Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Açıklamalar
Açıklamalar
1 cayšiwa ܥܰܝܫܝܘܰܐ yaşadılar
2 bu zoyudo ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ çoğunlukla, genelde
3 cwone ܥܘܳܢܶܐ koyunlar
4 tawre w tawroṯe ܬܰܘܪܶܐ ܘܬܰܘܪܳܬ݂ܶܐ öküzler ve inekler, sığırlar
5 šaġolo ܫܰܓ݂ܳܠܐ işçi
6 qaruto ܩܰܪܘܬܐ yakın (dişil)
7 roḥamwayle ܪܳܚܰܡܘܰܝܠܶܗ (herkes) onu (eril) seviyordu
8 myaqarwayle ܡܝܰܩܰܪܘܰܝܠܶܗ (herkes) onu (eril) takdir ediyordu
9 nuxroyo ܢܘܟ݂ܪܳܝܐ yabancı (eril)
10 aṯile rënyo ܐܰܬ݂ܝܠܶܗ ܪܷܢܝܐ bir fikri vardı (eril)
11 goḥax (cal) ܓܳܚܰܟ݂ (ܥܰܠ) (herkese güler, herkesi aldatır (eril)
12 ḥa yawmo ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ bir gün, günün birinde
13 aṯi cal bole ܐܰܬ݂ܝ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ aklına geldi
14 rënyo ܪܷܢܝܐ fikir
15 mazcaq ܡܰܙܥܰܩ bağırır
16 b qolo celoyo ܒܩܳܠܐ ܥܶܠܳܝܐ yüksek sesle, gürültülü
17 u cewonayḏe ܐܘ ܥܶܘܳܢܰܝܕ݂ܶܗ yardımı (eril)
18 cudrono ܥܘܕܪܳܢܐ imdat!
19 dewo ܕܶܘܐ kurt
20 kohojam ܟܳܗܳܔܰܡ saldırıyor
21 tam ܬܰܐܡ tam
22 ḥemo ܚܶܡܐ sıcaklık
23 kosëlqo ܟܳܣܷܠܩܐ (güneş) yükseliyor
24 koquyo ܟܳܩܘܝܐ (güneş) kuvvetleniyor
25 mëtyaqanne ܡܷܬܝܰܩܰܢܢܶܗ inandılar
26 oṯe lac ceze ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܰܥ ܥܶܙܶܐ (keçilere saldırır (eril)
27 qaṭco ܩܰܛܥܐ sürü
28 zayno ܙܰܝܢܐ silah
29 rahiṭi ܪܰܗܝܛܝ koştular
30 u mamrayḏe ܐܘ ܡܰܡܪܰܝܕ݂ܶܗ (onun) sözü (eril)
31 dugle mdagele ܕܘܓܠܶܐ ܡܕܰܓܶܠܶܗ yalan söyledi
32 maḥësse ܡܰܚܷܣܣܶܗ uyandılar
33 cayni ܥܰܝܢܝ aynen
34 rahoṭe ܪܰܗܳܛܶܐ koşarak (çoğul)
35 maxalṣi ܡܰܟ݂ܰܠܨܝ kurtardıklarını
36 komašraq ܟܳܡܰܫܪܰܩ ıslık çalıyor, çalıyor (flüt)
37 mašruqo ܡܰܫܪܘܩܐ flüt
38 korocën ܟܳܪܳܥܷܢ otluyorlar
39 qayëm ܩܰܝܷܡ burada, sonra
40 komidamri ܟܳܡܝܕܰܡܪܝ şaşıyorlar
41 lazze zabno ġäläbe ܠܰܐܙܙܶܗ ܙܰܒܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ kısa süre sonra (kelime anlamı: çok zaman geçmedi)
42 mandelo ܡܰܢܕܶܠܐ bez, mendil
43 mhawarle ܡܗܰܘܰܪܠܶܗ çağırdı (yardıma)
44 mhawarle w lo mhawarle ܡܗܰܘܰܪܠܶܗ ܘܠܐ ܡܗܰܘܰܪܠܶܗ ne kadar bağırsa da (eril)
45 nošo lazze laf ele ܢܳܫܐ ܠܰܐܙܙܶܗ ܠܰܦ ܐܶܠܶܗ kimse onun (eril) yardımına koşmadı
46 mëftakarre ܡܷܦܬܰܟܰܪܪܶܗ düşündüler
47 mäsäle ܡܱܣܱܠܶܐ şey, hikaye, mesele
48 qḥiri ܩܚـܝܪܝ öfkelendiler
49 mšawarre bë ḥḏoḏe ܡܫܰܘܰܪܪܶܗ ܒܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ konuşuyorlardı, birbirlerine danışıyorlardı
50 huwe fusqono ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ karar verdiler
51 mšadrile ܡܫܰܕܪܝܠܶܗ onu geri göndermeye
52 xaliṣi mene ܟ݂ܰܠܝܨܝ ܡܶܢܶܗ ondan kurtuldular
53 noṭar ܢܳܛܰܪ ilgilendiğini
54 roḥaq ܪܳܚܰܩ uzak durduğunu