Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Süryani yazılarındaki Süryanice

1. Süryani harfleri / Süryanice harfler

Süryanice alfabe 22 harften oluşmaktadır ve bu harfler sessizdir. Sesli harfler özel işaretlerle anlatılır ve bu 2.derste gösterilecektir. Alfabedeki her harfin bir adı vardır, ilk sessiz harfin sesi harfle aynı sesi verir.

Süryanice sağdan sola doğru yazılır. Büyük harfler ve küçük harfler arasında bölünme yoktur, hepsi aynıdır.

İsim Ses(değer) Harf
Olaf - ܐ
Beṯ b ܒ
Gomal g ܓ
Dolaḏ d ܕ
He h ܗ
Waw w ܘ
Zay z ܙ
Ḥeṯ ܚ
Ṭeṯ ܛ
Yuḏ y ܝ
Kof k ܟ
Lomaḏ l ܠ
Mim m ܡ
Nun n ܢܢ
Semkaṯ s ܣ
Ce c ܥ
Fe f ܦ
Ṣode ܨ
Qof q ܩ
Riš r ܪ
Šin š ܫ
Taw t ܬ

2. İki sesten oluşan harflerin telaffuzu b ܒ / g ܓ / d ܕ / k ܟ / f ܦ / t ܬ

b ܒ / g ܓ / d ܕ / k ܟ / f ܦ / t ܬ harflerinin her birinin iki değişik telaffuzu vardır ve kelime içindeki pozisyonuna göre telaffuzları değişir. Bu şekilde yumuşak bir telaffuz için harfin altına bir nokta konur; sert ses vermek için ise nokta harfin üstüne konur.

ܒ   ܒ̇=b bayto ev ܒ݁ܰܝܬܐ
 ܒ݂=ḇ qaro (=qavro) mezar ܩܰܒ̣ܪܐ
         
ܓ   ܓ̇= g gubo kuyu ܓ̇ܘܒܐ
 ܓ̣=ḡ relo (=reġlo) ayak ܪܶܓܼܠܐ
         
ܕ  ܕ̇= d dayro manastır ܕܰ݁ܝܪܐ
 ܕ݂=ḏ io el ܐܝܕ݂ܐ
         
ܟ  ܟ̇= k burko dizkapağı ܒܘܪܟ̇ܐ
 ܟܼ= ḵ salo (=saxlo) aptal ܣܰܟܼܠܐ
         
ܦ  ܦ̇= p pardayso cennet ܦܰ݁ܪܕܰܝܣܐ
 ܦܼ= p̄ rašo (=rafšo) kürek ܪܰܦܫܐ
         
ܬ  ܬ݁= t talgo kar ܬ݁ܰܠܓܐ
 ܬܼ= ṯ melo kelime ܡܶܠܬܼܐ
Yazım kurallarının temelini oluşturan Batı Süryanicesinde (kṯobonoyo), bu kural Beṯ ܒ ve Pe ܦ için artık yoktur. Beṯ ܒ /b/ ile Pe ܦ /f/ ile ifade edilir:
 ܒ= b bayto ev ܒܰܝܬܐ
qabro mezar ܩܰܒܪܐ
       
 ܦ= f fardayso cennet ܦܰܪܕܰܝܣܐ
rafšo kürek ܪܰܦܫܐ
Bu yüzden Süryanice‘de ܦ üzerine işaret konmaz /f/ sesiyle ifade edilir. Eğer /p/ söylenecekse, ܦ harfi üzerine nokta konur (ܦ݁).
plan plan ܦ݁ܠܰܢ
femo ağız ܦܶܡܐ

Aynı şekilde Beṯ ܒ /b/ olarak işaretlenmez, ama eğer ki /v/ olarak ifade edilmesi gerektiğinde o zaman Beṯ harfinin altına nokta konur ܒܼ.

bayto house ܒܰܝܬܐ
villa villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ

Süryanice’de Ḇeṯ (ܒܼ) ile ifade edilip Waw (ܘ) ile birleşen ses sonuçta Waw (ܘ) ile yazılır:

  Syriac Surayt
Altın daho ܕܰܗܒܼܐ dahwo ܕܰܗܘܐ
mezar qaro ܩܰܒܼܪܐ qawro ܩܰܘܪܐ
kitap kṯoo ܟܬܳܒܼܐ kṯowo ܟܬܼܳܘܐ

Süryanice’de her ses ayrı bir sesle, ayrı bir harfle ifade edilir. Bu yüzden türlü BGDKPT harf grubu içindeki bütün sesler sessiz harf olarak tanımlanır. Süryanice bir yazıdaki çift işaretlemeyi önlemek için (Pܦ hariç); sadece BGDKPT grubu içinde yumuşak telaffuz gerektiren sesler harfin altına nokta konularak yazılır. Bundan başka klasik Süryanice’de olan bazı sesler Süryanice’de yoktur.

Bu sesleri ifade edebilmek için birkaç harfi değiştirmek ve yenilerini eklemek gerekir. Mesela:

Čč čanṭa çanta ܫ̰ܰܢܛܰܐ ܫ̰
Jj jazwe cezve ܔܰܙܘܶܐ ܔ
Žž žäbaše karpuz ܙ̰ܱܒܰܫܶܐ ܙ̰

Bu yüzden Süryanice alfabenin klasik Süryanice alfabesinden 9 harf fazlası bulunur.