Die Bearbeitungsansicht erfordert mindestens 450 Pixel Breite. Bitte drehen Sie Ihr Gerät um 90° oder benutzen ein Gerät mit größerem Bildschirm.

Übungen II
3. Beantworten Sie folgende Fragen mit Hilfe des Textes.
1. Qay i iqarṯo du Barṣawmo nqila l Berlin? 1. Warum ist Barṣawmos Familie nach Berlin gezogen? ܩܰܝ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .1
---
2. Ema nqila i iqarṯo l Berlin? 2. Wann ist die Familie nach Berlin gezogen? ܐܶܡܰܐ ܢܩܝܠܰܗ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .2
---
3. Ayko makralle bayto? 3. Wo haben sie eine Wohnung gemietet? ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ؟ .3
---
4. Qay loṯewa ṣäbër li Ḥana w lu Barṣawmo? 4. Warum fühlten sich Ḥana und Barṣawmo unwohl? ܩܰܝ ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܐ ܨܱܒܷܪ ܠܝ ܚܰܢܰܐ ܘܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ؟ .4
---
5. Mën dukano ftëḥḥe? 5. Was für ein Geschäft haben sie eröffnet? ܡܷܢ ܕܘܟܰܢܐ ܦܬܷܚܚܶܗ؟ .5
---
6. Me man mdayanne zuze? 6. Von wem haben sie sich Geld geliehen? ܡܶܐ ܡܰܢ ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܙܘܙܶܐ؟ .6
---
7. Aydarbo mhalaxle šuġla di iqarṯo b Almanya? 7. Wie entwickelte sich die Familie in Deutschland? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ؟ .7
---
4. Bilden Sie aus den folgenden Formen richtige Sätze.
1. bi aṯto - u Barṣawmo - mšawarle ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܇ ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ .1
---
2. nqila - l Berlin - i iqarṯo ܢܩܝܠܰܗ ܇ ܠܒܶܪܠܝܢ ܇ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ .2
---
3. azzën - li madrašto - an nacime ܐܰܙܙܷܢ ܇ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ .3
---
4. lišono Almanoyo - u Barṣawmo w i Ḥana - lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܚܰܢܰܐ ܇ ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ .4
---
5. ftëḥḥe - du dahwo - dukano - hënne ܦܬܷܚܚܶܗ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .5
---
6. mdayanne – mam moraṯṯe - zuze - hënne ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܇ ܡܰܡ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܇ ܙܘܙܶܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .6
---
7. mhalaxla - i dukano - du dahwo - ṭawwo ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܗ ܇ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܛܰܘܘܐ .7
---
5. Setzen Sie jeweils einen der folgenden Ausdrücke in die passende Lücke ein.
ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ - ܡܰܟܪܶܠܰܗ - ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ - ܥܰܝܫܳܘܰܐ - ܐܰܒܝܥܝ - ܡܩܰܦܶܠܶܗ - ܟܳܡܷܦܩܐ - ܗܘܘܶܗ - ܦܬܷܚܠܰܗ - ܝܰܠܝܦܐ
mšawarle – makrela – lëḏciwa – cayšowa – abici – mqafele – komëfqo – huwe – ftëḥla – yalifo
1. U Barṣawmo bi aṯto. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ. 1.
2. I iqarṯo b Turcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 2.
3. Hënne d nuqli l Berlin. ܗܷܢܢܶܐ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ. 3.
4. Bi bädaye  lišono Almanoyo. ܒܝ ܒܱܕܰܝܶܐ  ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 4.
5. I iqarṯo bayto b Berlin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ. 5.
6. I baṭiluṯo qëṭre w šwole. ܐܝ ܒܰܛܝܠܘܬ݂ܐ ܩܷܛܪܶܐ ܘܫܘܳܠܶܐ. 6.
7. U Barṣawmo lo cwodo. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܠܐ ܥܘܳܕܐ. 7.
8. Am more zuze b dayno lu Barṣawmo. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܙܘܙܶܐ ܒܕܰܝܢܐ ܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. 8.
9. I iqarṯo dukano du dahwo. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ. 9.
10. I iqarṯo u lišono Almanoyo ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 10.
6 Welche Antwort ist richtig?
U Barṣawmo w i aṯto huwe fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
U Barṣawmo w i aṯto ḥzalle fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
   
Abici d zayri Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܙܰܝܪܝ ܒܶܪܠܝܢ.
Abici d nuqli l Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ.
   
Makralle bayto b Berlin. ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
Zwënne bayto b Berlin. ܙܘܷܢܢܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
   
I Ḥana i ḥoṯo du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
I Ḥana i aṯto du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
   
B Ṭurcabdin cayšiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
B Ṭurcabdin fṣiḥiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܨܝܚܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
   
B Almanya yalifi u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܰܠܝܦܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
B Almanya cwëdde u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܥܘܷܕܕܶܗ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
   
Hënne ftëḥḥe dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܦܬܷܚܚܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
Hënne sxërre dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
   
An nacime yariwi b Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
An nacime yariwi l Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܠܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
7. Verbinden Sie jeweils ein Bild mit der richtigen Berufsbezeichnung.
1  taxtor / osyo ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ 2
ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ
3 nagoro ܢܰܓܳܪܐ 4
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ
5 rašomo ܪܰܫܳܡܐ 6
šufer ܫܘܦܶܪ
7 ܚܰܝܰܪܬܐ ܕܰܟ ܟܰܝـܝܘܶܐ
  ḥayarto dak kayiwe
8
šayoco ܫܰܝܳܥܐ
9 qaṣobo ܩܰܨܳܒܐ 10
 garošo daṣ ṣërtoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
11 ḥašawto ܚܰܫܰܘܬܐ 12
sakratere ܣܰܟܪܰܬܶܪܶܐ
13 ṭabaxto ܛܰܒܰܟ݂ܬܐ 14
zabolo ܙܰܒܳܠܐ
15 jaroḥo ܔܰܪܳܚܐ 16
macamrono ܡܰܥܰܡܪܳܢܐ
8. Vervollständigen Sie die folgende Tabelle.
Almanya  - -
ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ  - -
Fransoyo -
ܦܪܰܢܣܳܝܐ -
 - Turkayto -
 - ܬܘܪܟܰܝܬܐ -
 - Swedoye
- ܣܘܶܕܳܝܶܐ
- Holandoye
- ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
Lëbnon -  -
ܠܷܒܢܳܢ - -
Ciraqoyo -
ܥܝܪܰܩܳܝܐ -
9. Hören Sie diesen Text über Turabdin.
Ṭurcabdin Turabdin ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Ṭurcabdin ṭuro šṭiḥo yo me alfo hul alfo w maṯe mëtrowat culyo bu tayman-madënḥo d Turkiya b Beṯnahrin i celayto. Der Turabdin ist ein Bergplateau mit einer Höhe von 1000 bis 1200 Metern ü.d.M. im Südosten der Türkei im oberen Mesopotamien. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܛܘܪܐ ܫܛܝܚܐ ܝܐ ܡܶܐ ܐܰܠܦܐ ܗܘܠ ܐܰܠܦܐ ܘܡܰܬ݂ܶܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܥܘܠܝܐ ܒܘ ܬܰܝܡܰܢ-ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܐܝ ܥܶܠܰܝܬܐ.
Kule mas Suryoye camiro wa w heš kit ebe Suryoye. Es wurde gänzlich von Aramäern/Assyrern bewohnt und noch heute leben welche dort. ܟܘܠܶܗ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܘܰܐ ܘܗܶܫ ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
Cal i xariṭa d Turkiya Ṭurcabdin lo komaḥwe xud qlimo l ruḥe. Auf der Landkarte der Türkei ist der Turabdin nicht als zusammenhängendes Gebiet gekennzeichnet. ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܩܠܝܡܐ ܠܪܘܚܶܗ.
Bu macërbo d Ṭurcabdin këṯyo i mḏito d Marde, bu madënḥo i mḏito dë Gziro cal u nahro d Dëqlaṯ. Im Westen des Turabdins befindet sich die Stadt Mardin und im Osten die Stadt Cizre am Fluss Tigris. ܒܘ ܡܰܥܷܪܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܐܬ݂ܝܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܓܙܝܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂.
Bu garbyo kofayšo Ḥësno d Kifo, haṯe ste cal u nahro d Dëqlaṯ yo, w bu taymno i mḏito dë Nṣiwën d këtyo cal u tḥumo d Suriya. Im Norden des Turabdins liegt Hasankeyf, auch diese Stadt liegt am Tigris und im Süden ist die Stadt Nusaybin, die sich an der Grenze zu Syrien befindet. ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂ ܝܐ، ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝـܝܰܐ.
B Ṭurcabdin kito qëryawoṯe nacime ġäläbe, elo ucdo an noše bu zoyudo kocayši bam mḏinoṯe d Mëḏyaḏ, Nṣiwën, Azëx, Gziro, Ḥësno d Kifo w Karboran. Im Turabdin gibt es viele kleine Dörfer, doch heute leben die meisten Menschen in den Städten Midyat, Nusaybin, Idil, Cizre, Hasankeyf und Dargeçit. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܝܬܐ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܰܡ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܢܨܝܘܷܢ، ܐܰܙܷܟ݂، ܓܙܝܪܐ، ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ ܘܟܰܪܒܳܪܰܢ.
Mëḏyaḏ nuqazto rišayto yo w konëflo b falge d Ṭurcabdin. U mënyono dac comurayḏa maṭi lë tmoni alfo nafšoṯe. Midyat ist ein zentraler Ort und liegt in der Mitte des Turabdins. Seine Einwohnerzahl liegt bei 80.000 Menschen. ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܢܘܩܰܙܬܐ ܪܝܫܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܳܢܷܦܠܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܡܰܛܝ ܠܷܬܡܳܢܝ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ.
U qlimo d Ṭurcabdin fliġo yo mdabronoiṯ cal af fënyoṯe d Marde, Baṭman w Šarnax. Das Gebiet des Turabdins ist administrativ auf die Provinzen Mardin, Batman und Şırnak aufgeteilt. ܐܘ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܠܝܓ݂ܐ ܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ ܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܰܐܛܡܰܢ ܘܫܰܪܢܰܟ݂.
Aš šuġlone di šulṭonuṯo bat tlaṯ mḏinoṯani komisomi. Die offiziellen Angelegenheiten werden in diesen drei Städten geregelt. ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ ܒܰܬ ܬܠܰܬ݂ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܰܢܝ ܟܳܡܝܣܳܡܝ.
Cam u zabno came mšaḥëlfe aṯën w camiri b Ṭurcabdin. Elo ac comurayḏe aš šëršonoye as Suryoye ne. Über die Zeit kamen verschiedene Völker und ließen sich im Turabdin nieder. Doch die ursprünglichen Bewohner sind die Aramäer/Assyrer. ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܘܥܰܡܝܪܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܫ ܫܷܪܫܳܢܳܝܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ.
Bëṯër mu Sayfo daḥ ḥamšacsar w man ëštiyat u mënyono das Suryoye naḥët ġäläbe w maṭi bay yawmani l noqëṣ me tre alfo nafšoṯe b Ṭurcabdin kule. Nach dem Völkermord von 1915 und seit den 1960-er Jahren ist die Einwohnerzahl der Aramäer/Assyrer stark gesunken und liegt heute bei weniger als 2000 Menschen im ganzen Turabdin. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܘܡܰܢ ܐܷܫܬܝـܝܰܬ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܚܷܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܡܰܛܝ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ ܠܢܳܩܷܨ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܶܗ.
I marduṯo w u lišono das Suryoye kul d aṯi talën me qum i cayno. Fayiši bëlḥuḏe bad dayre w bac citoṯe aw baq qëryawoṯe d as Suryoye kocayši appe. Die Kultur und die Sprache der Aramäer/Assyrer sind mit der Zeit aus dem Blickfeld verschwunden. Sie sind nur noch in den Klöstern, Kirchen und Dörfern, in denen Aramäer/Assyrer leben, zu finden. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܬܰܠܷܢ ܡܶܐ ܩܘܡ ܐܝ ܥܰܝܢܐ. ܦܰܝـܝܫܝ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ.
I aġlabiye dac comure d Ṭurcabdin adyawma Kurdoye ne. I marduṯo w u lišono Kurdoyo mšalṭe ne bu qlimo, cam gabe d këtyo u Turkoyo u lišono rušmoyo. Die überwiegenden Bewohner des Turab-dins sind heute Kurden. Die kurdische Sprache und Kultur sind in dieser Gegend vorherrschend, während das Türkische die Amtssprache ist. ܐܝ ܐܰܓ݂ܠܰܒܝـܝܶܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܡܫܰܠܛܶܐ ܢܶܐ ܒܘ ܩܠܝܡܐ، ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܪܘܫܡܳܝܐ.
Ṭurcabdin, me ëšme komiḏac d këtyo qlimo ṭuroyo, bu qayṭo šaḥuno yo w bu saṯwo jamudo yo. Der Turabdin, wie seinem Namen zu entnehmen kann, ist eine bergige Region. Im Sommer ist er warm und im Winter kalt. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܕܟܷܬܝܐ ܩܠܝܡܐ ܛܘܪܳܝܐ، ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܫܰܚܘܢܐ ܝܐ ܘܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܔܰܡܘܕܐ ܝܐ.
U rabëc w at tëšroyoṯe šuḥlofe du maṭro ne. Bay yarḥe du rabëc koqolab l ganṯo d këtyo bzërto b kul šëkël d warde w baybune. Der Frühling und der Herbst sind die Regenzeiten. Im Frühling entwickelt sich (der Turabdin) zu einem Garten, der mit Blüten und Blumen jeder Art übersät ist. ܐܘ ܪܰܒܷܥ ܘܰܐܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܢܶܐ. ܒܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܕܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܩܳܠܰܒ ܠܓܰܢܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܙܷܪܬܐ ܒܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܒܰܝܒܘܢܶܐ.
Qlimo ġäläbe šafiro w šalyo yo. Këtle hawa ṣfiṯo w basëmto, elo faqiro yo mam maye. Die Gegend ist sehr schön und ruhig, die Luft ist rein und angenehm, doch ist es eine wasserarme Gegend. ܩܠܝܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܫܰܠܝܐ ܝܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܗܰܘܰܐ ܨܦܝܬ݂ܐ ܘܒܰܣܷܡܬܐ، ܐܶܠܐ ܦܰܩܝܪܐ ܝܐ ܡܰܡ ܡܰܝܶܐ.
Karyo ëmmina, Ṭurcabdin qlimo maxtabzabnoyo das Suryoye yo. Kurz gesagt, der Turabdin ist ein historisches Gebiet der Aramäer/Assyrer. ܟܰܪܝܐ ܐܷܡܡܝܢܰܐ، ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܩܠܝܡܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܝܐ.
Ebe macmarre hënne dayre w citoṯe maz zabne qamoye di mšiḥoyuṯo w mšatasse madrašyoṯe iḏice w celoye d mawfaqqe malfone, kaṯowe w yaducṯone rabe. Dort haben sie schon in frühchristlicher Zeit Klöster und Kirchen gebaut und bekannte höhere Schulen gegründet, die große Lehrer, Autoren und Gelehrte hervorgebracht haben. ܐܶܒܶܐ ܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܗܷܢܢܶܐ ܕܰܝܪܶܐ ܘܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝ ܡܫܝܚܳܝܘܬ݂ܐ ܘܡܫܰܬܰܣܣܶܗ ܡܰܕܷܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܘܥܶܠܳܝܶܐ ܕܡܰܘܦܰܩܩܶܗ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܘܝܰܕܘܥܬ݂ܳܢܶܐ ܪܰܒܶܐ.