Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri
1. Bu dersi bir defa daha sesli bir şekilde okuyunuz.
2. Aşağıdaki kelimeleri öğreniniz.
gušmo vücut ܓܘܫܡܐ
nošo kişi ܢܳܫܐ
basro et ܒܰܣܪܐ
garme kemikler ܓܰܪܡܶܐ
galdo deri ܓܰܠܕܐ
wariḏe kaslar ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ
admo kan ܐܰܕܡܐ
muḥo beyin ܡܘܚܐ
rišo baş, kafa ܪܝܫܐ
falqe bölümler, kısımlar ܦܰܠܩܶܐ
gawo karın bölgesi ܓܰܘܐ
drucone kollar ܕܪܘܥܳܢܶܐ
raġle ayaklar, bacaklar ܪܰܓ݂ܠܶܐ
skale iskelet ܣܟܰܠܶܐ
ḥaye hayat ܚܰܝܶܐ
ḥaylo destek ܚܰܝܠܐ
hadome du gušmo vücudun organları ܗܰܕܳܡܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ
hadome gawoye iç organlar ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ
hadome baroye dış organlar ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ
kewe hastalıklar ܟܶܘܶܐ
larwal dış ܠܰܪܘܰܠ
lawġël ܠܰܘܓ݂ܷܠ
rëġše duyular ܪܷܓ݂ܫܶܐ
ḥzoyo görme ܚܙܳܝܐ
šmoco duyma ܫܡܳܥܐ
nqoḥo koklama ܢܩܳܚܐ
gyošo dokunma ܓܝܳܫܐ
ṭcomo tat alma ܛܥܳܡܐ
muklo yemek ܡܘܟܠܐ
štoyo içmek ܫܬܳܝܐ
lwošo giyinmek ܠܘܳܫܐ
3. Hangi cevap doğrudur?
Bi aḏno: ܒܝ ܐܰܕ݂ܢܐ
košëmcina   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐܐ
konëqḥina   ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bi cayno: ܒܝ ܥܰܝܢܐ
košëmcina   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina   ܟܳܢܷܩܚـܝܢܰܐ
Bu nḥiro: ܒܘ ܢܚܝܪܐ
košëmcina   ܟܳܫܷܡܥܝܢܰܐ
koḥozina   ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
konëqḥina   ܟܳܢܷܩܚܝܢܰܐ
Bu lišono: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
koṭëcmina   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kuxlina   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Ban iḏe: ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ
koṭëcmina   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kocawdina   ܟܳܥܰܘܕܝܢܰܐ
kolëcsina   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bac carše: ܒܰܥ ܥܰܪܫܶܐ
koṭëcmina   ܟܳܛܷܥܡܝܢܰܐ
kuxlina   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu lišono: ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ
komëjġolina   ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ
kuxlina   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kolëcsina   ܟܳܠܷܥܣܝܢܰܐ
Bu femo: ܒܘ ܦܶܡܐ
kuxlina   ܟܘܟ݂ܠܝܢܰܐ
kodëmxina   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koqaymina   ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bu femo: ܒܘ ܦܶܡܐ
košotina   ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
kodëmxina   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
koqaymina   ܟܳܩܰܝܡܝܢܰܐ
Bar raġle: ܒܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ
komalxina   ܟܳܡܰܠܟ݂ܝܢܰܐ
kodëmxina   ܟܳܕܷܡܟ݂ܝܢܰܐ
košotina   ܟܳܫܳܬܝܢܰܐ
4. Cevaplara Süryanice cevap veriniz.
Kṯaw aḥ ḥamšo rëġše du nošo. ܟܬ݂ܰܘ ܐܰܚ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ.
---
Ayna hadomo komdabar u gušmo? ܐܰܝܢܰܐ ܗܰܕܳܡܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ؟
---
Me mën rakuto yo i skale? ܡܶܐ ܡܷܢ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟
---
Mën woliṯo këtla i skale? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܰܗ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ؟
---
Mën woliṯo këtle u galdo? ܡܷܢ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܟܷܬܠܶܗ ܐܘ ܓܰܠܕܐ؟
---
Me kmo falqe rišoye rakiwo yo u gušmo w ayna ne? ܡܶܐ ܟܡܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܘܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ؟
---
Mën yo d komkase u rišo? ܡܷܢ ܝܐ ܕܟܳܡܟܰܣܶܐ ܐܘ ܪܝܫܐ؟
---
5. Kelimeleri kullanarak doğru cümleyi oluşturunuz.
kul – kosaymo – yawmo – i Saro – duroše gušmonoye. ܟܘܠ - ܟܳܣܰܝܡܐ - ܝܰܘܡܐ - ܐܝ ܣܰܪܐ - ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ.
 -  -
u Aday – kore – korohaṭ – bi šabṯo – tarte. ܐܘ ܐܰܕܰܝ - ܟܳܪܶܐ - ܟܳܪܳܗܰܛ - ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ - ܬܰܪܬܶܐ.
 -  -
ban iḏe – csar ṣawcoṯe – kit – w csar ṭafroṯe. ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ - ܥܣܰܪ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ - ܟܝܬ - ܘܥܣܰܪ ܛܰܦܪܳܬ݂ܶܐ.
 -  -
kul – frëšto – hadomo du gušmo – këtle – woliṯo. ܟܘܠ - ܦܪܷܫܬܐ - ܗܰܕܳܡܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܷܬܠܶܗ - ܘܳܠܝܬ݂ܐ.
 -  -
ad duroše – du gušmo – u muklo w u štoyo – u ḥulmono – komcawni. ܐܰܕ ܕܘܪܳܫܶܐ - ܕܘ ܓܘܫܡܐ - ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܘܐܘ ܫܬܳܝܐ - ܐܘ ܚܘܠܡܳܢܐ - ܟܳܡܥܰܘܢܝ.
 -  -
i skale – law wariḏe – ḥaylo – kobo. ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ - ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ - ܚܰܝܠܐ - ܟܐܒܐ.
 -  -
u galdo – u gušmo – komkase – du čaket – bu šëkël. ܐܘ ܓܰܠܕܐ - ܐܘ ܓܘܫܡܐ - ܟܳܡܟܰܣܶܐ - ܕܘ ܫ̰ܰܟܶܬ - ܒܘ ܫܷܟܷܠ.
 -  -
6. Vücudumuzdaki organlarımızla igili Süryanice'de bazı halk deyişlerini inceleyiniz.
Lo mëjġolat, aš šurone këtte aḏne. Konusma, duvarların kulakları vardır. ܠܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ، ܐܰܫ ܫܘܪܳܢܶܐ ܟܷܬܬܶܗ ܐܰܕ݂ܢܶܐ.
---
U lišono lu moro komëjġal. Dil sahibinin yararına konuşur. ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܠܘ ܡܳܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܰܠ.
---
U rišo dlo koyaw, lo kolozam le šušefo. Acımayan başın yara bandına ihtiyacı yoktur. ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܠܐ ܟܳܝܰܘ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡܠܶܗ ܫܘܫܶܦܐ.
---
I Saro komëjġolo b tarte foṯoṯe. Saro iki yüzle konuşur (ikiyüzlülük). ܐܝ ܣܰܪܐ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܐ ܒܬܰܪܬܶܐ ܦܳܬ݂ܳܬ݂ܶܐ.
---
U Aday komacbar nḥire b kul dukṯo. Aday herşeye burnunu sokar. ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܟܳܡܰܥܒܰܪ ܢܚܝܪܶܗ ܒܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ.
---
Iḏoṯe ġalabe komaxifi u cwodo. Pek çok el işi hafifletir. ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܟܳܡܰܟ݂ܝܦܝ ܐܘ ܥܘܳܕܐ.
---
I cayno lo kosawco, hul dlo mëmloyo cafro. Göz kumla dolana (ölene kadar) kadar açtır. ܐܝ ܥܰܝܢܐ ܠܐ ܟܳܣܰܘܥܐ، ܗܘܠ ܕܠܐ ܡܷܡܠܳܝܐ ܥܰܦܪܐ.
---
7. ( - z /ܙ - ܕ݂)harflerini doğru yerlere yerleştiriniz.
o bir (dişil) ܚܐ
ano kulak ܐܰܢܐ
ux git, gitmek (eril, tekil) ܘܟ݂
ax git, gitmek (dişil, tekil) ܟ݂
mbayarre anlaşmaya vardılar ܡܒܰܝܪܪܶܐ
koloam gereklidir ܟܳܠܳܡ
io el ܐܝܐ
qolo boğaz ܩܠܐ
awni satın aldılar (bunu) ܘܢܝ
abno zaman ܒܢܐ
wario kas ܘܰܪܝܐ
e gider ܟܷܐܐ
koacce onları tanır ܟܐܥܥܶܗ
koawni satın alırlar ܟܳܘܢܝ
oe her biri ܚܐܶ
koayri ziyaret ederler ܟܳܝܪܝ
mawac kendini tanıtır ܡܰܘܥ
raën aynı fikirdedirler ܪܰܢ