Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adyawma bugün ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aydarbo wa? Nasıldı? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܘܰܐ؟
b mën Neyle, nasıl? ܒܡܷܢ؟
basimo güzel (eril, tekil) ܒܰܣܝܡܐ
bërġël bulgur ܒܷܪܓ݂ܷܠ
bëṯër sonra ܒܷܬ݂ܷܪ
bira (dişil) bira ܒܝܪܰܐ (ܐܰܬ݂)
bocu lütfen ܒܳܥܘ
cal cayni! rica ederim! ܥܰܠ ܥܰܝܢܝ
cënwe üzümler ܥܷܢܘܶܐ
dašëšto sütlaç ܕܰܫܷܫܬܐ
diḏan bizim ܕܝܕ݂ܰܢ
dukano (dişil) alışveriş ܕܘܟܰܢܐ (ܐܰܬ݂)
ëḏcat bildiğin ܐܷܕ݂ܥܰܬ
ëšmo burada: biraz ܐܷܫܡܐ
ëšmonayye isimleri, adları ܐܷܫܡܳܢܰܝـܝܶܗ
ëzzan gittiğimiz ܐܷܙܙܰܢ
fayëš mede? Başka bir şey? ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟
fire meyve ܦܝܪܶܐ
fquḏ! buyrun! ܦܩܘܕ݂
gëd oṯën geliyor ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܷܢ
gëd uxlina yiyeceksiniz ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
gweto peynir ܓܘܶܬܐ
ġrame gramlar ܓ݂ܪܰܡܶܐ
hani wayne? Hepsi bu mu? ܗܰܢܝ ܘܰܝܢܶܐ؟
hano wa hepsi bu kadardı (eril, tekil) ܗܰܢܐ ܘܰܐ
hanyuṯo! Afiyet olsun! ܗܰܢܝܘܬ݂ܐ
hawli bana ver; burada: rica ederim ܗܰܘܠܝ
hawxa öyleyse ܗܰܘܟ݂ܰܐ
heš fazla ܗܶܫ
ḥaḏiro hazır (eril, tekil) ܚܰܕ݂ܝܪܐ
ḥalwo süt ܚܰܠܘܐ
ḥamro şarap ܚܰܡܪܐ
ḥëmṣe nohut ܚܷܡܨܶܐ
ḥozina gördüğümüz ܚܳܙܝܢܰܐ
ḥrene diğerleri ܚܪܶܢܶܐ
ḥreno diğeri, öteki (eril, tekil) ܚܪܶܢܐ
ḥreto diğeri, öteki (dişil, tekil) ܚܪܶܬܐ
ḥšowo fiş ܚܫܳܘܐ
këbcitu ıstersiniz (çoğul) ܟܐܷܒܥܝܬܘ
këbcitu šotitu ıçmek istersiniz ܟܐܷܒܥܝܬܘ ܫܳܬܝܬܘ
këbco o ister ܟܐܷܒܥܐ
kibi yapabilirim ܟܝܒܝ
kibux yapabilirsin (eril, tekil) ܟܝܒܘܟ݂
kilo kilo ܟܝܠܐ
kilo w falge 1,5 kilo ܟܝܠܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
kilowat kilolar ܟܝܠܳܘܰܬ
kmo biraz, bazı ܟܡܐ
koḥozina görürüz ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
kolozam gerekli, lazım ܟܳܠܳܙܰܡ
kosaymi hazırlarlar ܟܳܣܰܝܡܝ
koso cam, bardak ܟܳܣܐ
koso d ḥamro bardak şarap ܟܳܣܐ ܕܚܰܡܪܐ
kulle hepsi ܟܘܠܠܶܗ
kutle kutle ܟܘܬܠܶܐ
lan bizi ܠܰܢ
lašan -mek,-mak için ܠܰܫܰܢ
layko Nereye? ܠܰܐܝܟܐ
lozamwa gerekliydi, lazımdı ܠܳܙܰܡܘܰܐ
luḥo (dişil) tahta, karton - burada: alışveriş listesi ܠܘܚܐ (ܐܰܬ݂)
luze bademler ܠܘܙܶܐ
lxu sizi (çoğul) ܠܟ݂ܘ
makrax! hareket et! (emir) ܡܰܟܪܰܟ݂
manëk şunların ܡܰܢܷܟ
mcawanno yardım ederim (ben- eril) ܡܥܰܘܰܢܢܐ
mede birşey ܡܶܕܶܐ
medone şeyler ܡܶܕܳܢܶܐ
mën ḥreno? Başkabir şey? ܡܷܢ ܚܪܶܢܐ؟
mëqqa Ne kadar? ܡܷܩܩܰܐ
mnaqalxu seçtniniz (çoğul) ܡܢܰܩܰܠܟ݂ܘ
muklo yemek ܡܘܟܠܐ
muklo ḥaroyo tatlı ܡܘܟܠܐ ܚܰܪܳܝܐ
muklo rišoyo ana yemek ܡܘܟܠܐ ܪܝܫܳܝܐ
muklo šarwoyo başlangıç yemeği ܡܘܟܠܐ ܫܰܪܘܳܝܐ
muklone yemekler, mutfak ܡܘܟܠܳܢܶܐ
nacime küçükler, çocuklar ܢܰܥܝܡܶܐ
obat verirsin ܐܳܒܰܬ
qaḥwat kahveler ܩܰܚܘܰܬ
qamayto ilk ܩܰܡܰܝܬܐ
qaṣa -e kadar ܩܰܨܰܐ
qaṭiro yoğurt ܩܰܛܝܪܐ
qayërto serin, soğuk ܩܰܝܷܪܬܐ
qëm! kalk! Burada: gidelim! ܩܷܡ
rezo (dişil) pirinç ܪܶܙܐ (ܐܰܬ݂)
rucye çobanlar ܪܘܥܝܶܐ
sëm! hazırla (emir-tekil)! ܣܷܡ
sëmli hazırladım ܣܷܡܠܝ
ṣërto resim ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe resimler ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabṯo hafta ܫܰܒܬ݂ܐ
šotitu ıçiyorsunuz (çoğul) ܫܳܬܝܬܘ
šqolo alışveriş ܫܩܳܠܐ
štoye ıçecekler ܫܬܳܝܶܐ
štoyo ıçecek ܫܬܳܝܐ
šubqono özür dilerim! pardon ܫܘܒܩܳܢܐ
šušaye (dişil) şişe ܫܘܫܰܝܶܐ (ܐܰܬ݂)
tene ıncir ܬܶܢܶܐ
tre w arbci 42 ܬܪܶܐ ܘܐܰܪܒܥܝ
tre w falge 2,5 ܬܪܶܐ ܘܦܰܠܓܶܗ
tux! gel (eril)! ܬܘܟ݂
ṭacyono unuttum ܛܰܥܝܳܢܐ
ṭimo değer, fiyat ܛܝܡܐ
ṭlawḥe mercimekler ܛܠܰܘܚܶܐ
ṭocina unuturuz ܛܳܥܝܢܰܐ
ṭrowe peki, tamam ܛܪܳܘܶܐ
ucdo şimdi ܐܘܥܕܐ
waxam alışveriş ܘܰܟ݂ܰܡ
yarqe sebzeler ܝܰܪܩܶܐ
yawme d šabṯo cumartesi ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawmo basimo ıyi günler ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ
zalaṭa dar rucye çoban salatası ܙܰܠܰܛܰܐ ܕܰܪ ܪܘܥܝܶܐ
zan! gidelim! ܙܰܢ
zëbdo tereyağı ܙܷܒܕܐ