Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele   ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
admo kan ܐܰܕܡܐ
aḏno (dişil), çoǧ. aḏne, aḏnoṯe kulak (dişil), kulaklar (çoğul ܐܰܕ݂ܢܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ
aw veya ܐܰܘ
ayna hangisi? ܐܰܝܢܰܐ
ayna ne hangileridir? ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ
barko (dişil), çoǧ. barkoṯe dizkapağı (tekil), dizkapakları ܒܰܪܟܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
basro et ܒܰܣܪܐ
bëṯri arkamda ܒܷܬ݂ܪܝ
cafro kum ܥܰܦܪܐ
caksuno dirsek ܥܰܟܣܘܢܐ
cam ḥḏoḏe beraber ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
carquwo topuk ܥܰܪܩܘܘܐ
caṭmo (dişil), çoǧ. caṭmoṯe kalça, uyluk (dişil), kalçalar ܥܰܛܡܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ
cayno (dişil), çoǧ. cayne, caynoṯe göz (dişil), gözler ܥܰܝܢܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
cowad o çalışır ܥܳܘܰܕ
csar on ܥܣܰܪ
čaket ceket ܫ̰ܰܟܶܬ
d howe o olur ܕܗܳܘܶܐ
d howina biz oluruz ܕܗܳܘܝܢܰܐ
dlo mena onsuz (o: dişil) ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ
druco (dişil), çoǧ. drucone kol (dişil), kollar ܕܪܘܥܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ
dukṯo yer ܕܘܟܬ݂ܐ
duroše gušmonoye vücut hareketleri, cimnastik ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
falqe kısımlar, bölümler ܦܰܠܩܶܐ
falqe rišoye ana kısımlar ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ
femo ağız ܦܶܡܐ
foṯo yüz ܦܳܬܼܐ
foṯoṯe yüzler ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ
frëšto (woliṯo) özel (fonksiyon) ܦܪܷܫܬܐ (ܘܳܠܝܬ݂ܐ)
galdo deri ܓܰܠܕܐ
garme kemikler ܓܰܪܡܶܐ
gawo karın ܓܰܘܐ
gëd omarno söyleyeceğim ܓܷܕ ܐܳܡܰܪܢܐ
gëd ḥozina göreceğiz ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ
gušmo vücut ܓܘܫܡܐ
gyošo dokunma ܓܝܳܫܐ
hadome baroye dış kısımlar, organlar ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ
hadome du gušmo organlar ve vücudun bölümleri ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
hadome gawoye iç organlar ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ
hani bunlar ܗܰܢܝ
harke burası ܗܰܪܟܶܐ
ḥa bir ܚܰܐ
ḥa mah hadome organlardan biri ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ
ḥamšo beş ܚܰܡܫܐ
ḥaye hayatlar ܚܰܝܶܐ
ḥaylo destek ܚܰܝܠܐ
ḥulmono sağlık ܚܘܠܡܳܢܐ
ḥzoyo görüş ܚܙܳܝܐ
iḏo (dişil), çoǧ. iḏe, iḏoṯe el ܐܝܕ݂ܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ
inaqla eğer, ne zaman ܐܝܢܰܩܠܰܐ
katfo (dişil), çoǧ. katfoṯe omuz ܟܰܬܦܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
kayiwo hasta ܟܰܝܝܘܐ
kewe hastalık, rahatsızlık ܟܶܘܶܐ
këtla onun…… vardır ܟܷܬܠܰܗ
kmo kaç tane ? (çoğul) ܟܡܐ
kobo verir ܟܐܒܐ
kodëmxina uyuruz ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koḥozina görüyoruz ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
koḥozitu görürsünüz ܟܳܚܳܙܝܬܘ
kolëcsina çiğneriz ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
kolozam gereklidir ܟܳܠܳܙܰܡ
komacbar o (erkek) getirir ܟܳܡܰܥܒܰܪ
komalxina yürürüz ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
komaxifi hafifletiyorlar ܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ
komcawni onları desteklemek ܟܳܡܥܰܘܢܝ
komdabar o (erkek) kontrol eder ܟܳܡܕܰܒܰܪ
komëjġal konuşur ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ
komëjġolina konuşuruz ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
komëjġolo o (dişil) konuşur ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ
komifalaġ bölünebilir (o) ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂
komkamli tamamlarlar ܟܳܡܟܰܡܠܝ
komkase çevreler ܟܳܡܟܰܣܶܐ
konëqḥina koklarız ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
konëṭri beklerler ܟܳܢܷܛܪܝ
konoṭar korur (o- eril) ܟܳܢܳܛܰܪ
koqaymina ayakta dururuz, ayağa kalkarız ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
korëhṭina koşarız ܟܳܪܷܗܛܝܢܰܐ
korohaṭ o koşar (eril) ܟܳܪܳܗܰܛ
kosawco o doludur (o- dişil) ܟܳܣܰܘܥܐ
kosaymo o (dişil) hazırlar ܟܳܣܰܝܡܐ
košëmcina dinleriz ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
košotina içeriz ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
koṭëcmina tadına bakarız, tadarız ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
koṯën gelirler ܟܐܬ݂ܷܢ
koṭorën izin verirler ܟܳܛܳܪܷܢ
koyaw acıtır, acır ܟܳܝܰܘ
koyoraw o (eril) büyür ܟܳܝܳܪܰܘ
kuxlina yeriz ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
laltaḥ aşağısı, aşağıda ܠܰܠܬܰܚ
larwal dışında ܠܰܪܘܰܠ
lawġël içinde ܠܰܘܓ݂ܷܠ
layt yoktur ܠܰܝܬ
lišono dil, lisan ܠܝܫܳܢܐ
lo mëjġolat konuşma! (emir) ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ
lwošo giyinmek ܠܘܳܫܐ
mar söyle! (emir) ܡܰܪ
medone şeyler ܡܶܕܳܢܶܐ
mëmloyo doluyor ܡܷܡܠܳܝܐ
mitakiwi canları acır, incinirler ܡܝܬܰܟܝܘܝ
moro sahip ܡܳܪܐ
muḥo beyin ܡܘܚܐ
muklo yemek ܡܘܟܠܐ
nafše kendisi (eril) ܢܰܦܫܶܗ
nḥiro burun ܢܚܝܪܐ
nošo kişi ܢܳܫܐ
nqoḥo koku ܢܩܳܚܐ
qḏolo boğaz, boyun ܩܕ݂ܳܠܐ
qoyaṯ dokunur (o-eril) ܩܳܝܰܬ݂
raġlo (dişil), çoǧ. raġle, raġloṯe ayak ܪܰܓ݂ܠܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ
rakiwo yo -den oluşmak (eril) ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ
rakuto yo -den oluşmak (dişil) ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ
rëġše duyular ܪܷܓ݂ܫܶܐ
rëġše du nošo insan vücudunun duyuları ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ
rišo baş ܪܝܫܐ
sacro saç ܣܰܥܪܐ
saqo (dişil), çoǧ. saqe bacak, bacaklar ܣܰܩܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܣܰܩܶܐ
skale (dişil) iskelet ܣܟܰܠܶܐ (ܐܰܬ݂)
ṣadro göğüs, meme ܨܰܕܪܐ
ṣawco (dişil), çoǧ. ṣawcoṯe parmak ܨܰܘܥܐ (ܐܰܬ݂)؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
šabṯo hafta ܫܰܒܬ݂ܐ
šëkël tür, çeşit ܫܷܟܷܠ
šmoco duymak ܫܡܳܥܐ
štoyo içer (o) ܫܬܳܝܐ
šurone duvarlar ܫܘܪܳܢܶܐ
šušefo (dişil) eşarp ܫܘܫܶܦܐ (ܐܰܬ݂)
tarte kore iki kere ܬܰܪܬܶܐ ܟܳܪܶܐ
ṭafroṯe tırnaklar ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ
ṭcomo tat ܛܥܳܡܐ
ucdo şimdi ܐܘܥܕܐ
wariḏe kaslar ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ
woliṯo fonksiyon, işlev ܘܳܠܝܬ݂ܐ
zcuro genç erkek ܙܥܘܪܐ
zcurto genç kız ܙܥܘܪܬܐ