Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

N
N

na ܢܰܐ (G.4) wir sind (Kopula 1. pl.)

nabišoṯe ܢܰܒܝܫܳܬ݂ܶܐ (pl., f.), sg. nabëšto ܢܰܒܷܫܬܐ (Q.3,106) Rosinen

nacimo ܢܰܥܝܡܐ, f. nacëmto ܢܰܥܷܡܬܐ, pl. nacime ܢܰܥܝܡܶܐ (L4; L.10) klein Kind

nacmuṯo ܢܰܥܡܘܬ݂ܐ (f.) Kindheit | me nacmuṯa smiṯo yo ܡܶܐ ܢܰܥܡܘܬ݂ܰܗ ܣܡܝܬ݂ܐ ܝܐ seit ihrer Kindheit ist sie blind = nëcmuṯo

näḏafa ܢܱܕ݂ܰܦܰܐ (f.) (L.18) Hygiene, Reinheit → manḏaf, mnaḏaf, tënḏifo

nafšo ܢܰܦܫܐ (f.), pl. nafšoṯe ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ Seele Person | ḥamši nafšoṯe wayna ܚܰܡܫܝ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ ܘܰܝܢܰܐ wir waren fünfzig Personen Selbst | maxlaṣ nafše ܡܰܟ݂ܠܰܨ ܢܰܦܫܶܗ (dass) er sich rettet (hier: einer Sprache mächtig sein) (L.3.8) → ruḥo

nagoro ܢܰܓܳܪܐ, f. nagarto ܢܰܓܰܪܬܐ, pl. nagore ܢܰܓܳܪܶܐ Schreiner

nahro ܢܰܗܪܐ (m.), pl. nahre ܢܰܗܪܶܐ (L.18) Fluss

naḥšo ܢܰܚܫܐ, pl. naḥše ܢܰܚܫܶܐ (L.14) Bahre

namra ܢܰܡܪܰܐ, pl. namrat ܢܰܡܪܰܬ Zahl, Ziffer, Nummer Größe (Kleidung) | rabo yo, latyo i namrayḏi ܪܰܒܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܐܝ ܢܰܡܪܰܝܕ݂ܝ (das Kleid) ist groß, es ist nicht meine Größe (L.11) raqmo

Namsa ܢܰܡܣܰܐ Österreich = Awsturya

naqla ܢܰܩܠܰܐ, pl. naqlat ܢܰܩܠܰܬ (ein)mal

bë ḥḏo naqla (L.24) ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ auf einmal (+neg.) überhaupt (nicht)

kul naqla (G.17) ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ immer

naqla ḥreto (G.18) ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ noch einmal, wieder annaqla, kore1, inaqla d, inaqlayo, naqlawoṯe

naqlawoṯe ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ (pl.) (L.20) ab und zu, manchmal naqla

nargo ܢܰܪܓܐ (m.), pl. narge ܢܰܪܓܶܐ (Q.1,58) Axt | u nargayḏi ܐܘ ܢܰܪܓܰܝܕ݂ܝ meine Axt (Q.3,46)

nawlo ܢܰܘܠܐ (m.), pl. nawle ܢܰܘܠܶܐ (L.24) Netz, Netzwerk Internet

nayiḥo ܢܰܝܝܚܐ, f. nayëḥto ܢܰܝܷܚܬܐ, pl. nayiḥe ܢܰܝܝܚܶܐ gesund

ne ܢܶܐ (G.4) sie sind (Kopula 3. pl.)

neqoyo ܢܶܩܳܝܐ [Inf. nqy II ܢܩܝ] Auswahl | neqoyo dac cënwe ܢܶܩܳܝܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ Auswahl der Weinbeeren (Q.4,20)

nëcma ܢܷܥܡܰܐ (f.), pl. nëcmat ܢܷܥܡܰܬ Gnade | u jayran nëcma d Aloho yo ܐܘ ܔܰܝܪܰܐܢ ܢܷܥܡܰܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܐ den Strom verdanken wir Gott (wörtl.: der Strom ist eine Gnade von Gott) (Q.3,33)

nëcmuṯo ܢܷܥܡܘܬ݂ܐ (f.) Kindheit | i nëcmuṯayḏe ܐܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ seine Kindheit (Q.9,1) = nacmuṯo

Nëḥloyo ܢܷܚܠܳܝܐ, f. Nëḥlayto ܢܷܚܠܰܝܬܐ, pl. Nëḥloye ܢܷܚܠܳܝܶܐ (Q.6,63) aus dem Dorf Anḥël Anḥël

nëmro ܢܷܡܪܐ (m.), pl. nëmre ܢܷܡܪܶܐ Tiger

nësyono ܢܷܣܝܳܢܐ (m.), pl. nësyone ܢܷܣܝܳܢܶܐ Erfahrung

nfoqo ܢܦܳܩܐ [Inf. nfq I ܢܦܩ] Ausgehen Aufgehen | cam nfoqe di šëmšo ܥܰܡ ܢܦܳܩܶܗ ܕܝ ܫܷܡܫܐ mit dem Sonnenaufgang (Q.3,45)

nḥiro ܢܚܝܪܐ (m.), pl. nḥire ܢܚܝܪܶܐ Nase

nisën ܢܝܣܷܢ (L.9) April

nišan ܢܝܫܰܢ, pl. nišane ܢܝܫܰܢܶܐ Verlobung, Verlobungsfeier

niše ܢܝܫܶܐ (pl.) Frauen aṯto

nišo ܢܝܫܐ (m.), pl. niše ܢܝܫܶܐ Ziel | nišo rišoyo ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ Hauptziel (L.15)

niya ܢܝܝܰܐ (f.), pl. niyat ܢܝܝܰܬ Absicht | latlan niya pis ܠܰܬܠܰܢ ܢܝܝܰܐ ܦ݁ܝܣ wir haben keine schlechte Absicht (Q.7,38)

no ܢܐ (G.4) ich bin (Kopula 1. sg.)

nofal, nëflo ܢܳܦܰܠ، ܢܷܦܠܐ - nafël, nafilo ܢܰܦܷܠ، ܢܰܦܝܠܐ [nfl I ܢܦܠ] (L.9) fallen, hinfallen | nafël cal i arco mu gaḥko ܢܰܦܷܠ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܡܘ ܓܰܚܟܐ er hat sich totgelacht (wörtl.: er fiel auf den Boden vor lauter Lachen) (Q.7,73); nafëlno dlo ruḥo ܢܰܦܷܠܢܐ ܕܠܐ ܪܘܚܐ ich (m.) wurde ohnmächtig, ich brach bewusstlos zusammen (Q.7,76); nafël bu kewo ܢܰܦܷܠ ܒܘ ܟܶܘܐ er wurde krank (Q.9,29) liegen | Mëḏyaḏ konëflo b falge d Ṭurcabdin ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܳܢܷܦܠܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ Midyat liegt in der Mitte des Turabdins (L.19)

nofaq, nëfqo ܢܳܦܰܩ، ܢܷܦܩܐ - nafëq, nafiqo ܢܰܦܷܩ، ܢܰܦܝܩܐ [nfq I ܢܦܩ] (L.3) herauskommen, hinausgehen | bu šuroyo d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ zu Beginn jedes Jahres kommt ein neuer Kalender heraus (L.9) wegziehen, weggehen

nofele, nofela ܢܳܦܶܠܶܗ، ܢܳܦܶܠܰܗ - nafile, nafila ܢܰܦܝܠܶܗ، ܢܰܦܝܠܰܗ [nfl I ܢܦܠ] (+ L-Suf.) jdm. zufallen, jdm. zustehen | obënwaylan u mede d nofalwaylan ܐܳܒܷܢܘܰܝܠܰܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܢܳܦܰܠܘܰܝܠܰܢ sie gaben uns das, was uns zustand (Q.6,45) ḥoyaqle, nofal

noḥar, nuḥro ܢܳܚܰܪ، ܢܘܚܪܐ - nḥërle, nḥërla ܢܚܷܪܠܶܗ، ܢܚܷܪܠܰܗ [nḥr I ܢܚܪ] schlachten | nuḥriwa ad darmala ܢܘܚܪܝܘܰܐ ܐܰܕ ܕܰܪܡܰܠܰܐ sie schlachteten die Masttiere (Q.4,41)

noḥat, nuḥto ܢܳܚܰܬ، ܢܘܚܬܐ - naḥët, naḥito ܢܰܚܷܬ، ܢܰܚܝܬܐ [nḥt I ܢܚܬ] hinabsteigen, sinken | u mënyono das Suryoye naḥët ġäläbe ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܚܷܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ die Zahl der Aramäer/Assyrer ist stark gesunken (Q.4,41)

noqaḥ, nuqḥo ܢܳܩܰܚ، ܢܘܩܚܐ - nqëḥle, nqëḥla ܢܩܷܚܠܶܗ، ܢܩܷܚܠܰܗ [nqḥ I ܢܩܚ] (L.7) riechen (tr.)

noqal, nuqlo ܢܳܩܰܠ، ܢܘܩܠܐ - nqile, nqila ܢܩܝܠܶܗ، ܢܩܝܠܰܗ [nql I ܢܩܠ] umziehen | huwe fusqono d nuqli l Almanya ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ ܕܢܘܩܠܝ ܠܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ sie beschlossen, nach Deutschland zu ziehen (L.19) transportieren

noqar, nuqro ܢܳܩܰܪ، ܢܘܩܪܐ - naqër, naqiro ܢܰܩܷܪ، ܢܰܩܝܪܐ [nqr I ܢܩܪ] schmerzen, wehtun | riši konoqar ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ ich habe Kopfschmerzen (wörtl.: mein Kopf tut weh) (L.14) bohren

noqaṣ, nuqṣo ܢܳܩܰܨ، ܢܘܩܨܐ - naqëṣ, naqiṣo ܢܰܩܷܨ، ܢܰܩܝܨܐ [nqṣ I ܢܩܨ] fehlen | mede lo noqaṣwalle ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܢܳܩܰܨܘܰܠܠܶܗ es fehlte ihnen an nichts (L.19) weniger werden

noqëṣ ܢܳܩܷܨ vor (bei Zeitangaben) | i saca ḥḏo noqëṣ ruco yo ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܚܕ݂ܐ ܢܳܩܷܨ ܪܘܥܐ ܝܐ es ist viertel vor eins (L.8) noqaṣ

noquṣo ܢܳܩܘܨܐ (adj.), f. noquṣto ܢܳܩܘܨܬܐ, pl. noquṣe ܢܳܩܘܨܶܐ wenig, gering schwach

bu noquṣo (L.18) ܒܘ ܢܳܩܘܨܐ zumindest, mindestens noqaṣ

Norweč ܢܳܪܘܶܫ̰ (L.20) Norwegen

nošaq, nëšqo ܢܳܫܰܩ، ܢܷܫܩܐ - nšëqle, nšëqla ܢܫܷܩܠܶܗ، ܢܫܷܩܠܰܗ [nšq I ܢܫܩ] küssen | nšëqlan iḏe ܢܫܷܩܠܰܢ ܐܝܕ݂ܶܗ wir küssten seine Hand (Q.3,12)

nošo ܢܳܫܐ (m.), pl. noše ܢܳܫܶܐ (L.7,3) Mensch | aġlab dan noše ܐܰܓ݂ܠܰܒ ܕܰܢ ܢܳܫܶܐ die Mehrheit der Menschen (Q.4,40) jemand (pl.) Leute

nošuṯo ܢܳܫܘܬ݂ܐ (f.) (Q.5,75) Menschheit Menschlichkeit, Humanität

noṭar, nëṭro ܢܳܛܰܪ، ܢܷܛܪܐ - nṭërle, nṭërla ܢܛܷܪܠܶܗ، ܢܛܷܪܠܰܗ [nṭr I ܢܛܪ] beschützen, schützen bewachen sich kümmern (um) warten (auf)

noṭar nawfo (L.15) ܢܳܛܰܪ ܢܰܘܦܐ Torwart qalcäči

noṭuro ܢܳܛܘܪܐ, f. noṭurto ܢܳܛܘܪܬܐ, pl. noṭure ܢܳܛܘܪܶܐ (G.19) Wächter, Beschützer

nowaḥ, nawḥo ܢܳܘܰܚ، ܢܰܘܚܐ - nwëḥle, nwëḥla ܢܘܷܚܠܶܗ، ܢܘܷܚܠܰܗ [nwḥ I ܢܘܚ] bellen | kalbo, lo nawḥat ܟܰܠܒܐ، ܠܐ ܢܰܘܚܰܬ Hund, belle nicht! (L.23)

noyaḥ, nayḥo ܢܳܝܰܚ، ܢܰܝܚܐ - nayëḥ, nayiḥo ܢܰܝܷܚ، ܢܰܝܝܚܐ [nyḥ I ܢܝܚ] heilen (intr.), genesen, gesund werden (Körperteile) noyaḥle

noyaḥle, noyaḥla ܢܳܝܰܚܠܶܗ، ܢܳܝܰܚܠܰܗ - nayëḥle, nayëḥla ܢܰܝܷܚܠܶܗ، ܢܰܝܷܚܠܰܗ [nyḥ I ܢܝܚ] (+ L-Suf.) gesund werden (Lebewesen) | lo nayëḥle ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ er ist nicht gesund geworden (L.14) noyaḥ

nqoḥo [Inf. nqḥ I ܢܩܚ] (L.7) Riechen (tr.) noqaḥ

nqoro ܢܩܳܪܐ [Inf. nqr I ܢܩܪ] (L.14) Schmerzen, Schmerz | b alfo nqore di lašayḏi ܒܐܰܠܦܐ ܢܩܳܪܶܐ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܝ mit viel Schmerz in meinem Körper (Q.7,86)

nqoro di aḏno ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕ݂ܢܐ Ohrenschmerzen

nqoro du caršo ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ Zahnschmerzen

nqoro du rišo ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ Kopfschmerzen noqar

Nṣiwën ܢܨܝܘܷܢ (Q.8,59) Nusaybin, Stadt in der Südost-Türkei

nšaqto ܢܫܰܩܬܐ (f.), pl. našqoṯe ܢܰܫܩܳܬ݂ܶܐ (L.24) Kuss nošaq

nuhoro ܢܘܗܳܪܐ (m.), pl. nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ (L.24) Notiz, Anmerkung, Kommentar

nuno ܢܘܢܐ (m.), pl. nune ܢܘܢܶܐ (L.22) Fisch

nuno bi fërna (L.23) ܢܘܢܐ ܒܝ ܦܷܪܢܰܐ im Ofen gebackener Fisch

nuno mqalyo (L.23) ܢܘܢܐ ܡܩܰܠܝܐ gebratener Fisch

nuno mṭawyo (L.23) ܢܘܢܐ ܡܛܰܘܝܐ gegrillter Fisch

nuqazto ܢܘܩܰܙܬܐ (f.), pl. nuqazyoṯe ܢܘܩܰܙܝܳܬ݂ܶܐ Station Ort, Stelle | nuqazto rišayto ܢܘܩܰܙܬܐ ܪܝܫܰܝܬܐ zentraler Ort (L.19)

nuxroyo ܢܘܟ݂ܪܳܝܐ (adj.), f. nuxrayto ܢܘܟ݂ܪܰܝܬܐ, pl. nuxroye ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ (Q.2,9) fremd