Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
alo koxal acle! Fena değil! Harikal! ܐܰܠܐ ܟܳܐܟ݂ܰܠ ‌ܐܰܥܠܶܗ!
Apps Uygulamalar ܐܰܦ݁ܣ
aṯayto o (dişil) geliyor ܐܰܬ݂ܰܝܬܐ
azolo o (eril) yolda ܐܰܙܳܠܐ
b ayna Neyin içinde? Ne ile? ܒܐܰܝܢܰܐ
b mën Neyin içinde? Neyle? ܒܡܷܢ
baḥ ḥaye yawmoye günlük yaşamda ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ
bë ḥḏo naqla aynı zamanda, birden bire; hiç (değil) ܒܷܚܕ݂ܐ ܢܰܩܠܰܐ
bënyono, (Çoğul) bënyone Ev ܒܷܢܝܳܢܐ، ܒܷܢܝܳܢܶܐ
bërbozo yay(ıl)ım, dağıt(ıl)ma ܒܷܪܒܳܙܐ
be -ip, -mediği ܒܶܐ
cal mën Ne sebeple? Neden? ܥܰܠ ܡܷܢ
cal u xer Tebrikler! ܥܰܠ‌ ܐܘ ܟ݂ܶܪ
cam man d obac kiminle isterse ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܐܳܒܰܥ
cam man komëjġolono? Kiminle konuşuyorum (dişil)? ܥܰܡ ܡܰܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ؟
camëqto derin (dişil), burada: köklü, temelli ܥܰܡܷܩܬܐ
camo halk, etnik grup ܥܰܡܐ
Campari Campari ܟܰܡܦ݁ܰܪܝ
casqo Zor ܥܰܣܩܐ
cwodo mšawtfo Iş birliği ܥܘܳܕܐ ܡܫܰܘܬܦܐ
e-mail, (Çoğul) e-mailat elektronik posta ܐܝܡܰܝܠ; ܐܝܡܰܝܠܰܬ
esore bağlantılar, kontaktlar ܐܶܣܳܪܶܐ
Facebook Facebook ܦܰܝܣܒܘܟ
fayëš
- casqo yo fayëš

- fayëš mede?

kaldı; daha fazla
- zorlaştı

- başka bir şey var mı?

ܦܰܝܷܫ
- ܥܰܣܩܐ ܝܐ ܦܰܝܷܫ

- ܦܰܝܷܫ ܡܶܕܶܐ؟

fërṣa Imkân, şans ܦܷܪܨܰܐ
fëtqo Bilet ܦܷܬܩܐ
foras (eril), fërso (dişil) o (eril, dişil) yayınlıyor, gönderiyor ܦܳܪܰܣ، ܦܷܪܣܐ
foṯo b foṯo
- täläfon foṯo b foṯo
yüzyüze
- görüntülü telefon
ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ
- ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ
gëd mitakrax dolaştırılıyor; burada: gösteriliyor ܓܷܕ ܡܝܬܰܟܪܰܟ݂
ġäläbe kore sık sık; birkaç defa ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܟܳܪܶܐ
haṯe latyo mede! bu (dişil) bir şey değil! ܗܰܬ݂ܶܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ
haw (bk. law) artık değil ܗܰܘ
haw xabro Haber ver! ܗܰܘ ܟ݂ܰܒܪܐ
hič Hiç ܗܝܫ̰
hiz o  titreşti ܗܝܙ
hul d ḥozina ḥḏoḏe görüşürüz, görüşünceye kadar ܗܘܠ ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
hul l ema? Ne zamana kadar? ܗܘܠ ܠܐܶܡܰܐ؟
ḥayrina Baktığımız ܚܰـܝܪܝܢܰܐ
ḥfiṭe aktif (Çoğul) ܚܦܝܛܶܐ
ḥuḏro Dernek ܚܘܕ݂ܪܐ
ḥuyoḏo dan niše kadın derneği ܚܘܝܳܕ݂ܐ ܕܰܢ ܢܝܫܶܐ
ḥyoro (mastar) Bakış ܚܝܳܪܐ
ḥzay bak! ܚܙܰܝ
ilofo (mastar) Eğitim, tahsil ܐܝܠܳܦܐ
Instagram Instagram ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ
kale (eril), kala (dişil) işte burada(eril, dişil) ܟܰܠܶܗ، ܟܰܠܰܗ
këḏcono
- w lo këḏcono mën!
biliyorum (dişil)
- ve ne bileyim!
ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ
- ܘܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ ܡܷܢ!
kënšo Toplum ܟܷܢܫܐ
këtli sabro umudum var; umuyorum ܟܷܬܠܝ ܣܰܒܪܐ
këtlilax
- këtlilax kmo šwole
benim, senin için … var (dişil)
- sana bazı sorularım var (dişil)

ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂

- ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂ ܟܡܐ ܫܘܳܠܶܐ
kolëzmi onlara ihtiyaç var ܟܳܠܷܙܡܝ
komadcarno (... cal) cevap veriyorum (eril) ܟܳܡܰܕܥܰܪܢܐ (... ܥܰܠ)
komaqarwo Yaklaştırıyor ܟܳܡܰܩܰܪܘܐ
komëstacmal Kullanıyor ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܰܠ
komhanenolax seni (dişil) tebrik ediyorum (eril), seni (dişil) kutluyorum (eril) ܟܳܡܗܰܢܶܢܳܠܰܟ݂
komišadar yollanacak (eril) ܟܳܡܝܫܰܕܰܪ
komitawmar
- komitawmarle
söylenecek
- denecek
ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪ
- ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ
komoraxno uzatıyorum (eril) ܟܳܡܳܪܰܟ݂ܢܐ
komputer Bilgisayar ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ
komunikasyon (bk. muṭoyo) İletişim ܟܳܡܘܢܝܟܰܣܝܳܢ
koquṣdat niyetleniyorsun, tasarlıyorsun; demek istiyorsun ܟܳܩܘܨܕܰܬ
kṯawto yazı, metin ܟܬ݂ܰܘܬܐ
kušore (Çoğul) Başarı ܟܘܫܳܪܶܐ
l ayna? kimin için? ܠܐܰܝܢܰܐ
l ema? ne zaman için? ܠܐܶܡܰܐ
l man? kim için? ܠܡܰܢ
l mën? ne için? ܠܡܷܢ
laṯi Gelmedi ܠܰܐܬ݂ܝ
law (bk. haw) artık değil ܠܰܘ
m ayna? Hangisinden? ܡܐܰܝܢܰܐ
m ema? ne zamandan beri? ܡܐܶܡܰܐ
madacralle
- lo kolozam madacratle
geri vermemi (dişil)
- geri vermen gerekmiyor
ܡܰܕܰܥܪܰܠܠܶܗ
- ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܬܠܶܗ
mamro Konuşma ܡܰܡܪܐ
mani bunlardan biri ܡܰܢܝ
maxlaṣlux bitirdiğin (eril), sona erdi ܡܰܟ݂ܠܰܨܠܘܟ݂
mbarbaz Yaymak ܡܒܰܪܒܰܙ
mcazamnolax seni (dişil) davet ettiğimi (eril) ܡܥܰܙܰܡܢܳܠܰܟ݂
me man? Kimden? ܡܶܐ ܡܰܢ
mën kit mën layt? Ne var ne yok? ܡܷܢ ܟܝܬ ܡܷܢ ܠܰܝܬ؟
mën šëkël yo? Ne tür (cihaz) bir şey? ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܝܐ؟
mkono İmkân ܡܟܳܢܐ
mobile cep telefonu ܡܳܒܰܐܝܠ
modern Modern ܡܳܕܶܪܢ
mšadarlaxli yo onu sen (dişil) bana gönderdin ܡܫܰܕܰܪܠܰܟ݂ܠܝ ܝܐ
mšaḥlaflax değiştirdin (dişil) ܡܫܰܚܠܰܦܠܰܟ݂
mtalfanla telefon etti, aradı (dişil) ܡܬܰܠܦܰܢܠܰܗ
mtalfanleli, (nošo ...) (birisi) beni aramış ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܠܝ (ܢܳܫܐ ...)
mu doro d šafëc geçtiğimiz yüzyıldan beri ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܫܰܦܷܥ
muroyo oyun, yarışma ܡܘܪܳܝܐ
musiqa Müzik ܡܘܣܝܩܰܐ
muṭoyo İletişim ܡܘܛܳܝܐ
myaqarto (dişil) saygıdeğer, sevgili (dişil) ܡܝܰܩܰܪܬܐ
našqoṯe Öpücükler ܢܰܫܩܳܬ݂ܶܐ
nawlo internet, ağ ܢܰܘܠܐ
nišo Hedef ܢܝܫܐ
nuhore Notlar ܢܘܗܳܪܶܐ
qaloco du bësëklet bisikletçi (eril) ܩܰܠܳܥܐ ܕܘ ܒܷܣܷܟܠܶܬ
password Şifre ܦ݁ܰܣܘܳܪܕ
qëṭro Problem ܩܷܛܪܐ
qroyo (mastar) Okuma ܩܪܳܝܐ
qṭico kesilmiş, ayrılmış (eril) ܩܛܝܥܐ
rakiwe oluşmak (Çoğul) ܪܰܟܝܘܶܐ
rišono Başkan ܪܝܫܳܢܐ
SMS SMS (kısa mesaj) ܣ.ܡ.ܣ.
sinäma Sinema ܣܝܢܱܡܰܐ
smartphone Smartphone ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ
Surayt-App Surayt App ܣܘܪܰܝܬ ܐܰܦ݁
surgoḏo Takvim ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
Suryoyo Talk Suryoyo Talk ܣܘܪܝܳܝܐ ܬܳܠܟ
ṣayarto Kamera ܨܰܝܰܪܬܐ
šampanya Şampanya ܫܰܡܦ݁ܰܐܢܝܰܐ
šedoro (mastar) Gönderme ܫܶܕܳܪܐ
šëkël yol, usul, şekil ܫܷܟܷܠ
šlome (Çoğul) Selamlar ܫܠܳܡܶܐ
šmoco (mastar) Duyma ܫܡܳܥܐ
šuḥlofe değişiklikler, değişim ܫܘܚܠܳܦܶܐ
šušoṭe Gelişmeler ܫܘܫܳܛܶܐ
šxwa zaten, esasen, aynen! ܫܟ݂ܘܰܐ
tablet Tablet ܬܰܒܠܶܬ
täläfon
- täläfon di iḏo
- täläfon foṯo b foṯo
telefon
- cep telefonu
- görüntülü arama
ܬܱܠܱܦܳܢ
- ܬܱܠܱܦܳܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ
- ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ
taknoloġiya Teknoloji ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ
të mede (... lo) hiçbir şey ܬܷܐ ܡܶܕܶܐ (... ܠܐ)
Twitter Twitter ܬܘܝܬܬܷܪ
ṭebe haberler, mesajlar ܛܶܒܶܐ
ṭimo du bërġël bulgurun fiyatı ܛܝܡܐ ܕܘ ܒܷܪܓ݂ܷܠ
vidyowat Videolar ܒ݂ܝܕܝܳܘܰܬ
WhatsApp WhatsApp ܘܰܬܣܐܰܦ݁
woliṯo ḥaṯto yeni görev ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܚܰܬ݂ܬܐ
xer yo? Her şey yolunda mı? ܟ݂ܶܪ ܝܐ؟
yawmo d mawloḏo doğum günü ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕ݂ܐ
zwënlili satın aldım ܙܘܷܢܠܝܠܝ