Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
2. Soruların cevaplarını yukarıdaki okuma parçasında arayın.
1. Mën kosaymo i Karin? 1. Karin ne yapıyor? ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܐ ܐܝ ܟܰܪܝܢ؟ .1
---
2. D man yo i mëštuṯo? 2. Kimin düğünü var? ܕܡܰܢ ܝܐ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ؟ .2
---
3. I Marta mën gëd saymo adyawma? 3. Marta bugün ne yapıyor? ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟ .3
---
4. Gëd ëzza i Marta lu cwodo adyawma? 4. Marta bugün işe gidiyor mu? ܓܷܕ ܐܷܙܙܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟ .4
---
5. U Yacqub mën kosoyam yawme d šabṯo? 5. Yacqub cumartesi günü ne yapıyor? ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܢ ܟܳܣܳܝܰܡ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ؟ .5
---
3. Her kelimeyle bir cümle kurun.
mëštuṯo --- ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
i ḥwarṯayḏi --- ܐܝ ܚܘܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܝ
ganṯo daḥ ḥäyewën --- ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ
gado ṭawwo --- ܓܰܕܐ ܛܰܘܘܐ
hawa --- ܗܰܘܰܐ
huyo brëxto --- ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ
zabno xalyo --- ܙܰܒܢܐ ܟ݂ܰܠܝܐ
4. Aşağıdaki kalıplarla doğru cümleler kurun.
1. adyawma - gëd - i ḥwarṯayḏi- gawro ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܇ ܓܷܕ ܇ ܐܝ ܚܘܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܝ ܇ ܓܰܘܪܐ .1
---
2. i Karin - ruḥa - komḥaḏro - li mëštuṯo ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܇ ܪܘܚܰܗ ܇ ܟܳܡܚܰܕ݂ܪܐ ܇ ܠܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ .2
---
3. di mëštuto - aṣ ṣërtoṯe - ne - šafire ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܇ ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܇ ܢܶܐ ܇ ܫܰܦܝܪܶܐ .3
---
4. i Marta - xalyo - këtla - yawmo ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܟ݂ܰܠܝܐ ܇ ܟܷܬܠܰܗ ܇ ܝܰܘܡܐ .4
---
5. i Marta - l ganṯo daḥ ḥäyewën - ëzza - gëd ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܇ ܠܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܇ ܐܷܙܙܰܗ ܇ ܓܷܕ .5
---
6. an nacime - ganṯo daḥ ḥäyewën   - bi - fṣiḥi ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܇ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܇ ܒܝ ܇ ܦܨܝܚܝ 6.
---
7. cal - i mëštuṯo - u xer - huyo ܥܰܠ ܇ ܐܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ ܇ ܐܘ ܟ݂ܶܪ ܇ ܗܘܝܐ 7.
---
5. Bu metni duyun ve anlayın!
Zyara li ganṯo daḥ ḥäyewën Hayvanat bahçesine gezi ܙܝܰܪܰܐ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ
I Marta mërla lan nacimayḏa: “Ramḥël xliṯo no, yawme d šabṯo yo, kiban mašafcina u yawmayḏan bi ganṯo daḥ ḥäyewën. Mën këmmitu nacime?” Marta çocuklarına dedi ki: „Yarın boşum, yarın cumartesi, günümüzü hayvanat bahçesinde geçirebiliriz. Ne dersiniz çocuklar?“ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܪܠܰܗ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܗ: ܪܰܡܚܷܠ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܢܐ، ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܝܐ، ܟܝܒܰܢ ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ. ܡܷܢ ܟܷܐܡܡܝܬܘ ܢܰܥܝܡܶܐ؟
“Eeeeeee”, mazcaqqe an nacime.  Çocuklar „Eveeeet“ diye bağırdılar. ܐܶܐܐܐܐܐܐܐ ، ܡܰܙܥܰܩܩܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ.
Yawme d šabṯo i Marta mëdla an nacimayḏa w azzën li ganṯo daḥ ḥäyewën.  Cumartesi günü Marta çocuklarını aldı ve onlarla hayvanat bahçesine gitti. ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܷܕܠܰܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܗ ܘܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
I ganṯaṯe daḥ ḥäyewën ġäläbe rabṯo w rwëḥto yo. Kit eba ḥäyewën rabe w nacime, soruḥe w mšayne.  Bu hayvanat bahçesi çok büyük ve geniş. Hayvanat bahçesinde büyük ve küçük, vahşi ve evcil hayvanlar var. ܐܝ ܓܰܢܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܘܪܘܷܚܬܐ ܝܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܰܗ ܚܱܝܶܘܷܢ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ، ܣܳܪܘܚܶܐ ܘܡܫܰܝܢܶܐ.
Bu darbo an nacime mšayliwa šwole. I Marta mfanyowa b karyo karyo.  Yolda çocuklar sorular sordular. Marta çok kısa cevap verdi. ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܝܠܝܘܰܐ ܫܘܳܠܶܐ. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܡܦܰܢܝܳܘܰܐ ܒܟܰܪܝܐ ܟܰܪܝܐ.
Ëmmowalle: “Me d cabirina li ganṯo gëd ḥozitu kul mede b caynayxu. D howalxu šwole tamo kiban mšaylina w yëlfina.”  Onlara dedi ki: „Parka gittiğimizde her şeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Sorularınız varsa, orada sorar ve öğreniriz.“ ܐܷܡܡܳܘܰܠܠܶܗ: ܡܶܐ ܕܥܰܒܝܪܝܢܰܐ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܬܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝܟ݂ܘ. ܕܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܳܠܶܐ ܬܰܡܐ ܟܝܒܰܢ ܡܫܰܝܠܝܢܰܐ ܘܝܷܠܦܝܢܰܐ.
Maṭën li ganṯo daḥ ḥäyewën. I emo zwënla fëtqe w xariṭa di ganṯo ste.  Hayvanat bahçesine geldiler. Anne giriş biletlerini ve bir de parkın planını satın aldı. ܡܰܛܷܢ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ. ܐܝ ܐܶܡܐ ܙܘܷܢܠܰܗ ܦܷܬܩܶܐ ܘܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܣܬܶܐ.
Ḥërre cal i xariṭa w mšaralle d kurxi bi ganṯo.  Plana baktılar ve hayvanat bahçesinde gezinmeye(dolaşmaya) başladılar. ܚܷܪܪܶܗ ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܘܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ.
Tamo ḥzalle ḥäyewën d lo ḥzanwanne hawxa me qariwo. Baynoṯayye këtwa soruḥe w mšayne.  Orada hiç bu kadar yakından görmedikleri hayvanları gördüler. Aralarında vahşi ve evcil hayvanlar vardı. ܬܰܡܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܚܱܝܶܘܷܢ ܕܠܐ ܚܙܰܢܘܰܢܢܶܗ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܶܐ ܩܰܪܝܘܐ. ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ ܟܷܬܘܰܐ ܣܳܪܘܚܶܐ ܘܡܫܰܝܢܶܐ.
Hën bë sṭabile, b kurḥe w bë qlubye w hën šarye wayne.  Bazıları ahırlarda ve kulübelerde, bazıları kafeslerdeydi, yine bazıları serbest hareket edebiliyorlardı (dolaşıyorlardı), ܗܷܢ ܒܷܣܛܰܒܝܠܶܐ، ܒܟܘܪܚܶܐ ܘܒܷܩܠܘܒܝܶܐ ܘܗܷܢ ܫܰܪܝܶܐ ܘܰܝܢܶܐ.
Maṯlo: qufe, zorife, gamle, gomuše, file, croḏe, sësye, ḥmore, arye, dewe, dëbbat, nëmre, tacle, fahde, kurfe, babġe, bume, nune, dulfine, pingwine, ayle, kangure w ġer ḥaywane. Örneğin maymunlar, zürafalar, develer, mandalar, filler, yaban eşekleri, atlar, eşekler, aslanlar, kurtlar, ayılar, kaplanlar, tilkiler, leoparlar, yılanlar, papağanlar, baykuşlar, balıklar, yunuslar, penguenler, geyikler, kangurular ve diğer hayvanlar. ܡܰܬ݂ܠܐ: ܩܘܦܶܐ، ܙܳܪܝܦܶܐ، ܓܰܡܠܶܐ، ܓܳܡܘܫܶܐ، ܦܝܠܶܐ، ܥܪܳܕ݂ܶܐ، ܣܷܣܝܶܐ، ܚܡܳܪܶܐ، ܐܰܪܝܶܐ، ܕܶܘܶܐ، ܕܷܒܒܰܬ، ܢܷܡܪܶܐ، ܬܰܥܠܶܐ، ܦܰܗܕܶܐ، ܟܘܪܦܶܐ، ܒܰܒܓ݂ܶܐ، ܒܘܡܶܐ، ܢܘܢܶܐ، ܕܘܠܦܝܢܶܐ، ܦ݁ܝܢܓܘܝܢܶܐ، ܐܰܝܠܶܐ، ܟܰܢܓܘܪܶܐ ܘܓ݂ܶܪ ܚܰܝܘܰܢܶܐ.
An nacime mšayalle mi emaṯṯe: “Qay hën maḥ ḥäyewën baq qlubye w bak kurḥe ne w hën šarye ne?”   Çocuklar annelerine sordular „Neden bazı hayvanlar kafeslerde, bazıları kapalı yerlerde (alanlarda) ve yine bazıları serbest?“ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܡܝ ܐܶܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ: ܩܰܝ ܗܷܢ ܡܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܒܰܩ ܩܠܘܒܝܶܐ ܘܒܰܟ ܟܘܪܚܶܐ ܢܶܐ ܘܗܷܢ ܫܰܪܝܶܐ ܢܶܐ؟
I emo madcarla aclayye: “Hën maḥ ḥäyewën qënṭo ne lan nose, maṯlo: an arye w an nëmre ḥäyewën soruḥe ne. Majbur d howën b dukṯo mamanto.   Anneleri onlara cevap verdi: „Bazı hayvanlar insanlar için tehlikelidir, örneğin aslanlar ve kaplanlar vahşi hayvanlardır. Güvenli bir alanda olmaları gerekir. ܐܝ ܐܶܡܐ ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ: ܗܷܢ ܡܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܩܷܢܛܐ ܢܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ، ܡܰܬ݂ܠܐ: ܐܰܢ ܐܰܪܝܶܐ ܘܐܰܢ ܢܷܡܪܶܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܢܶܐ. ܡܰܔܒܘܪ ܕܗܳܘܷܢ ܒܕܘܟܬ݂ܐ ܡܐܰܡܰܢܬܐ.
Elo ag gamle, as sësye w aṭ ṭayre mšayne ne, xud hani këppe fayši šarye.”   Ama develer, atlar ve kuşlar evcil hayvanlardır, bunlar serbest kalabilir.“ ܐܶܠܐ ܐܰܓ ܓܰܡܠܶܐ، ܐܰܤ ܣܷܣܝܶܐ ܘܐܰܛ ܛܰܝܪܶܐ ܡܫܰܝܢܶܐ ܢܶܐ، ܟ݂ܘܕ ܗܰܢܝ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܦܰܝܫܝ ܫܰܪܝܶܐ.
“Man kowe moro lah ḥäyewën?”, mšayalle an nacime.  „Hayvanlara kim bakıyor?“ diye sordu çocuklar. ܡܰܢ ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ؟ ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ.
I emo madcarla: “Kit noše dilonoye dë qralle cal aḥ ḥäyewën aw d korëḥmi cawdi cam aḥ ḥäyewën, hani kowënne moro. Kobënne muklo w štoyo, komnaḏfi aq qlubye w ak kurḥaṯṯe.”  Anneleri cevap verdi: „Bunun için özel olarak eğitilmiş insanlar vardır veya hayvanlarla çalışmayı sevenler, onlar bakarlar. Onları besler ve kafeslerini ve kulübelerini temizlerler.“ ܐܝ ܐܶܡܐ ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ: ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܕܷܩܪܰܠܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܐܰܘ ܕܟܳܪܷܚܡܝ ܥܰܘܕܝ ܥܰܡ ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ، ܗܰܢܝ ܟܳܘܷܢܢܶܗ ܡܳܪܐ. ܟܳܐܒܷܢܢܶܗ ܡܘܟܠܐ ܘܫܬܳܝܐ، ܟܳܡܢܰܕ݂ܦܝ ܐܰܩ ܩܠܘܒܝܶܐ ܘܐܰܟ ܟܘܪܚܰܬ݂ܬ݂ܶܗ.
An nacime heš lo barimi cal ruḥayye, aṯi u zabno d nëfqi w ducri lu bayto.  Çocuklar izlemeye doyamamışlardı ki eve dönme zamanı gelmişti bile. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܗܶܫ ܠܐ ܒܰܪܝܡܝ ܥܰܠ ܪܘܚܰـܝـܝܶܗ، ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܢܷܦܩܝ ܘܕܘܥܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
“Yawmo ġäläbe basimo wa, mama, tawdi”, mërre. (~ lan nacime. Dediler ki: „Çok güzel bir gündü anne, teşekkürler!“ ܝܰܘܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܰܐ، ܡܰܡܰܐ، ܬܰܘܕܝ، ܡܷܪܪܶܗ.
6. Bu resimdeki hayvanların isimleri nedir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
7. Bu kelimeleri Süryani alfabesiyle yazın ve tercüme edin.
mëštuṯo
i ḥwarṯayḏi
ganṯo daḥ ḥäyewën
yawmo basimo
gëd mëfṣoḥi
gado ṭawwo
ṣërtoṯe
lo komiqafën
mëfṣeḥu
xliṯo no
huyo brëxto
mašafcina
soruḥe
mšayne
mfanyowa b karyo karyo 
mšaylina
yëlfina
zwënla
xariṭa
sṭabile
kurḥe
qlubye
šarye
qënṭo
majbur d
8. Bu soruların cevaplarını derste arayın.
1. B ayna yawmo azza i Marta cam an nacimayḏa li ganṯo daḥ ḥäyewën? 1. ܒܐܰܝܢܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܥܰܡ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܗ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ؟ .1
---
2. Mën zwënla i Marta bi cbarto? 2. ܡܷܢ ܙܘܷܢܠܰܗ ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܒܝ ܥܒܰܪܬܐ؟ .2
---
3. Kṯaw ëšmone d arbco ḥäyewën soruḥe. 3. ܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܐܰܪܒܥܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ. .3
---
4. Kṯaw ëšmone d arbco ḥäyewën mšayne. 4. ܟܬ݂ܰܘ ܐܷܫܡܳܢܶܐ ܕܐܰܪܒܥܐ ܚܱܝܶܘܷܢ ܡܫܰܝܢܶܐ. .4
---
5. Qay aḥ ḥäyewën soruḥe latne šarye? 5. ܩܰܝ ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܠܰܬܢܶܐ ܫܰܪܝܶܐ؟ .5
---
6. Man kowe moro laḥ ḥäyewën? 6. ܡܰܢ ܟܳܘܶܐ ܡܳܪܐ ܠܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ؟ .6
---
9. Hangi cevap doğru, hangisi yanlış?
    ܫܪܳܠܐ ܓ݂ܰܠܛܐ    
    šrolo ġalṭo    
1. I Marta yawme d šabto latyo xliṯo.     ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ ܠܰܬܝܐ ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ. .1
2. I ganṯaṯe daḥ ḥäyewën ġäläbe nacëmto yo.     ܐܝ ܓܰܢܬ݂ܰܬ݂ܶܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܢܰܥܷܡܬܐ ܝܐ. .2
3. Bi ganṯo kit ḥäyewën rabe w nacime.     ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܟܝܬ ܚܱܝܶܘܷܢ ܪܰܒܶܐ ܘܢܰܥܝܡܶܐ. .3
4. I emo zwënla xariṭa di ganṯo.     ܐܝ ܐܶܡܐ ܙܘܷܢܠܰܗ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܝ ܓܰܢܬ݂ܐ. .4
5. Aḥ ḥäyewën mšayne šarye ne.     ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܡܫܰܝܢܶܐ ܫܰܪܝܶܐ ܢܶܐ. .5
6. Aḥ ḥäyewën soruḥe qënṭo ne lan noše.     ܐܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܣܳܪܘܚܶܐ ܩܷܢܛܐ ܢܶܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ. .6
7. An arye latne qënṭo lan noše.     ܐܰܢ ܐܰܪܝܶܐ ܠܰܬܢܶܐ ܩܷܢܛܐ ܠܰܢ ܢܳܫܶܐ. .7
10. Hangi cümle sözdizimsel olarak doğrudur?
An nacime w i emaṯṯe azzën li ganṯo daḥ ḥäyewën. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܘܐܝ ܐܶܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܙܙܷܢ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
An nacime azzën w i emaṯṯe li ganṯo daḥ ḥäyewën. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܘܐܝ ܐܶܡܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܠܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
   
Sidayna rabṯo kit ganṯo daḥ ḥäyewën. ܣܝܕܰܝܢܰܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܟܝܬ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
Sidayna kit ganṯo rabṯo daḥ ḥäyewën. ܣܝܕܰܝܢܰܐ ܟܝܬ ܓܰܢܬ݂ܐ ܪܰܒܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.
   
I Marta këtla tre nacime zcure. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܟܷܬܠܰܗ ܬܪܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܙܥܘܪܶܐ.
I Marta tre këtla zcure nacime. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܬܪܶܐ ܟܷܬܠܰܗ ܙܥܘܪܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ.
   
I Karin këzza lu sḥoyo bu zabnayḏa u xalyo. ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܟܷܐܙܙܰܗ ܠܘ ܣܚܳܝܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ.
I Karin lu sḥoyo u xalyo bu zabnayḏa këzza. ܐܝ ܟܰܪܝܢ ܠܘ ܣܚܳܝܐ ܐܘ ܟ݂ܰܠܝܐ ܒܘ ܙܰܒܢܰܝܕ݂ܰܗ ܟܷܐܙܙܰܗ.
   
I Marta w an nacime basimo yawmo daḥ ḥäyewën mašfacce bi ganṯo. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܰܘܡܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ.
I Marta w an nacime mašfacce yawmo basimo bi ganṯo daḥ ḥäyewën. ܐܝ ܡܰܪܬܰܐ ܘܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܰܫܦܰܥܥܶܗ ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ ܒܝ ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ.