Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Dilbilgisi 17
a) Sık kullanılan fiillerin Sık kullanılan fiillerin zayif veya düzensiz hali (çekimi):

Aşağıda zayıf birinci kök ünsüzüyle (sessiz harf) oluşan ve en çok kullanılan altı fiili şimdiki zaman/geniş zaman ve geçmiş zaman formlarında görüyorsunuz. Şimdiki zaman/geniş zaman çekimlerinde, ilk harfi ünlü (sesli) olan tüm fiillerde, şimdiki zaman gösteren koܟܳ‍ـ ön ekindeki ünlü harf yok olur (kaynar) ve artık yalnızca k- ܟـ olarak görünür. Süryanice yazımda baştaki Olaf ܐ şimdiki zamanı gösteren ön ekin gelmesiyle birlikte etimolojik nedenlerden ötürü ünlü harf olmadan yazılır:

ko ܟܳـ + omar ܐܳܡܰܪ = komar ܟܳܐܡܰܪ „söylüyor (eril)“
ko ܟܳـ + obe ܐܳܒܶܐ = kobe ܟܳܐܒܶܐ „veriyor (eril)“
ko ܟܳـ + oxal ܐܳܟ݂ܰܠ = koxal ܟܳܐܟ݂ܰܠ „yiyor (eril)“
ko ܟܳـ + oṯe ܐܳܬ݂ܶܐ = koṯe ܟܳܐܬ݂ܶܐ „geliyor (eril)“
ko ܟܳـ + ëzze ܐܷܙܙܶܗ = kёzze ܟܷܐܙܙܶܗ „gidiyor (eril)“
ko ܟܳـ + obac ܐܳܒܰܥ = kobac ܟܳܐܒܰܥ „istiyor (eril)“

İlk kök ünlüsü Olaf ܐ olan fiillerde şimdiki zamanı gösteren ko- ܟܳـ ön eki hakkında daha fazla bilgiyi G18.a’da bulabilirsiniz. Gelecek zaman takısı gёd ܓܷܕ (G7.b) değişmeden kalır: gёd oṯitu ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܝܬܘ “geleceksiniz “.

ʾmr ܐܡܪ I : omar – mёrle ܐܳܡܰܪ – ܡܷܪܠܶܗ „söylemek“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril omar ܐܳܡܰܪ mёrle ܡܷܪܠܶܗ
3. dişil ёmmo ܐܷܡܡܐ mёrla ܡܷܪܠܰܗ
2. eril ёmmat ܐܷܡܡܰܬ mёrlux ܡܷܪܠܘܟ݂
2. dişil ёmmat ܐܷܡܡܰܬ mёrlax ܡܷܪܠܰܟ݂
1. eril omarno ܐܳܡܰܪܢܐ mёrli ܡܷܪܠܝ
1. dişil ёmmono ܐܷܡܡܳܢܐ mёrli ܡܷܪܠܝ
Çoğul 3. ёmmi ܐܷܡܡܝ mёrre ܡܷܪܪܶܗ
2. ёmmitu ܐܷܡܡܝܬܘ mёrxu ܡܷܪܟ݂ܘ
1. ёmmina ܐܷܡܡܝܢܰܐ mёrlan ܡܷܪܠܰܢ

ʾby/hwy ܐܒܝ/ܗܘܝ (< yhb ܝܗܒ) I: obe – hule ܐܳܒܶܐ – ܗܘܠܶܗ „vermek“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril obe ܐܳܒܶܐ hule ܗܘܠܶܗ
3. dişil obo ܐܳܒܐ hula ܗܘܠܰܗ
2. eril obat ܐܳܒܰܬ hulux ܗܘܠܘܟ݂
2. dişil obat ܐܳܒܰܬ hulax ܗܘܠܰܟ݂
1. eril obeno ܐܳܒܶܢܐ huli ܗܘܠܝ
1. dişil obono ܐܳܒܳܢܐ huli ܗܘܠܝ
Çoğul 3. obёn ܐܳܒܷܢ huwe ܗܘܘܶܗ
2. obitu ܐܳܒܝܬܘ huxu ܗܘܟ݂ܘ
1. obina ܐܳܒܝܢܰܐ hulan ܗܘܠܰܢ

(Ip) hiw ܗܝܘ „verilmiş olmak“ pasif kökü ancak geçmiş zamanda mümkündür. (IIIp) mitahwe - mtahwe ܡܝܬܰܗܘܶܐ – ܡܬܰܗܘܶܐ „verilmiş olmak“ kullanımı daha yaygındır“.

ʾxl ܐܟ݂ܠ (< ʾkl ܐܟܠ) I: oxal – xile ܐܳܟ݂ܰܠ – ܟ݂ܝܠܶܗ „yemek“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril oxal ܐܳܟ݂ܰܠ xile ܟ݂ܝܠܶܗ
3. dişil uxlo ܐܘܟ݂ܠܐ xila ܟ݂ܝܠܰܗ
2. eril uxlat ܐܘܟ݂ܠܰܬ xilux ܟ݂ܝܠܘܟ݂
2. dişil  uxlat ܐܘܟ݂ܠܰܬ xilax ܟ݂ܝܠܰܟ݂
1. eril oxalno ܐܳܟ݂ܰܠܢܐ xili ܟ݂ܝܠܝ
1. dişil uxlono ܐܘܟ݂ܠܳܢܐ xili ܟ݂ܝܠܝ
Çoğul 3. uxli ܐܘܟ݂ܠܝ xёlle ܟ݂ܷܠܠܶܗ
2. uxlitu ܐܘܟ݂ܠܝܬܘ xёlxu ܟ݂ܷܠܟ݂ܘ
1. uxlina ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ xilan ܟ݂ܝܠܰܢ

Pasif form -t- ekiyle oluşturulur, yoksa çekimleri kurallı fiillerinkilere benzer: (Ip) mёtxaltxil ܡܷܬܟ݂ܰܠ – ܬܟ݂ܝܠ „yenmek (yemek)“. III. kökte temel şöyle olur: mawkal – mawkele ܡܰܘܟܰܠ – ܡܰܘܟܶܠܶܗ  „beslemek, yemek vermek“ ve  (IIIp) mitawkal – mtawkal  ܡܝܬܰܘܟܰܠ – ܡܬܰܘܟܰܠ „beslenmek“.

ʾṯy ܐܬ݂ܝ (< ʾty ܐܬܝ) I: oṯe - aṯi ܐܳܬ݂ܶܐ – ܐܰܬ݂ܝ „gelmek“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril oṯe ܐܳܬ݂ܶܐ aṯi ܐܰܬ݂ܝ
3. dişil ёṯyo ܐܷܬ݂ܝܐ aṯyo ܐܰܬ݂ܝܐ
2. eril oṯat ܐܳܬ݂ܰܬ aṯat ܐܰܬ݂ܰܬ
2. dişil ёṯyat ܐܷܬ݂ܝܰܬ aṯyat ܐܰܬ݂ܝܰܬ
1. eril oṯeno ܐܳܬ݂ܶܢܐ aṯino ܐܰܬ݂ܝܢܐ
1. dişil ёṯyono ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ aṯyono ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ
Çoğul 3. oṯёn ܐܳܬ݂ܷܢ aṯёn ܐܰܬ݂ܷܢ
2. oṯitu ܐܳܬ݂ܝܬܘ aṯitu ܐܰܬ݂ܝܬܘ
1. oṯina ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ aṯina ܐܰܬ݂ܝܢܰܐ

Geçmiş zaman formları önüne gelen şimdiki zamanı gösteren ön ek (kaṯi ܟܰܐܬ݂ܝ, kaṯyo ܟܰܐܬ݂ܝܐ ko ܟܳܐ + aṯi ܐܰܬ݂ܝ, aṯyo ܐܰܬ݂ܝܐ) sık olarak kullanılır ve “hemen gelmek, yolda olmak, gelmiş olmak“ anlamına gelir: kaṯyo i kalo ܟܰܐܬ݂ܝܐ ܐܝ ܟܰܠܐ „gelin hemen geliyor“; kaṯino lu bayto ܟܰܐܬ݂ܝܢܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ „birazdan/hemen evde olacağım“.

Tarihsel olarak ʾty ܐܬܝ „gelmek“ kökü mayte – maytele ܡܰܝܬܶܐ – ܡܰܝܬܶܠܶܗ (ʾty ܐܬܝ III) „getirmek, getirtmek“ ve mitayte – mtayte ܡܝܬܰܝܬܶܐ – ܡܬܰܝܬܶܐ (ʾty ܐܬܝ IIIp) „getirilmek“ fiillerini de içerir.  (bk. mṭy ܡܛܝ III, mamṭe – mamṭele ܡܰܡܛܶܐ – ܡܰܡܛܶܠܶܗ „getirmek“).

ʾzy ܐܙܝ (< ʾzl ܐܙܠ) I: ëzze – azze ܐܷܙܙܶܗ – ܐܰܙܙܶܗ „gitmek“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril ёzze ܐܷܙܙ݂ܶܗ azze ܐܰܙܙܶܗ
3. dişil ёzza ܐܷܙܙܰܗ azza ܐܰܙܙܰܗ
2. eril ёzzux ܐܷܙܙܘܟ݂ azzux ܐܰܙܙܘܟ݂
2. dişil ёzzax ܐܷܙܙܰܟ݂ azzax ܐܰܙܙܰܟ݂
1. eril ёzzi ܐܷܙܙܝ azzi ܐܰܙܙܝ
1. dişil ёzzi ܐܷܙܙܝ azzi ܐܰܙܙܝ
Çoğul 3. ёzzёn ܐܷܙܙܷܢ azzёn ܐܰܙܙܷܢ
2. ёzzoxu ܐܷܙܙܳܟ݂ܘ azzoxu ܐܰܙܙܳܟ݂ܘ
1. ёzzan ܐܷܙܙܰܢ azzan ܐܰܙܙܰܢ

Şimdiki zaman ve geçmiş zamanda 1. tekil şahıs için -no ܢܐ ve 1. çoğul şahıs için de ­o ـܳܐ  olan genişletilmiş serbest bir çeşit de vardır: kёzzino ܟܷܐܙܙܝܢܐ „gidiyorum“, azzino ܐܰܙܙܝܢܐ „gittim“ und këzzano ܟܷܐܙܙܰܢܐ „gidiyoruz“, azzano ܐܰܙܙܰܢܐ „gittik“.

Dilek kipi “gidelim” zan ~ zano ܙܰܢ܆ ܙܰܢܐ ile belirtilir.

Die Aufforderung „lasst uns gehen“ wird durch zan ~ zano ܙܰܢ܆ ܙܰܢܐ ausgedrückt.

Pasif formunda ise orijinal kökteki  -l- ortaya çıkar. (Ip) için yalnızca mizal ܡܝܙܰܠ „gidilmiş olmak“ kullanılır, yoksa aynı anlamda IIIp mitawzalmtawzal ܡܝܬܰܘܙܰܠ – ܡܬܰܘܙܰܠ: lo komitawzal gabayye adyawma ܠܐ ܟܳܡܝܬܰܘܙܰܠ ܓܰܒܰܝܝܶܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ „bugün ziyaret edilemezler“.

hwy ܗܘܝ I: howe – hawi ܗܳܘܶܐ – ܗܰܘܝ „olmak, mevcut olmak“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril howe ܗܳܘܶܐ hawi ܗܰܘܝ
3. dişil huyo ܗܘܝܐ hawyo ܗܰܘܝܐ
2. eril howat ܗܳܘܰܬ hawat ܗܰܘܰܬ
2. dişil huyat ܗܘܝܰܬ hawyat ܗܰܘܝܰܬ
1. eril howeno ܗܳܘܶܢܐ hawino ܗܰܘܝܢܐ
1. dişil huyono ܗܘܝܳܢܐ hawyono ܗܰܘܝܳܢܐ
Çoğul 3. howёn ܗܳܘܷܢ hawën ܗܰܘܷܢ
2. howitu ܗܳܘܝܬܘ hawitu ܗܰܘܝܬܘ
1. howina ܗܳܘܝܢܰܐ hawina ܗܰܘܝܢܰܐ

howe – hawi ܗܳܘܶܐ - ܗܰܘܝ „olmak, mevcut olmak“ fiili şimdiki zamanda ilk harfi ünlü olan fiiller gibi davranır. Şimdiki zaman öneki ko- ܟܳـ dan (G7.b) sonra gelen  h ܗ harfi düşer: ko- + howe ܟܳـ + ܗܳܘܶܐ = kowe ܟܳܘܶܐ.

3. tekil şahıs kowe/kuyo/kowën ܟܳܘܶܐ/ܟܘܝܐ/ܟܳܘܷܢ ayrıca „mümkündür“ anlamına da gelir. Gelecek zamanda gëd howe ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ formunu alır.

3. tekil şahıs formundan howe – hawi ܗܳܘܶܐ - ܗܰܘܝ L-son ekinin eklenmesiyle (G13.2) „almak/edinmek, sahip olmak“ fiili oluşturulur. (Dilek kipi ve Gelecek zaman).

hwy ܗܘܝ (mit L-Suffixen) I: howele – hawile ܗܳܘܶܠܶܗ – ܗܰܘܝܠܶܗ „bekommen“

  Şimdiki zaman Geçmiş zaman
Tekil 3. eril howele ܗܳܘܶܠܶܗ hawile ܗܰܘܝܠܶܗ
3. dişil howela ܗܳܘܶܠܰܗ hawila ܗܰܘܝܠܰܗ
2. eril howelux ܗܳܘܶܠܘܟ݂ hawilux ܗܰܘܝܠܘܟ݂
2. dişil howelax ܗܳܘܶܠܰܟ݂ hawilax ܗܰܘܝܠܰܟ݂
1. eril howeli ܗܳܘܶܠܝ hawili ܗܰܘܝܠܝ
1. dişil howeli ܗܳܘܶܠܝ hawili ܗܰܘܝܠܝ
Çoğul 3. howalle ܗܳܘܰܠܠܶܗ hawëlle ܗܰܘܷܠܠܶܗ
2. howalxu ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ hawëlxu ܗܰܘܷܠܟ݂ܘ
1. howelan ܗܳܘܶܠܰܢ hawilan ܗܰܘܝܠܰܢ

Örnekler:

hawila barṯo Onun (dişil) bir kızı oldu. ܗܰܘܝܠܰܗ ܒܰܪܬ݂ܐ
d howalle zuze ṭro zawni raḏayto Paranız olunca bir araba almalısınız. ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܙܘܙܶܐ ܛܪܐ ܙܰܘܢܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ

Tarih vererek howele - hawile ܗܳܘܶܠܶܗ - ܗܰܘܝܠܶܗ bir zaman aralığını belirtir:

hawëlle ḥammëš ëšne d kocayši b Almanya Beş senedir Almanya’da yaşıyorlar. ܗܰܘܷܠܠܶܗ ܚܰܡܡܷܫ ܐܷܫܢܶܐ ܕܟܳܥܰܝܫܝ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ
Kmo yarḥe hawilax d kocawdat bu beṯdino xud dayanto? Kaç aydır adliyede hakim olarak çalışıyorsun (dişil)? ܟܡܐ ܝܰܪܚܶܐ ܗܰܘܝܠܰܟ݂ ܕܟܳܥܰܘܕܰܬ ܒܘ ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ ܟ݂ܘܕ ܕܰܝܰܢܬܐ؟

Gelecek zamanda bu fiil hem „elde etmek“ hem de „sahip olmak“ anlamlarına gelir:

bëṯër bë šwac ëšne gëd howalle bayto ḥaṯo Yedi sene sonra yeni bir evleri olacak. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܷܫܘܰܥ ܐܷܫܢܶܐ ܓܷܕ ܗܳܘܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܐ
bëṯër bë kmo yawme gëd howelan abro Birkaç gün sonra bir oğlumuz olacak. ܒܷܬ݂ܷܪ ܒܷܟܡܐ ܝܰܘܡܶܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܠܰܢ ܐܰܒܪܐ

 

b) Geçmiş zamanda “sahip olmak” fiili:
Geçmiş zamanda „sahip olmak“ këtle ܟܷܬܠܶܗ (G9.b) şu formları alır:

  Geçmiş zaman
Tekil 3. eril këtwayle ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ
3. dişil këtwayla ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ
2. eril këtwaylux ܟܷܬܘܰܝܠܘܟ
2. dişil këtwaylax ܟܷܬܘܰܝܠܰܟ
1. këtwayli ܟܷܬܘܰܝܠܝ
Çoğul 3. këtwalle ܟܷܬܘܰܠܠܶܗ
2. këtwalxu ܟܷܬܘܰܠܟ݂ܘ
1. këtwaylan ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ

Örnek:

U Abrohëm këtwayle kefe bak kulyoṯayḏe Abrohëm’in böbreğinde taşlar vardı. ܐܘ ܐܰܒܪܳܗܷܡ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܟܶܦܶܐ ܒܰܟ ܟܘܠܝܳܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ

 

c) İsim cümleleri:

Süryanice’de isim cümleleri bir özne, bir yüklem oluşturan isim ve bir birleştirici yapıdan (bildirme eki) oluşur. (G4.b) Olağan kelime sıralaması şöyledir: Özne + yüklem oluşturan isim + birleştirici yapı (bildirme eki)

U Aday malfono yo Aday öğretmendir. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܐ
Mor Gabriel dayro yo Mor Gabriel manastırdır. ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܰܝܪܐ ܝܐ

Yüklem oluşturan ismin daha detaylı açıklanması gerektiği takdirde bu bildirme ekinin önüne gelir:

U Aday malfono ṭawwo yo Aday iyi bir öğretmendir. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܡܰܠܦܳܢܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ
Mor Gabriel dayro catëqto yo Mor Gabriel bir manastırdır. ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ ܕܰܝܪܐ ܥܰܬܷܩܬܐ ܝܐ

 

d) Fiil (eylem) cümleleri:

Fiil cümleleri çekilmiş bir tam fiil yardımıyla kurulur. Basit cümlelerin en yaygın kelime sıralaması şöyledir: Özne - fiil - nesne:

U Aday komolaf Surayt Aday Süryanice öğretiyor. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܳܠܰܦ ܣܘܪܰܝܬ
U Simon maḥwele i taḥrazto li emo w lu babo Simon anne ve babasına programı gösterdi. ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܝ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܠܝ ܐܶܡܐ ܘܠܘ ܒܰܒܐ

 

e) Kul

kul ܟܘܠ sözcüğü son ek olmadan „her“ anlamına gelir.

kul lišono her dil ܟܘܠ ܠܝܫܳܢܐ
kul bayto këtle more Her evin kendi sahibi vardır. ܟܘܠ ܒܰܝܬܐ ܟܷܬܠܶܗ ܡܳܪܶܐ

Kul şu sabit bileşimlerde kullanılır:

kul nošo her insan ܟܘܠ ܢܳܫܐ
kul ḥa, ḥḏo herkes (eril, dişil) ܟܘܠ ܚܰܐ܆ ܚܕ݂ܐ
kul mede hepsi ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ
kul dukṯo her yerde ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ
kul naqla her zaman ܟܘܠ ܢܰܩܠܰܐ

Örnek cümleler:

U Aday komacbar nḥire b kul dukṯo. Aday her duruma (şeye/yere) burnunu sokar. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܢܚܝܪܶܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ.
kul ḥa azze lu cwodayḏe. Herkes kendi işine gitti. ܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ

Sınırlandırılmış iyelik son ekiyle birleştirildiğinde (G5.2) kul- ܟܘܠـ tekilde „tüm, bütün“, çoğulda da  „hepsi“ anlamına gelir:

Tekil 3. eril kule ܟܘܠܶܗ
3. dişil kula ܟܘܠܰܗ
2. eril kulux ܟܘܠܘܟ݂
2. dişil kulax ܟܘܠܰܟ݂
1. kuli ܟܘܠܝ
Çoğul 3. kulle / kulayye ܟܘܠܠܶܗ / ܟܘܠܰܝـܝܶܗ
2. kulxu / kulayxu ܟܘܠܟ݂ܘ / ܟܘܠܰܝܟ݂ܘ
1. kulan / kulayna ܟܘܠܰܢ / ܟܘܠܰܝܢܰܐ

kul- ܟܘܠـ belirlenen ismin önüne ya da arkasına gelebilir:

U muḥo komdabar u gušmo kule (L.7). Beyin bütün vücudu kontrol eder. ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܡܫܐ ܟܘܠܶܗ.
Mën gëd saymina u yawmo kule tamo? Bütün gün orada ne yapacağız? ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܬܰܡܐ؟
Hatu kulayxu gëd fayšitu harke. Hepiniz burada kalacaksınız. ܗܰܬܘ ܟܘܠܰܝܟ݂ܘ ܓܷܕ ܦܰܝܫܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ.
Kulle an noše këtte cayni zëdqe. Bütün insanlar aynı haklara sahiptirler. ܟܘܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܥܰܝܢܝ ܙܷܕܩܶܐ.