܰܠܰܩܠܘܟ
2. f. mḥalqat ܡܚܰܠܩܰܬ mḥalaqlax ܡܚܰܠܰܩܠܰܟ݂
1. m. mḥalaqno ܡܚܰܠܰܩܢܐ mḥalaqli ܡܚܰܠܰܩܠܝ
1. f. mḥalqono ܡܚܰܠܩܳܢܐ mḥalaqli ܡܚܰܠܰܩܠܝ
Pl. 3. mḥalqi ܡܚܰܠܩܝ mḥalaqqe ܡܚܰܠܰܩܩܶܗ
2. mḥalqitu ܡܚܰܠܩܝܬܘ mḥalaqxu ܡܚܰܠܰܩܟ݂ܘ
1. mḥalqina ܡܚܰܠܩܝܢܰܐ mḥalaqlan ܡܚܰܠܰܩܠܰܢ

Verben mit erstem schwachen Wurzelkonsonanten wie yqr ܝܩܪ II: myaqarmyaqarle ܡܝܰܩܰܪ – ܡܝܰܩܰܪܠܶܗ “ehren” und wbx ܘܒܟ݂ II: mwabaxmwabaxle ܡܘܰܒܰܟ݂ - ܡܘܰܒܰܟ݂ܠܶܗ “ermahnen” werden analog zu ḥlq II regelmäßig flektiert.

 

b) Imperativ (G16.c)

Sg. mḥalaq! ܡܚܰܠܰܩ

Pl. mḥalequ! ܡܚܰܠܶܩܘ

 

c) Infinitiv (G15.b)

eloqo ܚܶܠܳܩܐ

 

3) Stamm III

a) Präsensbasis – Präteritum (G13.c)

ltm ܠܬܡ III: maltammaltamle “sammeln” ܡܰܠܬܰܡ – ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ

    Präsensbasis Präteritum
Sg. 3. m. maltam ܡܰܠܬܰܡ maltamle ܡܰܠܬܰܡܠܶܗ
3. f. maltmo ܡܰܠܬܡܐ maltamla ܡܰܠܬܰܡܠܰܗ
2. m. maltmat ܡܰܠܬܡܰܬ maltamlux ܡܰܠܬܰܡܠܘܟ݂
2. f. maltmat ܡܰܠܬܡܰܬ maltamlax ܡܰܠܬܰܡܠܰܟ݂
1. m. maltamno ܡܰܠܬܰܡܢܐ maltamli ܡܰܠܬܰܡܠܝ
1. f. maltmono ܡܰܠܬܡܳܢܐ maltamli ܡܰܠܬܰܡܠܝ
Pl. 3. maltmi ܡܰܠܬܡܝ maltamme ܡܰܠܬܰܡܡܶܗ
2. maltmitu ܡܰܠܬܡܝܬܘ maltamxu ܡܰܠܬܰܡܟ݂ܘ
1. maltmina ܡܰܠܬܡܝܢܰܐ maltamlan ܡܰܠܬܰܡܠܰܢ

Präsensvarianten mit dem Hilfsvokal /ё/ und /a/  ܷ/ ܰ , ohne Bedeutungsunterschied:

šfc ܫܦܥ III: mašfac – mašfacle “vorbeiziehen lassen; verbringen (Zeit)” ܡܰܫܦܰܥ - ܡܰܫܦܰܥܠܶܗ

    Präsensbasis - /ё/ Präsensbasis - /a/
Sg. 3. m. mašfac ܡܰܫܦܰܥ mašfac ܡܰܫܦܰܥ
3. f. mašёfco ܡܰܫܷܦܥܐ mašafco ܡܰܫܰܦܥܐ
2. m. mašёfcat ܡܰܫܷܦܥܰܬ mašafcat ܡܰܫܰܦܥܰܬ
2. f. mašёfcat ܡܰܫܷܦܥܰܬ mašafcat ܡܰܫܰܦܥܰܬ
1. m. mašfacno ܡܰܫܦܰܥܢܐ mašfacno ܡܰܫܦܰܥܢܐ
1. f. mašёfcono ܡܰܫܷܦܥܳܢܐ mašafcono ܡܰܫܰܦܥܳܢܐ
Pl. 3. mašёfci ܡܰܫܷܦܥܝ mašafci ܡܰܫܰܦܥܝ
2. mašёfcitu ܡܰܫܷܦܥܝܬܘ mašafcitu ܡܰܫܰܦܥܝܬܘ
1. mašёfcina ܡܰܫܷܦܥܝܢܰܐ mašafcina ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ

 

b) Imperativ (G16.c)

Sg. maltam! ܡܰܠܬܰܡ ; mašfac! ܡܰܫܦܰܥ

Pl. maltemu! ܡܰܠܬܶܡܘ ; mašfecu! ܡܰܫܦܶܥܘ

 

c) Infinitiv (G15.b)

tёltimo ܬܷܠܬܝܡܐ ; tëšfico ܬܷܫܦܝܥܐ