Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
arbac dört (dişil) ܐܰܪܒܰܥ
arbac w cësri 24 ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ
aṯat geldin ܐܰܬ݂ܰܬ
b ayna hangisinde? ܒܐܰܝܢܰܐ
baṭlono resmi tatil, izin ܒܰܛܠܳܢܐ
ceḏe dini bayram ܥܶܕ݂ܶܐ
daqqa (dişil), qaṭënto dakika ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܢܬܐ
daqqat, qaṭinoṯe dakika ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
ebe ıçinde ܐܶܒܶܗ
ema ne zaman? ܐܶܡܰܐ
ëšne seneler, yıllar ܐܷܫܢܶܐ
ëšti altmış ܐܷܫܬܝ
ëšwëṭ şubat ܐܷܫܘܷܛ
fëlim film ܦܷܠܝܡ
ganṯo bahçe ܓܰܢܬ݂ܐ
gawno renk ܓܰܘܢܐ
ḥa w tleṯi otuzbir ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ
ḥammëš beş (dişil) ܚܰܡܡܷܫ
ḥaṯo yeni (eril, tekil) ܚܰܬ݂ܐ
ḥušabe pazarları ܚܘܫܰܒܶܐ
ḥzirën bir ܚܙܝܪܷܢ
ilën eylül ܐܝܠܷܢ
iyyar gün ܐܝـܝܰܪ
këtli benim.. vardır, sahibim ܟܷܬܠܝ
këtlux sende var (eril) ܟܷܬܠܘܟ݂
këzzi giderim ܟܐܷܙܙܝ
kiba yapabilir (dişil), uygundur ܟܝܒܰܗ
kiban yapabiliriz ܟܝܒܰܢ
kocowadno çalışırım (eril) ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ
koḥoyarno seyrederim (eril) ܟܳܚܳܝܰܪܢܐ
koḥozina görürüz ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ
komaḥtina yerleştiriz, koyarız ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ
komaḥwe gösterir ܟܳܡܰܚܘܶܐ
komaḥwën bakarlar, görünürler ܟܳܡܰܚܘܷܢ
komaliqi uyarlar ܟܳܡܰܠܝܩܝ
komëkṯowi yazılıdırlar ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ
komëštaceno oynarım (eril) ܟܳܡܷܫܬܰܥܶܢܐ
konëflo düşer (o-dişil) ܟܳܢܷܦܠܐ
konofal düşer (o-eril) ܟܳܢܳܦܰܠ
konofaq dışarı çıkar ܟܳܢܳܦܰܩ
konofaqno dışarı çıkarım (eril) ܟܳܢܳܦܰܩܢܐ
konun ḥaroyo ocak ܟܳܢܘܢ ܚܰܪܳܝܐ
konun qamoyo aralık ܟܳܢܘܢ ܩܰܡܳܝܐ
korohaṭno koşarım (eril), koşuya giderim ܟܳܪܳܗܰܛܢܐ
kul herbiri ܟܘܠ
latli bende yok, sahip değilim ܠܰܬܠܝ
maṭro yağmur ܡܰܛܪܐ
mawlodayḏax (u) yaşgünün (dişil) ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܰܟ݂
mawlodayḏux (u) yaşgünün (eril) ܡܰܘܠܳܕܰܝܕ݂ܘܟ݂
mëḥze görünen o ki ܡܷܚܙܶܐ
nisën nisan ܢܝܣܷܢ
ob, ṭëbbax ağustos ܐܳܒ ܆ ܛܷܒܒܰܟ݂
oḏar mart ܐܳܕ݂ܰܪ
qayṭo yaz ܩܰܝܛܐ
rabëc bahar ܪܰܒܷܥ
riša di šato yeni yıl arefesi ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ
saca (dişil), šocṯo saat, kol saati ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
sacat, šoce saatler ܣܰܥܰܬ ܆ ܫܳܥܶܐ
saṯwo kış ܣܰܬ݂ܘܐ
semoqo kırmızı (eril tekil) ܣܶܡܳܩܐ
sḥoyo yüzme ܣܚܳܝܐ
surgoḏo takvim ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
ṣaniyat, rfofe saniyeler ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (dişil), rfofo saniye ܨܰܢܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܦܳܦܐ
ṣërto resim ܨܷܪܬܐ
ṣërtoṯe resimler ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šabe haftalar ܫܰܒܶܐ
šafiro güzel (eril, tekil) ܫܰܦܝܪܐ
šato sene ܫܰܬܐ
šawco yedi ܫܰܘܥܐ
šuḥlofo mevsimler ܫܘܚܠܳܦܐ
šuroyo başlangıç ܫܘܪܳܝܐ
talgo kar ܬܰܠܓܐ
tamëz temmuz ܬܰܡܷܙ
tarte w ḥamši elliiki (dişil) ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ
tëšrën ḥaroyo kasım ܬܷܫܪܷܢ ܚܰܪܳܝܐ
tëšrën qamoyo ekim ܬܷܫܪܷܢ ܩܰܡܳܝܐ
tëšroyoṯe bahar ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
tleṯi otuz ܬܠܶܬ݂ܝ
tracsar oniki ܬܪܰܥܣܰܪ
ṭëbbe futbol ܛܷܒܒܶܐ
yarḥe aylar ܝܰܪܚܶܐ
yawme günler ܝܰܘܡܶܐ
yawme d arbco çarşamba ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܪܒܥܐ
yawme d ḥamšo perşembe ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܡܫܐ
yawme d ḥušabo pazar ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܘܫܰܒܐ
yawme d šabṯo cumartesi ܝܰܘܡܶܗ ܕܫܰܒܬ݂ܐ
yawme dë cruto cuma ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܥܪܘܬܐ
yawme dë tloṯo salı ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܠܳܬ݂ܐ
yawme dë tre pazartesi ܝܰܘܡܶܗ ܕܷܬܪܶܐ
yawmo d mawlodo yaşgünü ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ
zabno zaman ܙܰܒܢܐ