Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu kelimeleri öğreniniz.
šuroyo başlangıç ܫܘܪܳܝܐ
šato yıl, sene ܫܰܬܐ
kul herbir ܟܘܠ
konofaq çıkmak, olmak, görünmek ܟܳܢܳܦܰܩ
surgoḏo takvim ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
komaḥwën gösterirler ܟܳܡܰܚܘܷܢ
yarḥe aylar ܝܰܪܚܶܐ
yawme günler ܝܰܘܡܶܐ
šabe haftalar ܫܰܒܶܐ
ḥozina görürüz ܚܳܙܝܢܰܐ
ceḏe dini bayramlar ܥܶܕ݂ܶܐ
baṭlono tatil, resmi tatil, tatiller ܒܰܛܠܳܢܶܐ
mëḥze görünür ܡܷܚܙܶܐ
šafiro güzel (eril, tekil) ܫܰܦܝܪܐ
komaḥtina yerleştiririz ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
ṣërtoṯe resimler ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
komaliqi uygun ܟܳܡܰܠܝܩܝ
ḥušabe pazarları ܚܘܫܰܒܶܐ
gawno renk ܓܰܘܢܐ
semoqo kırmızı ܣܶܡܳܩܐ
kiba yapabilir (o- dişil) ܟܝܒܰܗ
šuḥlofe mevsimler ܫܘܚܠܳܦܶܐ
saṯwo kış ܣܰܬ݂ܘܐ
rabëc ilkbahar ܪܰܒܷܥ
qayṭo yaz ܩܰܝܛܐ
tëšroyoṯe sonbahar ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
2. Ayların isimlerini öğreniniz.

1. konun ḥaroyo 2. ešwëṭ 3. oḏar 4. nisën 5. iyyar 6. ḥzirën 7. tamëz 1. ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ 2. ܐܷܫܘܷܛ 3. ܐܳܕ݂ܰܪ 4. ܢܝܣܷܢ 5. ܐܝـܝܰܪ 6. ܚܙܝܪܷܢ 7. ܬܰܡܷܙ
8. ṭëbbax 9. ilën 10. tëšrën qamoyo 11. tëšrën ḥaroyo 12. konun qamoyo 8. ܛܷܒܒܰܟ 9. ܐܝܠܷܢ 10. ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ 11. ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ 12. ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
3. Her mevsimde bulunan ayların isimlerini yazınız.
saṯwo ܣܰܬܘܐ rabëc ܪܰܒܷܥ qayṭo ܩܰܝܛܐ tëšroyoṯe ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- - -- -- --
4. Boşluğa uygun kelimeyi yerleştiriniz.
ܫܘܚܠܳܦܶܐ -ܫܘܪܳܝܐ - ܫܰܬܐ - ܥܶܕ݂ܶܐ - ܝܰܪܚܶܐ - ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ - ܩܰܝܛܐ - ܪܰܒܷܥ - ܣܰܬ݂ܘܐ - ܒܰܛܠܳܢܐ
šuḥlofe – šuroyo – šato – ceḏe – yarḥe – konun ḥaroyo – qayṭo – rabëc – saṯwo – baṭlono
Bu d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. --- ܒܘ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
U surgoḏo komaḥwe ay yawme di . --- ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ .
Ay yawme dac komaḥwën b gawno semoqo. --- ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
Bi šato kit arbco w tracsar . --- ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ .
U yarḥo d nisën konofal bu . --- ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕܢܝܣܷܢ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
U yarḥo d ṭëbbax konofal bu . --- ܐܘ ܝܰܪܚܐ ܕ ܛܷܒܒܰܟ݂ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ .
Riša di šato konofal bu yarḥo d . --- ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܠ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܕ .
U šuḥlofo du maṭro w du talgo yo. --- ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܘܕܘ ܬܰܠܓܐ ܝܐ.
U qayṭo šuḥlofo du yo. --- ܐܘ ܩܰܝܛܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܝܐ.
5. Süryanice’de okuyun ve cevap verin.
Ema konofaq u surgoḏo ḥaṯo? Takvim ne zaman çıkar (basım)? ܐܶܡܰܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ؟
---
Ema yo u yawmo du mawlodayḏux? Yaşgünün ne zaman? ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂؟
---
Kmo ëšne sëmlux? Kaç yaşındasın? ܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ ܣܷܡܠܘܟ݂؟
---
B ayna yarḥo na ucdo? Şimdi hangi aydayız? ܒܐܰܝܢܰܐ ܝܰܪܚܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
---
Kmo bu yarḥo yo, adyawma? Bugünün tarihi nedir? ܟܡܐ ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܝܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
---
B ayna šato na ucdo? Şimdi hangi yıldayız? ܒܐܰܝܢܰܐ ܫܰܬܐ ܢܰܐ ܐܘܥܕܐ؟
---
Ema aṯat l Holanda? Hollanda’ya ne zaman geldin? ܐܶܡܰܐ ܐܰܬ݂ܰܬ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
---
Kmo šabe këtlux baṭlono bi šato? Her sene kaç hafta tatilin var? ܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܷܬܠܘܟ݂ ܒܰܛܠܳܢܐ ܒܝ ܫܰܬܐ؟
---
6. Boşluğa fiillerden uygun olanı yerleştiriniz.
ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ - ܟܷܬܠܝ - ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ - ܟܐܷܙܙܝ - ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ - ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ - ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
komëštaceno – këtli – konofaqno – këzzi – koḥoyarno – kocowadno – korohaṭno
Yawme d ḥušabo ṭëbbe. --- ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ ܛܷܒܒܶܐ.
Yawme dë tre li madrašto. --- ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
Yawme dë tloṯo hërgo du sḥoyo. --- ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܣܚܳܝܐ.
Yawme d arbco larwal. --- ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ ܠܰܪܘܰܠ.
Yawme d ḥamšo hul li saca čac. --- ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ ܠܝ ܣܰܥܰܐ ܫ̰ܰܥ.
Yawme dë cruto cal fëlim. --- ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ ܥܰܠ ܦܷܠܝܡ.
Yawme d šabṯo li šuqo. --- ܝܰܘܡܶ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܠܝ ܫܘܩܐ.
7. Süryanice’ye çeviriniz.
Sene başında yeni takvim çıkar.
1960 Nisan’da doğdum.
55 yaşındayım.
Bugün ayın otuzuncu günüdür.
Şimdi 2015 yılındayız.
Almanya’ya 15 Eylül’de geldim.
Yazın 6 hafta tatilim vardır.
8. Doğru harflerle değiştiniz (ṯ - t - ṭ / ܛ - ܬ - ܬ̣).
awwo iyi (eril-tekil) ܘܘܐ
loo üç (eril) ܠܳـܐ
mone sekiz (dişil) ܡܳܢܶܐ
kowo kitap ܟـܘܐ
lali bende yok ܠܰـܠܝ
ër sonra ܒܷـܪ
awdi teşekkür ederim ܘܕܝ
šabo hafta ܫܰܒـܐ
gano bahçe ܓܰܢـܐ
li benim var ܟܷـܠܝ
ha sen ܗܰ
ëblio masa ܒܠܝـܐ