Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Açıklamalar
Fušoqe
1 mšareli d šuġlono ܡܫܰܪܶܠܝ ܕܫܘܓ݂ܠܳܢܐ çalışmaya başladım
2 beṯdino (maḥkäma) ܒܶܝܬ݂ܕܝܢܐ (ܡܰܚܟܱܡܰܐ) mahkeme
3 Almelo ܐܰܠܡܶܠܐ Hollanda’da bir şehir
4 u šuġlayḏi ܐܘ ܫܘܓ݂ܠܰܝܕ݂ܝ işim
5 i ṣbuṯo dag galwoye ܐܝ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܰܓ ܓܰܠܘܳܝܶܐ mülteci işleri, - işlemleri
6 kodëršina ܟܳܕܷܪܫܝܢܰܐ wir behandeln, çalışıyoruz, araştırıyoruz
7 ab bëcwoṯe ܐܰܒ ܒܷܥܘܳܬ݂ܶܐ istekler, dilekler, şikayetler
8 koḥoyaqqe ܟܳܚܳـܝܰܩܩܶܗ haklılar, haklarıdır
9 mitaqëbli ܡܝܬܰܩܷܒܠܝ tanınmaları
10 bu šuroyo ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ başlangıçta
11 ḥzeli casquṯo ܚܙܶܠܝ ܥܰܣܩܘܬ݂ܐ zorlandım, kötü zamanlar geçirdim
12 u yulfonayḏi ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܰܝܕ݂ܝ tahsilim
13 cal aq qonune ܥܰܠ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ yasalar hakkında (tahsil ile birleşince: hukuk)
14 lo šaġilono ܠܐ ܫܰܓ݂ܝܠܳܢܐ çalışmıyordum
15 kamile ܟܰܡܝܠܶܐ dolu, tam (çoğul)
16 hawënwa ܗܰܘܷܢܘܰܐ doğdular
17 huyowayno alle moro ܗܘܝܳܘܰܝܢܐ ܐܰܠܠܶܗ ܡܳܪܐ onlarla ilgilendim (dişil)
18 yariwi ܝܰܪܝܘܝ büyüdüler
19 itawto ܐܝܬܰܘܬܐ oturum, toplantı
20 kolawšono ܟܳܠܰܘܫܳܢܐ taşırım, giyerim (kıyafet)
21 dilonoye ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ bözel, ayrı, kural dışı
22 sniġre ܣܢܝܓ݂ܪܶܐ avukatlar
23 gabe ܓܰܒܶܐ partiler
24 kowën ܟܳܘܷܢ onlardır (genellikle)
25 ḥaḏire ܚܰܕ݂ܝܪܶܐ hazır, bulunan (çoğul)
26 mmaṯlone di waziruṯo di kinuṯo ܡܡܰܬ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܘܰܙܝܪܘܬ݂ܐ ܕܝ ܟܝܢܘܬ݂ܐ Adalet Bakanlığı temsilcisi, savcılık
27 dayono ܕܰܝܳܢܐ hakim, yargıç
28 komaḥkën ܟܳܡܰܚܟܷܢ anlatıyorlar
29 mahzamme ܡܰܗܙܰܡܡܶܗ kaçtılar
30 i cëlṯo di goluṯaṯṯe ܐܝ ܥܷܠܬ݂ܐ ܕܝ ܓܳܠܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ göç etmelerinin sebebi
31 kowe ܟܳܘܶܐ var (genellikle)
32 mtarjmono ܡܬܰܪܔܡܳܢܐ tercüman
33 komtarjam ܟܳܡܬܰܪܔܰܡ tercüme ediyor (eril)
34 komëtyaqni ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝ inanıyorlar
35 mamlo ܡܰܡܠܐ uygulamalar
36 iḏa d mëtyaqniwa ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܡܷܬܝܰܩܢܝܘܰܐ eğer inanırlarsa
37 lo komëṭyowa (l) ܠܐ ܟܳܡܷܛܝܳܘܰܐ (ܠـ)  … olmazdı
38 koḥokam ܟܳܚܳܟܰܡ yargılar, kararlaştırır (eril)
39 kobe u rënyayḏe ܟܳܐܒܶܐ ܐܘ ܪܷܢܝܰـܝܕ݂ܶܗ fikrini bildiriyor, beyan ediyor (eril)
40 ya … ya ܝܰܐ ... ܝܰܐ ya … ya
41 mrimono ܡܪܝܡܳܢܐ negatif
42 msimono ܡܣܝܡܳܢܐ pozitif
43 warqo ܘܰܪܩܐ sayfa, kağıt
44 komëḥšaw ܟܳܡܷܚܫܰܘ sayılır, geçerlidir
45 fusqono ܦܘܣܩܳܢܐ karar
46 b gawe d ܒܓܰܘܶܗ ܕ içinde
47 komëṭyalle ܟܳܡܷܛܝܰܠܠܶܗ onlara ulaşır,  (yani: onlara teslim edilir)
48 sagiyuṯo ܣܰܓܝـܝܘܬ݂ܐ çoğunluk
49 komdafac cal az zëdqaṯṯe ܟܳܡܕܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܙ ܙܷܕܩܰܬ݂ܬ݂ܬ݂ܶܗ onların haklarını savunuyor (eril)
50 l dukṯi ܠܕܘܟܬ݂ܝ benim yerimde
51 lebi dolaqwa aclayye ܠܶܒܝ ܕܳܠܰܩܘܰܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ onlara çok üzüldüm
52 ar reġšayḏi šuḥniwa ܐܰܪ ܪܶܓ݂ܫܰܝܕ݂ܝ ܫܘܚܢܝܘܰܐ duygulandım
53 mëftakrowayno ܡܷܦܬܰܟܪܳܘܰܝܢܐ endişelendim (dişil)
54 gëd qoyaṯṯe ܓܷܕ ܩܳܝܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ne zaman alacaklar
55 mafsonuṯo lë fyošo ܡܰܦܣܳܢܘܬ݂ܐ ܠܷܦܝܳܫܐ oturma müsadesi, ikamet izni, oturum
56 komdagli ܟܳܡܕܰܓܠܝ yalan söylüyorlar
57 šrolo (Adj.) ܫܪܳܠܐ doğru, gerçek
58 cal ruḥayye ܥܰܠ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ kendisi hakkında
59 midawmrowayno ܡܝܕܰܘܡܪܳܘܰܝܢܐ şaşırdım, şaşırmıştım
60 taḥuyoṯe ܬܰܚܘܝܳܬ݂ܶܐ kanıtlar
61 mabuce ܡܰܒܘܥܶܐ kaynaklar
62 furšono ܦܘܪܫܳܢܐ fark
63 i duglo ܐܝ ܕܘܓܠܐ yalan
64 fërqowayno ܦܷܪܩܳܘܰܝܢܐ tanıdım, gördüm, anladım (dişil)
65 komabërmi u šrolo ܟܳܡܰܒܷܪܡܝ ܐܘ ܫܪܳܠܐ gerçeği çarpıtıyorlar
66 koforaq (b) ܟܳܦܳܪܰܩ (ܒـ) görüyor, tanıyor
67 kolozam ḥa horag (cal) ܟܳܠܳܙܰܡ ܚܰܐ ܗܳܪܰܓ (ܥܰܠ) hakkında çalışılmak zorunda
68 diktatoriye ܕܝܟܬܰܬܳܪܝـܝܶܐ diktatörlük
69 ḥiruṯo ܚܝܪܘܬ݂ܐ özgürlük
70 ḥbušyo ܚܒܘܫܝܐ cezaevi, hapishane
71 kino ܟܝܢܐ adil (eril)
72 ulṣoyo yo ܐܘܠܨܳܝܐ ܝܐ önemlidir
73 buḥrono ܒܘܚܪܳܢܐ imtihan
74 komisam ܟܳܡܝܣܰܡ yapılacak, (sınav) uygulanacak
75 komëfqo tašroro ܟܳܡܷܦܩܐ ܬܰܫܪܳܪܐ bir rapor yayınlıyor (dişil)
76 flan ܦܠܰܐܢ filan, falan
77 ḥarbo ܚܪܒܐ kötü (eril / dişil)
78 majbur ducriwa ܡܰܔܒܘܪ ܕܘܥܪܝܘܰܐ geri dönmek zorunda kalmışlardı
79 b ṣëbyono aw dlo b ṣëbyono ܒܨܷܒܝܳܢܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܷܒܝܳܢܐ gönüllü ya da gönülsüz
80 qulbiwa ܩܘܠܒܝܘܰܐ döndüler, din değiştirdiler
81 ṭayuṯo ܛܰܝܘܬ݂ܐ Islam
82 mšiḥoyuṯo ܡܫܝܚܳـܝܘܬ݂ܐ Hıristiyanlık
83 u yulfono mšiḥoyo ܐܘ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܫܝـܚܳـܝܐ Hıristiyanlık öğretisi
84 tawdiṯo ܬܰܘܕܝܬ݂ܐ din, inanç
85 funoye ܦܘܢܳܝܐ cevaplar
86 hiwi ܗܝܘܝ verildiler
87 šrolo (Adv.) ܫܪܳܠܐ gerçek, gerçeğe uygun
88 malkuṯo ܡܰܠܟܘܬ݂ܐ krallık
89 bi ṣbuṯo (d) ܒܝ ܨܒܘܬ݂ܐ (ܕ)  açısından, dair, ile ilgili
90 qrobe ܩܪܳܒܶܐ savaşlar
91 u Cëraq ܐܘ ܥܷܪܰܐܩ Irak
92 komdawam ܟܳܡܕܰܘܰܡ devam ediyor
93 hani kmo ëšne ܗܰܢܝ ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ birkaç yıldır
94 komitadcar ܟܳܡܝܬܰܕܥܰܪ geri gönderilecek (eril)
95 rëḥmowayno ܪܷܚܡܳܘܰܝܢܐ isterim
96 mbaṭeli ܡܒܰܛܶܠܝ vazgeçtim, bıraktım