Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Kelime Bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
admo kan ܐܰܕܡܐ
adṣafro bu sabah ܐܰܕܨܰܦܪܐ
aṯto: i aṯto d aḥuni karısı: erkek kardeşimin karısı ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܐܰܚܘܢܝ
aydarbo hat? nasılsın? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟
barёḥme kayınbirader ܒܰܪܷܚܡܶܐ
beṯ krihe hastane ܒܶܬ݂ ܟܪܝܗܶܐ
bramšël dün akşam ܒܪܰܡܫܷܠ
camaliye ameliyat ܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
camšira hemşire ܥܰܡܫܝܪܰܐ
darmone ılaç ܕܰܪܡܳܢܶܐ
fëlim / ṣërto radyografi ܦܷܠܝܡ :ܨܷܪܬܐ
gawloco du lebo bulantı ܓܰܘܠܳܥܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
grošo d admo kan alımı ܓܪܳܫܐ ܕܐܰܕܡܐ
gušmi komarcal vücudum titriyor ܓܘܫܡܝ ܟܳܡܰܪܥܰܠ
ḥapṯo, ḥappoṯe tablet, tabletler ܚܰܦ̇ܬ݂ܐ : ܚܰܦ̇ܦ̇ܬ݂ܶܐ
hedi hedi yavaşça ܗܶܕܝ ܗܶܕܝ
ḥëmto fateş ܚܷܡܬܐ
hiw (Ip) ele ona verildi ܗܝܘ ܐܶܠܶܗ
ḥulmono sağlık ܚܘܠܡܳܢܐ
hway moro l ruḥux kendine iyi bak (eril)! ܗܘܰܝ ܡܳܪܐ ܠܪܘܚܘܟ݂
kale, f. kala orada (o- eril), orada (o-dişil) ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ
kayiwo, f. kayuto, Pl. kayiwe hasta ܟܰܝـܝܘܐ
kefo, Pl. kefe taş ܟܶܦܐ، ܟܶܦܶܐ̤
kewo du gawo mide ağrısı ܟܶܘܐ ܕܘ ܓܰܘܐ
kewo du ḥaṣo sırt ağrısı ܟܶܘܐ ܕܘ ܚܰܨܐ
kewo du lebo kalp ağrısı ܟܶܘܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
komaḥëkyo (III) anlatır – anlatıyor ܟܳܡܰܚܷܟܝܐ
komaḥësno (III) b ruḥi hissediyorum, dikkat ediyorum ܟܳܡܰܚܷܣܢܐ ܒܪܘܚܝ
komašërno (III) inanıyorum ܟܳܡܰܫܷܪܢܐ
kul mede ṭawwo yo? herşey yolunda mı? ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
kuliṯo, Pl. kulyoṯe böbrek ܟܘܠܝܳܬ݂ܶܐ
latno ṭawwo iyi hissetmiyorum ܠܰܬܢܐ ܛܰܘܘܐ
lazqa, lazqat Yara bandı ܠܰܙܩܰܐ : ܠܰܙܩܰܬ
lebi komigawlac (IIp) kusacak gibi / Midem bulanıyor gibi hissediyorum ܠܶܒܝ ܟܳܡܝܓܰܘܠܰܥ
lebo twiroyo üzgün, kalbi kırık ܠܶܒܐ ܬܘܝܪܳܝܐ
lo mëḥzonat (Ip) üzülme ܠܐ ܡܷܚܙܳܢܱܬ
lo nayëḥle daha iyi olmadı ܠܐ ܢܰܝܷܚܠܶܗ
marham merhem ܡܰܪܗܰܡ
mtawbal (IIIp) getirildi/alındı ܡܬܰܘܒܰܠ
mcayan (IIp) muayene edildi ܡܥܰܝܰܢ
mcayana muayene ܡܥܰܝܰܢܰܐ
mede xayifo   ܡܶܕܶܐ ܟ݂ܰܝـܝܦܐ
mën kit? sorun nedir? ܡܷܢ ܟܝܬ؟
mḥaṭo, Pl. mḥaṭe iğne, enjeksiyon ܡܚܰܛܐ : ܡܚܰܛܶܐ
mḥawal (IIp) taşındı, nakledildi ܡܚܰܘܰܠ
mir (Ip) ele ona söylendi ܡܝܪ ܐܶܠܶܗ
mitadacrat (IIIp)   ܡܝܬܰܕܰܥܪܰܬ
mqawmo (IIp, 3.f.Sg. Präteritum) cal   ܡܩܰܘܡܐ ܥܰܠ
mžido, f. mžёdto, Pl. mžide uzanmak ܡܙ̰ܝܕܐ، ܡܙ̰ܷܕܬܐ، ܡܙ̰ܝܕܶܐ
naḥšo   ܢܰܚܫܐ
nqoro di aḏno kulak ağrısı ܢܩܳܪܐ ܕܝ ܐܰܕܹܢܐ
nqoro du caršo diş ağrısı ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܥܰܪܫܐ
nqoro du rišo baş ağrısı ܢܩܳܪܐ ܕܘ ܪܝܫܐ
qabṣulo, Pl. qabṣule kapsül ܩܰܒܨܘܠܐ : ܩܰܒܨܘܠܶܐ
qay? neden? ܩܰܝ؟
račeta reçete ܪܰܫ̰ܶܬܰܐ
riši konoqar başım ağrıyor, başağrım var ܪܝܫܝ ܟܳܢܳܩܰܪ
sarṭono, qanser kanser ܣܰܪܛܳܢܐ : ܩܰܢܣܶܪ
šawbo Grgip ܫܰܘܒܐ
apoteke / beṯ darmone eczane ܐܰܦ݁ܳܬܶܟܶܐ : ܒܶܬ݂ ܕܰܪܡܳܢܶܐ
šërub şurup ܫܷܪܘܒ
ṭawtër daha iyi ܛܰܘܬܷܪ
taxt yatak ܬܰܟ݂ܬ
taxtor / osyo doktor, hekim ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ
taxtor / osyo d carše dişçi ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܪܫܶܐ
taxtor / osyo d cayne göz doktoru ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܝܢܶܐ
taxtor / osyo d camaliye cerrah ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܥܰܡܰܠܝـܝܶܐ
taxtor / osyo d nafšo psikolog ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܢܰܦܫܐ
taxtor / osyo dilonoyo uzman ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ
taxtor / osyo d bayto pratisyen hekim (GP) ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܒܰܝܬܐ
taxtor / osyo d galdo dermatolog ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܓܰܠܕܐ
taxtor / osyo d lebo kardiyolog, kalp cerrahı ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܕܘ ܠܶܒܐ
taxtor / osyo gawoyo dahiliyeci ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ ܓܰܘܳܝܐ
ṭebo mafaṣḥono, in latyo ṭebo mafaṣḥono mutlu bir haber ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ: ܠܰܬܝܐ ܛܶܒܐ ܡܰܦܰܨܚܳܢܐ
tërcilo d gušmo vücudun titremesi ܬܷܪܥܝܠܐ ܕܓܘܫܡܐ
yaquro, in: latyo mede yaquro ciddi birşey değil ܝܰܩܘܪܐ: ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ ܝܰܩܘܪܐ