Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
2. Cevapları okuma parçalarında arayın.
1. Mën komar ḥa inaqla d komoyad u täläfon? ܡܷܢ ܟܳܐܡܰܪ ܚܰܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܟܳܡܳܝܰܕ ܐܘ ܬܱܠܱܦܳܢ؟ .1
---
2. Mën zwënlala i Saro? ܡܷܢ ܙܘܷܢܠܰܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ؟ .2
---
3. Cal mën mtalfanla Saro li Nahrin? ܥܰܠ ܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ ܣܰܪܐ ܠܝ ܢܰܗܪܝܢ؟ .3
---
4. Mën kiba saymo i Saro bu mobile ḥaṯo diḏa? ܡܷܢ ܟܝܒܰܗ ܣܰܝܡܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܒܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ ܕܝܕ݂ܰܗ؟ .4
---
5. Ayna qëṭro hawila i Saro? ܐܰܝܢܰܐ ܩܷܛܪܐ ܗܰܘܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ؟ .5
---
6. Ema gëd šëryo i Nahrin u qëṭro di Saro? ܐܶܡܰܐ ܓܷܕ ܫܷܪܝܐ ܐܝ ܢܰܗܪܝܢ ܐܘ ܩܷܛܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ؟ .6
---
3. Hangi isin doğrudur?
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  Facebook ܦܰܝܣܒܘܟ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  ṣayarto ܨܰܝܰܪܬܐ  
  vidyowat ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  täläfon foṯo b foṯo ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ  
  täläfon ܬܱܠܱܦܳܢ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  SMS ܣ.ܡ.ܣ.  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  esore ܐܶܣܳܪܶܐ  
  ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ  
  nuhore ܢܘܗܳܪܶܐ  
  musiqa ܡܘܣܝܩܰܐ  
  surgoḏo ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ  
  e-mail ܐܝܡܰܝܠ  
4. Kendi akıllı telefonunuzun özelliklerinden kısaca bahsedin.
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
5. Aşağıdaki cümleleri Süryanice’ye tercüme edin.
1. Dün yeni bir cep telefonu aldım.
2 Senin (dişil) bu cep telefonun ne zamandan beri var?
3. Modern iletişim birbirimizle iletişim halinde kalmamızı sağlar.
4. İletişim teknolojisi insanları birbirine yaklaştırır.
5. Akıllı telefon olmadan yaşayamam (dişil).
6. Bugün Turabdin’deki büyükanne ve büyükbabamla Whatsapp üzerinden konuştum.
7. Instagram’daki arkadaşlarım her gün bir fotoğraf göndermemi istiyorlar.
(eril forasno
ܦܳܪܰܣܢܐ; dişil  fërsono ܦܷܪܣܳܢܐ).
Swodo karyo Sohbet ܣܘܳܕܐ ܟܰܪܝܐ
Šlomo Gabriel, Adlalyo i šocṯo bat 20.00 gëd mitakrax u fëlim “Darbo d ḥubo”. Këbcat oṯat acmi? Haw xabro, lašan d zawnono fëtqe! Našqoṯe, mama   ܫܠܳܡܐ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ، ܐܰܕܠܰܠܝܐ ܐܝ ܫܳܥܬ݂ܐ ܬܡܳܢܶܐ ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܪܰܟ݂ ܐܘ ܦܷܠܝܡ ܕܰܪܒܐ ܕܚܘܒܐ. ܟܷܐܒܥܰܬ ܐܳܬ݂ܰܬ ܐܰܥܡܝ؟ ܗܰܘ ܟ݂ܰܒܪܐ، ܠܰܫܰܢ ܙܰܘܢܳܢܐ ܦܷܬܩܶܐ! ܢܰܫܩܳܬ݂ܶܐ، ܡܰܡܰܐ
E, gëd oṯeno, tawdi Mama! I šocṯo šwac w falge 19.30 qum u tarco di sinäma. Hul d ḥozina ḥḏoḏe. Gabriel   ܐܶ، ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܢܐ، ܬܰܘܕܝ ܡܰܡܰܐ! ܐܝ ܫܳܥܬ݂ܐ ܫܘܰܥ ܘܦܰܠܓܐ ܩܘܡ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܝ ܣܝܢܱܡܰܐ. ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ. ܓܰܒܪܝـܝܶܠ
6. Bu mesajları Türkçe’ye tercüme edin.

---

---

7. Dört arkadaşın grup sohbetini yazın. Konu: „Gabriel’in doğum günü hediyesi“.
Petra: Šlomo, mën dëšno zawnina lu yawmo d mawlodo du Gabriel? ܦ݁ܶܬܪܰܐ: ܫܠܳܡܐ، ܡܷܢ ܕܷܫܢܐ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ؟
Simon ܣܝܡܳܢ:
Eliyo ܐܶܠܝـܝܐ:
Izla ܐܝܙܠܰܐ:
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
Bu e-postayı duyun ve anlayın!
E-Mail Elektronik posta ܐܝܡܰܝܠ
Šlomo myaqarto Nisane, Merhaba sevgili Nisane, ܫܠܳܡܐ ܡܝܰܩܰܪܬܐ ܢܝܣܰܢܶܐ،
Komadcarno cal u e-mail dë mšadarlaxli yo šawco w cësri b ëšwëṭ (27.02). Bana 27 şubatta yazdığın elektronik postaya cevap veriyorum. ܟܳܡܰܕܥܰܪܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ ܕܷܡܫܰܕܰܪܠܰܟ݂ܠܝ ܝܐ ܫܰܘܥܐ ܘܥܷܣܪܝ ܒܐܷܫܘܷܛ (27.02).
Kobacno  me kule lebi dë mcazamnolax lu muroyo di zmarto Suryayto d gëd misam bu huḏro d Ṭurcabdin b Berlin casro b oḏar (10.03) i saca bat tarte (14.00). Seni 10 martta saat 14’te Berlin’deki Turabdin derneğimizde yapılacak olan Zmarto Suryayto şarkı yarışmasına gönülden (yürekten) davet etmek istiyorum. ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܡܶܐ ܟܘܠܶܗ ܠܶܒܝ ܕܷܡܥܰܙܰܡܢܳܠܰܟ݂ ܠܘ ܡܘܪܳܝܐ ܕܝ ܙܡܰܪܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ ܕܓܷܕ ܡܝܣܰܡ ܒܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܒܶܪܠܝܢ ܥܰܣܪܐ ܒܐܳܕ݂ܰܪ (10.03) ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܒܰܬ ܬܰܪܬܶܐ (14.00).
Komhanenolax ste bi woliṯo ḥaṯto d mëdlax xud sëkretera lu ḥuyoḏo dan niše bu Swed. İsveç’te kadın derneğindeki yeni sekreterlik görevini de kutluyorum. ܟܳܡܗܰܢܶܢܳܠܰܟ݂ ܣܬܶܐ ܒܝ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܕܡܷܕܠܰܟ݂ ܟ݂ܘܕ ܣܷܟܪܶܬܶܪܰܐ ܠܘ ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ ܒܘ ܣܘܶܕ.
Aḥna xud ḥuḏro me zabno d arbci ëšne rakiwe na b Berlin w ḥfiṭe na b gawe du camayḏan w bayn du kënšo Almanoyo ste. Biz dernek olarak kırk yıldır Berlin’deyiz. Hem kendi halkımız arasında hem de Alman toplumunda aktifiz. ܐܰܚܢܰܐ ܟ݂ܘܕ ܚܘܕ݂ܪܐ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܪܰܟܝܘܶܐ ܢܰܐ ܒܒܶܪܠܝܢ ܘܚܦܝܛܶܐ ܢܰܐ ܒܓܰܘܶܗ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܰܢ ܘܒܰܝܢ ܕܘ ܟܷܢܫܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܣܬܶܐ.
Këtli sabro d bu zabno d oṯe ġäläbe kore ḥozina ḥḏoḏe, yëtwina w mëjġolina cal u cwodo mšawtfo daḥ ḥuḏre. Gelecekte daha sık buluşmayı ve dernekler arası işbirliği hakkında konuşmayı umuyorum. ܟܷܬܠܝ ܣܰܒܪܐ ܕܒܘ ܙܰܒܢܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ ܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܝܷܬܘܝܢܰܐ ܘܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܠ‌‎ ܐܘ ܥܘܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܰܚ ܚܘܕ݂ܪܶܐ.
Koṭolabnolax kušore w yawme basime. Sana başarılar ve iyi günler dilerim. ܟܳܛܳܠܰܒܢܳܠܰܟ݂ ܟܘܫܳܪܶܐ ܘܝܰܘܡܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ.
Šlome, Selamlar, ܫܠܳܡܶܐ
Ṣaliba Be Danḥo Ṣaliba Be Danḥo ܨܰܠܝܒܰܐ ܕܒܶܐ ܕܰܢܚܐ
Rišono du ḥuḏro d Ṭurcabdin Turabdin Derneği başkanı ܪܝܫܳܢܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
8. Cevapları yukarıdaki mesajlarda arayın.
1. L man komišadar u e-mail? 1. ܠܡܰܢ ܟܳܡܝܫܰܕܰܪ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---
2. Mën yo u nišo du e-mail? 2. ܡܷܢ ܝܐ ܐܘ ܢܝܫܐ ܕܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---
3. Ema yo u muroyo di zmarto Suryayto? 3. ܐܶܡܰܐ ܝܐ ܐܘ ܡܘܪܳܝܐ ܕܝ ܙܡܰܪܬܐ ܣܘܪܝܰܝܬܐ؟
---
4. Mën woliṯo ḥaṯto mëdla i Nisane? 4. ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܝ ܢܝܣܰܢܶܐ؟
---
5. Man komšadar u e-mail? 5. ܟܡܰܢ ܟܳܡܫܰܕܰܪ ܐܘ ܐܝܡܰܝܠ؟
---