Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Metin çalışmaları
A. Šwole cal u qëryono ܐ. ܫܘܳܠܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܩܷܪܝܳܢܐ
1. Mën yo i paluta?
ܐ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ؟
- -
2. L man komisomo i paluta? ܒ. ܠܡܰܢ ܟܳܡܝܣܳܡܐ ܐܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ؟
- -
3. L mën aṯi u qašo gab be Barṣawmo? ܓ. ܠܡܷܢ ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܩܰܫܐ ܓܰܒ ܒܶܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ؟
-
4. Mën hawi inaqla d mëjġoliwa cam u qašo w mën sëmme? ܕ. ܡܷܢ ܗܰܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܡܷܔܓ݂ܳܠܝܘܰܐ ܥܰܡ ܐܘ ܩܰܫܐ ܘܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ؟
-
5. Mën kuxli af fëcle di paluta bi crayto w man kosoyamla? ܗ. ܡܷܢ ܟܐܘܟ݂ܠܝ ܐܰܦ ܦܷܥܠܶܐ ܕܝ ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ ܒܝ ܥܪܰܝܬܐ ܘܡܰܢ ܟܳܣܳܝܰܡܠܰܗ؟
-
B. Šwole gramaṭiqoye ܒ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܪܰܡܰܛܝܩܳܝܶܐ
1. Kṯaw fëtġomo cam ax xabrani: ܐ. ܟܬ݂ܰܘ ܦܷܬܓ݂ܳܡܐ ܥܰܡ ܐܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ:
bahro Maqëṯle i šroġo w hawi bahro ܡܰܩܷܬ݂ܠܶܗ ܐܝ ܫܪܳܓ݂ܐ ܘܗܰܘܝ ܒܰܗܪܐ ܒܰܗܪܐ
čaye - - ܫ̰ܰܝܶܐ
ṭlawḥe - ܛܠܰܘܚܶܐ
paluta - ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ
aṯoye - ܐܰܬ݂ܳܝܶܐ
2. Kṯaw u ḥḏonoyo gawronoyo w aṯtonoyo daš šumohani: ܒ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܚܕ݂ܳܢܳܝܐ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ ܘܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܕܰܫ ܫܘܡܳܗܰܢܝ:
sowe sowo (m.sg.) sawto (f.sg.) ܣܰܘܬܐ ܣܳܘܐ ܣܳܘܶܐ
yatiwe - - - - ܝܰܬܝܘܶܐ
qamoye - - - ܩܰܡܳܝܶܐ
šmayone - - - ܫܡܰܝܳܢܶܐ
aṯoye - - - - ܐܰܬ݂ܳܝܶܐ
3. Mën ne an ëšmone aw an ëšmone mëlṯoye d këtne masire bam melani: ܓ. ܡܷܢ ܢܶܐ ܐܰܢ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܐܰܘ ܐܰܢ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܡܷܠܬ݂ܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܡܰܣܝܪܶܐ ܒܰܡ ܡܶܠܰܢܝ:
nošaq, nëšqo nšaqto - nšoqo ܢܫܰܩܬܐ، ܢܫܳܩܐ ܢܳܫܰܩ، ܢܷܫܩܐ
oṯe, ëṯyo - - ܐܳܬ݂ܶܐ، ܐܷܬ݂ܝܐ
mšayal, mšaylo - - ܡܫܰܝܰܠ، ܡܫܰܝܠܐ
mkamal, mkamlo - - ܡܟܰܡܰܠ، ܡܟܰܡܠܐ
maxlaṣ, maxalṣo - - ܡܰܟ݂ܠܰܨ، ܡܰܟ݂ܰܠܨܐ
madcar, madacro - - ܡܰܕܥܰܪ، ܡܰܕܰܥܪܐ
4. Maḥway ayna max xabrani gawronoyo w ayna aṯtonoyo yo, w maqlab kulle lu sagiyonoyo: ܕ. ܡܰܚܘܰܝ ܐܰܝܢܰܐ ܡܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ ܓܰܘܪܳܢܳܝܐ ܘܐܰܝܢܰܐ ܐܰܬ݂ܬܳܢܳܝܐ ܝܐ، ܘܡܰܩܠܰܒ ܟܘܠܠܶܗ ܠܘ ܣܰܓܝـܝܳܢܳܝܐ:
xer u xer ax xerat ܐܰܟ݂ ܟ݂ܶܝܪܰܬ ܐܘ ܟ݂ܶܝܪ ܟ݂ܶܝܪ
qëdaḥ - - - - ܩܷܕܰܚ
arco - - - - ܐܰܪܥܐ
qašo - - - - ܩܰܫܐ
paluta - - - - ܦ݁ܰܠܘܬܰܐ
šroġo - - - - ܫܪܳܓ݂ܐ
5. Mawfaq u xabro dumyoyo d ... ܗ. ܡܰܘܦܰܩ ܐܘ ܟ݂ܰܒܪܐ ܕܘܡܝܳـܝܐ ܕ ...
jëddo qaššo ܩܰܫܫܐ ܔܷܕܕܐ
šaxṣat - - ܫܰܟ݂ܨܰܬ
zlam - - ܙܠܰܐܡ
mäzäle - - ܡܱܙܱܠܶܐ
comar baytux - - ܥܳܡܰܪ ܒܰܝܬܘܟ݂
kalla - - ܟܰܠܠܰܐ
C. Šwole gawonoye ܓ. ܫܘܳܠܶܐ ܓܰܘܳܢܳܝܶܐ
1. Ayna ne ay yarḥe dat tësroyoṯe? ܐ. ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ ܐܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܕܰܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ؟
-  -

2. Mën komitawmar lu muklo

a) d ṣafrayto:
b) d falge d yawmo:
c) d caṣriye:

ܒ. ܡܷܢ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪ ܠܘ ܡܘܟܠܐ

ܐ: ܕܨܰܦܪܰܝܬܐ:
ܒ: ܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ:
ܓ: ܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ:

3. Kṯaw u sukolo dax xabrani: ܓ. ܟܬ݂ܰܘ ܐܘ ܣܘܟܳܠܐ ܕܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܰܢܝ
a) cal ac cayne:
b) betfaq:
c) comër baytux:
ܐ: ܥܰܠ ܐܰܥ ܥܰܝܢܶܐ:
ܒ: ܒܶܬܦܰܐܩ:
ܓ: ܥܳܡܷܪ ܒܰܝܬܘܟ݂:
4. Mën ḥalyuṯo kosaymi as Suryoye mam maye dac cënwe? ܕ. ܡܷܢ ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ ܟܳܣܰܝܡܝ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳـܝܶܐ ܡܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܰܥ ܥܷܢܘܶܐ؟
-
5. Mën yo i ṣopa daq qayse w l mën yo? ܗ. ܡܷܢ ܝܐ ܐܝ ܨܳܦ݁ܰܐ ܕܰܩ ܩܰܝܣܶܐ ܘܠܡܷܢ ܝܐ؟
-