Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abici istediler ܐܰܒܝܥܝ
aġlabiye çoğunluk ܐܰܓ݂ܠܰܒܝـܝܶܐ
b iḏo ftëḥto severek, cömert ܒܐܝܕ݂ܐ ܦܬܷܚܬܐ
bädaye başlangıç ܒܱܕܰܝܶܐ
baṭiluṯo işsizlik ܒܰܛܝܠܘܬ݂ܐ
bëlḥuḏe sadece, yalnızca ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
bi ḥarayto sonunda, en sonunda ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ
bzërto ekilen (dişil, tekil) ܒܙܷܪܬܐ
camiro wa  iskan edilmiş ܥܰܡܝܪܐ ܘܰܐ
camo, (çoğul) came halk ܥܰܡܐ܆ ܥܰܡܶܐ
culyo yükseklik ܥܘܠܝܐ
dayne borçlar ܕܰܝܢܶܐ
dukano du dahwo kuyumcu dükkânı ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ

falgo

- b falge

yarı, yarım

- ortada

ܦܰܠܓܐ

- ܒܦܰܠܓܶܗ

faqiro, (dişil) faqërto, (çoğul) faqire fakir ܦܰܩܝܪܐ، ܦܰܩܷܪܬܐ، ܦܰܩܝܪܶܐ
fënyoṯe vilayetler ܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ
fliġ, fliġo (Ip) bölünmüş ܦܠܝܓ݂، ܦܠܝܓ݂ܐ
fṣiḥiwa sevindiler ܦܨܝܚܝܘܰܐ
ftëḥḥe açtılar, açılışını yaptılar ܦܬܷܚܚܶܗ
garbyo Kuzey ܓܰܪܒܝܐ
garošo daṣ ṣërtoṯe, (dişil) garašto daṣ ṣertoṯe; mṣawrono, (dişil) mṣawroniṯo fotoğraf ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ܆ ܓܰܪܰܫܬܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܇ ܡܨܰܘܪܳܢܐ܆ ܡܨܰܘܪܳܢܝܬ݂ܐ
häka şayet, eğer ܗܱܟܰܐ
hedi hedi yavaş, yavaş yavaş ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ
hul kadar, dek/değin ܗܘܠ
huwanne onlara verdiler ܗܘܘܰܢܢܶܗ
huwe ad dayne borçları ödediler ܗܘܘܶܗ ܐܰܕ ܕܰܝܢܶܐ
huwe fusqono karar verdiler, bir karar aldılar ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ
ḥal durum, (finansal) konum ܚܰܐܠ
ḥaloqo, (dişil) ḥalaqto kuaför, berber ܚܰܠܳܩܐ܆ ܚܰܠܰܩܬܐ
ḥayoro dak kayiwe, (dişil) ḥayarto dak kayiwe hasta bakıcı ܚܰܝܳܪܐ ܕܰܟ ܟܰܝـܝܘܶܐ܆ ܚܰܝܰܪܬܐ ܕܰܟ ܟܰܝـܝܘܶܐ
ḥašowo, (dişil) ḥašawto muhasebeci ܚܰܫܳܘܳܐ܆ ܚܰܫܰܘܬܐ
ḥaye cadi alışılmış (alışılagelen) hayat ܚܰܝܶܐ ܥܰܕܝ
ḥeḏore etrafında (eril) ܚܶܕ݂ܳܪܶܗ
iḏice tanıdıklar ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ
jaroḥo, (dişil) jaraḥto cerrah ܔܰܪܳܚܐ܆ ܔܰܪܰܚܬܐ
kaṯowe yazarlar ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ
kayiso (Mëḏyaḏ) iyi ܟܰܝـܝܣܐ
këtwaylan sahip olduğumuz ܟܷܬܘܰܝܠܰܢ
kofëtḥinalan kendimiz için açarız ܟܳܦܷܬܚܝܢܰܠܰܢ
koqolab gelişir ܟܳܩܰܠܰܒ
koxole boşaltır ܟܳܟ݂ܳܠܶܐ
konëflo burada: bulunur (bir yerde) ܟܳܢܷܦܠܐ
latwalle sahip değillerdi; onların yoktu ܠܰܬܘܰܠܠܶܗ
latyo lo yawmo w lo tre sadece bir ya da iki gün değil ܠܰܬܝܐ ܠܐ ܝܰܘܡܐ ܘܠܐ ܬܪܶܐ
lišono Almanoyo Alman dili, Almanca ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ
lišono rušmoyo resmi dil ܠܝܫܳܢܐ ܪܘܫܡܳܝܐ
lëḏciwa (< lo ëḏciwa) yapamıyorlardı; bilmiyorlardı ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ
loṯewalle (< lo oṯewalle) ṣäbër rahatsız hissediyorlardı; sıkılmışlardı ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܠܠܶܗ ܨܱܒܷܪ
macamrono, (dişil) macamroniṯo inşaat ustası ܡܰܥܰܡܪܳܢܐ܆ ܡܰܥܰܡܪܳܢܝܬ݂ܐ
macërbo Batı ܡܰܥܷܪܒܐ
madënḥo Doğu ܡܰܕܷܢܚܐ
makralle bayto bir daire kiralamışlardı (veya bir ev) ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ
malfono, (dişil) malfoniṯo öğretmen ܡܰܠܦܳܢܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܝܬ݂ܐ

maxtabzabno

- maxtabzabnoyo (eril)

Geschichte

-  tarihi

ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܐ

- ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ

marduṯo kültür ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ
maṭën vardılar, yetiştiler ܡܰܛܷܢ
maṭi l …tarafında bulunur ܡܰܛܝ ܠـ ...
mawfaqqe öne çıkardılar ܡܰܘܦܰܩܩܶܗ
mcawannallan bize yardım ettiler, bizi desteklediler ܡܥܰܘܰܢܢܰܠܠܰܢ
mcawni (IIp) desteklendiler ܡܥܰܘܢܝ
mdabronoiṯ idari ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ݂
mdayanne ödünç aldılar (para) ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ
mënyono miktar, sayı ܡܷܢܝܳܢܐ

mënyono d comure

- u mënyono dac comurayḏa

nüfus

- nüfusu

ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܥܳܡܘܪܶܐ

- ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ

mëftakar: mšarele d mëftakar düşünmeye başladı ܡܷܦܬܰܟܰܪ܆ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܕܡܷܦܬܰܟܰܪ
mëtro, (çoğul) mëtrowat metre ܡܷܬܪܳܐ، ܡܷܬܪܳܘܰܬ
more (çoğul) akraba ܡܳܪܶܐ

mšalaṭ, mšalto (II.)

- mšalṭe

yaygın olmak

- yaygındırlar

ܡܫܰܠܰܛ، ܡܫܰܠܛܐ

- ܡܫܰܠܛܶܐ

mšatasse gerekçe gösterdiler ܡܫܰܬܰܣܣܶܗ
mšawarle b danıştı ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ ܒـ
mzabnono, (dişil) mzabnoniṯo satıcı ܡܙܰܒܢܳܢܐ܆ ܡܙܰܒܢܳܢܝܬ݂ܐ
nahro nehir ܢܰܗܪܐ
naḥët battı ܢܰܚܷܬ
nagoro, (dişil) nagarto marangoz ܢܰܓܳܪܐ܆ ܢܰܓܰܪܬܐ
noqaṣwalle
- mede lo noqaṣwalle
eksikti (birşeyleri)
- hiçbir şeyleri eksik değildi
ܢܳܩܰܨܘܰܠܠܶܗ
- ܡܶܕܶܐ ܠܐ ܢܳܩܰܨܘܰܠܠܶܗ
nuqli taşındıkları ܢܘܩܠܝ
nuqazto rišayto merkezi yer ܢܘܩܰܙܬܐ ܪܝܫܰܝܬܐ
osyo, (dişil) osiṯo doktor ܐܳܣܝܐ܆ ܐܳܣܝܬ݂ܐ
qaṣobo, (dişil) qaṣabto kasap ܩܰܨܳܒܐ܆ ܩܰܨܰܒܬܐ
qay? neden? ܩܰܝ؟
qëṭro problem ܩܷܛܪܐ
qlimo alan, bölge, yöre ܩܠܝܡܐ
rakiwi alıştılar, yerleştiler ܪܰܟܝܘܝ
rašomo, (dişil) rašamto çizimci, boyacı, ressam ܪܰܫܳܡܐ܆ ܪܰܫܰܡܬܐ
rënyo öneri, düşünce, fikir ܪܷܢܝܐ
sakrater, (dişil) sakratere sekreter ܣܰܟܪܰܬܶܪ܆ ܣܰܟܪܰܬܶܪܶܐ
Sayfo daḥ ḥamšacsar 1915 halk katliamı (Sayfo) ܣܰܝܦܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ
sëmmanne ḥawrone arkadaşlar edindiler ܣܷܡܡܰܢܢܶܗ ܚܰܘܪܳܢܶܐ
sëmme yaptılar ܣܷܡܡܶܗ
sniġro, (dişil) sniġarto avukat ܣܢܝܓ݂ܪܐ܆ ܣܢܝܓ݂ܰܪܬܐ
sxërre kilitlediler, bitirdiler, tamamladılar ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ
ṣafyo, (dişil) ṣfiṯo, (çoğul) ṣafye saf ܨܰܦܝܐ، ܨܦܝܬ݂ܐ، ܙܰܦܝܶܐ
šaḥuno, (dişil) šaḥënto, (çoğul) šahune ılık, sıcak ܫܰܚܘܢܐ، ܫܰܚܷܢܬܐ، ܫܰܚـܘܢܶܐ
šalyo, (dişil) šliṯo, (çoğul) šalye sakin, sessiz ܫܰܠܝܐ، ܫܠܝܬ݂ܐ، ܫܰܠܝܶܐ
šayoco, (dişil) šayacto duvarcı ustası ܫܰܝܳܥܐ܆ ܫܰܝܰܥܬܐ

šëršo

- šëršonoye (çoğul)

kaynak, köken

- orijinal, asıl

ܫܷܪܫܐ

- ܫܷܪܫܳܢܳܝܐ

šufer, (dişil)/(çoğul) šufere şoför ܫܘܦܶܪ܆ ܫܘܦܶܪܶܐ
šuġla di iqarṯo mcadal ailenin durumu daha iyi oldu, daha iyiye gitti ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܡܥܰܕܰܠ
aš šuġlone di šulṭonuṯo resmi işler ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ
talën me qum i cayno gözden kayboldular ܬܰܠܷܢ ܡܶܐ ܩܘܡ ܐܝ ܥܰܝܢܐ
taxtor, (dişil) taxtore (bk. osyo) doktor ܬܰܟ݂ܬܳܪ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ܇ ܐܳܣܝܐ
taxtor di nafšo, (dişil) taxtore di nafšo psikolog ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܕܝ ܢܰܦܫܐ܆ ܬܰܟ݂ܬܳܪܶܐ ܕܝ ܢܰܦܫܐ

taymno

- tayman-madënḥo

Güney

- Güneydoğu

ܬܰܝܡܢܐ

- ܬܰܝܡܰܢ-ܡܰܕܷܢܚܐ

tḥumo sınır ܬܚܘܡܐ
ṭaboxo, (dişil) ṭabaxto aşçı ܛܰܒܳܟ݂ܐ܆ ܛܰܒܰܟ݂ܬܐ
ṭëlbina rica edeceğimizi ܛܷܠܒܝܢܰܐ
ṭuro šṭiḥo dağ platosu, yayla ܛܘܪܐ ܫܛܝܚܐ
warde w baybune çiçekler ܘܰܪܕܶܐ ܘܒܰܝܒܘܢܶܐ
xariṭa harita ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ
yaducṯone alim ܝܰܕܘܥܬ݂ܳܢܶܐ
zabolo, (dişil) zabalto çöpçü ܙܰܒܳܠܐ܆ ܙܰܒܰܠܬܐ
maz zabne qamoye di mšiḥoyuṯo Erken Hıristiyanlık döneminden ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝ ܡܫܝܚܳܝܘܬ݂ܐ
zuze (çoğul) para ܙܘܙܶܐ
zwënne satın aldılar ܙܘܷܢܢܶܗ