Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

ܣܦ݁ܳܪ
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ ܝܐ.
ܗܶܫ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܡܫܝـܚܐ ܒܷܫܘܰܥܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܫܰܘܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܢܳܝܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܣܰܝܡܝܘܰܐ ܣܦ݁ܳܪ.
ܗܷܢܢܶܐ ܢܶܐ ܐܰܡ ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ ܕܰܬ ܬܶܫܬܶܥܷܢܝܶܐ ܕܝ ܐܳܠܝܡܦ݁ܝܝܰܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ ܛܰܘܬܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܟܝܬ ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܠܘ ܬܷܪܡܝܫܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܡܶܩܷܡ ܡܐ ܕܚܰܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܦܰܬܰܫ ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܣܦ݁ܪ ܕܟܳܡܰܠܷܩ ܠܶܗ.
Spor Sport
U spor durošo gušmonoyo yo. Sport ist eine körperliche Betätigung.
Heš meqëm me Mšiḥo bё šwacmo w šeṯ w šawci ëšne ay Yawnoye qamoye saymiwa spor. Schon 776 Jahre vor Christus trieben die alten Griechen Sport.
Hënne ne am mšatsone dat teštecënye di Olimpiya. Sie sind die Begründer der Olympischen Spiele.
U spor këtle macëbḏonuṯo ṭawto cal u hulmono. Mawxa kit sniquṯo ġalabe lu tërmišo du gušmo. Der Sport hat guten Einfluss auf die Gesundheit. Deshalb ist viel Bedarf an körperlicher Bewegung.
Meqëm me d ḥa mšare bu spor kolozam mfataš harke w tamo cal u spor d komalëq le. Bevor man beginnt, Sport zu machen, muss man hier und da nach einer einem passenden Sprotart suchen.
ܣܦ݁ܳܪ
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܗܶܫ ܝܳܠܘܦܐ ܝܐ.
ܟܳܩܳܪܶܐ ܒܘ ܒܶܬ݂ ܨܰܘܒܐ ܕܷܟ݂ܪܳܢܝܢܓܷܢ.
ܟܳܘܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܗ ܗܷܪܓܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܶܠܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ ܟܳܐܒܰܥ ܣܳܝܰܡ ܣܦ݁ܳܪ ܣܬܶܐ، ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܬ݂ܢܰܚ ܡܘ ܬܰܥܒܐ ܘܡܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܕܝ ܩܪܰܝܬܐ.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܟܐܷܙܙܶܗ ܡܰܠܬܰܡ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ  ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ ܝܐ ܠܘ ܢܳܫܐ.
ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܠܘ ܚܘܠܡܳܢܐ ܘܠܘ ܛܥܳܝܐ ܕܰܓ݂ ܓ݂ܰܡܶܐ ܘܕܘ ܬܰܥܒܐ.
ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܣܰܝܡܝ ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ، ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ ܕܟܷܬܢܶܐ ܚـܝܨܶܐ، ܗܰܘܢܰܝـܝܶܗ ܒܰܗܘܪܐ ܘܒܚܰـܝܠܐ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܚܘܡܶܐ ܘܩܳܢܘܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܥܝܳܢܶܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܐܷܕ݂ܥܷܢܢܶܗ. ܗܰܢܝ ܒܘ ܣܘܥܪܳܢܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܝܛܰܒܩܝ.
ܟܘܠ ܣܦ݁ܳܪ ܟܷܬܠܶܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ ܕܪܘܚܶܗ.
ܗܰܬ݂ܶܐ ܟܳܘܶܐ ܕܗܘܝܐ ܠܝ ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ ܐܰܘ ܠܡܘܪܳܝܐ ܕܥܰܡ ܓܘܕܐ ܚܪܶܬܐ.
ܐܰܡ ܡܘܪܳܝܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ ܠܝ ܦܨܝـܚܘܬ݂ܐ ܕܰܡ ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ ܘܕܰܡ ܡܦܰܪܔܳܢܶܐ، ܐܰܘ ܣܬܶܐ ܠܐܝܩܳܪܐ ܕܐܰܬ݂ܪܐ، ܕܷܡܕ݂ܝܬܐ، ܕܚܘܕ݂ܪܐ ܐܰܘ ܓ݂ܶܪ ܨܒܘܬ݂ܐ.
ܐܘ ܣܦ݁ܳܪ ܟܳܘܶܐ ܡܶܐ ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ ܐܰܘ ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ ܕܟܳܡܝܣܳܡܐ ܒܪܘܚܰܗ ܐܰܘ ܥܰܡ ܣܝܥܬܐ ܠܰܫܰܢ ܩܡܳܪܐ.
ܡܰܬ݂ܠܐ: ܦܘܬܒܳܠ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ ܐܰܘ ܣܚܳܝܐ.
ܐܘ ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ ܕܡܘܪܳܝܐ ܐܘ ܩܡܳܪܐ ܝܐ.
ܟܳܠܳܙܰܡ ܗܳܘܶܐ ܠܘ ܓܳܪܰܢ ܕܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ. ܠܐ ܒܰܙ ܙܘܙܶܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ܫܷܟܠܰܬ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܕܘ ܣܦ݁ܳܪ، ܡܰܬ݂ܠܐ:
ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ، ܫܝܳܪܐ ܕܬܰܠܓܐ، ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ، ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ، ܣܚܳܝܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܗܰܢܕܒܳܠ، ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ، ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ، ܝܘܕܐ، ܟܰܫܐ، ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ، ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ ܘܓ݂ܶܪ.
ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܐܷܫܡܶܗ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܘ ܦܘܬܒܳܠ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ.
Spor Sport
U Gabriyel, u abro di Saro w du Aday heš yolufo yo. Gabriyel, Sohn von Saro und Aday, ist noch ein Student.
Koqore bu beṯ ṣawbo dë Groningen. Er studiert an der Universität Groningen.
Kowe ġalabe moro lah hërgayḏe. Er engagiert sich sehr in seinem Studium.
Elo me zabno l zabno kobac soyam spor ste, lašan d mëṯnaḥ mu tacbo w maġ ġame di qrayto. Allerdings möchte er ab und zu auch Sport treiben, um sich von den Mühen und Sorgen des Studiums zu erholen.
Mawxa cal u darbo du nawlo këzze maltam iḏacṯo cal u spor. Deshalb sammelt er im Internet Informationen zu Sportangeboten.
U spor šġimuṯo yo lu nošo. Der Sport ist für den Menschen eine Freizeitbeschäftigung.
Ṭawwo yo lu ḥulmono w lu ṭcoyo daġ ġame w du tacbo. Er ist gut für die Gesundheit und um Sorgen und Müdigkeit zu vergessen.
An noše d kosaymi duroše gušmonoye, komarġši d këtne ḥiṣe, b hawno bahuro w b ḥaylo. Die Menschen, die Sport treiben, haben das Gefühl, dass sie fit sind, mit hellem Verstand und (guter) Kondition.
Kul spor këtle qonune dilonoye, dam mëštacyone kolozam ëḏcënne. Hani bu sucrono kolozam miṭabqi. Jede Sportart hat ihre eigenen Regeln, die die Sportler kennen müssen. Diese müssen in der Praxis angewandt werden.
Kul spor këtle taḥrazto ṯabëtto d ruḥe. Jede Sportart hat ihr eigenes Programm.
Haṯe kowe d huwyo li mdaršuṯo aw l muroyo d cam gudo ḥreto Dies gilt für das Training oder für ein Spiel mit einer anderen Mannschaft.
Am muroye du spor komiṭaksi li fṣiḥuṯo dam mëštawtfone w dam mfarjone, aw ste l iqoro d aṯro, dë mḏito, d ḥuḏro aw ġer ṣbuṯo. Die Wettkämpfe im Sport werden organisiert zum Vergnügen der Teilnehmer und Zuschauer, oder zu Ehren eines Landes, einer Stadt, eines Vereins oder einer anderen Sache.
U spor ḥfiṭuṯo gušmonayto aw hawnonayto yo, d komisomo b ruḥa aw cam sicto lašan qmoro. Der Sport ist eine körperliche oder geistige Aktivität, die betrieben wird, um erfolgreich zu sein.
Maṯlo: Futbol, sloqo d ṭuro aw sḥoyo. Zum Beispiel: Fußball, Bergsteigen oder Schwimmen.
U nišo rišoyo d muroyo, u qmoro yo. Das Hauptziel eines Wettkampfes ist zu gewinnen.
Kolozam howe lu goran daq qonune du spor w lo baz zuze aw b mede ḥreno. Es muss nach den Regeln des Sports erreicht werden, nicht mit Geld oder anderen (unerlaubten) Mitteln
U Gabriyel ḥërle cal šëklat ġalabe du spor, maṯlo: Gabriyel schaute sich viele Sportarten an, wie z.B.:
tërhiṭo d sësye, šyoro d talgo, ḥiṣuṯo d gušmo, rahṭo ḥiṣo, sḥoyo, futbol, handbol, esfir ṭëbliṯo, esfir salo, yudo, kašo, sloqo d ṭuro, qloco d bësëklet w ġer.

Skifahren, Fitness, Schnelllauf, Schwimmen, Fußball, Handball, Tischtennis, Basketball, Judo, Hockey, Bergsteigen, Radfahren undsoweiter. 

Bi ḥarayto makṯawle ëšme bu ḥudro du futbol das Suryoye. Schließlich schrieb er sich im Fußballverein der Aramäer/Assyrer ein.