Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Dayre b Ṭurcabdin ܚ ܕܰܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Dayre b Ṭurcabdin   ܕܰܝܪܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
1. I dayro d Mor Gabriel ܐ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܶܝܠ
I dayro1 d Mor Gabriel camiro2 bi šato dat tlaṯmo w šwac w tëšci (397) b iḏoṯe d Mor Šmuyel u Ṣawroyo3 w d Mor Šëmcun u Qartminoyo4 w bi mcadronuṯo5 du malaxo6. Adyawma, taḥt i rišonuṯo7 d Mor Ṭimoṯeos Šmuyel Aqṭaš, u ḥasyo d Ṭurcabdin, kito bi dayro tloṯo dayroye8, arbacsar dayroyoṯe9, ḥamšo malfone, ḥamšo w tleṯi yolufe, ḥamšo mhadyone10 d komakarxi11 aḏ ḏayfe12, w casro šaġole13 ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܐܶܝܠ ܥܰܡܝܪܐ ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܠܰܬ݂ܡܐ ܘܫܘܰܥ ܘܬܷܫܥܝ (397) ܒܐܝܕܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܘ ܨܰܘܪܳܝܐ ܘܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܘܢ ܐܘ ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ ܘܒܝ ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܘ ܡܰܠܰܟ݂ܐ. ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܬܰܚܬ ܐܝ ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ، ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܟܝܬܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܬܠܳܬ݂ܐ ܕܰܝܪܳܝܶܐ، ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܚܰܡܫܐ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܚܰܡܫܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܝܳܠܘܦܶܐ ܚܰܡܫܐ، ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ ܕܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ ܐܰܕ݂ ܕ݂ܰܝܦܶܐ، ܘܥܰܣܪܐ ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ.
I dayro u beṯmqomo14 di ḥasyuṯo15 d Ṭurcabdin yo. Me kul aṯro w fniṯo koṯën li zyara di dayro d ḥozën w kurxi bab bënyone catiqe w maxtabzabnoye16, xud u hayklo17 rabo, i qubo d Teodora18 w u maṭbax catiqo, i cito d Yoldaṯ Aloho w ab beṯqadiše19. Am mhadyone komakarxënne w kobënne iḏacṯo cal u maxtabzabno di dayro w das Suryoye.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܝܐ. ܡܶܐ ܟܘܠ ‌ܐܰܬ݂ܪܐ ܘܦܢܝܬ݂ܐ ܟܳܐܬܷ݂ܢ ܠܝ ܙܝܰܪܰܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܕܚܳܙܷܢ ܘܟܘܪܟ݂ܝ ܒܰܒ ܒܷܢܝܳܢܶܐ ܥܰܬܝܩܶܐ ܘܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܐܘ ܗܰܝܟܠܐ ܪܰܒܐ، ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܐܳܘܕܳܘܪܰܐ ܘܐܘ ܡܰܛܒܰܟ݂ ܥܰܬܝܩܐ، ܐܝ ܥܝܬܐ  ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܐܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ. ܐܰܡ ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ ܟܳܡܰܟܰܪܟܷ݂ܢܢܶܗ ܘܟܳܐܒܷܢܢܶܗ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܐ ܕܝ ܕܰܝܪܐ ܘܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
2. I dayro d Mor Yacqub Ḥbišoyo ܒ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ
I dayro d Mor Yacqub Ḥbišoyo camiro bu falgo du doro20 dan arbco. Kala gab i qriṯo d Ṣalëḥ w raḥuqto21 yo me Mëḏyaḏ ḥeḏër casro kilomatrat, cal u darbo d këzze me Mëḏyaḏ l Baṭman. B Ṣalëḥ kito ucdo tlaṯmo iqaryoṯe w kulle Kurdoye22 w ṭaye23 ne. Suryoye lo fayëš eba.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܚܒܝܫܳܝܐ ܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܦܰܠܓܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ. ܟܰܠܰܗ ܓܰܒ ܐܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܨܰܠܷܚ ܘܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܚܶܕ݂ܷܪ ܥܰܣܪܐ ܟܝܠܳܘܡܰܬܪܰܬ، ܥܰܠ‌ ܐܘ ܕܰܪܒܳܐ ܕܟܷܐܙܙܶܗ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܠܒܰܐܛܡܰܢ. ܒܨܰܠܷܚ ܟܝܬܐ ܐܘܥܕܐ ܬܠܰܬ݂ܡܐ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܘܟܘܠܠܶܗ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܘܛܰܝܶܐ ܢܶܐ. ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܠܐ ܦܰܝܷܫ ܐܶܒܰܗ.
Bi dayro d Mor Yacqub kito, taḥt i mdabronuṯo d dayroyo Doniyel Ṣawji, ḥammëš dayroyoṯe, ḥa malfono w casro yolufe, w ḥa qaloco (šufer)24 di raḏayto. Dayro šafërto yo. Zabno yarixo u beṯmqomo di faṭëryarxuṯo25 d Ṭurcabdin eba wa.  ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܟܝܬܐ، ܬܰܚܬ ܐܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬ݂ܐ ܕܕܰܝܪܳܝܐ ܕܳܢܝܐܶܝܠ ܨܰܘܔܝ، ܚܰܡܡܷܫ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܚܰܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܘܥܰܣܪܐ ܝܳܠܘܦܶܐ، ܘܚܰܐ ܩܰܠܳܥܐ (ܫܘܦܶܪ) ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ. ܕܰܝܪܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܝܐ. ܙܰܒܢܐ ܝܰܪܝܟ݂ܐ ܐܘ ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ ܕܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܶܒܰܗ ܘܰܐ.
3. I dayro d Yoldaṯ Aloho d Ḥaḥ ܓ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܐܚ
I dayro d Yoldaṯ Aloho d Ḥaḥ, l goran di iḏacṯo d bayn u camo, macamralle26 am mġuše27 inaqla d daciri mi seġëḏto28Mšiḥo29 lu aṯraṯṯe u Cäjam30. Cal u mamro31, layt cito32 aw dayro catëqtër mina bi marciṯo33 d Ṭurcabdin. Kofayšo34 bi cbarto35 di qriṯo d Ḥaḥ36 w raḥuqto yo me Mëḏyaḏ tleṯi kilomatrat. Këtla qubṯo37 šafërto w catëqto d këtyo frëšto38 mad dayre ḥrene bu cmorayḏa39. Ucdo kohno40 layt eba elo xori41 Gabriel Aqṭaš d Bequsyone42 komṣale w komqaraw eba me zabno l zabno. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܝܳܠܕܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܰܐܚ، ܠܓܳܪܰܐܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܕܒܰܝܢ ܐܘ ܥܰܡܐ، ܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ ܐܰܡ ܡܓ݂ܘܫܶܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܕܰܥܝܪܝ ܡܝ ܣܶܓ݂ܷܕ݂ܬܐ ܕܷܡܫܝܚܐ ܠܘ ܐܰܬ݂ܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܘ ܥܱܔܰܡ. ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܰܡܪܐ ܠܰܝܬ ܥܝܬܐ ܐܰܘ ܕܰܝܪܐ ܥܰܬܷܩܬܷܪ ܡܝܢܰܗ ܒܝ ܡܰܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܟܳܦܰܝܫܐ ܒܝ ܥܒܰܪܬܐ ܕܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܚܰܐܚ ܘܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܬܠܶܬ݂ܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ. ܟܷܬܠܰܗ ܩܘܒܬ݂ܐ ܫܰܦܷܪܬܐ ܘܥܰܬܷܩܬܐ ܕܟܷܬܝܐ ܦܪܷܫܬܐ ܡܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܚܪܶܢܶܐ ܒܘ ܥܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ. ܐܘܥܕܳܐ ܟܳܗܢܐ ܠܝܬ ܐܶܒܰܗ ܐܶܠܐ ܟ݂ܳܪܝ ܓܰܒܪܐܶܝܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ ܕܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ ܟܳܡܨܰܠܶܐ ܘܟܳܡܩܰܪܰܘ ܐܶܒܰܗ ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ.
4. I dayro d Mor Malke Qluzmoyo ܕ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܳܝܐ
I dayro d Mor Malke Qluzmoyo raḥuqto yo mi qriṯo d Arkaḥ falge d šocṯo bu halxo43 w me Mëḏyaḏ tleṯi kilomatrat. U rišdayro44, dayroyo Išëč Aṭaš yo, w kit dayroyo Cäziz Čelik w tarte dayroyoṯe ste bi dayro cam ḥamšo yolufe. Kit ganoṯe45 w karme ḥeḏër di dayro. Dayro nacëmto w šafërto yo.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܳܝܐ ܪܰܚܘܩܬܐ ܝܐ ܡܝ ܩܪܝܬ݂ܐ ܕܐܰܪܟܰܚ ܦܰܠܓܶܗ ܕܫܳܥܬ݂ܐ ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ ܘܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܬܠܶܬ݂ܝ ܟܝܠܳܡܰܬܪܰܬ. ܐܘ ܪܝܫܕܰܝܪܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܝܫܷܥ ܐܰܛܰܫ ܝܐ، ܘܟܝܬ ܕܰܝܪܳܝܐ ܥܱܙܝܙ ܫ̰ܶܠܝܟ ܘܬܰܪܬܶܐ ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܒܝ ܕܰܝܪܐ ܥܰܡ ܚܰܡܫܐ ܝܳܠܘܦܶܐ. ܟܝܬ ܓܰܢܬ݂ܐ ܘܟܰܪܡܶܐ ܚܶܕ݂ܷܪ ܕܝ ܕܰܝܪܐ. ܕܰܝܪܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܘܫܰܦܷܪܬܐ ܝܐ.
5. I dayro d Mor Yacqub d Qarno ܗ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ
I dayro d Mor Yacqub d Qarno komitawmarla i Der Ġëzalke ste. Bëṯër me ëšne ġäläbe d fayišo xliṯo46 w sxërto47, meqëm bë kmo ëšne, bi yaṣifuṯo48 dab Badëbboye49 d këtne b Awrupa w du ḥasyo d Ṭurcabdin, mtacmro me ḥaṯo50 w mcadlo51. Cal d këtyo bi qarno52 du Ṭuro d Izlo53, komiḏoco bu ëšmo d Dayro d Qarno. Kala gab Badëbbe54 i qriṯo. Mi šato dat tralfo w tloṯacsar koxodam55 eba dayroyo Aḥo Bilejen cam tre clayme d koyëlfi bi dayro.  ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܘܒ ܕܩܰܪܢܐ ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܰܗ ܐܝ ܕܶܝܪ ܓ݂ܷܙܰܠܟܶܐ ܣܬܶܐ. ܒܷܬܷ݂ܪ ܡܶܐ ܐܷܫܢܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܕܦܰܝـܝܫܐ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܘܣܟ݂ܷܪܬܐ، ܡܶܩܷܡ ܒܷܟܡܐ ܐܷܫܢܶܐ، ܒܝ ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ ܕܰܒ ܒܰܕܷܒܒܳܝܶܐ ܕܟܷܬܢܶܐ ܒܰܐܘܪܘܦ݁ܰܐ ܘܕܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܥܰܕܠܐ ܘܡܬܰܥܡܪܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ. ܥܰܠ ܕܟܷܬܝܐ ܒܝ ܩܰܪܢܐ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ، ܟܳܡܝܕ݂ܳܥܐ ܒܘ ܐܷܫܡܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܩܰܪܢܐ. ܟܰܠܰܗ ܓܰܒ ܒܰܕܷܒܒܶܐ ܐܝ ܩܪܝܬܐ. ܡܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܘܬܠܳܬ݂ܰܥܣܰܪ ܟܳܟ݂ܳܕܰܡ ܐܶܒܰܗ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܰܚܳܐ ܒܝܠܶܔܶܢ ܥܰܡ ܬܪܶܐ ܥܠܰܝܡܶܐ ܕܟܳܝܷܠܦܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ.
6. I dayro d Mor Awgin ܘ. ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ
I dayro d Mor Awgin camiro bu falgo du doro dan arbco b iḏe du qadišo Mor Awgin b ṣadre56 du Ṭuro d Izlo. Koḥayro57 lu maḏëbro58Nṣiwën59 w di Qamëšlo60. Hul li šato daš šawci këtwa eba ḥa dayroyo, elo bëṯër xalyo61 w u tarcayḏa sxir62 hul lan ëšnani aḥ ḥaroye63 ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ ܥܰܡܝܪܐ ܒܘ ܦܰܠܓܐ ܕܘ ܕܳܪܐ ܕܰܢ ܐܰܪܒܥܐ ܒܐܝܕ݂ܶܗ ܕܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܘܓܝܢ ܒܨܰܕܪܶܗ ܕܘ ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ. ܟܳܚܰܝܪܐ ܠܘ ܡܰܕ݂ܷܒܪܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܘܕܝ ܩܰܡܷܫܠܐ. ܗܘܠ ܠܝ ܫܰܬܐ ܕܰܫ ܫܰܘܥܝ ܟܷܬܘܰܐ ܐܶܒܰܗ ܚܰܐ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܶܠܳܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܟ݂ܰܠܝܐ ܘܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܣܟ݂ܝܪ ܗܘܠ ܠܰܢ ܐܷܫܢܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܪܳܝܶܐ.
Bi šato dat tralfo w tšac aṯi dayroyo Yoqën Unval, Cërnësoyo64, mi faṭëryarxuṯo d comar65 w foyaš eba. U ḥasyo d Ṭurcabdin bë fṣiḥuṯo66 maqbele67. Bëṯër mu ḥeṯoṯo68 w u tënḏifo69 d simi bi dayro, mor Ṭimoṯeos Šmuyel Aqṭaš mqarawle eba i naqla qamayto. Latëmwa70 bu yawmo du futoḥayḏa71 noše ġäläbe me Ṭurcabdin w me Awrupa. Hawxa ftiḥ u tarcayḏa me ḥaṯo lam mhayëmne72 w las socure73 d këbci zayrila. Kul nošo mšabaḥle74 w mawdele75 l Aloho dë ftiḥo i dayraṯe naqla ḥreto. Kit eba adyawma, cam dayroyo Yoqën, dayroyo ḥreno, ëšme Dawid Karli. ܒܝ ܫܰܬܐ ܕܰܬ ܬܪܰܠܦܐ ܘܬܫܰܥ ܐܰܬ݂ܝ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܳܩܷܢ ܐܘܢܒ݂ܰܠ، ܥܷܪܢܷܣܳܝܐ، ܡܝ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܕܥܳܡܰܪ ܘܦܳܝܰܫ ܐܶܒܰܗ. ܐܘ ܚܰܣܝܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ ܡܰܩܒܶܠܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܚܶܬ݂ܳܬ݂ܐ ܘܐܘ ܬܷܢܕ݂ܝܦܐ ܕܣܝܡܝ ܒܝ ܕܰܝܪܐ، ܡܳܪܝ̱ ܛܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܫܡܘܐܶܝܠ‌ ܐܰܩܛܰܐܫ ܡܩܰܪܰܘܠܶܗ ܐܶܒܰܗ ܐܝ ܢܰܩܠܰܐ ܩܰܡܰܝܬܐ. ܠܰܬܷܡܘܰܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܕܘ ܦܘܬܳܚܰـܝܕ݂ܰܗ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܘܡܶܐ ܐܰܘܪܘܦ݁ܰܐ. ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܦܬܝܚ ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ ܠܰܡ ܡܗܰܝܷܡܢܶܐ ܘܠܰܣ ܣܳܥܘܪܐ ܕܟܷܐܒܥܝ ܙܰܝܪܝܠܰܗ. ܟܘܠ ܢܳܫܳܐ ܡܫܰܒܰܚܠܶܗ ܘܡܰܘܕܶܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܷܦܬܝܚܐ ܐܝ ܕܰܝܪܰܬ݂ܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܚܪܶܬܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܰܗ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ، ܥܰܡ ܕܰܝܪܳܝܐ ܝܘܝܰܩܝܡ، ܕܰܝܪܳܝܐ ܚܪܶܢܐ، ܐܷܫܡܶܗ ܕܰܘܝܕ ܟܰܪܠܝ.
   
Şükrü Aktaş ܫܷܟܪܝ ܕܒܶܐ ܓ݂ܙܰܠܐ
Kommentar
1 dayro (f.) ܕܰܝܪܐ manastır
2 camiro ܥܰܡܝܪܐ (manastır) inşa edildi
3 Ṣawroyo ܨܰܘܪܳܝܐ Turabdin’deki Ṣawro (Savur) kentinden
4 Qartminoyo ܩܰܪܬܡܝܢܳܝܐ Manastırın yakınlarındaki Qartmin köyünden
5 mcadronuṯo ܡܥܰܕܪܳܢܘܬ݂ܐ yardımdestek
6 malaxo ܡܰܠܰܟ݂ܐ melek
7 rišonuṯo ܪܝܫܳܢܘܬ݂ܐ yönetimidare
8 dayroye ܕܰܝܪܳܝܶܐ rahipler
9 dayroyoṯe ܕܰܝܪܳܝܳܬ݂ܶܐ rahibeler
10 mhadyone ܡܗܰܕܝܳܢܶܐ rahibeler
11 komakarxi ܟܳܡܰܟܰܪܟ݂ܝ gezdirmek
12 ḏayfe ܕ݂ܰܝܦܶܐ misafirler
13 šaġole ܫܰܓ݂ܳܠܶܐ işçiler
14 beṯmqomo ܒܶܝܬ݂ܡܩܳܡܐ konutmerkez
15 ḥasyuṯo ܚܰܣܝܘܬ݂ܐ Metropolitlik
16 maxtabzabnoye ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ tarihi (çoğul)
17 hayklo ܗܰܝܟܠܐ sunak
18 i qubo d Teodora ܐܝ ܩܘܒܐ ܕܬܶܐܳܘܕܳܘܪܰܐ İmparatoriçe Theodora kubbesi
19 ab beṯqadiše ܐܰܒ ܒܶܝܬ݂ܩܰܕܝܫܶܐ azizler evi (azizlerin mezarlarının olduğu oda)
20 doro ܕܳܪܐ yüzyıl
21 raḥuqto ܪܰܚܘܩܬܐ uzak (dişil)
22 Kurdoye ܟܘܪܕܳܝܶܐ Kürtler
23 ṭaye ܛܰܝܶܐ Müslümanlar
24 qaloco (šufer) ܩܰܠܳܥܐ (ܫܘܦܶܪ) şoför
25 faṭëryarxuṯo ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ Patrikhane
26 macamralle ܡܰܥܰܡܪܰܠܠܶܗ onu (dişilinşa ettiler
27 mġuše ܡܓ݂ܘܫܶܐ sihirbazbüyücü
28 seġëḏto ܣܶܓ݂ܷܕ݂ܬܐ tapmatapınma
29 Mšiḥo ܡܫܝܚܐ İsa Mesih
30 u Cäjam ܐܘ ܥܱܔܰܡ Fars toprakları, İran
31 cal u mamro ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܰܡܪܐ söylendiği gibi, buradaefsaneye (söylenceyegöre
32 cito ܥܝܬܐ kilise
33 marciṯo ܡܰܪܥܝܬܐ Metropolitlik idari bölgesi
34 kofayšo ܟܳܦܰܝܫܐ o (dişil) …’da bulunur, o (dişil) …’dadır.
35 cbarto ܥܒܰܪܬܐ giriş
36 Ḥaḥ ܚܰܐܚ ḤaḥTurabdin’de etkileyici bir Meryem Ana Kilisesi olan köy
37 qubṯo ܩܘܒܬ݂ܐ kubbekilise kulesi
38 frëšto ܦܪܷܫܬܐ başkabaşka türlü (dişil), burada: den/dan farklıdır
39 u cmorayḏa ܐܘ ܥܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ onun (dişilmimarisi
40 kohno ܟܳܗܢܐ Papaz
41 xori ܟ݂ܳܪܝ Başpapaz
42 Bequsyone ܒܶܩܘܣܝܳܢܶܐ Bequsyone/Bakısyan  Turabdin’de bir köy
43 bu halxo ܒܘ ܗܰܠܟ݂ܐ yürüyerek
44 rišdayro ܪܝܫܕܰܝܪܐ başrahipmanastırın başı
45 ganoṯe ܓܰܢܬ݂ܐ bahçeler
46 xliṯo ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ boş (dişil)
47 sxërto ܣܟ݂ܷܪܬܐ kapalı (dişil)
48 yaṣifuṯo ܝܰܨܝܦܘܬ݂ܐ taahhüt, angajman
49 Badëbboye ܒܰܕܷܒܒܳܝܶܐ Badibbe’liBadibbe köyünden
50 mtacmro ܡܬܰܥܡܪܐ ܡܶܐ ܚܰܬ݂ܐ yeni inşa edildi
51 mcadlo ܡܥܰܕܠܐ ayağa kaldırıldı
52 qarno (du ṭuro) ܩܰܪܢܐ (ܕܘ ܛܘܪܐ) dağın zirvesi
53 Ṭuro d Izlo ܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ Izlo Berg, südlicher Teil des Turabdins
54 Badëbbe ܒܰܕܷܒܒܶܐ Badibbe, Turabdin’de bir köy
55 koxodam ܟܳܟ݂ܳܕܰܡ hizmet ediyor, görevde
56 b ṣadre (du ṭuro) ܒܨܰܕܪܶܗ (ܕܘ ܛܘܪܐ) (dağıneteğinde
57 koḥayro ܟܳܚܰܝܪܐ yukarı bakıyor (dişil)
58 maḏëbro ܡܰܕ݂ܷܒܪܐ ova
59 Nṣiwën ܢܨܝܘܷܢ NusaybinTürkiye’nin Güneydoğu’sunda bir şehir
60 Qamëšlo ܩܰܡܷܫܠܐ KamışlıKuzeydoğu Suriye’de bir şehir
61 xalyo ܟ݂ܰܠܝܐ boşaldı, yani -terk edildi (manastır)
62 u tarcayḏa sxir ܐܘ ܬܰܪܥܰܝܕ݂ܰܗ ܣܟ݂ܝܪ (manastırınkapısıkapandı, (manastıragirilemiyorduulaşılamıyordu
63 ḥaroye ܚܰܪܳܝܶܐ sonuncular
64 Cërnësoyo ܥܷܪܢܷܣܳܝܐ Cërnës köyünden
65 comar ܥܳܡܰܪ yaşıyoroturuyor (eril)
66 bë fṣiḥuṯo ܒܷܦܨܝܚܘܬ݂ܐ sevinçle
67 maqbele ܡܰܩܒܶܠܶܗ sandızannettikabul etti
68 ḥeṯoṯo ܚܶܬ݂ܳܬ݂ܐ tadilatyenilenme, tamir
69 tënḏifo ܬܷܢܕ݂ܝܦܐ temizlik
70 latëmwa ܠܰܬܷܡܘܰܐ biraraya geldiler
71 u futoḥayḏa ܐܘ ܦܘܬܳܚܰـܝܕ݂ܰܗ yeniden açılışı (dişil)
72 mhayëmne ܡܗܰܝܷܡܢܶܐ müminlerimanlılarinanlılar
73 socure ܣܳܥܘܪܐ ziyaretçilermisafirler
74 mšabaḥle ܡܫܰܒܰܚܠܶܗ övdü
75 mawdele ܡܰܘܕܶܠܶܗ şükretti