Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Açıklamalar
Fušoqe
1 i nëcmuṯayḏe ܐܝ ܢܷܥܡܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ çocukluğu (eril)
2 Omiḏ ܐܳܡܝܕ݂ Diyarbakir (Türkiye’nin Güneydoğusunda bir şehir)
3 macmaḏle ܡܰܥܡܰܕ݂ܠܶܗ onu (erilvaftiz etti (eril)
4 cumre ܥܘܡܪܶܗ yaşında
5 madrašto šarwayto ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܫܰܪܘܰܝܬܐ ilkokul
6 makṯawle ruḥe ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ ܪܘܚܶܗ kaydoldu
7 lisa ܠܝܣܰܐ lise
8 mëṯḥo d ܡܷܬ݂ܚܐ ܕ ‘den bir zaman
9 b cayni zabno ܒܥܰܝܢܝ ܙܰܒܢܳܐ aynı zamandaeşzamanlı
10 musiqi ܡܘܣܝܩܝ müzik
11 kyono ܟܝܳܢܐ tabiat bilgisi
12 ḥšowo ܚܫܳܘܐ AritmetikMatematik
13 b cumro nacimo ܒܥܘܡܪܐ ܢܰܥܝܡܐ genç yaşta
14 msakarle ܡܣܰܟܰܪܠܶܗ kaybetti (eril)
15 mayëṯ ܡܰܝܷܬ݂ öldü (eril)
16 jbir ܔܒܝܪ mecbur bırakıldımecbur kaldı
17 ḥasyo ܚܰܣܝܐ Metropolit
18 Jërjis Cabdënnur ܔܶܪܔܝܣ ܥܰܒܕܷܢܢܘܪ Diyarbakır Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin son Metropoliti (1851-1933)
19 darġo ܕܰܪܓ݂ܐ durum, konummevkibasamak
20 malfonuṯo ܡܰܠܦܳܢܘܬ݂ܐ öğretmenlik
21 Ḥašḥaš ܚܰܫܚܰܫ Ḥašḥaš, Türkiye’nin güneydoğusunda Diyarbakır bölgesinde eski bir Süryani köyü
22 Bšeriye ܒܫܶܪܝـܝܶܐ Beşiri, Türkiye’nin güneydoğusunda Batman’da bir kent
23 gorašwa casquṯo ܓܳܪܰܫܘܰܐ sorunları (erilvardı
24 tulifo ܬܘܠܝܦܐ ders vermek
25 šamošo ewangeloyo ܫܰܡܳܫܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܳܝܐ diyakoz
26 soyamwa cuqobo w buṣoyo ܣܳܝܰܡܘܰܐ ܥܘܩܳܒܐ ܘܒܘܨܳܝܐ okudu ve araştırdı
27 beṯarke (m.) ܒܶܝܬ݂ܐܰܪܟܶܐ kütüphane
28 bëṯër b zabno ܒܷܬܷܪ ܒܙܰܒܢܐ belli bir zaman sonra
29 nafël bu kewo ܢܰܦܷܠ ܒܘ ܟܶܘܐ hastalandı (eril)
30 nišo ܢܝܫܐ hedefamaç
31 u rënyano ܐܘ ܪܷܢܝܰܢܐ bu düşünce, bu amaçniyet
32 awkiṯ ܐܰܘܟܝܬ݂ yani, bu şu anlama gelirbu … demektir
33 rḏufyo ܪܕ݂ܘܦܝܐ zulüm, haksızlık
34 mqabël d ܡܩܰܒܷܠ ܕ karşı
35 gawonoiṯ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ݂ genel
36 casqe ܥܰܣܩܶܐ zor (çoğul)
37 hiġmuno ܗܝܓ݂ܡܘܢܐ vali
38 lo ḥzalle ḥusrono ܠܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܘܣܪܳܢܐ kayıpları yoktuetkilenmemişlerdi
39 beṯgawso ܒܶܝܬ݂ܓܰܘܣܐ kaçılansığınılan yersığınaksığınma yeri
40 mënyono ܡܷܢܝܳܢܐ sayımiktar
41 camo ܥܰܡܐ halk
42 mimro ܡܝܡܪܐ şiir
43 iqoro ܐܝܩܳܪܐ onur
44 Ḥëmëṣ ܚܷܡܷܨ Humus (Suriye’de şehir)
45 naḥët ܢܰܚܷܬ indi (eril)
46 Šarfe ܫܰܪܦܶܐ Charfet-Lübnan’da manastır (bugün: Süryani Katolik Kilisesi Patrikhanesi)
47 ab buḥonayḏe ܐܰܒ ܒܘܚܳܢܰܝܕ݂ܶܗ araştırmasıçalışmaları (eril)
48 bu darbo du yamo ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܝܰܡܳܐ deniz yoluyla
49 Yafa ܝܰܦܰܐ Jaffa
50 Urëšlem ܐܘܪܷܫܠܶܡ Kudüs
51 dayro d Mor Marqus ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܪܩܘܣ Kudüs’teki Süryani Kadim Ortodoks St. Markus Manastırı
52 mašëkle ܡܰܫܷܟܠܶܗ fark ettianladı (eril)
53 smoxo ܣܡܳܟ݂ܐ destek
54 u ḥëlmayḏe ܐܘ ܚܷܠܡܰܝܕ݂ܶܗ onun (erilrüyası
55 nëcmuṯo ܢܷܥܡܘܬ݂ܐ çocukluk
56 gawër ܓܰܘܷܪ evlendi (eril)
57 claymṯo ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ genç kadınkız
58 u gworano ܐܘ ܓܘܳܪܰܢܐ bu evlilik
59 mayiṯi ܡܰܝـܝܬ݂ܝ öldüler
60 cam gabe d ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕ yanındayanı sırailavetenek olarak
61 egaryoṯe ܐܶܓܰܪܝܳܬ݂ܶܐ mektuplar
62 dayroyo ܕܰܝܪܳܝܐ rahip
63 Alyas Šakër ܐܰܠܝܰܐܣ ܫܰܟܷܪ İlyas Şakir (Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin 1917 – 1932 yılları arasındaki Patriği)
64 gudo (f.) ܓܘܕܐ takımgrup
65 ḥawrone ܚܰܘܪܳܢܶܐ arkadaşlar
66 Marde ܡܰܪܕܶܐ Mardin
67 dayro du Zacfäran ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܢ Deyrulzafaran Manastırı (1932 yılına kadar Süryani Kadim Ortodoks Patrikhanesi)
68 ṭrele d ܛܪܶܠܶܗ ܕ bıraktıizin verdi
69 catiqe ܥܰܬܝܩܶܐ eski (çoğul)
70 mibaḥni ܡܝܒܰܚܢܝ araştırılmalarına
71 mifatši ܡܝܦܰܬܫܝ teftiş edilmeleri
72 hule mamlo ܗܘܠܶܗ ܡܰܡܠܐ bir konuşma yaptı (eril)
73 zuyoḥo ܙܘܝܳܚܐ kutlamadini alay
74 šulṭono ܫܘܠܛܳܢܐ Sultan
75 bënyono ܒܷܢܝܳܢܐ bina
76 ḥkume ܚܟܘܡܶܐ hükümetyönetimdevlet
77 Cuṯmanoye ܥܘܬ݂ܡܰܢܳܝܶܐ Osman
78 mawfaqla qonuno ܡܰܘܦܰܩܠܰܗ ܩܳܢܘܢܐ bir kanun çıkardı (dişil)
79 šuḥlofe ܫܘܚܠܳܦܶܐ değişiklikler
80 kënšo ܟܷܢܫܐ toplumcemiyet
81 rmošo ܪܡܳܫܐ hareket
82 qawi ܩܰܘܝ güçlendi
83 maḥwele aġuno ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܰܓ݂ܘܢܐ ...
84 zëdqe ܙܷܕܩܶܐ haklar
85 folaḥ ܦܳܠܰܚ çalışmak
86 ḥuḏro ܚܘܕ݂ܪܳܐ dernek
87 Intibah ܐܝܢܬܝܒܰܐܗ Intibah (=canlanmauyanma, Ortodoks Süryanilerin ilk ulusal hareketinin adı)
88 Ciruṯo ܥܝܪܘܬ݂ܐ canlanmauyanma
89 kṯawyoṯe ܟܬ݂ܰܘܝܳܬ݂ܶܐ zabıtlartutanaklarbelgelervesikalar
90 ṭboco ܛܒܳܥܐ baskı, yayınlama
91 mġalṯo ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܐ dergi
92 obewa turgome ܐܳܒܶܘܰܐ ܬܘܪܓܳܡܶܐ konuşma yaptıkonferans verdi
93 knušye ܟܢܘܫܝܶܐ oturumlartoplantılar
94 mëftaḥ ܡܷܦܬܰܚ açılması
95 maṭbacyoṯe ܡܰܛܒܰܥܝܳܬ݂ܶܐ matbaalar
96 šġimoyo ܫܓ݂ܝܡܳܝܐ meşgul (eril)
97 fulḥono foliṭiqoyo ܦܘܠܚܳܢܐ ܦܳܠܝܛܝܩܳܝܐ politik taahhüt
98 cëlṯo ܥܷܠܬ݂ܐ nedenbaşlatanuyandıran
99 ṭore ܛܳܪܶܐ ayrıldığını
100 šulṭonuṯo ܫܘܠܛܢܘܬ݂ܐ İmparatorluksultanlıkegemenlikiktidar
101 šulṭonuṯo Cuṯmanayto ܥܘܬ݂ܡܰܢܰܝܬܐ Osmanlı İmparatorluğu
102 mgalwalle ܡܓܰܠܘܰܠܠܶܗ göç ettiler, kaçtılar
103 mšamho ܡܫܰܡܗܐ meşhur (eril)
104 mëfrosiwa ܡܷܦܪܳܣܝܘܰܐ yayınlandılar
105 sfaryawmo ܣܦܰܪܝܰܘܡܐ gazete
106 gëšro ܓܷܫܪܐ köprü
107 aṯro ܐܰܬ݂ܪܐ vatan
108 hawi mdabrono ܗܰܘܝ ܡܕܰܒܪܳܢܐ yönetici oldu (eril)
109 flëḥle ܦܠܷܚܠܶܗ angaje olduüstlendi (eril)
110 ftëḥle ܦܬܷܚܠܶܗ açtıkurdu
111 u tufiqayḏe ܐܘ ܬܘܦܝܩܰܝܕ݂ܶܗ yayını (eril)
112 i ḥarayto daḥ ḥayayḏe ܐܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܰܚ ܚܰـܝܰـܝܕ݂ܶܗ hayatının (erilsonu
113 me gabo ܡܶܐ ܓܰܒܐ bir yandan …
114 me gabo ḥreno ste ܡܶܐ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ ܣܬܶܐ diğer yandanöte yandan …
115 obewa yuqro ܐܳܒܶܘܰܐ ܝܘܩܪܐ yüzeysel (görünüşteilgilendi
116 clayme ܥܠܰܝܡܶܐ gençler
117 cëbri ܥܷܒܪܝ (bir derneğekatılırlar
118 qowën ܩܳܘܷܢ güçlenirler
119 i umṯonoyuṯaṯṯe ܐܝ ܐܘܡܬ݂ܳܢܳܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ onların ulusal bilinci, vatanperverliği, vatanseverliği
120 maqwën ܡܰܩܘܷܢ güçlerler
121 i hiyuṯaṯṯe ܐܝ ܗܝـܝܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ onların kimliği (dişil)
122 mḥasyo ܡܚܰܣܝܐ öldü (dişil)
123 sim u cufoyayḏe ܣܝܡ ܐܘ ܥܘܦܳܝܰـܝܕ݂ܶܗ defnedildigömüldü (eril)