Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Açıklamalar
Fušoqe
1 baz zabne qamoye ܒܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ilk zamanlar, başlangıçta
2 aṭ ṭebe ܐܰܛ ܛܶܒܶܐ haberler
3 tälävizyon ܬܱܠܱܒ݂ܝܙܝܳܢ televizyon
4 sfaryawme ܣܦܰܪܝܰܘܡܶܐ gazeteler
5 mġale (sg. mġalṯo) ܡܓ݂ܰܠܶܐ (ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ) dergiler
6 heš (lo) ܗܶܫ (ܠܐ) henüz (değil)
7 u nawlo ܐܘ ܢܰܘܠܐ internet
8 mfarjiwayna ܡܦܰܪܔܝܘܰܝܢܰܐ bakıyorduk
9 taḥrazto yulfonayto ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܝܘܠܦܳܢܰܝܬܐ eğitim programı
10 fëlim ܦܷܠܝܡ film
11 sinäma ܣܝܢܱܡܰܐ sinema
12 qaymiwayna mi šanṯo ܩܰܝܡܝܘܰܝܢܰܐ ܡܝ ܫܰܢܬ݂ܐ uyandık, kalktık
13 mḥaḏriwayna ܡܚܰܕ݂ܪܝܘܰܝܢܰܐ hazırladık
14 i qroṭën ܐܝ ܩܪܳܛܷܢ kahvaltı
15 gëlyunore ܓܷܠܝܘܢܳܪܶܐ gazeteciler
16 u šuġlayḏe ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܶܗ işini (eril)
17 maṣiṯiwayna ܡܰܨܝܬ݂ܝܘܰܝܢܰܐ dinledik
18 zmaryoṯe ܙܡܰܪܝܳܬ݂ܶܐ şarkılar
19 mšawšaṭlan ruḥayna ܡܫܰܘܫܰܛܠܰܢ ܪܘܚܰـܝܢܰܐ kendimizi geliştirdik
20 ftiḥ ܦܬܝـܚ erişilebilir oldu
21 cal u darbo (d) ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܐ (ܕ) yardımı ile
22 w šarko ܘܫܰܪܟܐ vesaire
23 hamma mar ܗܰܡܡܰܐ ܡܰܪ hemen hemen
24 masiro ܡܰܣܝܪܐ bağlı (eril)
25 kṯawyoṯe ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ yazılar / tekst mesajları
26 kobën w šuqli ܟܳܐܒܷܢ ܘܫܘܩܠܝ iletişim kuruyorlar
27 bu šëklano ܒܘ ܫܷܟܠܰܢܐ bu şekilde, böyle
28 aḥ ḥaye du zabnano ܐܰܚ ܚܰـܝܶܐ ܕܘ ܙܰܒܢܰܢܐ bugünün hayatı
29 fšiṭe ܦܫܝܛܶܐ kolay, basit (çoğul)
30 mëḥḏo ܡܷܚܕ݂ܐ hemen
31 tḥumo ܬܚܘܡܐ sınır
32 medone ṭawwe w ḥarbe ܡܶܕܳܢܶܐ ܛܰܘܘܶܐ ܘܚܰܪܒܶܐ iyiv e kötü taraflar
33 bu rënyayḏi ܒܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܝ bence, bana göre
34 mabuco ܡܰܒܘܥܐ kaynak
35 ḥa kowele ܚܰܐ ܟܳܘܶܠܶܗ alır
36 magon ܡܰܓܳܢ bedava
37 medya knušyayto ܡܶܕܝܰܐ ܟܢܘܫܝܰـܝܬܐ sosyal ağlar, sosyal medya
38 dlo zuze ܕܠܐ ܙܘܙܶܐ bedava
39 iḏice ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ meşhur (çoğul)
40 cajizo ܥܰܔܝܙܐ sıkılmış (eril), rahatsız (eril)
41 mën kosaymi w mën koṭorën ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝ ܘܡܷܢ ܟܳܛܳܪܷܢ ne yapıp ediyorlar, nasıllar
42 d rëḥmi ܕܪܷܚܡܝ isterseniz
43 farṣufe ܦܰܪܨܘܦܶܐ kişiler
44 diloyuṯo qnumayto ܕܝܠܳܝܘܬ݂ܐ ܩܢܘܡܰܝܬܐ özel hayat
45 bam mo mo ܒܰܡ ܡܐ ܡܐ yüzde yüz
46 mastarto ܡܰܣܬܰܪܬܐ korunmuş (dişil)
47 qale ܩܰܠܶܐ kavga
48 ṣucre ܨܘܥܪܶܐ küfürler
49 cam ḥbol ܥܰܡ ܚܒܳܠ ne yazık ki
50 komacëjzi ܟܳܡܰܥܷܔܙܝ sinirlendiriyorlar, rahatsız ediyorlar
51 lhiqoyo ܠܗܝܩܝܐ talepkar, istekli, ilgili (eril)
52 ferojo ܦܶܪܳܔܐ gözlem, izleme
53 iḏacṯo ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ bilgi, beceri
54 mede dilonoyo ܡܶܕܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ özellik, özel bir şey
55 ak kasyoṯo ܐܰܟ ܟܰܣܝܳܬ݂ܐ sırlar
56 komëglën ܟܳܡܷܓܠܷܢ ortaya çıkacaklar
57 talyo ܬܰܠܝܐ saklı (eril), gizli (eril)
58 ḥawro ܚܰܘܪܐ arkadaş (eril)
59 ḥwarṯo ܚܘܰܪܬ݂ܐ arkadaş (dişil)
60 komëfrosi ܟܳܡܷܦܪܳܣܝ yayınlanacaklar
61 kofërsi ܟܳܦܷܪܣܝ yayınlıyorlar
62 baṭile ܒܰܛܝܠܶܐ anlamsız (çoğul)
63 zoyude ܙܳܝܘܕܶܐ gereksiz (çoğul)
64 law koḏac ܠܰܘ ܟܳܐܕ݂ܰܥ artık bilmiyor
65 triṣo ܬܪܝܨܐ doğru (eril)
66 lo komaḥwe ṭawwo ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܛܰܘܘܐ iyi (tam) algılanmıyor
67 ḥayrina ܚܰـܝܪܝܢܰܐ bakıyoruz
68 zcuro ܙܥܘܪܐ küçük (eril)
69 ṭro soyam dëqqa ܛܪܐ ܣܳܝܰܡ ܕܷܩܩܰܐ dikkatli olmalı, dikkat etmeli (eril)
70 lo koḥorawwe (m) ܠܐ ܟܳܚܳܪܰܘܘܶܗ (ܡـ) ilgilenmiyorlar
71 ḥfiṭo ܚܦܝܛܐ aktif (eril)
72 lo koḥëšwile ܠܐ ܟܳܚܷܫܘܝܠܶܗ ona (eril) bakmıyorlar, onu görmüyorlar, onu saymıyorlar
73 cam hani kulle ܥܰܡ ܗܰܢܝ ܟܘܠܠܶܗ ayrıca
74 komanfac ܟܳܡܰܢܦܰܥ yararlı
75 i nošuṯo ܐܝ ܢܳܫܘܬ݂ܐ insanlık