Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Kelime Bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

aṯro ülke, memleket ܐܰܬ݂ܪܐ
b ḥaylo güçlü ܒܚܰܝܠܐ
baḥ ḥaye hayatta ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ
bahuro parlak, temiz ܒܰܗܘܪܐ
dayono hakem ܕܰܝܳܢܐ
durošo gušmonoyo fiziksel aktivite, spor ܕܘܪܳܫܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܐ
esfir iḏo, handbol hentbol ܐܶܣܦܝܪ ܐܝܕ݂ܐ، ܗܰܢܕܒܳܠ
esfir reġlo, futbol, ṭёbbe futbol ܐܶܣܦܝܪ ܪܶܓ݂ܠܐ، ܦܘܬܒܳܠ، ܛܷܒܒܶܐ
esfir salo basketbal ܐܶܣܦܝܪ ܣܰܠܐ
esfir ṭëbliṯo masa tenisi ܐܶܣܦܝܪ ܛܷܒܠܝܬ݂ܐ
fёtqo, Pl. fëtqe bilet ܦܷܬܩܐ، ܦܷܬܩܶܐ
fṣiḥuṯo mutluluk, keyif ܦܨܝܚܘܬ݂ܐ
ġame kaygı, stress ܓ݂ܰܡܶܐ
gudo takım ܓܘܕܐ
gušmonayto fiziksel ܓܘܫܡܳܢܰܝܬܐ
harke w tamo burada ve orada ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ
hawnonayto akli ܗܰܘܢܳܢܰܝܬܐ
ḥawruṯo arkadaşlık ܚܰܘܪܘܬ݂ܐ
heš henuz ܗܶܫ
ḥfiṭuṯo aktivite ܚܦܝܛܘܬ݂ܐ
ḥiṣe fit ܚܝܨܶܐ
ḥiṣuṯo d gušmo fitnes ܚܝܨܘܬ݂ܐ ܕܓܘܫܡܐ
ḥuḏro klüp ܚܘܕ݂ܪܐ
ḥulmono sağlık ܚܘܠܡܳܢܐ
i qrayayḏe onun dersleri (o- eril) ܐܝ ܩܪܰܝܰܝܕ݂ܶܗ
kašo hokey ܟܰܫܐ
komarġši hissediyorlar ܟܳܡܰܪܓ݂ܫܝ
komiṭaksi organize oldular ܟܳܡܝܛܰܟܣܝ
kowe moro he takes care ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ
lo ṭocat unutma ܠܐ ܛܳܥܰܬ
macëbḏonuṯo etki ܡܰܥܷܒܕ݂ܳܢܘܬ݂ܐ
magon ücretsiz ܡܰܓܳܢ
mdaršuṯo eğitim ܡܕܰܪܫܘܬ݂ܐ
mëštawtfone oyuncular, katılımcılar ܡܷܫܬܰܘܬܦܳܢܶܐ
mëṯnaḥ (that) he relaxes ܡܷܬ݂ܢܰܚ
mqabël karşı ܡܩܰܒܷܠ
mšare (that) he begins ܡܫܰܪܶܐ
mšatsone kurucular ܡܫܰܬܣܳܢܶܐ
muroyo yarışma, oyun, maç ܡܘܪܳܝܐ
nišo rišoyo ana hedef ܢܝܫܐ ܪܝܫܳܝܐ
noṭar nawfo, qalcači, golar kaleci ܢܳܛܰܪ ܢܰܘܦܐ، ܩܰܠܥܰܫ̰ܝ، ܓܳܠܰܪ
oṯo bayrak ܐܳܬ݂ܐ
qloco d bësëklet bisiklete binmek ܩܠܳܥܐ ܕܒܷܣܷܟܠܶܬ
qmoro kazanmak ܩܡܳܪܐ
rahṭo ḥiṣo koşmak ܪܰܗܛܐ ܚܝܨܐ
ṣbuṯo önemli olmak ܨܒܘܬ݂ܐ
šġimuṯo (boş zaman) faaliyeti ܫܓ݂ܝܡܘܬ݂ܐ
sḥoyo yüzmek ܣܚܳܝܐ
sloqo d ṭuro dağ tırmanışı ܣܠܳܩܐ ܕܛܘܪܐ
sniquṯo ıhtiyaç, gereksinim ܣܢܝܩܘܬ݂ܐ
sucrono alıştırma ܣܘܥܪܳܢܐ
sukolo önem, anlam ܣܘܟܳܠܐ
šyoro kayak yapmak, kaymak ܫܝܳܪܐ
tacbo yorgunluk, çaba ܬܰܥܒܐ
taḥrazto program ܬܰܚܪܰܙܬܐ
taḥrazto ṯabëtto sabit / standart program ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܬ݂ܰܒܷܬܬܐ
ṭcoyo unutmak ܛܥܳܝܐ
tërhiṭo d sësye ata binme ܬܷܪܗܝܛܐ ܕܣܷܣܝܶܐ
tërmišo taşınma ܬܷܪܡܝܫܐ
yudo judo ܝܘܕܐ