Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Nacum Fayëq man yo? ܛ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܢ ܝܐ؟
Nacum Fayëq man yo?   ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܢ ܝܐ؟
1. U mawloḏayḏe w i nëcmuṯayḏe1 ܐ. ܐܘ ܡܰܘܠܳܕ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܐܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ
Nacum Fayëq mawlëḏ ḥamšo b ëšwëṭ bi šato dan alfo w tmonemo w tmone w ëšti (1868) b Omiḏ2. Ëšme du babo Alyas w di emo Sayde wa. Kmo yawme bëṯër mu mawloḏayḏe qašo Quryaqus macmaḏle3 bi cito d Yoldaṯ Aloho d Omiḏ. Cumre4 šwac ëšne mšarele bi madrašto šarwayto5. Bëṯër me d fayëš šwac ëšne bi madrašto, bi šato dan alfo w tmonemo w ḥḏo w tmoni (1881) makṯawle ruḥe6 bi lisa7. Mëṯḥo8 dë tmone ëšne fayëš bi lisa w yalëf lišono Suryoyo, Caraboyo, Turkoyo, Fërsoyo w ëšmo ste Franšoyo. B cayni zabno9 mëdle yulfono di musiqi10, du kyono11 w du ḥšowo12. Nacum, b cumro nacimo13, heš hiye bi madrašto, msakarle14 bi qamayto u babo w bëṯër i emayḏe. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܘܠܷܕ݂ ܚܰܡܫܳܐ ܒܐܷܫܘܷܛ ܒܝ ܫܰܬܳܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܐܷܫܬܝ (1868) ܒܐܳܡܝܕ݂. ܐܷܫܡܶܗ ܕܘ ܒܰܒܐ ܐܰܠܝܰܣ ܘܕܝ ܐܶܡܐ ܣܰܝܕܶܐ ܘܰܐ. ܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܶܗ ܩܰܫܐ ܩܘܪܝܰܩܘܣ ܡܰܥܡܰܕ݂ܠܶܗ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܐܳܡܝܕ݂. ܥܘܡܪܶܗ ܫܘܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܫܰܪܘܰܝܬܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܫܘܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܬܡܳܢܝ (1881) ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܪܘܚܶܗ ܒܝ ܠܝܣܰܐ. ܡܷܬ݂ܚܐ ܕܷܬܡܳܢܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܒܝ ܠܝܣܰܐ ܘܝܰܠܷܦ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ، ܥܰܪܰܒܳܝܐ، ܬܘܪܟܳܝܐ، ܦܷܪܣܳܝܐ ܘܐܷܫܡܐ ܣܬܶܐ ܦܪܰܢܫܳܝܐ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܳܐ ܡܷܕܠܶܗ ܝܘܠܦܳܢܐ ܕܝ ܡܘܣܝܩܝ، ܕܘ ܟܝܳܢܐ ܘܕܘ ܚܫܳܘܐ. ܢܰܥܘܡ، ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ، ܗܶܫ ܗܝـܝܶܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ، ܡܣܰܟܰܪܠܶܗ ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ ܐܘ ܒܰܒܐ ܘܒܷܬ݂ܷܪ ܐܝ ܐܶܡܰܝܕ݂ܶܗ.
2. Malfono b Ḥašḥaš ܒ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܚܰܫܚܰܫ
Miḏe dë mayëṯ15 u babo, Nacum jbir16 heš hiye nacimo d šoġël. Ban alfo w tmonemo w tmone w tmoni (1888) bu zabno d ḥasyo17 Jërjis Cabdënnur18, mšarele bu darġo19 di malfonuṯo20. Bëṯër b šato azze lë qriṯo ëšma Ḥašḥaš21 d këtwa masërto bi mḏito di Bšeriye22. An nacime di qriṯaṯe Suryoyo lëḏciwa w bu lišono Kurdoyo mëjġoliwa. Mawxa malfono Nacum Fayëq gorašwa casquṯo23 bu tulifo24 du lišono Suryoyo. Bëṯër me d fayëš arbco yarḥe b Ḥašḥaš dacër l Omiḏ. Faṭëryarxo Fëṭrus rbicoyo, bi šato dan alfo w tmonemo w tšac w tmoni (1889), inaqla d azze l Omiḏ, ëštacsar b konun u qamoyo, sëmle malfono Nacum Fayëq šamošo ewangeloyo25. ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܷܡܰܝܷܬ݂ ܐܘ ܒܰܒܐ، ܢܰܥܘܡ ܔܒܝܪ ܗܶܫ ܗܝـܝܶܐ ܢܰܥܝܡܐ ܕܫܳܓ݂ܷܠ. ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ ܘܬܡܳܢܝ (1888) ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܣܝܐ ܔܷܪܔܝܣ ܥܰܒܕܷܢܢܘܪ، ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܘ ܕܰܪܓ݂ܐ ܕܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܷܩܪܝܬ݂ܐ ܐܷܫܡܰܗ ܚܰܫܚܰܫ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܣܷܪܬܐ ܒܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܝ ܒܫܶܪܝـܝܶܐ. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝـܝܐ ܠܷܐܕ݂ܥܝܘܰܐ  ܘܒܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ. ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܓܳܪܰܫܘܰܐ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ ܒܘ ܬܘܠܝܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ ܣܘܪܝـܝܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܦܰܝܷܫ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܚܰܫܚܰܫ ܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܦܷܛܪܘܣ ܪܒܝܥܳܝܐ، ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܫܰܥ ܘܬܡܳܢܝ (1889)، ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܙܙܶܗ ܠܐܳܡܝܕ݂، ܐܷܫܬܰܥܣܰܪ ܒܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ، ܣܷܡܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܫܰܡܳܫܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܐ.
3. Malfono b Urhoy ܓ. ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܐܘܪܗܳܝ
B ḥa may yawme azze l Urhoy gab u abro du cammayḏe. Bu zabnawo b Urhoy këtwa tarte madrašyoṯe catiqe das Suryoye. Ḥḏo manne di cito d Mor Fëṭrus w Fawlus w i ḥreto di cito d Mor Jërjis wa. Nacum Fayëq hawi malfono b Urhoy bi madrašto di cito d Mor Fëṭrus w Fawlus. Bu zabnawo soyamwa cuqobo w buṣoyo26 dak kṯowe du beṯarke27 di cito. ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܐܘܪܗܳܝ ܓܰܒ ܐܘ ܐܰܒܪܳܐ ܕܘ ܥܰܡܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܒܐܘܪܗܳܝ ܟܷܬܘܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܚܕ݂ܐ ܡܰܢܢܶܗ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܦܷܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ ܘܐܝ ܚܪܶܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܔܷܪܔܝܣ ܘܰܐ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܗܰܘܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܐܘܪܗܳܝ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܝ ܥܝܬܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܦܷܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܘܒܘܨܳܝܐ ܕܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܘ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܕܝ ܥܝܬܐ.
4. B Samsaṭ ܕ. ܒܣܰܡܣܰܛ
Bëṯër b zabno28 u malfono azze l Samsaṭ d Adiyaman. Këtwa ḥeḏër ḥamši iqaryoṯe Suryoye b Samsaṭ w malfono Nacum Fayëq maqrewa an nacimaṯṯe. Tamo ste ḥoyarwa bak kṯowe d këtwa w soyamwa cuqobo appe. Elo bu zabnawo nafël bu kewo29 di malarya w jbir d docër l Omiḏ. Bëṯër me d dacër l Omiḏ bay yawmoṯe d ḥasyo Cabdallah bi šato dan alfo w tmonemo w tëšci (1890) disa hawi malfono bi madrašto das Suryoye. ܒܷܬܷܪ ܒܙܰܒܢܐ ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܣܰܡܣܰܛ ܕܐܰܕܝـܝܰܡܰܢ. ܟܷܬܘܰܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܚܰܡܫܝ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܒܣܰܡܣܰܛ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܡܰܩܪܶܘܰܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܬܰܡܐ ܣܬܶܐ ܚܳـܝܰܪܘܰܐ ܒܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܘܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܢܰܦܷܠ ܒܘ ܟܶܘܐ ܕܝ ܡܰܠܰܐܪܝܰܐ ܘܔܒܝܪ ܕܕܳܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܒܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܶܐ ܕܚܰܣܝܐ ܥܰܒܕܰܠܠܰܗ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܬܷܫܥܝ (1890) ܕܝܣܰܐ ܗܰܘܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
5. Rḏufyo b Omiḏ (1895) ܗ. ܪܕ݂ܘܦܝܐ ܒܐܳܡܝܕ݂ (1895)
Nacum Fayëq, bëṯër me d mawlafle arbac ëšne b Omiḏ, ṭrele mi malfonuṯo, b nišo30 d ëzze l Bayrut w qore tamo b ḥa mab beṯṣawbe. Elo hiye bu zabno d këtwayle u rënyano31 awkiṯ32 cësri b konun u qamoyo bi šato dan alfo w tmonemo w ḥammëš w tëšci (1895), hawi rḏufyo33 mqabël34 dam mšiḥoye bi fniṯo gawonoiṯ35. Ay yawmoṯanëk ġäläbe hawën casqe36 lu camo Suryoyo. Faṭëryarxo Cabdëlmäsiḥ Trayono, meqëm dë mšare u rḏufyo b tarte šoce, azze l Omiḏ. Aṯiwayle zminuṯo mu hiġmuno37 d Omiḏ, d këtwa ëšme Änis Paša. Bu mazlano du faṭëryarxo l Omiḏ, as Suryoye di mḏito lo ḥzalle ḥusrono38 ġäläbe w i cito d Yoldaṯ Aloho hawyowa beṯgawso39 l mënyono40 rabo dë mšiḥoye. Bëṯër me d kali u rḏufyano, u camo d këtwa bi cito d Yoldaṯ Aloho nafëq w azze kul ḥa manne lu baytayḏe. Nacum Fayëq ste cam u camo41 wa bi cito w qrewayle ḥa mimro42 dë kṯuwayle lašan u iqoro43 du faṭëryarxo. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܡܰܘܠܰܦܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܒܐܳܡܝܕ݂، ܛܪܶܠܶܗ ܡܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ، ܒܢܝܫܐ ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܒܰܝܪܘܬ ܘܩܳܪܶܐ ܬܰܡܐ ܒܚܰܐ ܡܰܒ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܝـܝܶܐ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܐܘ ܪܷܢܝܰܢܐ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܥܷܣܪܝ ܒܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܚܰܡܡܷܫ ܘܬܷܫܥܝ (1895)، ܗܰܘܝ ܪܕ݂ܘܦܝܐ ܡܩܰܒܷܠ ܕܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂. ܐܰܝ ܝܰܘܡܳܬ݂ܰܢܷܟ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܗܰܘܷܢ ܥܰܣܩܶܐ ܠܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ. ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܥܰܒܕܐܠܡܱܣܝܚ ܬܪܰܝܳܢܐ، ܡܶܩܷܡ ܕܷܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܪܕ݂ܘܦܝܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܫܳܥܶܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܠܐܳܡܝܕ݂. ܐܰܬ݂ܝܘܰܝܠܶܗ ܙܡܝܢܘܬܐ ܡܘ ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ ܕܐܳܡܝܕ݂، ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܱܢܝܣ ܦ݁ܰܫܰܐ. ܒܘ ܡܰܙܠܰܢܐ ܕܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ ܠܐܳܡܝܕ݂، ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܕܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܠܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܘܣܪܳܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܐܝ ܥܝܬܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܠܳܗܐ ܗܰܘܝܳܘܰܐ ܒܶܝܬ݂ܓܰܘܣܐ ܠܡܷܢܝܳܢܐ ܪܰܒܐ ܕܷܡܫܝܚܳܝܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܟܰܠܝ‌ ܐܘ ܪܕ݂ܘܦܝܰܢܐ، ܐܘ ܥܰܡܳܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܰܦܷܩ ܘܰܐܙܙܶܗ ܟܘܠ ܚܰܐ ܡܰܢܢܶܗ ܠܘ ܒܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܣܬܶܐ ܥܰܡ ܐܘ ܥܰܡܐ ܘܰܐ ܒܝ ܥܝܬܐ ܘܩܪܶܘܰܝܠܶܗ ܚܰܐ ܡܝܡܪܐ ܕܷܟܬ݂ܘܘܰܝܠܶܗ ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܐܝܩܳܪܐ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ.
6. B Ḥëmëṣ ܘ. ܒܚܷܡܷܨ
Nacum Fayëq, bëṯër mu mede d hawi bi fniṯo cal u camo mšiḥoyo, ban alfo w tmonemo w šeṯ w tëšci (1896) azze li mḏito d Ḥëmëṣ44 b Suriya w mšarele naqla ḥreto bi malfonuṯo bë ḥḏo madrašto tamo. Disa soyamwa cuqobe bak kṯowe d këtwayne tamo. U malfono fayëš arbco yarḥe b Ḥëmëṣ w me tamo, bu yarḥo d ilën, azze l Bayrut w naḥët45 bë ḥḏo dayro ëšma Šarfe46. Bëṯër me d sëmle ab buḥonayḏe47 cal ak kṯawyoṯe d këtwayne bu beṯarke di dayraṯe, azze bu darbo du yamo48 l Yafa49 w me tamo ste l Urëšlem.50 ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ، ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܡܶܕܶܐ ܕܗܰܘܝ ܒܝ ܦܢܝܬ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܥܰܡܐ ܡܫܝܚܳܝܐ، ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܡܳܢܶܡܐ ܘܫܶܬ݂ ܘܬܷܫܥܝ (1896) ܐܰܙܙܶܗ ܠܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܚܷܡܷܨ ܒܣܘܪܝـܝܰܐ ܘܡܫܰܪܶܠܶܗ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ ܒܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ ܒܷܚܕ݂ܐ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܬܰܡܐ. ܕܝܣܰܐ ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܶܐ ܒܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܬܰܡܐ. ܐܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܦܰܝܷܫ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪܚܶܐ ܒܚܷܡܷܨ ܘܡܶܐ ܬܰܡܐ، ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕܐܝܠܷܢ، ‌ܐܰܙܙܶܗ ܠܒܰܝܪܘܬ ܘܢܰܚܷܬ ܒܷܚܕ݂ܐ ܕܰܝܪܐ ܐܷܫܡܰܗ ܫܰܪܦܶܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒ ܒܘܚܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ ܕܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ، ܐܰܙܙܶܗ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܦܰܐ ܘܡܶܐ ܬܰܡܐ ܣܬܶܐ ܠܐܘܪܷܫܠܶܡ.
7. B Urëšlem ܙ. ܒܐܘܪܷܫܠܶܡ
Hiye b Urëšlem yotawwa bi dayro d Mor Marqus51. Bu zabnawo i mdabronuṯo di dayro b iḏe d ḥasyo Jërjis wa. Elo malfono Nacum Fayëq, inaqla d mašëkle52 lo koṯe cudrono w smoxo53 mu ḥasyo lay yolufe d këtwayne b Bayrut, ṭrele mu ḥëlmayḏe54 du qroyo bu beṯṣawbo w dacër l Omiḏ cam ḥa maḥ ḥawronayḏe di nëcmuṯo55 d këtwa ëšme Tomas Mumju. ܗܝـܝܶܐ ܒܐܘܪܷܫܠܶܡ ܝܳܬܰܘܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܪܩܘܣ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܚܰܣܝܐ ܔܷܪܔܝܣ ܘܰܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܰܫܷܟܠܶܗ ܠܐ ܟܳܐܬ݂ܶܐ ܥܘܕܪܳܢܐ ܘܣܡܳܟ݂ܐ ܡܘ ܚܰܣܝܐ ܠܰܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܕܟܷܬܘܰܝܢܶܐ ܒܒܰܝܪܘܬ، ܛܪܶܠܶܗ ܡܘ ܚܷܠܡܰܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܩܪܳܝܐ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܘܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܐ ܡܰܚ ܚܰܘܪܳܢܰܝܕ݂ܶܗ ܕܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܐܷܫܡܶܗ ܬܳܡܰܣ ܡܘܡܔܘ.
8. Gworo w nacime ܚ. ܓܘܳܪܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ
Bëṯër me d dacër l Omiḏ gawër56 cam claymṯo57 ëšma Lusi, i barṯo d Quryaqus Xëdëršah. Mu gworano58 hawën ḥamšo nacime, elo mayiṯi59 tloṯo manne w fayiši tarte bnoṯe bëlḥuḏe. At tarte bnoṯayḏe bëṯër me d gawiri azzën l Amerika. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪ ܠܐܳܡܝܕ݂ ܓܰܘܷܪ ܥܰܡ ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ ܐܷܫܡܰܗ ܠܘܣܝ ܐܝ ܒܰܪܬ݂ܐ ܕܩܘܪܝܰܩܘܣ ܟ݂ܷܕܷܪܫܰܗ. ܡܘ ܓܘܳܪܰܢܐ ܗܰܘܷܢ ܚܰܡܫܐ ܢܰܥܝܡܶܐ، ܐܶܠܐ ܡܰܝـܝܬ݂ܝ ܬܠܳܬ݂ܐ ܡܰܢܢܶܗ ܘܦܰܝـܝܫܝ ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܶܐ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ. ܐܰܬ ܬܰܪܬܶܐ ܒܢܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܓܰܘܝܪܝ ܐܰܙܙܷܢ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ.
9. Kṯowe catiqe b Marde ܛ. ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܒܡܰܪܕܶܐ
Nacum Fayëq ban alfo w tšacmo w arbac (1904) disa hawi malfono b Omiḏ. Cam gabe60 du tulifo koṯawwa an egaryoṯe61 d dayroyo62 Alyas Šakër63. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܐܰܪܒܰܥ (1904) ܕܝܣܰܐ ܗܰܘܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܐܳܡܝܕ݂. ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܘ ܬܘܠܝܦܐ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܐ ܐܰܢ ܐܶܓܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܠܝܰܐܣ ܫܰܟܷܪ.
Ban alfo w tšacmo w ḥammëš (1905) cam gudo64 d ḥawrone65 azze l Marde66 li dayro du Zacfäran67. Nacum Fayëq ṭrele68 d ak kṯowe catiqe69 d këtwa bi dayro mibaḥni70 w mifatši71. Hiye tamo hule mamlo72 bu yawmo du zuyoḥo73 du šulṭono74 bu bënyono75 di ḥkume76 d Marde. ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܚܰܡܡܷܫ (1905) ܥܰܡ ܓܘܕܐ ܕܚܰܘܪܳܢܶܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܡܰܪܕܶܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܢ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܛܪܶܠܶܗ ܕܐܰܟ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܕܟܷܬܘܰܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܡܝܒܰܚܢܝ ܘܡܝܦܰܬܫܝ. ܗܝـܝܶܐ ܬܰܡܐ ܗܘܠܶܗ ܡܰܡܠܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܙܘܝܳܚܐ ܕܘ ܫܘܠܛܳܢܐ ܒܘ ܒܷܢܝܳܢܐ ܕܝ ܚܟܘܡܶܐ ܕܡܰܪܕܶܐ.
10. U šuroyo du aġuno umṯonoyo ܝ. ܐܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܘ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܐ
Ban alfo w tšacmo w tmone (1908) i šulṭonuṯo dac Cuṯmanoye77 mawfaqla qonuno78 d sëmle šuḥlofe79 bu kënšo80. Cam u qonunano hawi rmošo81 bayn u camo Suryoyo ste. Nacum Fayëq zëdtër qawi82 bu rënyo d këtwayle w maḥwele aġuno83 lašan az zëdqe84 du camayḏe. Mšarele d folaḥ85 lu goran du nišo w di poliṭiqa d ḥa ḥuḏro86, ëšme Intibah87 awkiṯ Ciruṯo88. Ak kṯawyoṯe89 du ḥuḏro, hiye koṯawwalle. Bëṯër b šato mšarele b Omiḏ bu ṭboco90 di mġalṯo91 d Kawkbo d Madënḥo. B cayni zabno mdawamwa bi malfonuṯayḏe, obewa turgome92, soyamwa knušye93 w folaḥwa lašan d mëftaḥ94 madrašyoṯe w maṭbacyoṯe95 ḥaṯe. U zabno kule šġimoyo96 wa bu fulḥono foliṭiqoyo97 du camo w di umṯayḏe. Mdawamle hawxa b Omiḏ hul li šato dan alfo w tšacmo w tracsar (1912). ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܡܳܢܶܐ (1908) ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܕܰܥ ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ ܡܰܘܦܰܩܠܰܗ ܩܳܢܘܢܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܒܘ ܟܷܢܫܐ. ܥܡ ܐܘ ܩܳܢܘܢܰܢܐ ܗܰܘܝ ܪܡܳܫܐ ܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܣܬܶܐ. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܙܷܕܬܷܪ ܩܰܘܝ ܒܘ ܪܷܢܝܐ ܕܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܘܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ܠܰܫܰܢ ܐܰܙ ܙܷܕܩܶܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܦܳܠܰܚ ܠܘ ܓܳܪܰܐܢ ܕܘ ܢܝܫܐ ܘܕܝ ܦܳ݁ܠܝܛܝܩܰܐ ܕܚܰܐ ܚܘܕ݂ܪܳܐ ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܢܬܝܒܰܐܗ ܐܰܘܟܝܬ݂ ܥܝܪܘܬ݂ܐ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ، ܗܝـܝܶܐ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܠܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܫܰܬܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܕܷܝ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ ܕܟܰܘܟܒܐ ܕܡܰܕܷܢܚܐ. ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܐ ܡܕܰܘܰܡܘܰܐ ܒܝ ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ، ܐܳܒܶܘܰܐ ܬܘܪܓܳܡܶܐ، ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܟܢܘܫܝܶܐ ܘܦܳܠܰܚܘܰܐ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܦܬܰܚ ܡܰܕܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܘܡܰܛܒܰܥܝܳܬ݂ܶܐ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܟܘܠܶܗ ܫܓ݂ܝܡܳܝܐ ܘܰܐ ܒܘ ܦܘܠܚܳܢܐ ܦܳܠܝܛܝܩܳܝܐ ܕܘ ܥܰܡܐ ܘܕܝ ܐܘܡܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ. ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܐܳܡܝܕ݂ ܗܘܠ‌ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܐܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ (1912).
11. Mazlo l Amerika ܝܐ. ܡܰܙܠܐ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ
Tre w cësri b ilën alfo w tšacmo w tracsar lašan d ëzze l Amerika nafëq me Omiḏ w azze l Bayrut. Ḥamšo b konun u qamoyo hiye w i iqarṯayḏe maṭën l Amerika. I cëlṯo98 dë ṭrela Nacum Fayëq nofëq w ṭore99 mu aṯro, u rḏufyo wa d hawi bu zabno du qrobo dë Ṭrablus d Libya cal ac came mšiḥoye d taḥt i šulṭonuṯo100 Cuṯmanayto101. Bu zabnawo ġäläbe mam mšiḥoye mgalwalle102 w ḥa mani ste Nacum Fayëq wa. ܬܪܶܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܐܝܠܷܢ ‌ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ (22-09-1912) ܠܰܫܰܢ ܕܷܐܙܙܶܗ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܢܰܦܷܩ ܡܶܐ ܐܳܡܝܕ݂ ܘܐܰܙܙܶܗ ܠܒܰܝܪܘܬ. ܚܰܡܫܐ ܒܟܳܢܘܢ ܐܘ ܩܰܡܳܝܐ ܗܝـܝܶܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܡܰܛܷܢ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ. ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܷܛܪܶܠܰܗ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܢܳܦܷܩ ܘܛܳܪܶܐ ܡܘ ܐܰܬ݂ܪܐ، ܐܘ ܪܕ݂ܘܦܝܐ ܘܰܐ ܕܗܰܘܝ ܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܘ ܩܪܳܒܐ ܕܷܛܪܰܒܠܘܣ ܕܠܝܒܝܰܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܥ ܥܰܡܶܐ ܡܫܝܚܳܝܶܐ، ܕܬܰܚܬ ܐܝ ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ ܥܘܬ݂ܡܰܢܰܝܬܐ. ܒܘ ܙܰܒܢܰܘܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܡ ܡܫܝܚܳܝܶܐ ܡܓܰܠܘܰܠܠܶܗ ܘܚܰܐ ܡܰܢܝ ܣܬܶܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܘܰܐ.
12. B Amerika ܝܒ. ܒܐܰܡܶܪܝܟܰܐ
Nacum Fayëq hawiwa mšamho103 ġäläbe maf fulḥone d soyamwalle. Ak kṯawyoṯayḏe mëfrosiwa104 bam mġale d Intibah w d Kawkbo d Madënḥo, d mišadriwa l Amerika ste. Këtwa tamo noše ġäläbe d myaqriwayle mak kṯawyoṯayḏe, mawxa b Amerika ste mšarele d forës sfaryawmo105 las Suryoye. Obacwa d maḥët gëšro106 bayn as Suryoye d Amerika w du aṯro.107 Ban alfo w tšacmo w ëštacsar (1916) mawfaqle sfaryawmo ḥreno ëšme Beṯnahrin. Ak kṯawyoṯe d gawe mëfrosiwa bë tloṯo lišone: bu Suryoyo, bu Caraboyo w bu Turkoyo. U sfaryawmano mdawamle bu froso šeṯ ëšne. ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܗܰܘܝܘܰܐ ܡܫܰܡܗܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܰܦ ܦܘܠܚܳܢܶܐ ܕܣܳܝܰܡܘܰܠܠܶܗ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܡܷܦܪܳܣܝܘܰܐ ܒܰܡ ܡܓ݂ܰܠܶܐ ܕܐܝܢܬܝܒܰܐܗ ܘܕܟܰܘܟܒܐ ܕܡܰܕܷܢܚܐ، ܕܡܝܫܰܕܪܳܘܰܐ ܠܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܣܬܶܐ. ܟܷܬܘܰܐ ܬܰܡܐ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܕܷܡܝܰܩܪܝܘܰܝܠܶܗ ܡܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܒܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܣܬܶܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܦܳܪܷܣ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܠܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ. ܐܳܒܰܥܘܰܐ ܕܡܰܚܷܬ ܓܷܫܪܐ ܒܰܝܢ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܕܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܘܕܘ ܐܰܬ݂ܪܐ. ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܐܷܫܬܰܥܣܰܪ (1916) ܡܰܘܦܰܩܠܶܗ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܚܪܶܢܐ ܐܷܫܡܶܗ ܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ. ܐܰܟ ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ ܕܓܰܘܶܗ ܡܷܦܪܳܣܝܘܰܐ ܒܷܬܠܳܬ݂ܐ ܠܝܫܳܢܶܐ: ܒܘ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܒܘ ܥܰܪܰܒܳܝܐ ܘܒܘ ܬܘܪܟܳܝܐ. ܐܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܰܢܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܛܒܳܥܐ ܘܦܪܳܣܐ ܫܶܬ݂ ܐܷܫܢܶܐ.
Ban alfo w tšacmo w ḥḏo w cësri (1921) Nacum Fayëq hawi mdabrono108 dë sfaryawmo ḥreno, ëšme Ittiḥad. Bëṯër me dë flëḥle109 zabno bu sfaryawmano, disa ftëḥle110 u sfaryawmo d Beṯnahrin w mdawamle bu tufiqayḏe111 hul li ḥarayto daḥ ḥayayḏe112. Me gabo113 folaḥwa bu sfaryawmo w me gabo ḥreno ste114 mawfaqwa mġale, ṭobacwa kṯowe w mawlafwa u lišono Suryoyo lan nacime das Suryoye b Amerika. Obewa yuqro115 lac clayme116 d cëbri117 laḥ ḥuḏre lašan d qowën118 bi umṯonoyuṯaṯṯe119 w maqwën120 i hiyuṯaṯṯe.121 ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܚܕ݂ܐ ܘܥܷܣܪܝ (1921) ܗܰܘܝ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܷܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܚܪܶܢܐ، ܐܷܫܡܶܗ ܐܝܬܬܝܚܰܐܕ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܦܠܷܚܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܒܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܰܢܐ، ܕܝܣܰܐ ܦܬܷܚܠܶܗ ܐܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܕܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܘܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܬܘܦܝܩܰܝܕ݂ܶܗ ܗܘܠ ܠܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܶܗ. ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܦܳܠܰܚܘܰܐ ܒܘ ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ ܘܡܶܐ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ ܡܰܘܦܰܩܘܰܐ ܡܓ݂ܰܠܶܐ، ܛܳܒܰܥܘܰܐ ܟܬ݂ܳܘܶܐ ܘܡܰܘܠܰܦܘܰܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܒܐܰܡܶܪܝܟܰܐ. ܐܳܒܶܘܰܐ ܝܘܩܪܐ ܠܰܥ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܥܷܒܪܝ ܠܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ ܠܰܫܰܢ ܕܩܳܘܷܢ ܒܝ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܘܡܰܩܘܷܢ ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
13. U mawtayḏe ܝܓ. ܐܘ ܡܰܘܬܰܝܕ݂ܶܗ
Ban alfo w tšacmo w šwac w cësri (1927) mḥasyo122 Lusi, i aṯto d Nacum Fayëq. Tlaṯ ëšne bëṯër mi aṯtayḏe, mḥase Nacum Fayëq ḥamšo b ëšwëṭ alfo w tšacmo w tleṯi (05-02-1930) b New Jersey b Amerika w sim u cufoyayḏe123 b zuyoḥo rabo. ܒܰܢ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܥܷܣܪܝ (1927) ܡܚܰܣܝܐ ܠܘܣܝ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ. ܬܠܰܬ݂ ܐܷܫܢܶܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܶܗ ܡܚܰܣܶܐ ܢܰܥܘܡ ܦܰܝܷܩ ܚܰܡܫܐ ܒܐܷܫܘܷܛ ܐܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥܡܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ (05-02-1930) ܒܢܝܘ ܔܷܪܙܝ ܒܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܘܣܝܡ ܐܘ ܥܘܦܳܝܰـܝܕ݂ܶܗ ܒܙܘܝܳܚܐ ܪܰܒܐ.
   
Kawme Sami Dik ܩܰܘܡܶܐ ܕܒܶܐ ܩܰܘܡܶܐ
Kommentar
1 i nëcmuṯayḏe ܐܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ çocukluğu (eril)
2 Omiḏ ܐܳܡܝܕ݂ Diyarbakir (Türkiye’nin Güneydoğusunda bir şehir)
3 macmaḏle ܡܰܥܡܰܕ݂ܠܶܗ onu (erilvaftiz etti (eril)
4 cumre ܥܘܡܪܶܗ yaşında
5 madrašto šarwayto ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܫܰܪܘܰܝܬܐ ilkokul
6 makṯawle ruḥe ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܪܘܚܶܗ kaydoldu
7 lisa ܠܝܣܰܐ lise
8 mëṯḥo d ܡܷܬ݂ܚܐ ܕ ‘den bir zaman
9 b cayni zabno ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܳܐ aynı zamandaeşzamanlı
10 musiqi ܡܘܣܝܩܝ müzik
11 kyono ܟܝܳܢܐ tabiat bilgisi
12 ḥšowo ܚܫܳܘܐ AritmetikMatematik
13 b cumro nacimo ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ genç yaşta
14 msakarle ܡܣܰܟܰܪܠܶܗ kaybetti (eril)
15 mayëṯ ܡܰܝܷܬ݂ öldü (eril)
16 jbir ܔܒܝܪ mecbur bırakıldımecbur kaldı
17 ḥasyo ܚܰܣܝܐ Metropolit
18 Jërjis Cabdënnur ܔܶܪܔܝܣ ܥܰܒܕܷܢܢܘܪ Diyarbakır Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin son Metropoliti (1851-1933)
19 darġo ܕܰܪܓ݂ܐ durum, konummevkibasamak
20 malfonuṯo ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ öğretmenlik
21 Ḥašḥaš ܚܰܫܚܰܫ Ḥašḥaš, Türkiye’nin güneydoğusunda Diyarbakır bölgesinde eski bir Süryani köyü
22 Bšeriye ܒܫܶܪܝـܝܶܐ Beşiri, Türkiye’nin güneydoğusunda Batman’da bir kent
23 gorašwa casquṯo ܓܳܪܰܫܘܰܐ sorunları (erilvardı
24 tulifo ܬܘܠܝܦܐ ders vermek
25 šamošo ewangeloyo ܫܰܡܳܫܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܐ diyakoz
26 soyamwa cuqobo w buṣoyo ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܘܒܘܨܳܝܐ okudu ve araştırdı
27 beṯarke (m.) ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ kütüphane
28 bëṯër b zabno ܒܷܬܷܪ ܒܙܰܒܢܐ belli bir zaman sonra
29 nafël bu kewo ܢܰܦܷܠ ܒܘ ܟܶܘܐ hastalandı (eril)
30 nišo ܢܝܫܐ hedefamaç
31 u rënyano ܐܘ ܪܷܢܝܰܢܐ bu düşünce, bu amaçniyet
32 awkiṯ ܐܰܘܟܝܬ݂ yani, bu şu anlama gelirbu … demektir
33 rḏufyo ܪܕ݂ܘܦܝܐ zulüm, haksızlık
34 mqabël d ܡܩܰܒܷܠ ܕ karşı
35 gawonoiṯ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂ genel
36 casqe ܥܰܣܩܶܐ zor (çoğul)
37 hiġmuno ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ vali
38 lo ḥzalle ḥusrono ܠܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܘܣܪܳܢܐ kayıpları yoktuetkilenmemişlerdi
39 beṯgawso ܒܶܝܬ݂ܓܰܘܣܐ kaçılansığınılan yersığınaksığınma yeri
40 mënyono ܡܷܢܝܳܢܐ sayımiktar
41 camo ܥܰܡܐ halk
42 mimro ܡܝܡܪܐ şiir
43 iqoro ܐܝܩܳܪܐ onur
44 Ḥëmëṣ ܚܷܡܷܨ Humus (Suriye’de şehir)
45 naḥët ܢܰܚܷܬ indi (eril)
46 Šarfe ܫܰܪܦܶܐ Charfet-Lübnan’da manastır (bugün: Süryani Katolik Kilisesi Patrikhanesi)
47 ab buḥonayḏe ܐܰܒ ܒܘܚܳܢܰܝܕ݂ܶܗ araştırmasıçalışmaları (eril)
48 bu darbo du yamo ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܝܰܡܳܐ deniz yoluyla
49 Yafa ܝܰܦܰܐ Jaffa
50 Urëšlem ܐܘܪܷܫܠܶܡ Kudüs
51 dayro d Mor Marqus ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܪܩܘܣ Kudüs’teki Süryani Kadim Ortodoks St. Markus Manastırı
52 mašëkle ܡܰܫܷܟܠܶܗ fark ettianladı (eril)
53 smoxo ܣܡܳܟ݂ܐ destek
54 u ḥëlmayḏe ܐܘ ܚܷܠܡܰܝܕ݂ܶܗ onun (erilrüyası
55 nëcmuṯo ܢܷܥܡܘܬ݂ܐ çocukluk
56 gawër ܓܰܘܷܪ evlendi (eril)
57 claymṯo ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ genç kadınkız
58 u gworano ܐܘ ܓܘܳܪܰܢܐ bu evlilik
59 mayiṯi ܡܰܝـܝܬ݂ܝ öldüler
60 cam gabe d ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕ yanındayanı sırailavetenek olarak
61 egaryoṯe ܐܶܓܰܪܝܳܬ݂ܶܐ mektuplar
62 dayroyo ܕܰܝܪܳܝܐ rahip
63 Alyas Šakër ܐܰܠܝܰܐܣ ܫܰܟܷܪ İlyas Şakir (Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin 1917 – 1932 yılları arasındaki Patriği)
64 gudo (f.) ܓܘܕܐ takımgrup
65 ḥawrone ܚܰܘܪܳܢܶܐ arkadaşlar
66 Marde ܡܰܪܕܶܐ Mardin
67 dayro du Zacfäran ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܢ Deyrulzafaran Manastırı (1932 yılına kadar Süryani Kadim Ortodoks Patrikhanesi)
68 ṭrele d ܛܪܶܠܶܗ ܕ bıraktıizin verdi
69 catiqe ܥܰܬܝܩܶܐ eski (çoğul)
70 mibaḥni ܡܝܒܰܚܢܝ araştırılmalarına
71 mifatši ܡܝܦܰܬܫܝ teftiş edilmeleri
72 hule mamlo ܗܘܠܶܗ ܡܰܡܠܐ bir konuşma yaptı (eril)
73 zuyoḥo ܙܘܝܳܚܐ kutlamadini alay
74 šulṭono ܫܘܠܛܳܢܐ Sultan
75 bënyono ܒܷܢܝܳܢܐ bina
76 ḥkume ܚܟܘܡܶܐ hükümetyönetimdevlet
77 Cuṯmanoye ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ Osman
78 mawfaqla qonuno ܡܰܘܦܰܩܠܰܗ ܩܳܢܘܢܐ bir kanun çıkardı (dişil)
79 šuḥlofe ܫܘܚܠܳܦܶܐ değişiklikler
80 kënšo ܟܷܢܫܐ toplumcemiyet
81 rmošo ܪܡܳܫܐ hareket
82 qawi ܩܰܘܝ güçlendi
83 maḥwele aġuno ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ...
84 zëdqe ܙܷܕܩܶܐ haklar
85 folaḥ ܦܳܠܰܚ çalışmak
86 ḥuḏro ܚܘܕ݂ܪܳܐ dernek
87 Intibah ܐܝܢܬܝܒܰܐܗ Intibah (=canlanmauyanma, Ortodoks Süryanilerin ilk ulusal hareketinin adı)
88 Ciruṯo ܥܝܪܘܬ݂ܐ canlanmauyanma
89 kṯawyoṯe ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ zabıtlartutanaklarbelgelervesikalar
90 ṭboco ܛܒܳܥܐ baskı, yayınlama
91 mġalṯo ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ dergi
92 obewa turgome ܐܳܒܶܘܰܐ ܬܘܪܓܳܡܶܐ konuşma yaptıkonferans verdi
93 knušye ܟܢܘܫܝܶܐ oturumlartoplantılar
94 mëftaḥ ܡܷܦܬܰܚ açılması
95 maṭbacyoṯe ܡܰܛܒܰܥܝܳܬ݂ܶܐ matbaalar
96 šġimoyo ܫܓ݂ܝܡܳܝܐ meşgul (eril)
97 fulḥono foliṭiqoyo ܦܘܠܚܳܢܐ ܦܳܠܝܛܝܩܳܝܐ politik taahhüt
98 cëlṯo ܥܷܠܬ݂ܐ nedenbaşlatanuyandıran
99 ṭore ܛܳܪܶܐ ayrıldığını
100 šulṭonuṯo ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ İmparatorluksultanlıkegemenlikiktidar
101 šulṭonuṯo Cuṯmanayto ܥܘܬ݂ܡܰܢܰܝܬܐ Osmanlı İmparatorluğu
102 mgalwalle ܡܓܰܠܘܰܠܠܶܗ göç ettiler, kaçtılar
103 mšamho ܡܫܰܡܗܐ meşhur (eril)
104 mëfrosiwa ܡܷܦܪܳܣܝܘܰܐ yayınlandılar
105 sfaryawmo ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ gazete
106 gëšro ܓܷܫܪܐ köprü
107 aṯro ܐܰܬ݂ܪܐ vatan
108 hawi mdabrono ܗܰܘܝ ܡܕܰܒܪܳܢܐ yönetici oldu (eril)
109 flëḥle ܦܠܷܚܠܶܗ angaje olduüstlendi (eril)
110 ftëḥle ܦܬܷܚܠܶܗ açtıkurdu
111 u tufiqayḏe ܐܘ ܬܘܦܝܩܰܝܕ݂ܶܗ yayını (eril)
112 i ḥarayto daḥ ḥayayḏe ܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܶܗ hayatının (erilsonu
113 me gabo ܡܶܐ ܓܰܒܐ bir yandan …
114 me gabo ḥreno ste ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ diğer yandanöte yandan …
115 obewa yuqro ܐܳܒܶܘܰܐ ܝܘܩܪܐ yüzeysel (görünüşteilgilendi
116 clayme ܥܠܰܝܡܶܐ gençler
117 cëbri ܥܷܒܪܝ (bir derneğekatılırlar
118 qowën ܩܳܘܷܢ güçlenirler
119 i umṯonoyuṯaṯṯe ܐܝ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ onların ulusal bilinci, vatanperverliği, vatanseverliği
120 maqwën ܡܰܩܘܷܢ güçlerler
121 i hiyuṯaṯṯe ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ onların kimliği (dişil)
122 mḥasyo ܡܚܰܣܝܐ öldü (dişil)
123 sim u cufoyayḏe ܣܝܡ ܐܘ ܥܘܦܳܝܰـܝܕ݂ܶܗ defnedildigömüldü (eril)