Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
arġalto, (Çoğul) arġalyoṯe su taşması, sel ܐܰܪܓ݂ܰܠܬܐ ܆ ܐܰܪܓ݂ܰܠܝܳܬ݂ܶܐ
barqe şimşekler ܒܰܪܩܶܐ
briṯo dünya ܒܪܝܬ݂ܐ
bolo: latli mede cal boli anlamı: hiç planım yok ܒܳܠܐ: ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܝ
bu noquṣo en azından ܒܘ ܢܳܩܘܨܐ
calcole fırtınalar ܥܰܠܥܳܠܶܐ
caywo, (Çoğul) caywe bulut ܥܰܝܘܐ ܆ ܥܰܝܘܶܐ
cëlmo tliṯoyo Üçüncü Dünya ܥܷܠܡܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ
celoyo bi hawa yükseklerde, yukarılarda ܥܶܠܳܝܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ
colën yükseldiklerini ܥܳܠܷܢ
fëtyuno, (Çoğul) fëtyune su musluğu ܦܷܬܝܘܢܐ ܆ ܦܷܬܝܘܢܶܐ
fošar (~ u gliḏo) erimesini (buz) ܦܳܫܰܪ (ܐܘ ܓܠܝܕ݂ܐ)
galuḏo, (Çoğul) galuḏe donmuş ܓܰܠܘܕ݂ܐ ܆ ܓܰܠܘܕ݂ܶܐ
gëd ṣohina susarız ܓܷܕ ܨܳܗܝܢܰܐ
gliḏo buz ܓܠܝܕ݂ܐ
ġer mi hawa hava dışında ܓ݂ܶܪ ܡܝ ܗܰܘܰܐ
hawa ḥëṣto kuvvetli rüzgâr ܗܰܘܰܐ ܚܷܨܬܐ
ḥarṣabṯo dolu ܚܰܪܨܰܒܬ݂ܐ
ḥaye hayat, yaşam ܚܰܝܶܐ
ḥaywan, (Çoğul) ḥäyewën hayvan ܚܰܝܘܰܢ ܆ ܚܱܝܶܘܷܢ
ilono, (Çoğul) ilone ağaç ܐܝܠܳܢܐ ܆ ܐܝܠܳܢܶܐ
jam, (Çoğul) jamat cam ܔܰܐܡ ܆ ܔܰܡܰܬ
jamde soğuk ܔܰܡܕܶܐ
jamudo, (dişil) jamëdto, (Çoğul) jamude soğuk ܔܰܡܘܕܐ، ܔܰܡܷܕܬܐ، ܔܰܡܘܕܶܐ
komazici korkutucular, ürkütücüler ܟܳܡܰܙܝܥܝ
komëtyaqnono sanırım, inanırım (dişil) ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܳܢܐ
komiḥalaf Değişir ܟܳܡܝܚܰܠܰܦ
košuḥni ısınıyorlar ܟܳܫܘܚܢܝ
koṣohina susadık ܟܳܨܳܗܝܢܰܐ
kruxyo dam maye su sirkülasyonu ܟܪܘܟ݂ܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ
kyono doğa, tabiat ܟܝܳܢܐ
lahgo Buhar ܠܰܗܓܐ
lahgoyo gaz şeklinde, buhar şeklinde ܠܰܗܓܳܝܐ
macërbo Batı ܡܰܥܷܪܒܐ
Madënḥo Mëṣcoyo Ortadoğu ܡܰܕܷܢܚܐ ܡܷܨܥܳܝܐ
malḥo (dişil) Tuz ܡܰܠܚܐ (ܐܬ݂)
maṣre b (bir şeye) bağımlı ܡܰܨܪܶܐ ܒـ
maṭro; oṯe maṭro yağmur; yağmak ܡܰܛܪܐ؛ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ
maṭre ḥiṣe kuvvetli yağmurlar ܡܰܛܪܶܐ ܚـܝܨܶܐ
maye (Çoğul) Su ܡܰܝܶܐ
maye galuḏe donmuş su ܡܰܝܶܐ ܓܰܠܘܕ݂ܶܐ
maye lahgoye Suyun buhar hali, su buharı ܡܰܝܶܐ ܠܰܗܓܳܝܶܐ
maye ḥalye tatlı su ܡܰܝܶܐ ܚܰܠܝܶܐ
maye maluḥe tuzlu su ܡܰܝܶܐ ܡܰܠܘܚܶܐ
maye naḏife temiz su ܡܰܝܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ
maye xayore akan su ܡܰܝܶܐ ܟ݂ܰܝܳܪܶܐ
mazicone ürkütücü,korkutucu (çoğul) ܡܰܙܝܥܳܢܶܐ
mëḥze görüleceğini, bulunacağını ܡܷܚܙܶܐ
mir söylendi, bildirildi ܡܝܪ
muzoġo hava, iklim ܡܘܙܳܓ݂ܐ
näḏafa hijyen, temizlik ܢܱܕ݂ܰܦܰܐ
nahro, (Çoğul) nahre nehir ܢܰܗܪܐ ܆ ܢܰܗܪܶܐ
noquṣo (bu ~) en azından ܢܳܩܘܨܐ (ܒܘ ...)
qëṭro, (Çoğul) qëṭre problem ܩܷܛܪܐ ܆ ܩܷܛܪܶܐ
qoyam calcole fırtınaların oluşması ܩܳܝܰܡ ܥܰܠܥܳܠܶܐ
raḏayto, (Çoğul) raḏoyoṯe otomobil ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܆ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ
rawmo, (Çoğul) rawme göl, gölet ܪܰܘܡܐ ܆ ܪܰܘܡܶܐ
saymina ḥšowo d (bir şeyi) beklemek zorundayız ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܚܫܳܘܐ ܕ
sniqoyo d (bir şeye) bağımlı, muhtaç ܣܢܝܩܳܝܐ ܕ
ṣbuṯo šaḥënto hararetle tartışılan mesele ܨܒܘܬ݂ܐ ܫܰܚܷܢܬܐ
ṣefoyo dam maye su arıtımı ܨܶܦܳܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ
šrayto çözüm ܫܪܰܝܬܐ
šuḥlofo du muzoġo iklim değişikliği ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ
šušoṭo gelişme ܫܘܫܳܛܐ
talgo kar ܬܰܠܓܐ
tëšroyoṯe sonbahar ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭebe haberler ܛܶܒܶܐ
xroṭo daj jamat dar raḏoyoṯe araba camlarını kazımak ܟ݂ܪܳܛܐ ܕܰܔ ܔܰܡܰܬ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ
yamo, (Çoğul) yame deniz ܝܰܡܐ܆ ܝܰܡܶܐ
zarocuṯo tarım ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ